Goudsche Courant, donderdag 23 april 1868

H 633 Donderdag 23 April 1868 Openbare Verkoopingen van Roerende Goederen Op Dingsdag 21 April 1863 des morgens ten 9 nre ten huize van J W BLANKEN B N 61 op het dorp te Haastrecht van Eene groote partij MANUFACTUREN nieuwe BEDDEN en DEKENS en eenen knappen INBOEDEL waaronder een Mahonijhouten Secretaire dito Tafel voorts Kabinetten Klokken porceleioen Pullen en meer Eu op AV o en 3 dag 29 April 1868 des morgens ten 9 nre ten sterfhui e van Th ROTMEIMER B N 22o op het dorp te EaastrecU van Eene partij KRUIDENIERSWABEN TABAK en SIGAREN eenen WINKELOPSTAND met Potten Flesschen Laden Kisten Tonnen Maten en Gewigten Schalen en Balansen Toonbank enz verder eenen geheelen MEUBILAIREN INBOEDEL eene groote verzameling Boeken eenige Manskleederen een Zilveren Horologie en eenig ander Zilverwerk De goederen zijn daags voor de verkoopingen afgenommerd te zien en zijn informatien te bekomen ten kantore van den Notaris J G BROUWER NIJHOFP te Haastrecht 266 STAATSLOTERIJ De trekking der EERSTE KLASSE begint opMaand ag 20 April 1868 GOUDSCHECOUEAIJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 G Lokaal NUT en VERMAAX op de Oosthaveu te GocDA ZONDAG 19 APE1L1S63 Buitengewone Voorstelling door het Nationaal Tooneelgezeischap van Atittctrpen onder Directie van den Heer ELOY LEMAIRE met medewerking van den Heer VICTOR DRIESSEXS en Mejufvrouiv BEERSMANS Op veelvuldig verlangen beroemd Drama in 5 Bedrijven Oiii de uiigebrtidheid der roonteUing gtea na tuk Prijzen der Plaatsen 1 = Rang 99 Gts 2 Rang 50 Cts Loiing der plaatsen Zondag morgen ten 10 nre precies en kunnen daarna plaatsen besproken worden tot des namiddags 3 are AANVANG 7V2 re CONCERT ten voordeele der Noodlijdenden door den brand te GENEMUIDEN op DINGSDAG den 21 APRIL 1868 1 = AÏDEELING Ouverture Mozart Solo Fluit Fantaiste nit Locie de Lammermoor Alb recht Fantaisie voor 2 Clarinetten J Muller Declamatorium De Bood schap naar de ijzersmelterij gedicht van Schiller Muziek Wcber 5 Air uit Stabat Mater Rossini 2 AFDEELIXG Ouverture Reissiger Quintet voor 2 Violen Fluit Cornet a Piston en Piano Jb Kwast Concertant voor 2 Violen Jb Kwast Variations pour Piano a quatre mains Eosellen 10 Finale AANVANG ten 7V2 XTREN PRECIES S Rooken is streng verboden TE KOOP op een der beste standen te GOCDA eeo Huis met 2 Pakhuizen waarin sedert een aantal jai jn het vak van TABAK met goed sicces is uitgeoefend Te bevragen met franco brieven onder letter K bij den E itgever dezer Ckïnrant Timmermansknechts kunnen geplaatst worden Adres bij den Uitge er dezer Coaiant Bij akte dd 17 April 1868 voor Notaris M KIST te Gouda verleden is tusschen de Ondergeteekenden HERMANUS GROENENDAAL M Timmerman en CORNELIS JOHANNES de GIDTS Notarisklerk beide wonende te Gouda aangegaan eene Vennootschap onder de Firma van de ERVEN C A de GIDTS tot het drijven van de Timmermansaifaire en hetgeen daartoe in den rnimsten omvang behoort ingegaan 10 Jnlij 1867 voor onbepaalden tijd en eindigende na opzegging een jaar te voren gedaan Zullende beide Vennooten de teekening der Firma hebben voor zaken de Vennootschap betreffende doch beider gewone haudteekening buiten den Firmanaam vereischt worden tot het koopen vervreemden of bezwaren van onroerend goed het opnemen of ter leen geven van gelden het verleeuen van borgtogt pand of hypotheek bet teekenen van acceptatien en het sluiten van prolongatie of beleening H GROENENDAAL C J DE GIDTS Openbare Verkooping krachtens Art 1223 van het Burg Wetboek te STOLWIJK ten huize van den Kastelein G TAN DAM op Maandag den 27 April 1868 des voormiddags ten 11 nre van N 1 een HUIS zijnde WOONHUIS STALLING en SCHUUR met Erven Grond en eene partij Hooiland Liesland en Water staande in Koolwijk binnen de gemeente Stolwiji En N 2 Een perceel HOOILAND en WATER liggende als voren Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris A N MOLENAAR te ZüidWai iinxveen ed Rhijn Spoorweg TE KOOP a contant geheelof bij gedeelten eene PARTIJ OUDE EIKEN DWARSLIGGERS dagelijks te bezigtigen op hetStation GOUDA Prijsaanbieding franco in te zenden voor 25 April e k aanden Administrateur der Eigendommen te Utrecht DE DIRECTIE Utkecht 16 April 1868 OP EÉN DRUK ADMINISTRATIEF KANTOOR VERLANGT MEN EEN KLERK eene vlugge