Goudsche Courant, donderdag 9 april 1868

de heer van Buren aanspraak heeft op de erkentelijkheid der miniatenelen ir i r Uit eene opgive medegedeeld door de ecnU Courant blijkt dat lu de hitste helft van het vor e jaar 5832 personen uit ons vaderland mar Amerika zijn lertrokken Ook onlangs iijn eer onderscheiden personen naar het n eune werelddeel ses svend tenujl pi m JO a 6U0 aaronder vele hindnerk ieden uit de piovincien Groningen Ine hnd Drenthe en Overijssel ach gtreed maken om m de eeute helft dezer maand den vaderlaudschen bodem te verhten ten einde hun geluk in vernijderde oorden te beproeven Opmerkelijk is het aanzienlijk aantal vrounelijk pei oneel dat thans mede den togt zil aiuvaarden Onder het opschrift Leu hef Muziekstuk lezen wij in den Spectator het volgende Het oratorium de motie Blu sé werd dezer dagen met veel succes op het Binnenhof ten gehoore gebi igt De introductie met het ree ntief de inlerpelluie fborber ke klonk plegtig en indruk ekkeiid voorif To volgde als intermezzo het rapport o er hel oriiije ooek Lindelijk erd de iiiale het voorstel de Bosch Iveniper ving al espeeld let intermezzo was vol aardige scherzo = Sl inces tot over vijven groote noeligheid der choristen ter niiune nood door een onophoudelijk geklop met den maalsiok oedwonsen Het te vroeg aanheifea van eene solo door een sphnlernieun chorist die 7ieh verwaand gedroeg tegenover t ee meeste en door den ecu gevoelig gefcistijd door den ander niet aangehooid werd lai fare door deu heer Rochusseu m t midden der zaal het oord vragend voor ecu personeel feit dat h j niet te formnicren ucet Allegro s con tiirore door den minister Heem kerk telkens overslaande m klinkende di sonnanten Leu solo met trillers voorgedragen door deu meurt opgetreden minister van justiue met zeiiun ichtige sicm en een biok in de keel Een duo met afni selende refreireu op knolien en citroenen en apen uU de moutt tu chen den vice president der kamer en den minister vin buitenlaudsche zaken Het zoeken van den jui len toon ofschoon die zeer duideh k aangegeven is ruchlelooze invites ain t koor tot goed of a keuring en eindelijk veige iug van een schoorvoetenJ ipphus Het stuk zelf de motie BI js e werd n een obligiat op het thema vaderlindsliefde nog geblazen door den niiuistei Heemskerk eu tot genoegen van een groot deel van t koor tot den einde toe afgespeeld Het andere deel van t koor zong de ftga de vioorden van t stuk beteekenen niet wat zij zeggen De finale eid door de ministers met bijgewoond uit deferentie vonr de kamer De min in viiens handen de minister Heemskerk zich naar luid van zijn allegro con pissioue gelukkig rekenen zou de teugels vin tbeun d te mogeu overgeven bleef dus na zijn slot irii alleen st nu tusschen de zwijgende heeren kien en v m icreest in nadat hij Is de grondtoon van zijn aria had doen uitkomen beleetde invite aan de ministers om heen te g au Het oratorium zal naar men verneemt hervat orden bij de discussie over de staatsbegrooting Gemengde Bcrigtcn Te Antwerpen is nogmaals een aartu1g met Naphta geladen in brand geraakt en geheel door de ulammen v ruald Het stemoien bij vol mjgt m het eng hoo erhu s ia afgeschaft üe burgeroorlog m Japan IS gteiudipd JriL diimici hebben htt bewind m handen genomtu Zes gepantserde bni luansche schepen hebben den doortogt au Huraaitagefon eerd tu Lüpcz i uit zijue hoofdstad geweien Be pruisischeluennoQuen die geen wapenen willen dragen zullen gebezi i uordenals zi keuoppas eit bchnj cr enz De Glad tone motien zulku luiders con ervatief gcjainmer ui een dozijn jaren taatskerk adel tn momrchievernietigen oor dp noodlijdenden in de noordelijke geweaten van Rusland ijO o U UO U uigt chreven De ifpenug io het aLton btui wil Kl o iJ jn de 19 r k feeütda en eikennen Te Iüii i idco 1 = vijf dazen in de traien gestreden eu de genenal i lore door het o k crniüord doeh de rust is hersteld tn het hootd der oproerraakers fu ilki rd In het lagerhuis te Pestn is de verkiezing an Kossuth bekrachtigd De kroeskoppen zijn m Saksen Havdock + usschen Wigan en bt Helens is het tussclien de mynwerkera en de troepen tot eene ernstige hotsing gekomen Vergadering van den Gemeenteraad Dmgsdag 7 Apnl Tegenwoordig de heeren de Crave voorzitter Viraly Prince Braggaar Westerbaan Re ny Buchner Droogleever van Gennep Kist en vm Straaten De hr Peet rs