Goudsche Courant, zondag 26 april 1868

i ehoorl hij de GOUDSCllE COVilAl T van XOIMDAG den 26 APRIL imn IV H Al K01 I ICili BÜEGEMEESTER on WEÏIIOUDKRS vm Gouda ontvnnpcii hcbdonde een besluit van den heer Tiinissnris dcaKoniiiKJ in do provincie Ziiid llolliind hou i ln coni e bepalingen ton i anHcii dur beschrijving voor hel paleiilregi over18G8 Jilat is van den l Mei 18Ü8 tot den 30 April 18ü brengen ter kennis van do ingezelenen 1 Dat op den l Mei a s een aanvang zal worden gemaakt met de beschrijving der prtentpligtigen Ti bel U n 37 tot 40 zijnde de slijters tappers kolfijhuis kroeghoii ders enz en met het rondbrengen aan de huizen van de declarntoiren die na verloop van drie dagen van wege den ontvanger der directe belastingen weder zullen worden afgehaald waarbij gemelde paten pligtigen worden herinntrd aan de bepalingen van art 2 der wet van den 24 april 1843 Staatsblad n IC dat zij hun beroep niet ir gen uitoefenen dan nadat zij de helft van hunnen aanslag overliet dienstjaar 1868 hebben voldaan en nad t het verschuldigde over het voorgaande j iar ten volle zal zijn aangezuiverd waarvan zal moeten blijken alvorens de patent acten aan hen zullen kunnen worden afgegeven Dat zoo spoedig mogelijk hunne nanslagbiljelten zullen worden bezorgd de palent acten in gereedheid geuragt en het tijdstip bekend gemaakt waarop die zullen worden uitgereikt 2 Dat met de beschrijving van de gewone pulenlpligtigen over den jare 1868 begonnen zal worden den 7 me a s en dat de verklaringen aan de huizen der ingezetenen zullen rondgebragt worden terwijl de wederiir ameling dier verklaringen op den aehtsleu dag niidat ij zijn uilpogfven behoort plaats te hebben op wolke verkliiririK rlii Itnopiiedeii of winkeliers welke buskruid willen vcrkoopen of vuiir erkcn maken zulks zullen moeien vermelden ten eiiule dit op hun patent uitgedrukt worde hen hierbij herinnerende aan art 21 der wet van den 26 jan 1815 Staatsblad n 7 luidende Kooplieoen of winkeliers in steden plaatsen of ten platten lande welke buskruid willen verkoopen of vuurwerken maken zullen deze nering niet vermogen te doen noch dit beroep uitoefenen zonder dat zulks in hun patent worde uitgedrukt op de boete van 600 enz Ook zullen diegenen welke hunne goedereu of waren tevens op de wij e der kramers verkoopen gehouden zijn op hunne verklaringen daarvan melding te maken en zich deswege aan te geven onverschillig of dit alleen in de gemeente hunner woning dan elders plaats heeft 3 Dat de registers der piilentpligtigen zullen worden gesloten den 31 mei a s j wordende wijders de belanghebbenden verwezen naar de bepalingen van artt 18 en 37 der wet van den 21 mei ISIJ Staatsblad n 31 handelende zoo van de verp igtiug van hen welke bij de algemeens beschrijving zijn overgeslagen als van de boeten tegen het er uim van en gebreken in de aangifte zelve te verbeuren 4 Dal de eigenaars vaste huurders of andere vaste gebruikers van binnen vaartuigen zich ter bekoming van PATENT znüen moeten ani geven op het r iadhuis dezer gemeente ten bureele van HU Zetters medebrengende hunnen meelbrief en bun patent van het vorige jaar en zulks van den 1 tot den IB mei 1868 de zon en feestdagen uitgezonderd 50 Dat de kramers alhier niet gedomicilieerde ondernemersvan vermakelijkheden en dcbitanleii van loterijbriefjea die beroepen niet vermogen uit te oefe ien alvorens het verschuldigde aater iregt te hebben voldaan zij zullen zich tot hetdoen hunner aangifte almede ten bureele van HTl Zettersmoeten vervoegen wordende de kermis en markloezoekcndeDateutpligligen herinnerd dat de marktmeester hen met