en fraaije hand schrijvende liefst iemand die met de NOTARIËLE PRAKTIJK bekend is Adres franco onder L A A bij den Uitgever dezer Courant Openbare Verkooping op Woensdag 22 April 1868 desvoormiddags ten 10 nre aan het huisvan PIETER ZANEN te StolKijk vaneen INBOEDEL een INVENTARIS van een KRUIDENIERSWINKEL eenepartij WINKELWAREN eene SCHOUWen hetgeen meer te voorschijn zal wordengebragt Informatien bij den Notaris M KIST te Gouda Raderstoomboot d Itfssel Van Gouda Maandag en Dingsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens 6Y2 uur Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retourkaarten CORRESPONDENTIE Ook een onzer geabonneerd ea heeft opgemerkt dat de nieaw ingevoerde postzegels veel slechter hechten dan de vroegere en daarenboven dat de roode na bevochtiging kleurstof afgeven Hij vraagt of men verminderde opbrengst der pesterij voorziende daaraan te gemoet wil komen door bezniniging van 1 1000 gedeelte van eea halven cent per postzegel BÖëüdrokkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijot des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p post ƒ 2 25 Adverteaticn vao 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere ipoeten vóór 10 ure ingezonden zijn öuttenlonïr Londen I9 April in junij aanstaande zal door den prins 1 van Wallis het Alexandra paleis worden ingewijd dat in MaxVfall Hill is aangelegd en dat het kristallen paleis te Sydenham een groote concurrentie zal aandoen Het reusachtige van steen ijzer n glas opgetrokken gebouw heeft eene lengte van 900 voet en eene br van 86 voet In het midden bevindt zich een toren va O voet in diameter en die 220 voet hoog is Daily News toont aan hoe al de protestantsche kerkgenootschappen de noodzakelijkheid van de afschatfing der ierschestaatskerk hebben aangenomen De wesleyaansche methodisten wier afschuw van de r k kerk en gehechtheid aan de episflopalen zoo bekend zijn verklaren hoewel met groote smar dat de iersche staatskerk een gevaar voor het protestantschegeloof is geworden De vrije kerk van Schotland is dezelfdemeening toegedaan en indien immer de volksstem duidelijkleeft gesproken zoo is het in dit geval De Daily Telegraph merkt op dat dweepzucht haar oude kracht verloren schijnt tehebben want zij antwoordt slechts met zwakke stem op deireet van Weg met de papen 21 April Sir S Northcote heeft in de zitting van hetlagerhuis medegedeeld dat hij drie depêches ontvangen heeftvan sir R Napier de laatste gedagteekend van 1 april Hethoofdkwartier en de eerste brigade waren tot op 30 mijlen van jMagdala genaderd en op 20 mijlen afstands van Baohilo waarkoning Theodoras was gekampeerd De troepen en de gevan I genen genoten eene goede gezondheid Eassam was ontboeiden werd goed behandeld Parijs 19 April Men verzekert dat de heer Eouher in eene vergadering van de commissie voor het budget de vredelievende verzekeringen heeft herhaald die tegenwoordig aan de orde van den dag zijn en dat hij heeft verklaard dat Frankrijk geneigd is de andere mogendheden na te volgen wanneer deze het voorbeeld tot eene ontwapening zullen geven In Frankrijk heeft thans de loting van dienstpligtigenvoor het staande leger naar de bepalingen der nieuwe wei plaats Volgeus de officieuse bladen gaat die operatie geheelnaar den wensch der regering voort en voldoen de jongelieden overal bereidwillig ja op vele plaatsen blijmoedig enmet opgewektheid aan de eiscben der nieuwe wet 20 April De Patrie geeft zich alle moeite om te bewijzen dat men ongelijk heeft met nog wantrouwen te koesteren Voor het officieuse blad zijn alle zwarte stippen aan denpolitieken hemel verdwenen en zijn wij nooii zoo ver van eenoorlog verwijderd geneest als thans Een woord van dengrootzegelbewaarder minister van gratie en justitie is voldoendegeweest om de Patrie te doen gelooven dat de duitsche deitaliaansche de donausche en de oostersche kwestien zijn opgelost Tooverachtig effect van de gastronomische welsprekendheid De Etendard een ander officieus dagblad waaraan deregering bij bijzondere gunst de geregtelijke advertentien geeft wordt door de Patrie behandeld als een blad zouder lezers enzouder gezag omdat het heeft durven zeggen dat de ministervan binnenl zaken de redevoering van den heer Baroche nietals een specimen van de keizerlijke