Goudsche Courant, zondag 19 april 1868

Naar men verneemt houdt de afdeeliog van den raad van state belast met het onderzoek van het wets ontwerp tot 1 wijziging der wet op het lager onderwijs zich steeds ijverigniet die zaak bezig en heeft zij reeds conferentien te dier zakemet het departement van binnenl zaken gehad Uit Goes wordt geschreven Naar aanleiding van het in verschillende dagbladen voorkomende berigt dat het adres van professor Vreede in deze gemeente door vele aanzienlijke ingezetenen waaronder al de leden der regtbank met uitzondering van een substituut griffier is onderteekend kan men met zekerheid mededeelen dat vooreerst vele aanzienlijke ingezetenen daartoe aangezocht geweig rd hebben het adres te leekenen dat de eenige subst uut griffier wel heeft geteekend doch dat dit niet is gedaan door een lid der regtbank evenmin als door de heeren officier en substituutofficier bij de regtbank Bij de verkiezing in het hoofdkiesdistrict Appingedamvan een lid der tweede kamer zijn uitgebragt 1742 geldigestemmen Gekozen mr D de Ruiter Zylker met 1062 stemmen Professor Gralama bekwam 6B0 stemmen Donderdag heeft te Amsterdam in het paleis voor volksvlijt de plegtige uitreiking plaats gehad der eereblijken aande bekroonde nederlandsche inzenders op de tentoonstelling teParijs 1867 door Z K H den prins van Oranje eerevoor zitter der hoofdoommissie Ten half elf ure vertrok een extrabj oortrein uit de residentie waarmede Z K H zich derwaartsbegaf Ook bevonden zich in dien trein al de ministers hoogestaatsambtenaren en autoriteiten vele industriëlen en belangstellenden Aan de Nieuwe Utr Ct wordt nit s Hage geschreven dat een der hoofdbepalingen van het door de regering ontworpen wetsvoorstel tot herziening der wet op het lager onderwijs schijnt te zijn verpligting der gemeenten om op de openbare school schoolgeld te heffen In een brief nit s Gravenhage van 14 dezer gedagteekend wordt aan de Middelb Ct het volgende gemeld De aprilmaand is grillig de lucht vol buijen ook in de politieke wereld Al de geruchten die omtrent kabïuctswijzigingen in het laatst der vorige week hier in omloop waren zijn verwaaid maar naauwelijks was de lucht weer schijnbaar zuiver of andere geruchten dreigende hagelbuijen of weldadige lenteregen kwamen aandrijven Misschien trekken ook deze wolken voorbij zonder zich te ontlasten maar als een van uwe wachters op het haagsehe observatorium meen ik er u tocU niet onkundig van te mogen laten Nog altijd wordt verzekerd dat er van de uittreding der i beide graven uit het kabinet sprake is geweest maar voegt men er thans bij de matadors der conservatieve partij hebben er een schotje voor geschoten Blijkbaar waren zij bevreesd voor eene herhaling der Mijei verdwijning en hadden zij niet veel zin om mede te werken lot eene vertooning die dan zou zijn aangevangen met de plegtige verzekering van den heer Heemskerk que rien n avait change et que seuleraent il y avait deux comtes de moins Hoe t zij de minister van binnerdandsche zaken laat z ch door zulk eene kleinigheid niet uit het veld slaan en stond het uitsluitend aan hem hij zou t ook met de graven nog wel eens willen proberen Mogt ook iat de tegensporrelende kamer niet bewegen om met de regering zamen te werken dan bleef altoos bet bekende middel van eene derde ontbinding Inderdaad is daarvan nog altijd sprake geneest hoe ongerijmd het ook klinken moge Zóó ongerijmd zelfs dat men verneemt dat mannen als Mackay de vicepresident van den raad van state van Keenen en Élout van Soeterwoude deze laatste moet trouwens reeds tegen vorige ontbindingen hebben geadviseerd in hoogster instantie tegen ij D A DUPPER PI van Haastrecht E C HARTOGH HEUS m Delft 15 April 1868 IJS MS Benige en algemeene ientiUgeting S9 financiën an den staat en de gemeenten betrokken njn m wezentiijkheid een werk de3 vredcs is en door het gonvernement Biet kan ondernomen norden op een tijdstip waarop de vrede niet verzekerd zou zijn of waarop men een oorlog binnen kort koo vermachten of waarop deze zelfs waarschijnlijk zou wezen Hij voegde er bij dal de ijver van den keizer tot de uitvoering van deze zaak derhalve een nieuw bewijs is dat hij den vrede wil en dat er geen reden bestaat om aan oorlog te denken Ja zeide hij de keiler wil