Goudsche Courant, donderdag 16 april 1868

Jl Getrouwd ïl D A DUPPEK 81 van HaadreclU E C HAKTOGH HEUS Delft 15 April 1868 Eenige en algenteene kennisgeung g s ê e T rankfiirt 13 pnl Men verzekert dat de badensohe re Tr tolbond raaa zich krachtig verklaard heeft voor eene eeiijksiel ing id mvoerregt en behsting op den tabak Zh siait voorde belasting au 2Ü sgr per cemeuaar op het beele talverbond toe te passen met opheffing vin de overgiBg beUstiug en instandhouding van het thans bestaande invoerregt van i th per centenaar De midtschappy van de lesbiden Em er speelbank is het gelijk die van Hamburg met den pr i i=chcn regering comnii arir W ohler eens geworden omireut de voorwaarden op elke het pel nog voor vi f jiren toege taau wordt Er jn maatrezelen genomen voorde imor i=atie der aandeelen al ook voor de vorming van een kurfouds 00 000 th voor Homburg 1 miUioen th voor Wiesbiden en Lms De aandeelhouJ r zullen daarbij nog kannen rekenen op een jaarlijk ch dividend vin 2t a 30 gulden Weenen 13 Vpnl lu Pe th wordt gemeld dat het da ir onbeken I i dat Ko uth voornemens 13 derw larls te komen De leden der uiier te linkerzij ie hebben een hunner naar Tnrvn gezonden om Komu h over te halen naar het vaderhnd tenig te keeren 1 it de provinciën verneemt men voortdurend al rmkretenteren de fauancieie plannen van den mini ter Bresiel Er verloopt geen dig of er komen nieuwe ver oogei in van districtsvertegenwoordigingei voonl tegen de belisting op het vermogen De afgeviardigden d i thuis voor het grootste gedeeltenair huune hiard teden ii teruggekeerd zullen genoegzamegelegenheid hebben vm de lemming der bevolking kennis te nemen De Pre =e bespreekt de leesw ijk che kwestie en meent dat het Oo tennjk om het even meet zijn of Duppel en L l angs had te Peaih eene conlerentie plaat d e door 80 afgevairiligden der lln erzl de v m den hongp rai hcn rijksdagwerd bijgewoond en wanrvan het doel was eene verzoeningtot stand te brengen tu=achen twee aanzienlijke fncuen Ditdoel is volkomen bereikt Men heeft eene verklaring openbaargemaakt waariu op den voorgrond taat dit Hongarije eenvnj en onafhankelijs Wnd is aan peen andere nitie en geenander land ondersesehikt 14 ömnenlanö GOIDA 15 ipnl Maandag voormiddag is een paard voor een tilbury terwijl het aan ae markt werd uitge pannen zijnen geleider ontloocen en in do e v lart regt vooruU nellende in een w inkelhuisop den ii iideweg biiiueu gedrongen aar het eenige schadeveroorzdiite Een kind dat nog op he rijiuig zat is erdoorden acHok uitgevallen en heeft zich aan de hand bezeerd terwijl hei piard door de glasscherven werd gekttetsl lu den namidltg is een beginsel vaa brand ontstaan in den schoorsteen van een huis op de oosthaveu tijdig ontdekt was het gevaar spoedig geweken en kwam men met den schrik vrii De Jv Kott Cour zegt ten slotte van hare 4 artikelenover de ug be chouwmgen over de begrooting oV at demeerderheid verlangt is dien ten gevolge eene onvermijdeiiikenoodzakelijkheid dat het namelijk aan de ministers door deverwerping der begroot ngen duidelijk worde gemaakt wat zij in weerwil van verklaringen en niotien die loo klaar en helderal4 de dag zijn zonder dien uitersten maatregel niet willenbegrijpen dat waar zulk eeu hemelsbreed verschil lu de opTirnog de constitutionele waarborgen als tussohen de regeringeo de meefUerneid der rtegenwoordiging bestaat geen gemeenoirerleg mogelijk is Uu sGravenhdge schrijft men van 9 dezer aan deMid aeib Coarant Steeds loopt nog het gerucht dat na het reces het ministerie met dan gereconstrueerd voor de tweede kamer lal komen 1 kan men aan zoo vele verrossingen van dit ministerie gewend me