Goudsche Courant, donderdag 23 april 1868

ADVERTENTIEN van JOHANN HOFF te Berlijn STUKJES van 17 2 35 50 en 75 C3ENTS Door het geregeld gebruik dezer Zeepen wordt de hnid gezuiverd van alle onreinheden als daauwwormpjes zomersproeten vlechten hoidspikkels enz enz Ze verfijnen en verfraaien de hnid maken haar zacht als fluweel en zoo wit als albast en zijn daarom voor Dames een onschatbaar hulpmiddel bij het toilet Ook wegens de voordeeligheid in het gebruik verdienen deze Zeepen biizouder aanbeveling DE MALZ FOMADÉ in flacons van 70 et en 1 dient ter conservatie der huid van het hoofd verwijdert de lastige schilfers en bevordert deu haargroei Steeds verkrijgbaar te GoüDA bij J C va k VEEUMINGE V te Woeedes bij HENRI J VAK DEN BEEG B Alle soliede Winkeliers Kappers etc kunnen de Malz Zeepen en Pomade in verkoop krijgen en genieten ruim rabat Aanvragen franco aan het Centraal Dcpót te Amsterdam komen pnblie Het spel van den heer Driessens is niet alleen hoogst voortrefFelr k maar ook dat van mpjufvrouw Beersmans verdient de meeste onderscheiding terwijl de overige leden van het gezelschap hun goed ter zijde staan Het valt ons waarlijk zeldzaam ten deel dat wij ous vergasten mogen aan eenig waar kunstgenot zoodat wij met genoegen vennelüen dat ook aanstaanden zondag weder eeue opvoering zal plaats hebben die ons vernieuwd genot belooft maar die wij vernemen dat de laatste zal zijn Paljas beeft ons overtuigd hoe uitnemend geschikt de heer Driesseus is voor zulke rollen en wat wij te wachten hebben van den Goochelaar wie nog niet in de gelegenheid was de vlaamsche voorstelling bij te wonen verzuime niet zieh het genot te verschaffen vaa het treffend spel in den trouw bartigen eigenaardig liefelijken tongval en de algemefne beiangstelliiig zal ons voor het vervolg een vernieuwd bezoek verzekeren van de aangename gasten Maandag avond is onzen stadgenoot den heer A A G van Iterson eeue serenade met fakkellicht gebragt door demuziek der schutterij als eene welverdiende hulde aan deuindustrieel die onze stad eer aandoet Bij gelegenheid deruitreiking vao de op de parijsche tentoonstelling behaalde medaille viel hem de wel verdiende onderscheiding ten deel derbenoeming tot ridder van den iiederlaudschen leeuw LangDog zij het hem vergund aan het hoofd te staan der inrigting die aan zijne bekwaamheid en energie haren grooteubioei dankt en het sieraad is der industriële instellingen onzerstad niet alleen maar die de de nederlandsche industrie ookin h i buitenland zoo groote onderscheiding verwerft Pingsdag avond werd alhier door l ri muziekgezelschap Euphonia een concert gegeven ten voordeelc der noodlijdenden bij den brand te Genemuiden Had reeds het overgroot getal van iuteekenareu op de lijsten welke door dat gezelschap waren opengesteld bewezen dat Gouda s burgers ingenomen waren met het plan door genoemd gezelschap opgevat de eivolle zaal toonde dat men zich iels goeds van het concert beloofde De verwachting is dan ook zeker niet teleur gesteld maar integendeel overtroffen zoowel door de Hinke uitvoering der concertstukken als door het beschaafde spel der solisten Alles heeft medegewerkt om het talrijk publiek een waarlijk schoenen avond te bezorgen en laat ons tijdsbestek ons al niet toe eeue volledige beoordeeling van de afzonderlijke stukken te geven wij kunnen niet nalaten opeutlijk te lietuigen dat het gedicht de boodschap naar de ijzersmellerij door een geacht ingezeten hier ter stede op eene wijze is gereciteerd geworden welke boven allen lof verheven is en dat de moeijelijke taak van een gedicht te reciteren van deu onsterfelijken Schiller met muziek van den grooten meester Weber zeer zeker niet aan een onwaardige is toevertrouwd geworden In een woord iEnphonia heeft haren roem dingsdag avond weder goed gehandhaafd en door het doel van het concert is gebleken dat het gezelschap hareit sehoonen naam niet alleen verdient op het gebied der toonen maar ook op dat der menschlievendheid Dezer dagen is aan het station v in den rhijnspoorweg alhier in betaling gegeven een nagemaakt munibiljet van ƒ 10 dat thans in handen van de politie zich bevindt Ter waarschuwing van het publiek diene dat in het valsche muntbiljet het vat rr aeriontbreekt dat de toppen der leeuwen zeer slecht geteekeud zijn dat de door engelen gehouden kruiisei