den vrede een eervollen vrede een vrede waardig eene groote natie die op hare kracht vertrouwende door de ontwikkeling hare militaire organisatie op alle eventualiteiten voorbereid is en den oorlog niet zoekt Wij hebben de overtuiging dat niemand er aan denkt Frankrijk den oorlog te verklaren en dat de vrede van Europa niet zal gestoord worden Slaat dus geen geloof aan dat alarmgeropp aan die oorlogzuchtige woorden die uit dwaling of uit kwaadwilligheid eenigermate als periodiek worden aangeheven Geeft u met aile zekerheid over aan de werken van landbouw en iudusirie De Moniteor zegt dat de onderlinge verhouding der continentale mogendheden een vredelievend en welwillend karakter blijven oehouden De kabinetten verschillen op geen enkel punt van gevoelen De pessimistische beschouwingen van zekere bladen berusten op geen juiste inlichtingen 16 April De I atrie zegt dat de geruchten die onlangs verspreid waren ter zake van de Elbe hertogdommen des te bevreemdender waren omdat zij zamen vielen met eene merkbare verbetering in de betrekkingen tusschen Pruisen en Denemarken Hetzelfde biad spreekt op nieuw het gerucht tegen betrekkelijk voorstellen die tusschen Parijs en Berlijn gewisseld zouden zijn met betrekking tot eene gelijktijdige ontwapening Het blad verklaart dat tusschen de beide mogendheden geenerlei susceptibiiileit bestaat Berlijn is April Gisteren omstreeks den middag is alhier het postverdrag door de nederlandsche en znitsersche gevolmagtigden ouderteekend Weenen 17 Men beweert dat als in het heerenhnis bij de behandeling der inter coufessionele wet geen liberale meerderheid voor die wet mogt worden gevonden de sanctionering der schoolwet en der huwelijkswet welligt nog zoo spoedig niet volgen zal Tevens zou in dat geval waarschijnlijk de zaak der afschaffing van het concordaat in den steek gelaten worden Pesth 16 April De minister van financiën heeft in het lagerhuis 1t belasting ontwerpen en het budget ingediend De gewone inkomsten zijn geraamd op 9 S de buitengewone op 47 millioen de gewone uitgaven op lOU de buitengewone op 35 millioen Er zal geen verhoogiug van belasting plaats hebben integendeel wordt op zoat en tabak eene vermindering voorgesteld IiiSSabOIl H April Volgens berigten nit Brazilië hebhen 1200 man parnguaysche troepen die in sloepen een der gepantserde braziliaausche bodems waren genaderd eene pogi ig gedaan om zich van dat vaartuig meester te maken Zij zijn niet geklaagd maar allen gedood of krijgsgevangen gemaakt Men hoopt dat de Paraguayers weldra den strijd zullen opgeven De berigten van paraguaysche zijde afkomstig luiden als volgt Twee braziiiaansche gepantserde oorlogsbodems aanvankelijk n onze handen gevallen zijn later door gepantserde bodems hernomen Al de paraguaysche troepen die zich aan boord der veroverde bodems bevonden hebben zich al zwemmende gered Het forceren van de passage voor Humaitu draaft niets bij om den oorlog spoedig te doen eindigen Florence 1G April Luldens de Xazione zal de minister van financiën heden bij de kamer eene suppl toire begrooting voor oorlog en marine indienen waarop 25 millioen worden bezuinigd 17 April In de vergadering der afgevaardigden trekt de teer Ricciardi zijn wetoontwerp tot hervorming der kieswet in De minister van binnenl zaken verklaart zich bereid morgen te antwoorden op eene interpellatie betreffende het gebenrde te Bologna Kopenliagen 15 April Dagbladet zegt dat de onderhandelingen te Berlijn wel is waar onafgebroken doch zonder hoop op goeden uitslag worden slepende gehouden Het L ad spreekt de geruchten tegen volgens welke beide partijen het reeds tot op zekere hoogte met elkander eens zonden zijn De aangeboden grenslinie langs het ambt Hadersleben noemt het blad geheel en al onaanneembaar Denemarken vertrouwt slechts op de toekomst In antwoord op zeker artikel uit een der Dooni sleeswijksche bladen betuigt Dagbladet dat de deensche natie aan Frankrijk dankbaar is wegens het tot stand komen van het pragïr vredestractaat ömnenlfliiïr GOUDA 18 April z JI heeft benoemd tot ridder der orde van den nedep landschen leeuw den heer A A G van Iterson directeur der stearine kaarsenfabriek alhier Zondag avond zal ons publiek zich nog eens kunnen verlustigen in het bijwonen eener