Goudsche Courant, donderdag 23 april 1868

De Ron Geoctr Chem Stoomzuivering VAN BEOTEDEREN PAARDENHAAR ENZ adverteert bij deze dat zij ijverig voortgaat zich binnen deje stad en hare omstreken te vestigen waaromtrent zij zich verheugt de allergunstigste resultaten en aanbevelingen reeds te hebben mogen verwerven zij neemt de vrijheid zich bij ieder Hoofd en iedere Moeder des huisgezin voortdurend en beseheiden aan te bevelen en ieder te herinneren ia bet belang van zich zalven zijne kinderen en zijne huisgenooten in den SChOOnmaaktijd niet tevreden te zijn met bedden en matrassen eens te lUChten maar ook te zuiveren van dampen en smetstoffen vaak door jaren lang gebruik in bedsteden ledikanten en besloten vertrekken daarin veroorzaakt Het is geen ijdel geklap maar onze ondervinding bewijst het bijna iederen dag Het lucMen verwijdert v èl de vochtJeelen maar niet de grondstoffen en de vele schadelijke insecten der besinetting Bij eeü schoon huis behoort immers een goed gezuiverd bed Het zuiver houden der bedVederen paardenbaar enz bevordert den bloei der gezondheid vooral an jeugdige individuen Geheel nieuwe bedden genaaid en gewast matrassen tijken Overtrekken in Unnen katoen en damast vederen zeegras kapok euz worden door hem op de meest solide wijze afgeleverd Voor ƒ 4 60 heeft men zijn bed met toebellOOren op l dag gezuiverd ea te huis gebracht lederen maandag worden WoUen dekenS in massa ingewacht om voor 50 a 60 Cts te worden gewasschen eu gekamd Hoogachtend en nederig teekent hij zich A HAVERKAMP in BEDDEN en MATE VSSEN JTooupfaats Katlensiiijel If eH plaati Peperstraat bomt ht Lokaal tot Heil des FoUa Trfmden 22 April De hr Hughes lid van het lagerhuis voof tt ku sdistrict Lambeth heeft aan zijne kiezers bekend Zaak da Mj bij de eerstvolgende verkiezingen geenerlei luTaven zal doen voor het winnen van kiezers en ook geea S rrg Tef ü tl heer Hughes is een waagstukSV t niet benroefd is Wel zijn er leden aan wien hunne kLzfnrgeeu geld gekost heeft doch dan waren de uitgavenïoShlt ofthalen en winnen der kiezers wel gedaan doch gedraïcn uoor anderen uil hel kiesdistrict zelf dragen ooo Abvssinie door Reuters agenUchap be orTd sed teefd van den 2 dezer meldt dat Sir Robert N e r fenlanval op Magdala zon gedaan hebben De itsiag was echter nog onbekend omdat in de nabijheid Jvan Senafe de tele raafliiu in wanorde is 4 Dril Men meldt uit Washington van gisteren Het nroces te en Johnson wordt voortgezet De heer Boutwell lid Séf cotimissie van beschuldiging heeft op de punten door de ve dedi ingepleit geauiwoord hg houdt vol dal de overle d b vifzen de beschuldigingen tegen Johnson vo komen beve sti en en doet met nadruk een beroep op de overtuiging JÏ hnïerhuis deelt de regering mede dat op het budget van dit j ar op de inkomsten een surplus van £ 920 000 darde abvssinische oorlog 5 miUioen zal kosten waarvan 2 re ds gedekt zij zoodat in 3 mill oen nog o i j pne verhoo ing van de income tax met 6 p per £ Tv e i 800000 Verder zullen schatk stbiljet n ten bedrag van 1 tnilli uitgegeven makende te zamen met het sarins der inkomsten £ 3 720 000 ten gevolge waarvan dan he7 surplus over de dienst van dit jaar thans nog £ 20 000 pÏÏnis 22 April De Moniteur zegt heden dat het gezondverstand vin het publiek regt doet wed rvareu aan de ooiloTstruchlen en verontrustende uitstrooisels die verzonnenwo I uit speculatie berekening Gelukkig neemt de gerustrtelling der gemoederen meer en meer toe Terwijl het franct onvern ement niets verzuimt om oorlogzuchtige aspimueute ontmoedigen en den algemeenen vrede te bevestigeii begn te ouimoeu e ü t om hunnen invloed dieust TaLTe mTkea Ln dentlieelden va n gematigdheid en billijkheid baartemaKen Kadem e zegt de heeTPavre d eene natie niet mag ig kan z jn dan door vrtjaeer favre u eeloovig zijn tenzij zij haar ge e llifhTdoof deTrirrele onlslagL van belemm 1001 venuj j l et de verklaring dat d dfbani It hfudt waarop de dubbele leu van phtJ sophische en politieke vrijheid geschreven staat OPENBAllE VRUWILUGE VERKOOPING ten overstaan van den Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den LLisel op VRIJDAG den 1 MEI lb6B des voormiddags ten 10 ure ten huize van den Heer C F