Goudsche Courant, zondag 3 mei 1868

stellen w Mue J£ r aang uanie reactie tegen dat oude begup oni taan Liin couserfaiievei en fenians £ ija de eenigen die de eheele beueSing afkenren Voor de laatsten is de m latrp éi welke de landelijke be olking tevreden stelt de doodslag 1 Oe meeste bliden Lligen over den langen duur der debitten Hl het lagerhuis over het eerste van Gladstone be lui ten De Times vreest dit de voorsteller er op znl staan om wanneer zijne besluiten zgn a ingenomen nog in deze zitting een uet roor lel te doen jladstoue ml mets eten van t geen heet besluiten iii het afgetrokkeue Intusschen betoogt de rirae dit vooril na het gebearde in liet hoogerhuis het indiei en v i e n nelsvoorstel en het aannemen daarvan in het lagerhuis slechts nooucloo tij Iverlies zou wezen daar het hoogerhuis de net toch vernerpen zal om zoodoende het oordeel van het p eune parlement af te wachten Door de regering zijii nadere depêches openb iar gemiikt ten opzigte van den iin li op het leven van den hertog van EJinburg Diaruit blijkt dat door de fenuns in Engeland de dooJ vdu dien prins erd bevolen dat O Farrell die door het lot erJ aangevie en de misdaid te bedrijven bevel had om op den prins te s hieten iiineer deze zou landen Een zameiiloop vau orasiandu heden belette den misdidiger evenwel OTi du bevel na te kumen Het gouvernemeut van Nieuw lud WdUis heelt eeue belooning van £ lOÜO Uitgeloofd voor het a inbrengen van icdereu medepligtige Een der zameu i eer Iers is geirresteerd 2 Mei De heer Gladstone heef in de zitting van het huis der gemeenten gi terei gehouden een beroep gedaan op de Gevoelens sin reglvaardigheid van het huis ter aanneming yijner voorstellen De heer Di raeli noemde e revolutionnair Bij stemming werd het eerste der voorstellen aangenomen met iiO le en 265 stemmen De heer Disraeli verklaarde daarop dat door dezen uitslag eene zoo groote verandeimg in den staat van 7iken was gekomen dat hij de verdagiug voorstelde der beraa Ishgmgen lol aanstaanden m landig ten einde in dien tusschentijd de houding van het ministerie te kunnen in overweging nemen Far3JS 30 April Het is thans zeker dat de keizer partij heeft gekozen voor de ministers van oorlog en marine tegen de eischen der commissie voor het budget ora vermindering hunner hoofdstukken De heer Rouher eer t een verklaard egcuslinder van ni i rschalk iel en voorstander der door de ommissie venang Ie verminderingen heeft den mantel omgekeerd en in den raad van ministers verklaard dat het onmogelijk 13 dat Irankrnk niet al die uitgaven doe welke noodzakelijk zijn om op Ike gebeurtenis voorbereid te zijn Geen twijfel of de e omkeer bij den minister van slaat is aan den invloed des keizers toe te chrijveu Eeninul te meer heeft de vicekeizer zijiie overtuiging aan het hoold van den staat ten otfer gebragt Wat de commissie uit hei wetgevend hgchaam betreft mag men het als zeker ÜLSchouwen dat zij nu tenmaal de w l des keizers duidelijk is gebleken zonder nidcre tegenspraak sannemen zal al wit de maarschalk Jiiel en de admiraal RigiUit de GeLOUillv ha ir zullen vragen Zij die op grond der vertrigiiig van het rapport der eommi sie zich verbeelden dat deze het hoofd blijft bieden aan de militaire miuisters hebben geen begrip van de gedweeheid waarmede in Frankrijk de commiszien voor het budget den wil van het gouvernement uitvoeren Berlijn 21 Apnl olgens de Piov Corresp zullen de gevolgen van het af iemmen van de 3 millioen th ten behoeve van de marine aangevraagd deze zijn dat onverwijld 1000 matrozen en andere manschappen met verlof zullen moeten gezonden orden 7 5 hepen onttakeld welke thans gedeeltelijk bestemd zijn om naar j ipansche en chinesche ateren te worden gezonden tot he beuaken aan de Live of andere stations in de Noordzee of tot h t atlos en van het oorlogsvaartuig aan de SuUna monding wijders zil de regering de korvet Augusta bit de golf van Mexico moeten terugroepen de werken tot versterking van Kiel staken en de voltooijmg van de erken aan den Jandeboezem gedurende langen tijd moeten uitstellen terwijl daarenboven geen andere aanbouw voor de tloot zal kunneu geschieden 30 In goed onderrigte kringen ordt het berigt van de oprigtmg van een versterkt kamp bij Trier in twijfel get okkeu Het opperste geregishof te Berlijn heeft het beroep incassatie van den lieer Twesten tegen zijne veroordeeling tot 300 th boete wegens de m het huis der afgevaardigden gehouden rede verworpen Weenen 29 AprU De Presse meldt uit Galatz dat de vervolgingen tegen de Israëlieten m de districten aldaar worden begunstigd door