open zijn en de oorden wettig betaalmiddel enz te groot en gebrekkig nagevolgd zijn en de afdruk der wet onleesbaar is Zaturdag is in de zitting van de eerste kamer der stateugeneraal de gebeele Indische begrooting voor ISiiS na kortediscussie aangenomen met algemeene stemmen Daarna is dekamer op reces g scheiden In de zitting van de tweede kamer van gisteren heeftde hr mr de Ruiter Zvlker zitting genomen Aan de ordewas de algemeene beraadslaging over de staatsbegrooting voor S6S De hr Dam motiveerJe de stem die hij tegen allebegrootingen zou uitbrengen te beginnen met hoofdstuk III niet omdat dit het hoofdst baitenl zaken was maar omdathet t eerst aan de orde kwam Hij had de innige overtuiging dat door afstemming van alle begrootingen het duidelijkst blijk van zijn wautrouweu in deze regerin het waarachtig belang van koning en vaderland gebaat zou zijn Dehr Moeos schetste in ironische taai de gebeurtenissen derlaatste jaren hoe hij telkens in deze vergadering teruggekomenwas om telkens wegens misdrijven zoo ten minste beschouwdede regering zijne handelingen te worden weggezonden Thansverkeeren wij in een nienw gevaar bij mogelijke afstemmin der begrootingen Hij meende dat hij alle eerlijke middelenmogt aanvatten om zulk eene regering in slands belang tedoes aftreden De min van binnenl zaken beantwoordde desprekers Het kwam hem voor dat ieder lid der kamer overalle ontwerpen en dus ook over begrootingen mogt stemmengelijk hij goedvond en alleen aan zijn geweten verantwoording schuldig was mair dergelijki afstemming mogt alleen geschieden als noodmiddel tegen aperle krenking van rcgten of landsbelang Hier was dit geenszins het geval De koning had van een onbetwistbaar regt gebruik gemaakt De ontbinding stond niet op zich zelf maar was uitvloeisel van eene handeling der kamer De hr Gefken bestreed de sprekers en ontkende dat men wegens de ontbinding de begrootingen mag afstemmen mogt dit echter plaats hebben dan hoopte hij dat dit tot geene nieuwe ontbinding aanleiding mogt geven De hr van Bosse ontwikkelde drieërlei bezwaren tegen dit kabinet 1 het gebruik maken van het regt tot ontbinding 2 omtrent het koloniaal regeringsbeleid en 3 omtrent het fi uimcieel beleid De hr iiochussen wederlegde de argumenten van den hr van Bosse Hij kon zich zeer goed Tereenigen met hel beleid van deze ministers van koloniën en financiën en bij zou dua in het waarachlig belang van vaderland en koning voor de begrootingen stemmen De hr de Bosch Keniper zou evenzoo om dezelfde reden voor de begrooting stemmen Hij achtte het onpraclisch de begrooting om politieke redenen af te stemmen en betoogde de ongrondwettigheid van afstemming van begrootingen om redenen daar buiten Het Hdbl zegt De eerste kamer is op reces gescheiden dus geen interpellatien vau politieken aard geene collegiale adhaesien of protesten en dus ook geen schijn of schaduwvan de strekking die het Dagblad aan de openingsrede vanden heer Philipse heeft gelieven toe te schrijven waarin tevenshet gevoelen der meerderheid van de kamer zelve zou zijnuitgedrukt derhalve geen partij trekken voor het behoud vauhet ministerie en tegen de meerderheid der tweede kamer Dat de minister van koloniën zeide dat tegenwoordig eenoutslag als minister eene felicitatie waard is gelooven wij gaarne maar wie dwingt tot de aanvaarding zonder uitzigt op genoegzamen steun of overeenstemming Berigten van Batavia loopen tot 11 maart Men leest in het algemeen overzigt van het Bat Hdb A an gouverneraents beslniten hebben wij alleen mede te deelen het koninklijk besluit waarbij de minister van koloniën geautoriseerd wordt de verloven van zieke Indische ambtenaren die zich tot herstel van ge adheid in Nederland bevinden tot drie jaren te verlengen met behoud van het verlofstrafc tement Dat is zeer gunstig hoezeer het ia hel belang der dienst minder praktisch is Yie binnen 2 j jaar in Europa niet genezen is van eene ziekte in Indie opgedaan waarvoor hij een ander klimaat zoeken moet zal zeer zelden binnen de volgende maanden zoodanig hersteld zijn dat hij naar Indie terugkeeren en zijne dienst he vatten kan Van de buitenbeziitingen weinig nieuws Banka heeft verleden jaar p m 10 000 picols tin minder opgeleverd dan vroeger en dat zal wel niet beter worden met een resident die zegt men in tinrijke streken komende het