van den BERGH Logementhouder aan Stolwijkersluis in de gemeente Stolicijk van A Eene BOÜWMANSWONING enaanbehooren alsmede diverse PercelenWEI HOOI BOUW en GRIENDL ND staande en gelegen in de gemeente Berkenwoude in den Achterbroeken de Wellepoort te zamen groot circa 16 Bunders B En eene BOÜWMANSWONINGmet ZOMERHUIS en verder aat behooren alsmede eene partij WEI en BOUWLAND staande en gelegen in de gemeente Gouderak in den polder Veentalblok tezamen groot ruim 2 bunders Alles bij billetten breeder omschreven Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris SPRUIJT en ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Zuid Jf addinxreen BoekdrnkVerij van A BRINKMAN SGEOÜWSÜEQ Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthaven te Goida ZOXDAG d n 20 = APRIL IsOS Buitengewone Voorstelling door het Xationaal Tooneelgezelschap van Anttcerpen onder Directie vau den Heer ELOY LEMAIEE met medewerking van den Heer VICIOH ÜRIESSENS en Mejufvrouw BEERSMANS Drama in 5 bedrijven door Dexnerv Om de uitgebreidheid der voorstelling geen NASTUK Prijzen der plaatsen 1 = Hang 99 Cts 2 Bang 50 Cts Loting der plaatsen ZONDAG morgen ten lü ure precies na afloop daarvan kunnen verder plaatsen besproken worden tot des namiddags ten 3 ure Aanvang ten 7Vj LRE Kamers g evraajyd EEX HEER verlangt te dezer Slede tegen 1 MEI des noods 1 JUNIJ twee gemeubileerde EAMEBS bij voorkeur niet aan den zonkant en vooral eene zeer ruime en groote Adres ftwico onder L V K bij den Uitgever dezer OPENBAllE VBUWILLIGE VERKOOPING die gekalfd hebben of op t kalven staan om cont ij t geld ten overstaan van den Notaris G J SPE UUT residerende te Oudeekerk a d IJssEL op Maandag den 4 M e i 18Ö8 des ïoormiddags ten 9 ure aan het Sterfhuis van TEUNTJE van DAM wed T KOOLMAN N 67 in den Achterbroek gemeente Berkenicottde van 5 Koeijen 3 Schotten 2 Vaarzen 2 Pinken en eenige kalveren alsmede eene partij Bouwen Melkgereedschappen Meubelen Huisraad en andere Roerende Go2deren alles bij billetten breeder omschreven N Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris SPRÜIJÏ en ten kantore van den Notaris A MOLENAAR te Ztad lTaUinxrem OPENBARE VP IJWILI IGE VERKOOt ING om COXT i NT geld op WOENSDAG den 29 APRIL ISGS des voormiddags ten J ure aan de Bouwmanswoniug bewoond door ABRAHAM VAN ECK aan de zuidzijde van Benedenkerk in de Gemeente Stolicijk van 10 KOEIJEN die gekalfd hebben of op t kalfcn staan 2 VAARKOEIJEN 3 PINKEN eenige KALVEREN 1 bruin aftands MERRIEPAARD diverse BOUWen MELKGEREEDSCHAPPEN en eene partij HOOI alles bij biljetten breeder omschreven Nadere informati n zijn te bekomen tenkantore van den Notaris G J SPRUIJTte Ouderkerk aan den Lhael Tegen alle kwalen worden middelen aangegeven doch tegen Rhumaiiek bestond tot heden geen middel dat proefhoudend was het zou ook te vergeefs zijn in de bekende apotheek naar zoodanig middel langer te zoeken het zijn alleen e Abshaubbin s die zeker genezen Er is geen lijder aan echte rhumatiek die daarbij geen baat heeft gevonden De verouderde rhumatiek verdwijnt zelfs alsof zij nimmer beslaan had door een voordurend gebruik dezer Watten Ligte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebragt zoo als kramp jicht hoofdkramp aangezigtspijn kiespijn piju of verstijving in de leden enz als ook huidziekten van eiken aard Roos brand uitslag brandingswonden en dergelijke kwalen meer genezen door dit middel zeer spoedig want zij nemen dadelijk alle scherpe deelen nit het vleesch en bloed weg zonder de goede sappen te benadeelen of eenig orgaan stoornis toe te brengen De prijs is 30 Gents Hoofd Dépót te Delft bij A BREETVELT Az die tot bewijs der echtheid de Billetten onderteekent en deze Watten verder verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuiien U WILHELMUS Woerden ggg Zondag 26 April Ö GOUDSC COÏFEMT De priJB der Advertentiea van één tot ze regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent vtwt eiken regel daarboven 10 Cent Baitengewone letters worden berekend naar j plaatsruimte heeft reeds veel te lang volgehouden onmiddellijk had hel na de mislukking der tweede ontbinding moeten wijken en zijn blijven is groote schade voor den volkszin en brengt eene