voorstelling door het antwerpsche tooneelgezelschap onder de directie van den heer EloyLemaire met medewerking van Victor Driessens en mej Beersmans Zeldzame eenstemmigheid heerscht in den hoogen lof niet slechts hier maar allerwegen in Nederland toegekend aandit gezelschap De zoo algemeene belangstelling is voorzekerslechts opgewekt door ware verdiensten en het getiiigt gunstigvoor den goeden smaak onzer stadgenooten dat zij zoo grootbehagen vinden in het verdienstelijk spel onzer zuidelijke landgenooten Wij twijfelen niet of het zal zondag avond bij vernieuwing blijken dat goede smaak en belangstelling in hetschoone onzen inwoners niet ontbreken In 1867 heeft de inleg in de spaarbank alhier bedragen j 17 362 59 de teruggaaf 15 025 39 Het aantal inleggers is toegenomen met 139 De rente door inbrengers genoten heeft beloopen ƒ 934 49 De eerste kamer heeft dingsdag avond hare werkzaamheden hervat Bij de opening hield de voorzitter de hr Philipse eene rede tot aanvaarding zijner betrekking waarin hijden wensch uitte dat de bestaande spanning tusschen een takder wetgevende magt en de raadslieden der kroon spoedig mogtworden vervangen door een ougestoordeu en meer regelmatigenvoortgang vdn wetgevenden arbeid waartoe gemeen overlegvan de volksvertegenwoordiging met Zr Ms regering volgensde grondwettige instellingen onontbeerlijk was Donderdag heeft in de zitting der eerste kamer de voorzitter medegedeeld dat de commissie van rapporteurs over hetwetsontwerp tot vaststelling der Indische begrooting over 186Smet haar verslag gereed was De discussie over die begrooting is bepaald op zaturdag aanst ten 11 ure In de gisteren gehouden zitting van de eerste kamerzijn de aan de orde gestelde ontwerpen zonder discussie metalgemeene stemmen aangenomen Uit de memorie van beantwoording op het eindverslagnopens het hoofdstuk hervormde eeredienst enz blijkt o a het navolgende Het kan geen bevreemding wekken dat de weder instelling van afzonderlijke departemenien van eeredienst verschil van gevoelen heeft ontmoet bij de leden der kamer die aan het onderzoek van hoofdstuk X der staatsbegrooting voor 1368 hebben deelgenomen maar de minister kan niet toegeven dat die wederinstelling overeenkomstig veler meening zou zijn noch nuttig noch noodig of eene schrede achterwaarts op den weg die verder ou moeten leiden tot het doel dat men zich voorgesteld had nrmelijk om tot algeheele scheiding van kerk en staat te gerr ken Zonder hier in eene verdediging e treden van het aangehaalde rapport van den raad van ministers van 1 januarij jl meent de minister te mogen beweren dat ook daariu niets wordt gevonden dat grond zou kunnen geven tot het vermoeden alsof de regering het beginsel van scheiding van kerk en staat minder of niet ernstig ware toegedaan w are dat het geval dan zou het met regt verwondering hebben kunnen baren den minister aan het hoofd van het depart van hervormde eeredienst te zien optreden Maar hij heeft zulks gedaan in de vaste overtuiging dat de weder oprigting van dit departement aan het beginsel van meergenoemde scheiding in niets behoefde afbreuk te doen en dat integendeel een speciaal minister ad hoc met vrucht werkzaam kan zijn om de banden die nog in enkele opzigten kerk en staat aan elkander binden los te makeu opdat der kerk de haar toekomende vrijheid worde vezekerd en geene inmenging van den staat in zaken van zuiver kerkdijken aard blijve bestaan Die overtoiging strookt geheel met den geest van hetgeen daaromtrent door hem als lid der kamer met name ook in de vergadering van 5 maart 1867 is ontwikkeld Gedep staten van Zuid Holland hebben bij besluit van 7 dezer de gemeentebesturen herinnerd aan de verkiezing van leden der prov staten ter aanvulling van de in het jaar 1868 aftredenden De verkiezing lot aanvulling der plaatsen van de alzoo aftredenden moet ingevolge de wet geschieden op den tweeden dingsdag der maand mei zijnde alzoo voor dit jaar op den 12 van die maand Gedep staten hebben bepaald dat wanneer het bij den uitslag der op 12 mei te honden stemming mogt blijken dat eene herstemmicg noodig is deze herstemming zal plaats hebben op dingsdag 26 mei aanstaande Voor Gouda moeten dit jaar aftreden de hh J Droogleever Fortuyn T W van Oudheusden en mr L Slingeland dat