heeft kenüis gegeven dat hij verhinderd 13 de vergadering hij te wonen De notulen der vorige vergadering worden gelezen en gearresteerd Zijn ingekomen eene dispositie van ged staten houdende eoedkeuring van de verhun g oor een jaar van het societtits gebcuw op de markt not eene di positie van dezelfde houdende goedkeuring der aan den heer Mars lellende personele toüdge van twee hoiderd gnldtn not eene missive van dezelfde houdende kcnni jï ving d bij besluit vanZ M op voordragt van den minister van biunenl zaken autorisatie isverleend tot het htlfcn der gemaal belasting nogmaals voor een ja ir opgroüd dat op de btgrootmg is uitgetiokkcn eene som an ƒ 20 000 toehet bouwen van een schooUokaal dat zoodanige uitgave waarschijnlijk niHmeer iioodig zal ziju eu uat l h deihalve zwirigheid zal maken dezehtfling verder tot het volle bedrag voor te dragen not De heer Keutinger ver chijiit ter vergadering Eene mi sive van den hr Koek waarbij hij bedankt voor zijne benoeming tot lid van het alg armbestuur Op de kennisgeving van dit bedanken aan het collegie is de indiening gevolgd van een nieuw tweetal waarop geplaatst zijn de hh HF KoU eu P de JuDg Gz benotmiog lu eene volgende vergadering eene miasivt van curatoren der latijusche school inzendende ter vervanging Vtiü d n hr HotFman overleden een tweetal be taande uit de hh mr A van Bergen IJzendoorn en W van Elden beuoemiug in eene volgende vergadering ecLe mis=ise van regenten van het wees en al = üezeniershuis en van die 7ar het bestedelin huio mzeudti de de rekeningen over 1867 zija benoemd tot htt naziej diei rtkei iiigtn de hh Keiij Braggaar en Kist eene missive van librymeesters met de rekening enz du rekening wordt ter viaie gelegd en de benoeming m plaats van den aftredenden heer dr J G Rooseboom zU plaats hebben in eene volgende vcrj adenng eene missive van commissarissen der bank vanleeniug verzoekende voorziening lu dL aftreding van den h A K Kemper insgelijks benoeming m eene volgcide vergadering zijU emdth k ingekomen de rekening van de kamer van kooph Dd en die jn verschillende andere commissien die allen voor een maand ter VI ie v ordeu gclesid eene miasivt van den heer K Mars en ene van den heer Roelofs beiden dankz ügeitde voor de hun vtileende totla rn Uotdt ini Upedetld dat B en de beHe op het kctkhof wonende duüUiivers wtgeiö eene onderin ge vtchtp irlij Lhorst 1 ebben voor eene maai d en tevens m de werkzaamheden voor ien door de benoeming van twee noodhulpen u vül t eene langdurige discussie over een voor tel om in eene volgende vergadering te beslissen o er het o ttslaan van W Tauw boomsluiter eu aan de Gouvve thans geschorst doch woidt 1 besloten dadelijk daarover te handelen en 2 staken de stemmen 6 tegen 6 over het b sluit ot ontshg waarover derhalve m eene volgende vergadering zal beslist wüiden Aan de orde is het verzoek van het burgerl armbestuur ter af en oversthnjvmg an 74d2 op de hegrootmg vaa 1867 waartoe magtiging wordt veileend Eene mis ive van de comm ssie van de muziekschool houdende opgave der werkzaamheden van den pedel en voordragt om hem toe te kennen een tractemeut van f 50 conform besloten Dien ten gevolge wordt de voordragt goedgekeurd van de af en overschrijving de er som Overj aande tot de benoeming eener onlerwijzeres in de vrouwelijke handwerken aan de openbare tusachenschooi wordt met 7 tegen 5 stemmen aangesteld mej E N erhoef Door den voorzitter wordt medegedeeld dat de hr wethouder wordt berigt dat door het ontslag van den hulponderwi pr lets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering om over te gaan m ene met gesloten deuren ter resumtie der nomlen van de laatavoorgaande Varia Alvieder uitstel de tweede kamer s op reces gescheiden en eerst na de terugkomst op 21 april vastgesteld zal het lot van het ministerie beslist worden Het zwaard van Damotlcs bhjft opgehangen en daarmede blijft de spinning bestaan Zijn vr aen met genoeg gevonden om het ministerie te vonniss I oeveel dagen discussie hebben y e dan nel te achten als ue kamer eder bijeenkomt en alle leden eder moeten ophaler at reeds let vervelens toe gezegd is De M jermysti ficatie de talrijke onjuistheden uilame leugens te korten frontveraudenngen cntbmdingen met en zonder gekleurde randjes oranjeboeken kiesmanaiuvrea et incon equentien kortom de gehee e geschiedenis der