Goudsche Courant, zondag 26 april 1868

flses Donderdag April il 635 OUDSCHECOURAUT Deze Courant verschijnt des Donderdags eu Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn E Uitgave van 4 INKMAN Latiffe TietiimegMi u 60 De prijs der Advertentieü van één tot ze regels met inbegrip van hei legel is 80 Cent voor eiken regel dsarijoven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsmimte f öuitenlanïï Londen 26 April Uit Zoulla is het volgende ofGciel berigt ontvangen van 18 april Magdala is den 13 april stormenderhand ingenomen De gevangenen zijn bevrijd Koning Theodorus ia gedood Veertien duizeud man hebben de rapenen nedergelegd Van de Engelschen werden een officier ea l t man gewend Het verlies des vijands bedraagt 500 dooden en 1500 gekwetsten De troepen hebben voor drie maanden proviand bijeengebragt Uit Washington meldt men van 25 dezer PresidentJohnson heeft den senaat zijne goedkeuring medegedeeld d rbenoeming van generaal Schofield als secretaris van het departement van oorlog De liberale leden van het huis der gemeenten zijn zooals de gewoonte is van wege den heer Gladstone ernstig verzocht om maandag av ud allen tegenwoordig te zijn terwijlhun bij die gelegenheid tevens werd bekend gemaakt dat deheer Gladstone voornemens was elke zijner drie motien in stemming te brengen De heer Gladstone heeft zich verpligt gezien door deverdachtmakingen en lasteringen tegen hem over de iersohe zaakalgemeen verspreid een brief te schrijven aan verschillendedagbladen waarin hij o a zegt In een tijd dat persoonlijke beschuldigingen hoe ongegrond ook gebruikt worden alsmiddelen oia eene groote zaak te verhinderen en te benadeeleo zie ik mij gedwongen die opcntlijk te wederleggen Sinds 14 dagen zijn d volgeade verklaringea aangaande mg in aUeoorden van het land met grooten ijver en volharding verspreid l dat ik toen ik in Some was met den paus maatregelengenomen heb om de protestantsehe kerk in Ierland te vernietigen daar ik zelf in mijn hart roomsch katholiek ben 2 datik in bet openbaar allen onderstand hoegenaamd aan de geestelijkheid der drie rijken van st iats of kerkfondsen te geven veroordeeld heb 3 dat ik te Eaimoral zijnde geweigerd hebH M naar de protestantsehe kerk te vergezellen 4 dat depaus mij bedankt heeft voor mijn gedrag in verhouding metde iersohe kerk enz enz Daar ik overtuigd ben dat in tijden van publieke opgewondenheid geruchten aangroeijen en toenemen door den gezamentlijken invloed van hartstogt iigtgeloovigheid en ligtzinuigheid wil ik met geen enkel hard woord deze verklaringen bestempelen Ik wil zelfs niet gewagen van de oorzaak aan welke eenigen dezer geruchten het outstaan schuldig zijn want ik heb besloten zoo lang mogelijk te vermijden een groot staatkundig geschil en wat ik geloof dat eene edele zaak is te verbitteren door godsdiensthaat en dweepzucht Derhalve wil ik slechts verklaren dat al deze verklaringen naar de letter en naar den geest van het begia tot het einde onwaar zijn enz Daily News merkt te regt op dat de beer Disraeli verantwoordelijk is voor de tegenwoordige onedele en lage bestrijding van den heer Gladstone Hij is de eersie geweest die de valsche beschuldiging van eene zamenzwering der katholieken tegen de protestantsehe kerk geuit heeft Zijne organen en al de conservatieve couranten volgen zijn voorbeeld en de voortdurende verspreiding van onware lasterlijke geruchten komt op zijne verantwoording en die zijner partij 27 April In het lagerhuis heeft de h cr Disraeli verklaard dat de engelsche troepen onmiddellijk uit Abyssiniezollen terugkeeren De persoon die een aanslag heeft gedaan op het levenvan den hertog van Edinbnrg is te Sidney tot de galg veroordeeld De gezondheidstoestand van den prins is gunstig Uit New Tork berigt men van 18 april Ds conventiein Virginie heeft de nieuwe constitutie aangenomen GeneraalMeade heeft het honden van vergadering zonder toestemmingder militaire autoriteiten verbeden Naar men verneemt is gebleken dat