tin doet verdwijnen In elk geval schijnt de nieuwe resident daar echter naauw toe te zien op de tin en andere administraticn want in den korten tijd van zijn verblijf heeft hij reeds den havenmeester en secretaris gesuspendeerd ten onregte of te regt zal bet onderzoek moeten leeren Men leest in het algemeen overzigt van den Javabode Van hier weten wij geen ander nieuws dat eene speciale vermelding verdien dan het vertrek van den hr O van Kees den standaatddrager der liberale rigling onder het korps ambtenaren in Indie Naar vrij algemeen beweerd ofschoon door sommigen tegengesproken wordt heeft hy wat men in goed hollandsch noemt een bolerb iefje gekregen en heeft hij het raadzamer geacht een verlof aan te vragen dan een ontslag te provoceren waardoor later mueijelijkheden zouden kunnen ontstaan Dat toch de heer van Rees weldra weder op het tooneel zal verschijnen lijdt geen twijfel en geen liberaal minister van koloniën tenzij hij zelf zal een man kunnen ontberen die aan eene groote kennis van Indie een zoo verlicht verstand en eene zoo invloedrijke persoonlijkheid weet te paren In het N J H leest men Men heeft onze aandacht gevestigd op eene beschouwing over het bestunr van Java welke eenigen tiid geleden in een der singapoersche bladen voorkwam en ook door de OverlandCnioa mail werd overgenomen in aanmerking neemt maar Er werd daarin niets minder gezegd dan het volgende het nederlandsch gouvernement kan de uitgaven niet meer bekostigen welke benoodigd zijn voor het behoud van de kolome Dit is natuurlijk zoo lang het eiland alleen beschouwd wordt als de melkkoe die de ongelemde gulzigheid van het moederland te voldoen heeft Het is zeer duidelijk dat de nederlandsche koning zijne positie zeer onzeker acht en dat hij voor alle gebeurlijkheden verzorgd wil zij dat hij zoo als men het ip Australië zoude noemen is making his pile op alle mogelijke manieren alvorens Pruisen en Frankrnk zijn koningrijk annexeren Hij wenschte Luxemburg te verknopen wel tegen een prijs die fjenoemd mag worden als men alles tevens met eene enorme opoffering ran koninklijke eer Thans bemerken wij dat de aan Java onttrokken millioenen zoo geheel en al door zijne koninklijke behoeften zijn opgeteerd dat de kosten van zijne regering niet kunnen betaald worden Intusschen is het eiland het meest vruchtbare en het productiefste van de geheele wereld en er is iets ergers noodig dan eene slechte staatkunde om het bestuur van dat eiland failliet te doen gaan Onbeschaamder laster is wel niet denkbaar dan de beschuldiging welke in deze regelen wordt ingebragt tegen Neerlands koning die uit het batig slot persoonlijk geen meerder voordeel trekt dan de Javaan door wiens arbeid het verkregen wordt De redacteuren der singapoersche bladen weten bovendien zeer goed dat de kouing van Nederland geene beschikking over de gelden tan den staat beeft en indien zij zoo iets niet weten dan behoorden zij de iaatsteo te zgn om over hel ned koloniaal regeringsbeleid mede te spreken Intusschen mogen de aangehaalde zinsneden als bewijs gelden welken indruk onze comptabiliteits stagnaties in den vreemde hebben gemaakt en in het algemeen op welken toon over ons regeringsbeleid in het buitenland gesproken wordt Het is opmerkelijk dat in vreemde bladen en tijdschriften tegenwoordig de aandacht op onze kolonie herhaaldelijk gevestigd en het stelsol van regeren in scherpe bewoordingen afgekeurd wordt jtiet is niet aliijd de üdzïü van act citaat van zoo even uien men indie geschriften terugvindt zeer dikwijls treft men daarin eene naauwkeurige keunis van zaken aan Het feit moge eene ernstige waarschuwing zijn Is het beroep op hart en verstand onvermogend geweest om eene herTorming te verkrijgen welligt zal de zucht tot zelfbehoud gelukkiger ziju Gemengde Berigteo r ss Generaal Grant heeft bevel gegeveo tot het opheffen van geheime genootscbappen Te Belgrado zal op last der regering eene moskee gebouwd worden Van 1 8 mei wordt te Parijs gfhouden eene internationale tentoonstelling van nuttige en schoone gewassen alsmede van konst en nijverbeidsprodncten hetrelTende den tuinbouw In Peru is de gele koorts uitgebroken De overleden fransche afgevaardigo Jidier heeft aan zijn vriend A Dumas zijne collectie schilderijen ter waarde van 400 UOO fr vermaakt Het romeinsch gouvernement heeft te