gedachte aan de prefectenheeft gezonden Omtrent de verminderingen op de begrootingen van oorlog en marine door de commissie voor het budget verlangd is nog altijd niets nieuws bekend Al wat men weet is dat de ministers van oorlog en van marine zich geen sou willen laten beknibbelen op de door hen aangevraagde kredieten Zal de commissie bij hare oppositie blijven volharden Men twijfelt er zeer aan wanl die commissie bestaat uit leden der meerderheid en men weet hoe gemakkelijk deze meerderheid zich laat overtuigen door de welsprekendheid dei heeren ministers waarbij nog in dit geval de pressie komt die ongetwijfeld de keizer zelf zal aanwenden Tot hiertoe schijnt de commissie De prijs der Advertentien van één tot zei regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters vordenberekend nur plaatsruimte ook nog niet gepreciseerd te hebben op welke posten zij bezuinigingen wenscht gebragt te zien De Mouitenr meldt bet volgende Gisteren heeft dekeizer de voorzitters en bekroonden van het concours der geleerde maatschappijen ontvangen Z M heeft zijne tevredenheid te kennen gegeven over de voor de wetenschap zoovruchtbare werkzaamheid dezer maatschappijen in de departementen Volgens de Patrie kan men eene belangrijke mutatie inhet personeel der prefecten te gemoet zien Bij het wetgevend ligchaam zijn de volgende ontwerpeningediend 1 tot voltooijing der buurtwegen 20 tot goedkeuring van de overeenkomst der hoofdstad met bet créditfoncier betreffende remboursement van 398 roillioen 3 totvermindering der kosten van telegrafische depêches in Frankrijk De kamer komt woensdag weder bijeen 21 April De Moniteur bevat de benoeming van negenprefecten Prins Napoleon en de kroonprins van Pruisen zijn gisteralhier aangekomen De Moniteur meldt van den 28 miart dat de Brazilianen nog geene expeditie tegen de hoofdstad van Paraguayhadden ondernomen het leger had eene observerende houdingaangenomen De gezanten en de consuls hadden het gouvernement hunne gelukwenscben aangeboden wegens de behaaldeoverwinning Generaal Battle is benoemd tot president vanUruguay E ankfort 20 April Naar men uit Bern schrijft heeft het radicale GrutliVerein aldaar zich onledig gehouden met de kwestie van den toestand der arbeiders De vereeniging aitte de meening dat de wortel van het kwaad gelegen is in het europesche militarisme en dat zoo lang dit heerscht aan eene grondige verbetering van den toestand der werklieden niet te denken is dat het derhalve de taak is van de arbeiders in gemeenschap met de werkgevers om dit militarisme te bestrijden De vergadering gaf verder ook nog als hare stellige meening te kennen dat het staken van den arbeid een gevaarlijk en zeer dikwijls slechts half tot het doel leidend middel is en dat de verbetering van den toestand der werklieden veel zekerder kan worden bereikt door de oprigting van zoogenaamde cooperative vereenigingen Weenen 20 April Men schrijft uit Bucharest van gisteren De consuls der vreemde mogendheden te Jassy hebben eene bijeenkomst gehouden waarin geconstateerd is dat de Israëlieten in het district Bakou vervolgd zijn De rapporten der moldavische autoriteiten zijn in dat opzigt onjuist Het rapport der commissie van den rijksdag voor deunificatie der schuld zal eerlang worden uitgebragt men verwacht d gunstig luiden zal voor het plan tot conversieen un schuld en dat de minister nu ook de belasting V jrmogen geen bijval in de commissie heeft gevondei enoodigd zal worden nieuwe plannen te ontwerpen Si April Een gerucht loopt dat de rapporteur van desubcommissie betrelïende de staatsschuld een nieuw ontwerptot unificatie van de schuld zal voorstellen volgens hetwelkde staatsschuldbrieven behalve de niet rentedragende loten in 4 per cents rentedragende schold zullen veranderd worden De nieuwsbladen melden heden ochtend dat aan denbessarabischen oever van de Pruth inkwartiering wordt voorbereid vour 40 000 man geregelde kavallerietroepen en kozakken Florence is Apnl in de zitting der kamer van afgevaardigden heeft de minister van financiën medegedeeld dathet deficit voor 1869 berekend wordt dat het tot op 46 milI lioen zal worden verminderd binnenland GOUDA 22 April jl zondag avond hebben de antwerpsohe loneeffirteo bij vernieuwing groot genoegen gegeven aan tair jk opg l