vermagtoe te laten h tzij met of zonder loodsen tenten kramen ofstallen wanneer ij niet van palent acten voorzien ziju Gouda den 21 April 1368 Ri rRemeesier en Wethouders voornoemd De Sirroliins Burgemeester DllOOGLEKVEK FOUTÜI iN DE GKAVE W 1 B AFKO DI i G jpc bCi= xr BÜTiGEMEESTEIl en WETIIOUDEliS van Gouda g let op art UI § 1 eu 2 der vet van den 29 Maart 1833 Staaisblad n 4 op het Personeel houdende Art 30 § 1 Voor ieder dienstjaar Ie beginnen met 1833 zullen de ontvangers der directe belastingen ieder in zijne gemeente en onder toeïigt des controleurs dier belastingen aan de woningen van alle ingezetenen m persoon be orgen of door eenen geraagtigcle doen bezorgen een beschrijvingsbiljet bevattende ceuc beknopte opgave van de voornaamste bepa lingen der net en der door haar aan de behisting ehuldigen op gelegde vcrpligtigen en geschikt tot aangifte bij wijze van antwoord op de vragen daarbij overeenkomstig het achter deze wet gevoegde formulier voorgesteld bijzonderlijk van het bedrag der huurwaarde het aantal deurej vensters en haard steden mitsgaders van hun verlangen cm de waarde van hun mobilair bepaald te zien op den voet des tariefs bij art 28 5 3 vastgesteld of tii wel tot het vragen van schatting en telling dier voornerpen op deu voet als uj § 2 en 3 van nrt 28 bepaald van het aanlal on de klasse der in dienst of in gebruik gehoudene dienst en werkhoden en paarden alles voor zoo verre wegens iedei dier voorwerpen de belasting op 1 mei des jaars was verschuldigd en met aanwijzing van Ie zoodniiigc verdere bijzonderheden als w iirv ni de kennis volgens de bepalingen lezer wet wordt ve ischl tot regeling der verschuldigde belasting § 2 De tijd der uiireikmg van de bccli ijvingsbiri llen zal door het gemeentebestuur vooraf worden lukeiid gemaakt en verblijft de bescipiking deswege aan iedrien l uiunii8sari dc konings in zijne provincie Cielijklijdig met voorschrevcne bekendmaking zal het gp meentcsiu ur de ingezelenen verwittigen van le namen der personen welke ingevolge nrt 2 J § 2 deur hetzelve als tegenschatters zijn benoem Maken bij deze nar do inwoners dezer gemeente likend Dat do ontvanger der directe belasting n voornoemd nnn hunne woningen op den 7 Mei a s in volgende dage 11 zal doen b vorgen een beschrijvingsbiljet hcrucllinhouilt eene korie schels van de grondslagen ilcr voonm iml belasting zijnde 1 Do Huurwaarde 20 Pruren cii Venvers 3 Do Il i irdsteden Hu Mobilair t Do DieiiMbodeii r o Do J aarden bij welk biljel waarin de vcrpliïtiiig jegens s rijks sehaikibt m betrekking tot de belasting wordt opgeg ven aan lederen mge elcn de iioodige vragen dieii iaijguuide Ier h eantWüüidiiig zuIKu zijn voorgesteld ten einde hij hetzelve met de inees le naannkeiiiigheid invulle D it acht dagen uu de uitreiking van voormelde biljetten zij Mgevuld van de woningen der ingezetenen door of van wegc den onlvangor zullen worden afgehaald slaande het eciler een ieder vrij de invuUieg te doen verrigtcn en het biljet zijnentwege te doen oiidcrteekenen do or den ontvanger of zijn gemagtigde Dat de ingezelenen welke bij de beschrijving geen biljet zu len hebben ontvangen gehouden zijn om de vereischie on behoorlijk ingevulde verklaringen vo o r of uiterlijk op den 31 Mei m 10 dienen ten kantore des o itvangers alwaar de biljetten ter invulling steeds verkrijgbaar zullen zijn Dat de nahiligheid onnaauwkeurigheid of vaLichlieid in de invulli ig der beschrijvingsbiljetten ten gevolge zullen hebben de toep issing der boelen en pa naliteiten bij art 35 8 1 tot 7 der V et vastgesteld Tcrttijl eindelijk tot narigt der Ingezetenen met