Goudsche Courant, donderdag 9 april 1868

1868 H 630 Zondag 12UpriK A D VE R TEN tJcE N GOÜDSCHECOURAHT lioJioraklPff 3tol Gelijk op alle vroegere Industrie tentoonstellingen waar de hofleverancier Iranz SioLL ERrK zijn sedert tal van jaren beroemd fabrikaat zond zoo is hem ookop de Parijsche wereld tentoonstelling de in dit vak een g uitgereikte medailletoegekend geworden Deze is een nieuwe schakel in den langen keten van onderscheidingen die zich deze Borst Bonbons verwierven en kunnen zich keel enborstlijders met te grooter vertrouwen van dit huismiddel bedienen Men gelievezich slechts door de vele vervalschingen niet te latea bedriegen en ontbiede dezelven van de depots te Gouda bij den Apoth J H BOEKS Wijdstraat Oudewater bij T J VAN YKEÜMIXGEX Schoonhoven bij A WOLFF ISntst Bonbon Uitgave van A BSINKMaN Lange Tiendetoeg D n 60 266 STAATSLOTERIJ De trekking der EERSTE KLASSE begint op Maandag 20 April 1868 CONCERT te geveu door de Rotterdamsche RAPEL onder Directie van den Heer M van LEEUWEN Op DIXGSDAG den 14 APRIL ISOS des avonds ten half acht uren in de Sociëteit Ons Genoegen Na afloop BAL onder Directie van den Keer 1 KOZESTKATEN IIUZIEK VAX BOVEXGENOEMD GEZELSCHAP HH Leden vrijen toegang Dames of Kinderen van HH Leden 49 Cents per Persoon Met Leden 99 Cents zoowel Tan binnen als builen de stad Toegangkaarten van af Zondag aan het Lokaal verkrijgbaar y y Men wordt beleefdelijk verzocht gedurende bet concert niet te rooken J F Y D VLIST Kastelein Openbare Vcrkoimng te OOUDA op YKIJD G 17 A PRIL 1 S ten 11 ure in de Sociëteit Ons Genolges aan de Boelekade van 10 Een zeer logeabel WOONHUIS bevattende 3 Beneden eu 2 Bovenkamers Keuker grooten Zolder enz benevens grooten TUIX daarachter beplant met vruchtboomen aan de Gouwe wijk C N b9 2 Een dito WOONHUIS bevattende 3 Benedenkamers 1 Bovenkimer Droogzolder enz benevens eenen TUIN daarachter groet ongeveer 1400 Ellen beplant met vruchtboomen aan den Kattensingei wijk Q X 1 in 3 Vijf dito WOONHUIZEN en ERVEN allen n a5t het vorig perceel w jk Q X 111 112 lU 114 en 115 4 Een dito WOONHUIS en KLEINGARENBAAN van 4 paden en nog t ee dito WOONHUIZEN en KLEINGARENBAAN van 8 paden met lootsen voor en achter aan weerskanten uitkomende aan het water wijk II X 135 en 136 aan de Yarkeamarkt alles naast elkander en zeer geschikt voor oprigting eener FABMJK Alles binnen Gouda breeder bij biljetten omschreven en informatien te belomen bij den Notaris M O N T IJ N te GOCDA Zuu even ontvangen de FEXAKISTICOPE met 14 PLATEN A QÜAXT Kleitceff OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPII G ten overstaan van den Notaris X KLEIT Hz te iloarc recht in den Zuidplaspolder aan de woning van HUK van ues BOSCH om contant geld op Za turdag 11 April ib J8 des voormiddags ten 10 ure van 11 KOEIJEX 2 KALFVAAEZEX 2 PIXKEX l YAARKOK 3 KUI3KALVEREX 1 vierjarig MEKRIEPAAIID 1 HEXGST 1 GEIÏ en 9 LAMSCUAPEN alsmede circa 2000 HOOI voorts BOEREXWAGEN SPEELWAGEX BOUWen MELKGEKEEDSCHAPPEN en wijders MEUBELEX en HUISRA VD als CHIFFOXNIÈRE BUREAU LI XX EX KAST BEDDEN TAFELS STOELEN KOPERen AARDEWERK Informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris KLUIT voornoemd Bij verklaring op den l April 18G8 voor den Heer Kautonregier te Gouda afgelegd heeft de Heer JOHANXES LAï EBER particulier te Gouda aan zijnen zoon FRAXCISCUS THEOUORUS handligting verleend ten einde in zijne betrekking als Kantoorbediende bij de lleeren HOFFMAN en C te Gouda kooplieden kassiers en correspondenten der Bijbank van de Nederlandsche Bank te Rotterdam de hem opgedragen werkzaamheden en bandteekening te kunnen doen Waarvan afkondiging ingevolge Artikel 486 van het Burgerlijk Wetboek De Griffier bij het Kantongeregt te Gouda M M BUCHNER Manufacturen en Modes Ondergeleekende bericht de ontvangst der nieuwste Modellen van A OORJAARSMANTELS en MAXTILLES KLEEDJESSTOFFEX DOEKEN BRODERIES en PARASOLS benevens een groot assortiment GORDIJN NETELDOEKEN L KEXS BUKSKIX3 VESTEN COLS HANDSCHOENEN enz enz V W D Schenk Gouda April 1868 Aanbevolen door meer dan 2000 Artsen tegen alle soorten van borstziekten long en leverlijden asthma enz Universeel hulpmiddel bij ongesteldheden van de maag lletMALZ EXTRACT Gezondheidsbier van JOH HOFF te Berlijn heeft bij bovenstaande en nog meer