de aanslag tegen Mc Gree is uitgegaan van de fenians 38 April In de zitting van het lagerhuis werd in co jté beraadslaagd over de resolutien des heeren Gladstone be iffende de afschaffing der gevestigde kerk in Ierland Sir Peel en anderen bestreden die voorstellen terwijl de heer rsman ze verdedigde Talrijke ledeu namen aan de discus 0 deel parijs 28 April Uit Florence wordt gemeld dat de fi nciele toestand van Italië steeds bedenkelijk is De regering met den besten geest bezield en wil alles dnen om den stait 1 zaken te verbeteren waaronder natuurlijk in de eersteats behoort het dekken van het deficit voor 1369 van circa i a millioen maar zij zucht onder de gebeurtenissen van het ledcue en onder eeu deficit hetwelk in 1860 begon en thans lO millioeu te boven gaat Men hoopt wel is waar deien f roDd te kunnen dempen door de belasting op den tabak 1 verkoop der geestelijke goederen en eene nieave leening ar het is de vraag of dit der regering zal gelukken j Het Journal des Débats bevat een hoofdartikel strekide om te betoogcn dat in Europa s tegenwoordige gesteld id geen vooruitzigt voor Poleu bestaat op herstel of opbcoig daar fiusland en Pruisen beiden die zaak als afgedaan Hen beschouwd hebben terwijl Oostenrijk zijne poolsohe lerdanen streelt met ijdele betuiginger van belangstelling iii de poolsche zaak en Rome door vrees voor den revolutieglest belet wordt iets wezentlijks voor het katholirke Foien te doen zoodat Frankrijk alleen zon staan indien bet eenen uit den aard der zaak revolutionairen oorlog voot Polen ondfrnam Ssrlijn 26 April Volgens de Hamburger Gorrespondenz it er bevel gegeven dat van bet negende legereorp met den 1 mei 20 man per bataillon met onbepaald verlof zullen gaan 27 April Het tolparlemeut ia heden geopend met eenerede des konings waarin hij de veertigjarige geschiedenis vanhet tolverbond in het geheugen terugroept In het lev n geroepen door de behoeften des duitscheu volks aan vrijheid vaninwendig verkeer is het veeivermogend geworden doordemagtvan de nationale belangen waarvan het de uitdrukking was Thans strekt het zich over het grootste gedeelte van Duitschland uit en werkt weldadig op aller belangen De zware beproevingen heeft het glansrijk doorstaan aangezien het algemeenverkeer en de belangen des voT s daardoor werden behartigd Intusschen werden voor de toekomst grootere behoeften vereisoht met het oog op de oeeonomische en politieke wijzigingen die Duitschland heeft onderga sn De beraadslagingen zullen loopen ever schier alle punten van het verdrag van S junij li67 Mecklenburg en Lnbeck zullen werden opgeuoraec Na opsomming van versc aiUende onderwerpen die zullen worden behandeld waaronder voorkomen eeae uniforme tabaks belasting en een bandeis en scheep vaartverdrag met Spanje besluit de koning zijne rede met tn wijzen op de vriendschappelijke betrekkingen tusscben de staten van den noord duitschen bond en bel buitenlaud waardoor de vrede bewaard blijft ter bescherming waarvan de dnitsche staten zich onderling verbonden hebben terwijl men daarbij met rods I Jstand op de vereenigde krachten van het duiische volk rekenen kar 28 April In de zitting van het tolparlemeut s de beerSimson tot president gekozen en prins Hoheulohe minister vanBeijeren tot eersten vice president De heer Simson fcseft bijhet aanvas rdeü van het voorzitterschap een rede gebonden waarin hij wees op bet tol parlemeot toen het in Frankfortzitting hield en zag in zijne verkie ins eene welwillende herinnering ian lang vervlogen tijden Prins Hohenlohe meendede zijne te mogen aannerken als een bewijs dat men den invloed van Zuid Duitschland wilde erkennen ran Weenen 7 April Het officieel orgaan deelt eene mi sive mede van den keizer aan den minister van oorlog inhoudende de opdragt on zich met den minister president van Hongarije te verstaan over een voorstel tor toejsaiyiing van pensioen aan officieren die ten gevolge der gej Keani r 1848 en 1849 hunne aaitipnia daarop vednnt faad l W