Parijs 2 millioen patronen besteld Te Gayaqoil en San Salvador zijn schokken van aardhêïing aargenomen Op Maoritins is door den sto m van U en li maart behalve onberekenbare schade en verlies van menscLenlevens een vierde van den snikeroogst vernield De commissie uit den noorddnii schen bondsraad heeft zich tegen de gijzeling verklaard In Engeland houdt men zich druk bezig met meetings voor en tegen de opheffing der iersche staatskerk Ue sterkte van het nd hondleger is voor dit jaar op voet van vrede 13000 officieven 390Ü0 onderofficieren en 29 J9t manschappen In Guatemala hecrscht de cholera Te Louden verkoopt men nieuw uitgevonden petroleura champague tegen 90 centen de flesch Dertien ambtenaren hij de administratie der belastingen te Weenen moeten 96 000 th zilver die verduisterd zijn vergoeden In Griekenland zijn de hoofden der oppositie tegen verwachting herkozen De desertien bij het panselijk leger duren voort Ismael Pacha de onderkoning van Egypte ia ernstig ziek De frankforter voorjaarsmis is niet gunstig afgeloopen Openbare Verkooping OM CONT INT geld te ZUID WADDINXVEEN ten Sterfhuize van deu Heer C van dee AREND bij den Korenmolen aan de Jan Dorkenskade aldaar op Dingsdag den 28 April 1868 des voormiddags ten 9 ure precies van eeuen netten en soliden BURGER INBOEDEL gemaakte gouden en zilveren VOORWERPEN TWEE PAARDEN en vele andere Koerende Goederen en zulks ten overstaan van den Notaris A N M O L E N A A E te ZcidWaddinxveen Alles te bezigtigen op Maandag den 27 April 1868 des namiddags van 1 5 uur Varia Menigmaal hoort men dat de eerste kamer der staten generaal een noodzakelijk bestanddeel in onze staatsregeling is cm bij vootkomend verschil tnsschen tweede kamer en regering tusschen beiden te komen en de verschillen op de een of andere wijze te vereffenen De eerste kamer is bijeen geweest de voorzitter heeft de hoop uitgesproken dat de bestaande verschillen mogten vereffend worden eenige wetten zijn zonder of met zeer weinig discussie aangenomen en de kamer is weder tot nadere bijeenroeping gescheiden Zoo ooit dan was het zeker nu de tijd geweest om te spreken Reeds geruimen tijd bestaat spanning en tea doorioopends ministeriele crisis die van den noodloltigsten iuvloet is op velerlei zaken die dringend afdoening vorderen Heeft men in de tweede kamer de beslissing van den eenen tot den anderen dag uitgesteld de eerste kamer heeft zich niet verwaardigd over de bestaande crisis te spreken zij heeft wetten aangenomen en is naar huis gegaan alsof volstrekt geen ernstige kwestieu aanhangig waren Gelooft de meerderheid der eerste kamer dat het gelijk in de tegenwoordige kwestie aan de zijde der regering is waarom dan daarvan geen blijk gegeven om bet ministerie in zijn streven te steunen en om vele verblinden in den lande de oogen te openen Is de meerderheid der eerste kamer daarentegen homogeen met die der tweede kamer erkent zij ook dat het ministerie geen vertrouwen verdient dan vooral was bet baar pligl geweest om het gecerbiedigd hoofd van den staat den onscheudbareu koning in te lichten en zoo noodig in deze omstandigheden met raad te dienen Dan was een eerbiedig adres noodzakelijk geweest Bestond daarvoor geen nood7 akelijkheid bij de tweede kamer omdat de wil der meerderheid daar duidelijk bekend was voor ieder ten minste die niet ziende blind en niet hoorende doof is Ce eerste kamer heeft nog nimmer gelegenheid gehad zich over de bestaande kwcstien gedecideerd uit te laten en haar achtbaarheid verbiedt haar om dit zijdelings of met motien te doen zoodat een adres aan den koning voor haar het meest geschikte middel was om haar gevoelen te doen kennen Maar zij zweeg en is gescheiden aan de tegenstanders van een eerste kamer een krachtig wapen gevende om haar bestaan te bestrijden Met onzijdigheid en conciliante politiek is men tegenwoordig niet gediend De tijdsomstandigheden vorderen een beslissend roor of tegeti en voorzeker zonde een beslissend voor of tegen der eerste kamer een groot gewigt in de schaal gelegd hebben bij de beslissing der tegenwoordige kwestien Zal de tweede kamer nj ook blijven hinken op twee gedachten om den tegenwoordigeo toestand zoo lang mogelijk te doen voortduren Burgerlijke Stand Gebobln 16 OvtEhtuEN 17 April C J van Steel 54 j 18 V A vin der Garden 17 j D de Mol 1 j TOILET en BAD e