twijfelen aan de mogelijkheid van bet teit men ontkent de mogelijkheid van bet redmiddel Een drenkeling klampe zich vast aan den = troohaim die troohalm ia geen steun geen verhindering vin den onvermijdelijken dood Dit ministerie heeft zich lelf onmogelijk gemaakt reconstructie vuor eene poos nog besla inb lar is nu onmogelijk Heem kerk heeft zich vereenzelvigd met van Zuyien hij heeft met hem de kamer ontbonden om een gemeenschappelijk belang met van Znlen kan Heemskerk blgven of moet hij vallen Vroeger kon het ministerie de zieke deelen verwijderen en blijven leven maar het heeft beweerd dat de deelen met ziek aren het heeft de amputatie niet gewild toen het tijd was nu is het te zwak om haar te ondergaan Het ministerie heeft de ministeriele crisis bestendigd zijn geheele leven is eene perpetuele minister ele crisis geworden het kan niet bestaan builen dien ex eptionelen toestand De rnh Ct bevat het vegende ij vernemen uit zekere bron dat op het hatst der vorige eek bij den raad van state is ingekomen een ets ontweip tot wijziging van de wet op het lager onderwijs De regering drong op eene spoedige behandeling er van aan ten einde bij de zamenkomst van de tweede kamer h lar te kunnen indienen De spoed is zoo groot dat op pan=chmaandag de afdeelmg van den raad van state voor binnenlandsche zaken daarover vergaderd is ge ee t De bedoeling waarmede de regering dit wetsontwerp inzendt en ulk een haast maakt met de behandeling is ligt te bevroeden De Staatscourant bevat het verslag van den min vnbmnenl zaken aan den koning nopens denafltop van de ligting der nationale militie van 1S07 Het bedrag dier ligtmg as va itgesleld op 11000 man en werkelijk ijn er zoo bijde militie te hntl als bij de zeemilitie ingelijfd 10738 man zoodat er hebben ontbroken 262 man ten gevolge van gebrek aan besthikbare lotelingen in 112 gemeenten Op de in verval geraakie grafplaats van den dichter der Hollanu che N itie te Aluiderberg heeft de heer Joh Hilmante Amsterdam ecu fraai gehouHen teen doenpliitsen waaropde naam van Halmers m haut relief is aangebrigt met eenschoonen door den begaafden Kochussen geleekenden lauwerkrans Ijlt Z volle melat men dit in die streken de vruch boomen zooals abrikozen perziken morellen en ker en docr denachtvorsten zooveel hebbeo geleden dat een voordeclige oogstniet te verwachten is De boeKhmdelaar L Scholtens te Groningen heeft hetvoornemen voorden aanstaanden driehondercljingen gedenkdigvan de overwinning bij Heiligerlee eene plaat uit te geVeudie door den kunstschilder A J van Prooijen geteekend is Wij hebben de oorsproi kehjke teekening thans voor ons ligg n die op steen zal orden overgebracht De childer geeft eenezeer duidelijke voors ellmg van het slagveld bij Heiligerlee ophet oogenblik datgraif Adolf van Nassau door het vijandelijkstaal doorboord wordt Aan de linkerzijde bemerkt men inflaauwe omtrekken het thans zoo vervallen enkteeken datnu door een beter een meer waardiger zal vervangen worden Aan het hoofd van de plaat is het portiet angebragt van Lodewijk vau Nassau den overniunaar van griaf Aremberg omgeven door een lauwerkrans en twee vliggen Een weinignaar beneden regts en links ziet men de eigelijkende borstbeelden van Z M W Mem III en prins Willem I den grondlegger van onze vrijheid vervolgens de buste van den zoojong gesneuvelden telg uit het huis van Oranje Adolf van iissiu Tusschen de verschillende porlretien eest men dewoorden Derde eeuwfeest van de overwinning bij Heiligerlee terwi l de pLat verder gestoffeerd is met verschillende vroegerin gebruik zijnde oorlogs apens harna en enz enz Wijtwijfelen niet of de pogingen van den heer S lioltens