Goudsche Courant, zondag 12 april 1868

1868 Donderdag 16 April M 631 OTJDSCHECOUKANT Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendeiceg D u 60 De SOCIËTEIT E EÉÜNIE vraagt met 1 MEI een VASTEN KNECHT Adres bij den KASTELEIN Openbare Yerkooping te GOUDA op VRIJDAG 17 APRIL 1868 ten 11 ure in de Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade van P Een zeer logeabel WOONHUIS bevattende 3 Beneden en 2 Bovenkamers Keuken grootea Zolder enz benevens grooten TUIN daarachter beplant met vruchtboomen aan de Gouwe wijk C N 89 2 Een dito WOONHUIS bevattende 3 Benedeukamers 1 Bovenkamer Droogzolder enz benevens eenen TUIN daarachter groot ongeveer 1400 Ellen beplant met vruchtboomen aan den Kattensingel wijk Q N 110 3 Vijf dito WOONHUIZEN en ERVEN allen naast het vorig perceel wijk Q N 111 112 113 114 en 115 4 Een dito WOONHUIS en KLEINGARENBAAN van 4 paden en nog twee dito WOONHUIZEN eu KLEINGARENBAAN van 8 paden met lootsen voor en achter tan weerskanten uitkomende aan het water wijk M N 135 en 136 aan de Varkenmarkt alles tMoist elkander en zeer geschikt voor oprigting eener EABRIJK Alle binnen Godda breeder bij biljetten omschreven en informatien te bekomen bij den Notaris M O N T IJ N te GOCDA FABRIEK van KUNSTMINE RAAL en SODAWATER Gemberbier Limonade Gazeuse en Limonade Siropen I LELYVELT Glastavett N 351 Rotterdam VERKOOPINaEN des voojmiddags ten 9 ure ten OPENBARE Op Woensdag den 15 April 1 sterfhuize van den Heer Kolonel van Dooeninck aan de Turfmarkt te Gmida van een aanzienlijken en zeer netten INBOEDEL een HARNACHEMENT voor een PAARD SCHABRAKKEN enz alsmede PAKKISTEN Op Maandag den 20 april ises des voormiddags ten 11 ure in het Koffijhuis DE Habmosie aan de Markt te Gouda van Een goed onderhouden WINKELHÜIS en EKF staande en liggende aan de Oostzijde van den Kleiweg te Gouda wijk E N 24 En op WOENSDAG den 22 APRIL 1868 des voormiddags ten 9 ure ten huize van den Heer C KRUIJT aan den Platteiveg in de gemeente Stein van 19 MELKKOEIJEN 2 PINKEN een PAARD een KARNMOLEN HIJ en VAARTUIGEN eu BOCff en MELKGEREED3CHAPPEN Bij deze neem ik de eer mijnen geeerden begunstigers te berichten ontvangen te hebben eene groote sorteering der nieuwst uitgekomen Mantels en Mantllles TAPIS CACH EM I RE S TARÏA DOEKEN FANTAISIE BARËGE eo 1122313 1 32311 Nadere inhchtinaen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Golda eene aanzienlijke keuze in GORDIJN KETELDOEKEN en EFFEN ZWARTE ZIJDEN en vele andere NOCVEAUTÉS Mij vleiende met een talrijk bezoek vereerd te worden heb ik de eer te zijn VEd Dtc Biexaar E M E U E R Goi Di April 1S6S Openbare Verkooplnj te NOORD WAD Dl NX VEEN op Dingsdag den 21 April 1S6S des voormiddags ten elf ure in het Raadhuis aan het Dorp bewoond door JAN SLOOTJES van EEN BIJNA GEHEEL VERNIEUWD HUIS get n l iS ingerigt tot het doen van nering in anufaeluren daarvoor allergunstigst gelegen aan de Waddinxveensche Brug binnen Noord Wadoinxveen Nadere informati n zijn te bekomen ten kantore van den Notaris MOLENAAR te Züid Waddinxveen AGfENTEN De Begrafenis Vereeniging opgericht te DordrecU in 1862 vrargt AGENTEN voor de gemeenten der provincie ZtddHoUand Adres ïeanco mei opgave van oaderdom betrekking bewijzen van soliditeit enz aan den Hoofudirecteur S W H M COLOMBIJN te Dordrecht Openbare Verkoopiog om contant geld op WOENSDAG den IB APRIL 1868 des voormiddags ten 10 ure aan of in de Bouwmanswoning bewoond door A tan ROOIJEN nabij het Station Gouda van den Rhijnspoorweg binneu de Gemeente BROBK van LEVEPE HAAF eene partij HOOI en MEST zijnde enkel KOEMEST alsmede MEUBELEN BEDDEN en BEDDENGOED BOUW en MELKGEREEDSGHAPPEN en wat verder te voorschijn zal worden gebragt Nadere informatien zijn te bekomen bij den Notaris MOLENAAR te ZuidWad dinsvken zijnde het te verkoopene te bezigtigen op den dag der Verkooping van af des morgens ten 8 ure 26G taats Loterij De trekking der Eerste Klasse begint op MAANDAG den 20 APRIL 1868 Slijm en Maagpilicn Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de sÜjm en als maagversterkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 321 3 cent het doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarlayiderr een J F AUart Amsterdam P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bommel Zalt J v d Vegte Delft W Wilsehut Delfshaven J Koch Deventer Gebroed Timan Dïrkaland D de Vries Dordrecht H J Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat Hage J Visser en Zoon Spuistraat Hardervijk A Greidanus Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgb Haarlemmerstr Oudeicater H J Knijper Rotterdam v Santen Kolf korf e Hoofdsteeg Schiedam v d Hoeven en Numan Schoonhoven A WolfiF Tiel A J Paassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Donkerstraat n 372 Vlaardingen J M Lagerwerf De SLIJMen MAAGPILLEN bereid volgens het echto recept zijn door ffiij te Gouda alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en sints onheugelijke jaren gebruikte Slijm Maagpillen is een biljet voorzien metde handteekening van J J SCHREUDEK apotheker welke handteekening zich ookbevindt op het zegellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent opte zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaaksel dat men trachtin omloop te brengen 17 Boeiarokkerij van A BKINKMAN Dexe Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Il prijs per drie maanden is 3 franco p post 2 25 Advertentieu van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezoaden zijn 6uhenlantr Londen 13 April De iersche liberale dagbladen drukken hun groote blijdschap uit over de kalme en waardige wijze waarop een groot gedeelte van de protestanten het nieuws ontvangen heeft van het afschaffen hunner kerk als staatskerk De Cork Examiner hoopt dat dit zoo moge voortgaan en dat geene bittere gevoelens tusschen protestanten en r katholieken mogen worden opgewekt te meer daar het waarschijnlijk is dat Disraeli na zijne nedederlaag zelf het offermes in handen zal nemen om het slagtoffer te dooden Keeds hebben wij gemeld dat Sir E Murchison voorzitter der koninklijke geograpbische maatschappij brieven ontvangen heeft van dr Livingstone den afrikaanschen reiziger van wien men ongeveer een jaar geleden door een deel vanzijne inlandsche bedienden vernomen hed dat bij vermoordwas in de nabijheid van het meer Nyanza De thans ontvangen berigten zijn naar Engeland gezonden door dr Kirkte Zanzibar en waren door Livingstone aan hem gezondenvan de bronnen van den Nijl op 8U0 mijlen afstand van deplaats waar hij volgens de berigten vermoord zou zijn Livingstone zelf had uitvoerige berigten aan het engelsche departement van biiitenlan dsehe zaken gezonden Hg heeft deterugreis naar Engeland aanvaard De londensche correspondent van de Glasgow Herald zegt dat er thans meer dan vroeger sprake is van eene toelage aanden prins van Wallis ten bedrage van £ 10 000 sjaars tergemoetkoming in de groote uitgaven waani hij met zijne gemalin genoodzaakt is door de vertegenwoordiging van H M de koningin bij receptien en andere koninklijke ceremoniën Donderdag avond l eeft de heer Eawson als voor ittereener vergadering der manchester reform cinb de liberale partijgeluk gewenscht met hare weder aaneensluiting onder de leidingvan den heer Gladstone Jacob Bright nam daarop het woorden zeide dat hem dezer dagen van verschillende kanten herhaaldelijk was gevraagd of hij meende dat de oppositie haremeerderheid van 60 stemmen zon behouden en of er vooralkans bestond dat de drie voorstellen van Gladstone betreffendede staatskerk in lerlano met nagenoeg diezelfde meerderheidouden worden aangenomen Zijn antwoord hierop was dathij wel niet kon berekenen in hoever men daarop staat zoukunnen maken doch voor zoover hij kon nagaan bij de behandeling in comité zon bij elke eindstemming die meerderheidwel behouden blijven Voor t overige kon hetgeen er gesproken werd wel niet bijzonder in den smaak der ministerielenvallen vooral toen de heer Goldwin Smith sdo bet woord was Deze trachtte duidelijk te maken dat er vroeger wel eens miEisters waren geweest die zich door hunne tjtannieke en andereverkeerde handelingen zoodanig hadden gecompromitteerd dathet onmogelijk was met eenigeu eerbied aan hen te denken doch zelfs de ergsten waren altoos echte engelsche gentlemengeweest men wist wat men aan ben had en zij hieldenzich binnen de wetten der eer j doch thans bestaat er gevaar dat Engeland in dit opzigt eenige irappen lager zal afdalen Wel is waar voegde hij er bij men moet het karaktervan een staatsman niet beoordeelen naar een bekrompen maatstaf Men moet in hem vele gebreken en soms nog wel watergers dan gebreken door de vingers zien mits enkel en alleenonder voorwaarde dat er in hem iets meer te vinden is danenkel zelfzucht of anders