andere ziekten steeds de zegenrijkste resultaten opgeleverd Naar eene geheel nieuwe Methode gefahrkeerd wedijvert het thans in fijnen smaak met de fijnste en beste dranken Als tafeldrank gebruikt wekt het den eetlust in hooge mate en bevordert de spijsvertering Verkrijgbaar te Gouda bij J C VAN YREUMINGEX te iToerden i bij HENRI J VAN den BERG 1 Yersch FACHNER SELTSERen SCHWALBACH STAALWATER vulling 1868 heele en halve kruiken alsook dubbel gezuiverde Petroleum te bekomen bij HESS C alhier G J de MOOIJ te Bodegraven Al degenen welke iets te vorderen hebben van de Gezusters M en H van LÜENEN worden verzocht hunne rekening vóór den 10 dezer in te leveren daar zij den 17 April de stad verlaten GEZ TAN LÜENEN Boekarokkerij van A BUINKMAN JDeie Coarant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avouds te voren De prijs per drie maanden J 2 franco p post 2 25 Adyertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzlgt GOUDA 11 April In Engeland blijft men zich bezig honden met de dreigende opheffing der iersche staatskerk Het is bet begin eener worsteling die nog lang zal aanbonden daar de zaak voor hare definitieve beslissing nog vele phasen doorloopen moet Sommigen beweren dat het ministerie niet aftreden maar tot eene ontbinding besluiten zal als de tweede lezing doorgaat doch anderen achten het waarschijnlijk dat het ministerie alsdan gevaar loopt door inwendige verdeeldheid te bezwijken De hooge geestelijkheid in Oostenrijk is op gematigden doch ernstigen toon teregt gewezen door den president minister en men verwacht hoezeer geruchten het tegendeel beweren dal de keizer welhaast zal overgaan tot de bekrachtiging der aangenomen ontwerpen Het is de eerste schrede op eene nieuwe baan van beslissend gewigt voor de ontwikkeling der herboren monarchie In Saksen heeft de tweede kamer zich met groote meerderheid verklaard voor de afschaffing der doodstraf en in Italië heeft de generaal La Marmora gesproken voor de vermindering van het leger Al blijven die wenscben nog onvervuld al heerschen nog onverdraagzaamheid en geweld het zijn toch beloften eener betere toekomst waarin geen staatskerk geen doodstraf en eindelijk geen staande legers meer zullen zijn Italië verkeert in treurigen toestand en is misschien het eenige land dat verlangend uitziet naar eene botsing die zoo noodlottig kan worden too den geheelen maatschappelijkea toestand van Europa Het neemt zijne toevlugt tot erkeerde maatregelen de gemaal belasting is verderfelijk voor de nijverheid is drukkend voor het volk de coaponbelasting cueerlijk en doodelijk voor het crediet en beiden zullen niet in staat zijn de ontredderde financiën te herstellen Men beweert dat ouk Denemarken slechts op oorlog hoopt om betere voorwaarden te bedingen van Pruisen Het zon daarom de onderhandelingen rekken terwijl Pruisen geen haast maakt met de afdoening van bet geschil Eindelijk schijnt de oorlog in Zuid Amerika eene beslissing te naderen de braziliaanscbe flotiile heeft de rivier geforceerd en is doorgedrongen tot Asuncion de hoofdstad van Paraguay Lopez de beheerscher van dien staat zal bukken moeten en de voorwaarden onderschrijven van het naijverige Brazilië Uruguay is het tooneel geweest van gru elijken burgeroorlog waarin de president Flores is omgekomen Oproer en geweld blijft nog steeds de normale toestand in die gewesten en in Mexico is het niet beter gesteld maar de vereenigde staten bieden het interessante schouwspel eener geregelde procesvoering tegen het hoofd van het bewind van een der magtigste staten De toegevendheid onzer tweede kamer heeft het aanzijn van bet ministerie voor dagen gerekt maar ook de onrust bestendigd Men weet niet waarom deze ministers niet wijken voor de meerderheid der vertegenwoordiging die hun beleid ten duidelijkste heeft afgekeurd Het is niet denkbaar dat zij zich zonden durven wagen aan eene derde ontbinding De oogen gaan velen open en men verbaast zich over de halstarrigheid van mannen die de eenvoudige waarheid niet inzien Het volk heeft in de verkiezingen uitspraak gedaan men wil hunne diensten niet en zij behoorden de meerderheid te eerbiedigen Dit zijn allen verpligt in de constitutionele maatschappij die wel geen ander beginsel huldigen kan en dit hebben de liberalen telkens gedaan