mimsteriele heldendaden zal weder opgehaald en besproken worden zonder dat een der 75 iets meuws zal kunnen te berde brengen of dat iemand van gevoelen zal veranaereu Is de opinie in een zaak gevestigd dan IS het voorzeker m de gedachte d e men van dit mfnwtene heeft twee wegen zijn slechts open dit ministerie tot het uiterste steunen of het verdrijven een middeiu g is er niet meer voor conciliante adressen voor schikkingen is geen plaats het IS een strijd op leven en dood en om zulk een beslissing uit te lokken zijn geen dagen noodig Het moge dus humaan wezen de baslissing uit te stellen en bet vonnis zoolang mogelijk op te schorten maar reeds te lang heeft de cri is geduurd en de toegevendheid kan te ver gedieven norden als hei belang des lands op liet spel staat Een kolt en krachtig Totum nare nenscbelijk geneest Treffend ru=tig is de oost Indische begrooting behandeld De oppositie zneeg of ondersteunde het ministerie Slechts enkele vrienden van het mini lerie vociden sirjd onder elkiuder om het tooneel van rustige rust nog eeuige leiendigheid bij te zetten maar het ging niet van harte en amendementen werden even spoedig ingetrokken Is voorgesteld Bezuiniging dooispekt met eenige hatelijkheden die meestal oubeartwoorJ bleven was de leus Het oost ludische ramtorensohip is voor een conservatieven aanval bezweken vóór het gebouwd was maar ook de telegrafie kosten zijn aanmerkelijk verminderd In alles was de oud hollandsche politiek merkbaar Een groot batig a ot boven al daart an werden alle belingen ondergeschikt gemaakt Herstel van grieven verbeteringen hoe hoog uoodig ook maatregeien tot ontwikkeling der nelvaart alles stuitte at op de geldkwesti Het bitig slot moest behouden norden of liever mo st zoo groot mogelijk gemaakt worden en daarom vermindering en e niiiiging Hoe verheffend dit schouwspel van rustige lUst na de stormachtige maartsche buijen moge geweest zijn een dissonant was in die discussie niet onwelkom geweest een krachtig protest tegen verdrukking en uitzuiging een krichlig prot st uit naam van het nederl indsche volk tegen die batig slot politiek waardoor ons volk meer gedemoraliseerd en on zenuwd is dan door minist riele mjstificatien en kamer ontbindingen Maar ook dit protest ontbrak een Gladstone scheen te ontbreken om onze lersche kwestie tot onderwerp van discussie te nemen zoo mogelijk tot oplossing te brengen Jlaar de tijd moge nu nog niet zijn aangebroken de dag nadert dat de koloniale politiek niet allee meer door zakken gelds zal beslist woiden Het ontnaken der publieke opinie is ons daar borg voor zoo goed als de lersche kwestie nadeit de kolon e kwestie haar oplossing Meer en meer nemen m alle landen de benegingen der werklieden toe Heeft Enge and het voorbeeld gegeven het vaste land Jo gt alom treedt de sociale kwestie meer op den voorgrond en gedarig worden de eiüchea dringender ge lung wordt de beweging vau meer belang en de oplossing meer onvermijdelijk De maatschappelijke toestand och vordert m vele opzigten dringend verandering Duurte van de eerste levenobehoeften gepiard met uitbreiding dier behoeften staat tegenover loonen die zoo laag mogelijk geste d norden Door de concurrentie gedwongen kan de abriekant die loonen niet verhoogen terwijl de concurrentie ntder nuttig is voor het algemeen Men spre el van beschaving van verlichting van zedelijke ontwikKcuUg maar dit alles staat achter bij de kwestie hoe kan een huisgezin met er n van 5 a 6 gulden per week in de behoefte voorzien an naar moeten zoo eien in tijden van stilstand van werk kleeding en voedsel halen als de loonen in drukke tijden niaunelijKs voldoende zijn voor de behoeften Men moge met groote woorden die knestie willen oplossen en nijzen op toenemende weelde veikvisting onmatigheid tegenover al die redeneringen staat het feit hei eerlijk verkregen loon is onvoldoende ter voorziening in de noodzakelijkste behoefter Meu moge vragen waartoe die onberiden huwelijken die het getal dei behoeftigea aanhoudend vermeerderen het is een treurig feit maar niet weg te nemen zonder verkrachting der wetten van de natuur eu zedelijkheid De ijverige werkman die zwoegende en slavende een gering dagloon verdient en niet in de dringeode behoefte van zijn talrijk gezin kau voorzien de grij aard die na een leven van gestadige werkzaamheid door de gebreken des ouderdoras