denkbeeld hebben gewaarschuwd Met dete omstandiglieidlwordt in verband gebragt eene andere dat nl op witten donderdag een zwerm laVeijen uit het pal in het Noordeindezou zijn afgezonden om de verschillende jisters op te sporenen zamen te roepen Dezelfde personen die een en ander opgemerkt en er hunne conclusien uit getrokken hebben voegener bij dat de vorming van een nieuw ministerie zon wordenopgedragen aan den oud minister van Tets van Goudriaan Men schrijft uit den Alblasserwaard van 15 april Door de heerschende koude temperatuur is de groeikrachtin de laatste acht dagen tot staan gebragt De reeds bovenden grond staande veld en tuin vruchten hebben dan ook eengeelachtig aanzien en worden door buitengewoon veel wormenen larven geplaagd Ook het be uel bevindt zich door de koude nog op den stal n nachtvorst en noordenwind zetten de steenvrut oo rwachting goed en beloven eene ruime opbrengst Bij w i weder zal spoedig een begin worden gemaakt met het zaaijen van den hennip Vele bouwlieden vreezen echter voor groote schade bij het opI komen daarvan omdat eene soort van zeer harde gestreepte I slak in onnoemelijk aantal aanwezig is en deze bij voorkeur I den hennep aandoet De toestand van den veestapel is zeer I voldoende Gemengde Berigten i Op paaschmaandag hebben te Barcelona ongeregeldheden plaats gehad j onder de werklieden die door soldaten zijn bedwongen Aan d slag kruid fabriek te Delft heeft eene kleine ontploffing plaats gehad vier kauoiiiiiers zijn aan aangezigt en handen gebrand Bij een brand aan 1 de goüdsche vest te Rotterdam zijn zes mensehen omgekomen oens dag ziJQ de prins en de prinses van Wallis te Dublin aangekomen I Te Parijs zijn in tegenwoordigheid des keizers welgeslaagde proeven geI nomen met miceraal bordpapier tot dakbedekking Te Knijpe in bcho terland is de inboedel van een daglooner voor onbetaald schoolgeld erkocht en heeft negen gulden op ebragt Sedert 1828 zijn de Isratlietea in Rumenie aangegroeid van 25 000 tot 500 000 Te Boston is na afgelegd examen toegelaten tot de h dienst mevouw F A Harsford Id Zwitserland is een batig saldo uver 18G7 van 200 000 fr Da bakkers te Bologna hebben het werk gestaakt Eenige parijscbe horologieraakers voeren het decimale stelsel bij hun fabriekaat in zij verdee len den dag in 10 uroo de uren in lOU minuten en de minuten in 100 seconden Turksehe kr nsers hebben eene italiaansche postboot aangehouden en gevisiteerd Zelfs in Mesico zijn de dagbladen vrij van zegelregt De turksehe regering heft twee chrisTt oeD benoemd tot ledea van den staatsraad Van 3 april af ia de uitvoer vau granen verhodea te Smyrna Marktberigten Gouda 16 April Tarwe Pooishc per 2400 kiio 510 Rootie Kieefsche ƒ 495 Zeeuwsche per mud ƒ 14 a ƒ 15 60 Rogge 10 a ƒ 11 70 Gerst ƒ 6 25 a ƒ S 25 Haver ƒ 4 a ƒ 5 50 Boekweit Pransche per 2100 kilo ƒ 230 a ƒ 240 Noordbrabautsche ƒ 265 a ƒ 275 Bruine boonen ƒ 12 a ƒ 15 50 Paardebooiien ƒ SJ5 a ƒ 9 25 Duivebooneu ƒ 9 a ƒ 10 I Be aanvoer ter veemarkt was heden weder vrij aanzienlijk maar de kooplust in alle soorten gering De handel in varkens en biggen was insgelijks lusteloos door overvoerde markt I Kaas Aangevoerd 14 partijen prijs ƒ 16 a ƒ 20 Boter ƒ 1 24 a ƒ 1 36 Burgerlijke Stand G o r D A Geboeen 11 April Alïda ouders G Verkaai en V F Pessemier i 14 Johanna Maiia ouders T J Steenlaiid en J C van Roeij 15 llaria ouders J Nieuwenhuijsen eu M vau Leeuwen Cornclis ouders j H Spruijt en M Verbij 16 Johanna ouders H Eijkhoff en A Zorg I Simon ouders W J Oosterling en y Wout 17 Johanna Catharioa ouders G de Man en C van Bum en OvKBLKüEN 10 April C L F Boudiaoüt 67 j 11 A F van de Favoordt 3 m 15 A H E Meurs 2 j 6 m 1 Gkhvwd 15 April M Punselie en M D van der Noot A Hornes en G H Kolster A D va R T ENTIEN AGENTEN De Btgrafenis Tereeniginp opgericht te Dordrecht in 1862 vraagt AGENTEN voor de gemeenten der provincie Zuid Solland Adres franco met opgave v n ouderdom betrekking bewijzen van soliditeil enz aan den Hoofddirecteur S W H M COLOMSUN te Dordr U Voorspoedig bevallen van een Zoon 1 J A OTTO Gekmtsen Goud a 16 AprilJ 868 Versch PACHNER SELTSERr en SCHWALBACH STAALWATER vulling 1S6S hcele en halve kruiken alsook dubbel gezuiverde Petroleum te bekomen bij HESS C Ihier en I G J de MOOIJ te Bodegraven