zonder de toevlugt te nemen tot drogredenen lasteringen exceptien en nu eindelijk tot nuttelooze en dwaze verklaringen Al dat ellendig wroeten kan bet onzamenhaugend ministerie niet redden en hoe langer zij zich weten staande te houden des te af keuriger wordt het volk Tan hen die de belangen des lands achtersteilen aan hunne eerzuoht eo des te dieper zullen de conservatieve grillen verziaken bij het herstel der liberale beginselen waaraan w j zoo De prijs der Advertentien van één tot iet regels met inbegrip van het zegel 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend nur plaatsr mte grooten vooruitgang danken Weldra hopen wij zal kort regt geschieden aan hen die onvatbaar voor redelijke overtuiging blijven cmdat zij niet willen heengaan 6uttenlanli Londen 8 April De Privy Council heeft den maatregel Tin den 21 januarij herroepen betreffende het landen het vervoer en het slagten van schapen en geiten in te voeren uit belgiscbe havens De amerik senaat heeft het tractaat met den noord itsi hen bond betreffende de landverhuizers goedgekeurd Berigten aangaande de verkiezingen in Arkansas melden Oat men gestemd was voor de verwerping der constitutie Het comité tot reconstructie heeft zich ter gunste verklaard van de bill om Alabama bij het congres te doen vertegenwoordigen De democratische partij heeft bij de verkiezingen in Ckmnecticut de zegepraal behaald en eene grootere meerderheidverkregen dan bij de voorlaatste verkiezing Hoogst belangrijk is het op te merkes hoe een nieuwe levenwekkende gee h t oude Engeland verjongt en hoe veranderingen tot stand knr en gebragt worden die men voorweinige jaren occiogelglc zon geacht hebben Niet alleen tmtme i het vermolmde wankelende gebouw van eene veroad rde staatskerk aan niet alleen kan men afbreken zooals da phrase luidt maar men kan ook opbouweD De practische eest der britsche natie drijft tot luimen gestadigen vooruit Bg ia daden die door de wtttelgke magt eo bet volk bekrachtigd worden Oude ingekankerde misbruiken tracht menop die wijze uit te roeijcn en niets werkt daartoe beter mededan het groote gemak met hetwelk de publieke opinie zichkan uitdrukken in de groote dagbladen die door geene zegelbelasting gekortwiekt voor één enkelen stuiver te verkrijgenzijn Het gevolg hiervan is dat geen land ter wereld in delaatste jaren zoo ten goede veranderd is als Engeland Degroote openbaarheid aan alles gegeven heeft vele gebrekenin het maatschappelijk leven doen kennen wier bestaan menniet eens vermoedde en geen daarvan is grooter dan de slechtestaat van het volksonderwijs De schoolkwestie is eene van debeUngrijLste en dringendste vraagstukktn van den dag en mentracht iiaar op alle manieren tot eene bevredigende oplossingte brengen De lagere standen in Engeland staan toch op zulleeen laag peil van ontwikkeling dat hunne onwetendheid eeneschande is voor het voorspoedige Engeland Sints de nieuwe k eswet is ieder Eogelschman die een dak boven het hoofd heeft kiezer ge orden en op schamperen toon vroeg de heer Lowe verleden zomer of het nu ook welligt tijd zou worden dat men Engelands toekomstige heeren begon te onderwijzen Dit tracht men nu te doen en conservatieven eu liberalen slaan de handen ineen om den boozen geest van onwetendheid te bestrijden Hiertoe is het voornamelijk noodzakelijk het volk te overtuigen hoe gewigtig het onderwerp is Zoo lang toch de lagere standen tevreden zijn de opvoeding hunner kinderen als een aalmoes te ontvangen van den predikant den landheer of den grooten industrieel zullen zij zich moeten getroosten dat door dezen aan hunne kinderen alleen zooveel geleerd wordt als volgens hunne meening voldoende of nuttig is Daarom wil men hebben dat de staat het volksonderwijs in handen neme en de medewerking van de ouders noodzakelijk make 9 Apiil Sir Roderick Murchison heeft brieven ontvangen door Living o ie geschreven nabij de bronnen van denNijl De reiziger wordt eerlang in Engeland verwacht De werklieden in de ijzerdistricten in het noorden vanEngeland hebben eenparig verklaard den arbeid te zullen staken indien gevolg wordt gegeven aan het voornemen om deveikloonen aanstaanden zaturdag te verminderen De Pali Mall Gazette beklaagt zich over het monopoli seren van goede posten bij de diplomatie ten bebocre