betrekking tot hunnen aanslag aan hen wordt kenbaar gemaakt dat de bevolking van de kom dezer gemeente bedraagt een aanlai van 13479 zielei en tevens dat tot tegenschatters zijn bcnoctiid W VAN REMMEL A OUDIJK n VAN GKNT en V JSl ROOSliNDAAL Word nde ecu iegelijk mits deze aangemaand zich ten stipste naar de bovenstaande bepidingen te gedragen ten einde zooveel hem betreft de orde en naauwkeuriglieid in de beschrijving van voormehle belasting te bevorderen en zich voor schade te wachtin Gouda den 21 April 1868 üurgemeesler en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DBOOOLE EVER EORTUI JN DE G RAVE W 1 B A F K O i lmrf mg De BURGEMEESTEU en VVÈTHOf DEKS van Gouda doen te welen dat bij koninklijk besluit van don 14 Maan 1S68 n 42 is goedgekeurd dat met den 1 iU i 1868 tot den 30 Ap il 1869 ten behoeve der gemeente Gouda worde geheven eene belasting op het gemaal voor zooveel de tarwe en spelt betreft tot hel bedrag in het raadsbesluit van den 11 Eebr 1S68 uitgedrukt in te vorderen overeenkoms ig de voorschriften der verordening van g t 1866 zgnde de inhoud van genoemd raadsbesluit als volgt De llaad der gemeente Gouda Besluit Er zal te rekenen mot deu 1 Mei 1868 len Lehoeve oier gemeente worden geheven eene belasting op het gemaal voor zoo veel betreft o Ve tarwe of tarwe met spelt of ander graan vermencd van twee gulden 6 De spelt of spelt met ander graan d m tarwe vermencrd van tene gulden tien cents Een en ander gerekend over honderd ponden Meerdere of mindere hoeveelheid wordt naar evenredio heid in de h lasting berekend Van deze belasting is vrijgesteld d i arwe of spelt len dieuaie a Tarwe of spelt geheel gemouien zijnde ten dienste derbranderijen brouwerijen en azijnraakeriien U eg l ah ficken mita inste de tarwe ten miiisle voor een derde eu de apeit lou n voor een tiende gedeelte niet mout zij vermengd en ware de aard der fabricatie eene andere alsdan door Buirgera iester en Wethouders voor te schrijven vermenging noodwei dig mogt vereischen c Het ten dienste van evengenoemde fabrieken van elder = in te voeren meel mita het met de hierboven aangegevene hoeveelheid mout onder toezigt van de ambtenaren bij deu invoer worde vermengd Aisi ede zal op het van elders ingevoerd meel en gebak eene belasting geheven worden ten bediage als volgt Van ongebuild tarwomeel twee gulden ongebuild speltemeel eene gulden tien cents gcb uld tarwemeel twee gulden acht en vijftig cents gebuild speltemeel eene gulden twee en veertig cents ongebuild tarwebrood eene gulden drie en veertig ceuts ongebuild speltebrood acht en zeventig cuiis gebuild tarwebrood eene gulden vier en tachtig cents gebdild speltebrood eene gulden twee ceuts beschuit twee gulden acht eu vijftig cents kook van tarwe en kleingoed eene gulden vier cents Een al der gerekend over honderd ponden meerdere of mindere loevrelheid naar evenredigheid Meel van tarwe vermengd met mee van ander graan en het daarvan afkomstig brood vordt wat de belasting betreft met tarwemeel of tnrwebrjoil gelijk gesteld Van meel v m spelt vcrmnigd met ander dan tarwemeel en het brood daarvan afkomsti is dezufde belasting als van speelleniecl en van sprltebrooil verschuldigd De invordering ge =cliifdt cvereenkomstig de vefordering op de invordering van leu ï i I J 1806 lU Maart Gedaan lo Gou a ter openbirc raadsvergadering van den 11 l ebrunrij 1868 De Secretaris De Burgemeester DliOOGLKHVER FORTl UX v BEllOKN IJZENDOORN En is hiervan a koiidiging geschied waar hel behoort den 21 April 1868 De Secretaris De luirgcmeoster DROOOLEEVER FORTUUN DE GRAVE W 1 B liuckdruUcrij ra A 13RLNKMAV