zulleumet een ruim debiet bekroond worden We wihen deze plaat die ons als een geschenk voor kinderen uitmuntend voldoet slechts 5 cents kost gaarne aanbevelen aan allen die ziohdeze nationale zaak aantrekken Tot kennisgeving en waarschuwing Hoezeer de concurrentie in den waren zm van het woord den verbruiker ten goede komt zoo verafschuwenswaardig is deze wanneer zij door namaking den kooper zoekt te bedriegen Niettegennaande alle wettelijke bescherming worden de StoUwerck sche borst bonbons m hunne uitwendige verpikkmg veelzijdig op t misleidenst nagemaakt ja zells de firma van den fabriekant hiertoe misbruikt Bn den industrie en edsir d van alle landen te Panjs waar alle slechts denkbare huismiddelen aU borstsijropen pastilles peetorinen eluers extracten etc etc vertegenwoord gd waren werd van de zgdeder internatiomle jurj alleen aan de StOllwerck SChO IJOPSt bonbOnS de pnjsmedail e toegekend een benijs dat Ie compositie van den konuigl Geh Hutraid en universiteitsprofessor Dr H RLESS nog niet geëvenaard is De lijdende moge zich dus bij het koopen van de regte verpakking van de volledige firma en de aanwezigheid van het hofleverancierszegel van den fabriekant wel overlmgen Geoieiigde Berigten Prins Varia Al eder een frontverandering in het vooruitzigt De graven zullen zich opofferen voor hunne dierbare ambtgenooten die Haarschijnlijk na jaar en uag standbeelden zullen oprigteu om dit martelaarschap te beloonen als het soms met de eiigelsche gezantschapspost en het commissarissch ip in Overijssel misliep De verbeterde druk van dit ministerie zal zicb dan aau de recensie der kamer bij de begrootiiigs discussien moeten onderwerpen Maar zal door deze veijongingsWuur de toestand m eenig opzigt veranderen kunnen de vroegere bestrijder van dit ministerie dan gerust den loop der zaken af ichieu en afwachtende de begrootingen aannemen = el heeft de liberale partij reeds vele bemjleu van zh ikheid gegeven el durven velen reeds betwijfelen of die zoogeinamde meerderheid met veel meer in enkele dagbl idariikelen dan wel in wiirheid bestaat af raande op de gehouden di cus ien toen men herhaaldelijk twijfelde om de zaak tot een beslissing te brengen en nitstel op uitstel verleende om het ministerie nog eenige dagen levens te gunnen zoodit men uit het gebeurde zou kunnen besluiten tot eeu rustig aanblijven van het ministerie als de oppositie eenige voldoening gegeven was door het eervol ontslag op verzoek aan de griven verleend met dankbetuiging voor de vele en hoogst gewigtige diensten aan den lande bewezen Voor de handhaving onzer constaut onele regten is een andere uilkumst te hopen Wal toch is na de uittreding der grafelijkheden veranderd Zij aren het is herhaaldelijk verklaard men verhiof er zioh op zj waren m alle kwestien homogeen met de blijvende ministers De ontbindmgsbesluiten de mystiBcaMen de frontveranderingen en wat meer op het ministeriele zonden register voorkomt waren handelingen van het geheele ministerie waarvoor dan ook geheel het ministerie verantwoordelijk is afstemming der begrootingen blijft dus ook na de aftreding der graven het eenige middel om de volksregten te handhaven om tot een gezonden toestand te komen en aan bet geharrewar een einde te maken De vertegenwoordigers mogen door geeu motien van hun wantrouwen in het geheele ministerie of m een minister doen 2ï uertentten Voorspoedig bevallen van eene Dochter Vrouwe J A PEEK VAN LITH MA M ASTE1CHT 13 April 1868 blijken dit strijdt tegen de regten der kroon die geheel vrij IS in de keuze der ministers Evenmin mag een begrooting verworpen worden om redenen Di t aan de cijfers ontleend en over de cijfers