verbittering te weeg waarvan de gevolgen lang gevoeld zullen worden Onze atgevaa digde de Brauw die legen bet ministerie spreekt en voor al de begrootingen zal stemmen heeft eene voorzigtige taktiek gekozen die hemzelven goede vnichten kan opleveren als anderen het halstarrige ministerie omverwerpen die wij echter minder achten dan opentlijke adnBBsie naar eigen overtuiging maar het is reeds zoover gekomen dat niemand durft optreden als verdediger van deze zich zelven overlevende bewindslieden en de meesten zieh vergenoegen met de afkeuring van het verwerpen der begrootingen om redenen daarbuiten terwijl zij zelven niet kunnen loochenen dat zij meermalen denzelfJen regel toepasten en alzoo slechts getu gen vau eigeu ineouiequestie öuttetiUni Uitgave van k BRINKMAN Lan e Tiendeweg D n 60 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags 1 In de Stad geschiedt de uitjiave des avoada te Bij deze Courant behoort een afzonderlijk 1 blad houdende drie plaatselijke afkondigingen ÜEKENDKLAKINO BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doente weten dat het primitief kohier voor de plaatselijke d recte jbelasting dezer Gemeen e voor het dienstjaar 1868 door denBaad vastgesteld gedurende achi dagen van des voormiddagsten tien tot des namiddags ten één en van drie tot vijf ure 1 ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aan 1 slag bij Gedeputeerde Staten in beroep kan komen bij vet 1 2Qsk 3arirE op cngczegeld papier geschreven j GoLDA den 24 April 1863 j Burgemeester en Wethouders voornoemd 1 De Secrelinis De Burgemeester 1 DROOGLEEVER FORTUIJN DE GRAVE W 1 B Overzigt G01 d 25 April De pogingen ter regeling der oostenrijksche financiën wekken groote belangstelling Het hulpmiddel waardoor lo nu sedert zoo vele jaren de zaken gaande gehouden werden raakt uitgeput Verwonderlijk lang heeft men steeds onder al rlei benamingen en p ellerUi voorwaarden geld geleend om een i slecht bestuur te handhaven en nu schijnt er geeue redding f mogelijk zonder eene belangrijke verhoogiug eu uitbre ding der couponbelasting dat in elk geval een soort vau bankroet is en de mogelijkheid van volgende leeningen ernstig bedreigt en alzoo bij toekomende tekorten die bij den onzekeren toestiinu van Europa zeer waarschijnlijk zijn wel dwingen zal om i steeds voort te gaan op den weg van verder en verder reduceren Men is het te Weeuen nog volstrekt niet eens hoe j ver men reeds thans moet gaan en vele misrekeningen zijn te wachten waar men bezig is met de toepassing der nieuwe beginselen op de staatsinstellingen Het voorbeeld van Italië is niet bemoedigend ook daar is men in weinige jaren tot aan den rand van hel financieel verderf genaderd De oenige troost is dat de geheele wereld verarmt en dat de landen met de grootste schulden nog altijd het meeste crediet genieten als Engeland Amerika Nederland Maar het voorsitzigt is treurig alle volken van Europa beijveren zich in het uitzetten der uitgaven de wapen ngen i putten alles nit en eindelijk zal het eenige redmiddel in den oorlog gezocht moeten worden De vredesverzekeriugen nemen altijd toe en alle daartegen strijdecde geruchten worden da gelijks gelogenstraft Engeland wordt geheel bezig gehouden door den strijd over de iersche staatskerk en men zou daardoor bijna de abyssininische expeditie vergeten die toch weldra eenig resultaat zou kunnen opleveren Het is een kostbare aardigheid die geen wezentlijke vruchten zal dragen Zij is echter niet te vergelijken bij de mexicaan3 Qe expeditie waarvan de verderfelijke uitkomst onvermijdelijk was Italië viert feest en de thans in Spanje bovendrijvende partij treurt over het verlies van den maarachalk Narvaez Het proces van den amerikaanschen president wordt rustig voortgezet zonder dat het mogelijk is den afloop te voorspellen De begrootingsdiscusien zijn aangevangen en de liberale partij versmaadt bet debat niet Nog eens verbeuzelt men den tijd met dezelfde woorden te herhalen toch zeker niet om iemand te overtuigen Het is nu toch wel zoo ver gekomen dat de opinie algemeen gevestigd is Daarom is het natuurlijk dat men denkt aan andere beweegredenen Elk oponthoud is echter bij den gespannen toestand verderfelijk Het ministerie 7