gezegd dat hij bezield is met eenevrezentlijke liefde voor zijn land Doch wat de tegenwoordigeministers betreft moet hij ronduit verklaren dat hij bij hengeene vaderlandsliefde kan opmerken Intnsschen kan men zichtroosten met het denkbeeld dat al mogt de meerderheid bij destemming over Gladstone s voorstellen niet zoo talrijk zijn hetvonnis toch eenmaal door bet lagerhuis was nitgesproken zoodat er b de discussion eigentlijk geene sprake meer kan zijnTan eene verdediging der staatskerk in Ierland De prijs der Advertentieu van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte De Spectator maakt de liberale parlementsleden er op indachtig dat zij zich niet uit het veld moeten laten slaan alweten zij dat Disraeli van zijn miuisterielen zetel niet zal opataan zoolang hij niet letterlijk bij de kraag er af wordt gealeurd De ministers zullen natuurlijk Gladstone s voorstelleneen voor een bestrijden en wanneer zij dan tot het laatstetoe verslagen zijn zullen zij aan de koningin verklaren datzij haar niet kunnen adviseren tot hare sanctie op de genomenbesluiten doch dat zij haar evenmin kunnen aanraden om teverwerpen wat door eene groote meerderheid wordt verlangd Er zou alzoo niets overblijven dan een beroep op de natie doch uit eerbied voor de gevoelenj van het parlement Loudenzij voorstellen de ontbinding van het lagerhuis uil te stellentot januarij Dit gevoelen wordt ook door vele andere b adengedeeld vooral na het gerucht steeds meer veld wnt dat dekoningin aan Disraeli bepaaldelijk heeft verzocht om in de tegenwoordige crisis niet af te treden en dat hij zich daartoeook verbonden heeft Het departement van oorlog heeft van den bevelhebberder expeditie in Abyssinie eene depêche ontvangen uit Ashangi gedateerd 17 maart Hij meldt daarin het volgende Morgenzal het meer Ashangi bereikt hebben met 700 man Staveley bevindt zich met 1500 man op een dagmarsch achterdeze troepen met 6 stukken berggeschnt 4 armstrongkanon Den en 2 mortieren De togt door bet land is zeer moeijelijk Van 2 april wordt geroeid uit New Ycrk De senaatbeeft den eisch van den opperregter Chase toegestaan om hemeene beslissende stem toe te kennen in kwestien betreffende èt regelÏLg van het proces van Johnson Ten van II apriluit Washington Bij de voortzetting van jet proces tegenJohnson heeft generaal Thomas verklaard dat Johnson hemnooit heeft belast geweld te gebruiken om bij bet departementvan oorlog in functie te kunnen treden Parijs 13 April De deensohe generaal Saaslöiï U alhier Daarin vindt men terstond een oorlogsteeken Dezelfde deensche generaal vertrekt en men vindt daarin dezelfde beteekenis Zoo hij zoo spoedig heengaat is dit omdat de zaak reeds beklonken is en hij aan zijn koning de belofte van fransche hulp reeds kan overbrengen Te St Manr bij Parijs wordt een exercitiekamp gemaakt hetwelk van mei tot september zal gehouden worden Dadelijk geeft men daar een oorlogznchtigen uitleg aan De Moniteur deelt het rapport mede van den ministervan binnenlandsche zaken betreffende de mobiele nationalegarde De minister constateert daarin dat over het algemeenin de kantons de jongelieden met een goeden wil en met eenewezentlijke opgewektheid tot de indeeling bij de korpsen zijnopgekomen Alleen te Montauban Toulouse en Bordeaux hebben betrenrenswaardige voorvallen plaats gehad Het rapporteindigt met deze verklaring Het kan dus op grond van deverkregen feitenbevestigd worden dat de nieuwe militaire wetdoor de openbare opinie met vastberadenheid is aangenomen Hare eerste toepassing heeft voor de bevolking eene nieuwegelegenheid opgeleverd om haar volhardend vertrouwen op denkeizer te doen blijken 14 April Uit Lissabon wordt van gisteren gemeld dataldaar oproerige manifestatien hebben plaats gehad voor hetgebouw van het ministerie van binnenlandsche zaken De aanvoerders zijn in hechtenis genomen Een gerucht wil dat hetministerie aan de kamers magtiging zal vragen om de habeas corpnsacte te schorsen ten einde de orde in het land geheelte herstellen Berlijn 13 April De Krenzzeitnng meldt dat hel reglvan vestiging met al de daaraan verbonden voordeden gelijkdit in den noord duitschen bond bestaat door middel van traktaten ook tot de zuid dnitsche staten zal worden uitgebreid en wel met de clansuie dat eventuele veranderingen in da voor NoordDnitscbland de traktaten met Znid Duitscbi IcronI veranderd laten imft