niet meer kan werken en om te leven de openbare fdadigheid moet inroepen zien om zich tai van menschen die mets doende toch ruim in staat zijn om in al hun behoeften te voordien die den arbeid van anderen gebruikende zich daarvan het deel van den leeuw toeeigenen en onwillekeurig rijst bij hen de vraag op is dat regtvaardigheid Is dat billijkheid Men moge hen wijzen op Gods verordeningen en instellingen en de godsdienst verlagen tot een middel om een bedorven maatschappelijke toestand m stand te houden dit middel blijkt ten laatste krachteloos en voor de slaafsche onderwerping treedt verzet in de plaats De kwaal bestaat niet alleen maar zij wordt meer en meer zigtbaar ilom vertoonen zich de sporen dat men herstel wii wie zal de middelen aanwijzen om tot genezing te geraken Gaan wij een groote sociale omwenteling te gemoet of zal men langs vrsedzamen weg slagen om de alom te voorschijn tredende arbeiders kwestie met alle vraagstukken die daarmede uaauw verbonden zijn op te lossea Die oplossing is noodzakelijk en op den duur niet meer te vei mijden Ingezonden Mijnheer de Sedacteur Gepasseerden dingsdag den 31 maart U bevond ik mij ie Kotttrdam en was ik verpligt mij naar Gouda te b geven De eerste gelegenheid uie zich h ertoe voor mij opdeed was de schroefsLOomboot Oudenater Ik nam dus op die boot plaats eu eenige oogenolikken hier ving de togt aan die geregeld zonder ccmge buitenzenone voorvallen werd vervolgd Slechts een tegenspoed oni ervond ik op die reis De boot was mmelijk verpl gt in de gemeente Moordrecht aan het daarvoor aangelegde steiger aan te leggen tot het opnemen van passagiers Dit aanleggen vierd zeer bemoeijelijkt door eeae daar ter plaatse liggende schnit elke zoodanig was gelegd dat de boot wanneer die van het steiger afvoer met vooruit kou zonder die schuit te raken zoodat nij tegen il en dank verpligt ware ons een oponthoud van ongeveer 10 min aten te getroosten Deze handeling wekte mijne verontwaardiging op en heden te Moordrecht zijnde stelde ik dienaangaande een onderzoek m en ik acht mij verpligt van dit onderzoek opeubair verslag te geven Mij is namelijk gebleken dat de bewuste schuit mets anders was dan de gouderaksche veerpont levens werd mij medegedeeld dat de gouderaksche veermin het er voor schijnt te houden dat ij alic r aii luitend het regt heeft om de goederen door de verschiuende stoombooten te Moordrecht geloet wordende te be len Deze meening schijnt met te worden gedeeld door den ondernemer van de ourlewatcrsche stoombootdienst ten minste deze heeft te Moordrecht iemand als besteller aangesteld eu den veerman gepasseerd Hierover is mijnheer de veerman boos geworden eu nu begnt hij het er op toe te leggen om het aiRlegjen der oudewater che boot aan de moordsche aanlegplaats te beraoeijelijken Men deelde mij mede dat genoemde veerman dingsJag morgen even voor de komst der oudewater che boot zonder geroepen te zijn met de veerpont naar Moordrecht knam en daar bleef ligg n tot dat de boot gepasseerd na en dat dit zelfde dingsdag middag plaats had daaraan honde ik ipii overtuigd Na lilt onderzoek vnng ik bescheidenlijk aan het gemeentebestuur van Gouderik om de reiziger die van de oudewatersche stoomboot gebruik m iken de belo fdheid te bewijzen den veerman te gelasten nauneer uij lefhebberij heeft om zonder nood OAil met de pont van Gouderak mar Moordrecht te varen d t met te doen wanneer het snoeperige ondewaterEche bootje dat niemand kwaad doet te Moordrecht moet ainleggen Nog meen IK te moeten wijren op iets i it hoewel bijna dagelijks cp gemeld veer voorvallende met regelmatig is Men et daar namelijk aan verschillende stoombooten ini t do veerschuiten pissagiers af en aan en al dikwijls heeft het m j verbaasd dit men hieruoor geen menschenlevens heeft te betreuren gehad en ik geloof dat dit meer is toe te schrijven aan de gunst van vrouw Fortuna dan aar de wijshem van de veerschippers Maar ook hieriu schijut men even als m alle zaken het gouderak sciie veer betreffende voorziening te zullen nemen naimeer er ongelukken gebeurd zijU en zal men alzoo den put derapen wanneer het k i f verdronken is Met de plaatsing dezer regelen zult ULd verpligten Dw dv Dienaar G 2 April 1868 V Burgerljjkb Stand GOL D A Geboren 3 April Ovileledfn 2 April J L itenbogaard 2 j 3 C van der Kraan 72 J 4 P C de Jong 5 w 5 AF