mag men met spreken omdat de ministers oneindig beter dan de veriegenwoordigers kunnen weten wat nuttig of noodig is zoo hoort men door velen beneren die der oppositie allerlei vreemde beschuldigingen naar het i ofd slingeren Zoo voortredenerende blijft er weinig over vcor de veriegenwoordigers De ministers eten het best wat noodig IS voor s lands verdediging zij weten het best hoe de chatterg moet mgerigt zijb maakte nu de eerste kamer die zulk eeu wet verwierp zich niei schuldig aan maje teitsschenniB en moe t geen krachtig voorbeeld gesteld zijn toen die oproerigheid tot de rijkste kringen des lanus doordrong maar het 13 aar geld maakt regt wat krom is en dit heeft waarschijnlijk de eerste kamer behoaden De ministers kennen het best de behoeften der ver sehiUende deelen der ajminislratie de vertegenwoordigers zijn niet op d hoogte der zaken het is dus overgroote waanwijsheid en ijdelheid om iets beter te willen welen dan de m ui len die daarmede specia il belast zijn Vertegenwoordigers mogen du nimmer iets afkeuen zij dienen alle goed te keuren op alies ja en amen te zeggen Ma ir waartoe dient dan toch in God uaam een vertegenwoord ging alleen om te praten of om weddingschappen aan te gaan wie spreken of zwijgen zal Is dat het doel laat ons dan maar spoedig lot het ouJernetsche koningschap terugkecren dat wint geld en tijd en er gait me a mede verloren Waarom wordt dit niet ronduit door de zoogenaamde verdedigers der prerogatieven van den troon voorge eld of vreezen zij daardoor het geheele land tegen zich te krijgen Welke vreemde grondstellingen mogen verkondigd worden welke uitlegging men aan de grondnet moge geven de vertegenwoordiging heeft het regt van controle handelt een minister of een ministerie naar het gevoelen der vertegenwoordiging tegen het belang des land dan is zij verpligt het land van zuik een minister te verlossen en wil zulk een minis er niet wijken handhiaU de kroon eeu mini ter die het vertrouwen der vertegenwoo diging niet bezit dan bhjft slecht een miudel over men miakt den minister het regeren onmogelijk door hem gelden te weideren men stemt de begrootiug af Dat is het maldgeweer der vertegenvvoordigmg het moge een laatste hulpmidd ziju ma ir wettig is het en herh laldelijk 1 het dan ook onder verschillende miiiisterie s gebruikt om ministers te dningen hun betrekking neder te leggen eu de kroon heeft herhaaldelijk dat regt der vertegenwoordiging erkend door ministers die het vertrouwen der vertegenwoordiging niet meer bezaten te ontslaan Vroeger as men altijJ van mcening dat het aantal blinden toen im hoe mser men mar de warmere streken vanden aardbol ging Nailere en meer naauwkeurige onderzoekingen hebben evennel be ezen dat meerdere of mindere warm e geen invloed op het gezigt heeft en de oorzaken der ohndhe d m leta anders moeten gezocht worden In üorwegen tofh heeft men op 5iO inwoners 1 blinde terwijl men in Zweden op de 1419 menschen 1 blinde heeft InFrankrijK heeft men 1 blinde op 93S in België 1 op de 1233 en 1 ons land 1 op de 1663 i iwoners of m het geheel ongeveer 2000 blinden Zeer gunstig zijn in dit opMgt de vereeiiigde staten van Ivoord Vmerika waar meu 1 blinde op de 247 Ü inwoners telt Rome s bevolking bedroeg jl junij 215 573 zielen waaronder 30 kardinalen 35 bisschoppen en 1469 priesters In de verschillende kloosters waren bovendien nog 2S32 monniken en 2215 nonnen Burgerlijke Stand GOLD GEBoatN 11 April Anthonie ouders II de Metter ea A C Spit 12 JohaoDËS Jakobus ouders M 1 aer ea J J hlooa li Hendrik ouders J B Dut eu G C van Heommen OviELfcDEN 10 April G Schenk 13 m 11 AM van BoEren 10 m Die iets te vorderen hebben van