den prefect Lupasco d e ook betrekken was bij het gebeurde ten vorige jare toen eenige Israëlieten verdronken zijii geworden T genover de vertoogen van den oostennjkschen consul beroept zich die prefect op instructien van het ministerie Bratanio 30 4pril De Debatte verneemt dat op nieuw onderhandelingen zijn aangeknoopt tusschen de eslersche mogendheden en Oostenrijk Frankrijk heeft hieiiu het initiatiefgenomen Het doel der onderhandelingen is om ten gemeenschappelijk eskader nait de grieksche wateren zenden omeen emde te maken aan I et verkeer lus chen de griekschehavens en Candia en alzoo den opstand van verdere hulpmiddelen te oiitblüoten De fimneiele sub commi s e der tweede kamer heeft volgens he lagblatt bij het onderzoek der financiële plannenvan den heer Brestel geadviseerd 1 om de uitvoering vande belasting op het vermogen te verwerpen 2 de unificatieder stil sschul 1 te ver lazen 6 de couponbelasti ig tot op 20 procent Ie verhoogen i een inkomsten behstmg van 20 procent in te voeren 5 eene belasting te heften v in 4 procentvan lie binnen dsche houders van oöligitien der staatsschuld Pestb 29 April In de zitting van het ligerhuis i een schrijven van Kossuth ing komen waarbij hij kennis gtcft dat hij het mandait als afgevaardigde neerlegt ten voor tel om dezen brief voor te lezen is met groote meerderheid veru orpeii an regeringswege is in antwoord op eene inteipillatie verklaard dat de regering de ervuig van pauselijke troepenin Hongarije niet heeft loegelilen De keizer vertreKt morgen mar Weenen De officiereuder Honveds hebben regt op pensioen gekregen öinnenlanö GOLD 2 Mei Donderdag mergen is het naar Levden vertrekkend gedeelte van ons garnizoen uitg leide ged lan door het muziekcorpsder dd schutterij door vrienden en door talrijke belangstellenden die met smart gevoelden hoeveel verlies geleden wordtin vpr chillende opzigten door het vertrek dezer lijdelijke inwoners die zich gedurende hun verblijf achting en vriendschapwisten te verwerven iaar men verneemt is het werk aan het station alhierdoor de directie der Rliijnspoor egmaatschappij toegekend aanden minsten inschrijver den heer C de Jong te Amcide In de zitting van de tweede kamer der staten generaalvan woens lag heeft de voorzitter medegedeelo dat hij dingsdag namiddag kei ni geving van het ministerie heeft ontvangen dat na het uitgebrigte votum het ministerie zijn onthgheeft ingediend en Z M de koning dit m beraad zou nemen Daarna is de kamer op reces gescheiden Jlen leest m het Handelsblad van heden Naar ons verzekerd wordt zou de heer Roell commissaris des Konuigs in deze provincie ijn eervol ontslag ils zoodanig hebben verzocht en zou m zijne pliats benoemd worden de heer mr G C J van Eeenen president van de tweede kamer der staten generaal De hoofdmhoud van het ontwerp van wet houaendewijzigingen in de ondernijswet dat woensdag bij de tweedekamer is ingediend is dat aan hniponderwijzers de bevoegdheid wordt verleend a n het hoofd van bijzondere scholen testaan dat geen kosteloos onderwijs zaï mogen worden gegevenbehalve aan onvermogenden en het minimum van het schoolgeld door gedeputeerde staten zal worden bepaald De Staats Courant van 29 april meldt Ten gevolge van een daartoe strekkend verzoek met op gave der redenen van vijf leden der eerste kamer van de statengeneraal zijn de leden dier kimer ter vergadering opgeroepen op donderdag 5 mei 1868 des voormiddags ten 11 ure Men verneemt dat de vijf leden die de oproeping dereerste kamer verzocht hebben zijn de heeren Cremers v Eysinga V Swinderen Nobel en Hein Hev Handelsblad zegt o a En het volk heeft ook ruimschoots gelegenheid gehad omhet conservatieve ministerie te leeren kennen Het weet dathet van eene regering die achtervolgens drie ministers vankolomen van oileenlooperde rigting in haar midden opnam die in onderzoek uitstel zoekt en die ten slotte in botsingkomt met den gouverneur generaal dien zij zelve uitzond geeneredding van Indie te wachten heeft Het weet dat het vaneen ministerie hetwelk verhooging van uitgaven voordraagtzonder middelen tot dekking aan te w jzen geen heil te wachten heeft Het weet dat eene regering die in permanentenoorlogstoesUnd is tegenover de vertegenwoordiging tot herhaalde kamer ontbinding hare toevlugt nemen moet mets goedstot stand kan brengen en den regeringsvorm m di crediet brengt Daarom laat het volit zich door eene ministeriele pers niet aanleunen dat het con trvatieve ministerie een zeeën is voorhet land De conservatieven geven zich over aan eene illusie wanneer JIJ roeenen dat het volksbewustzijn nog nitt ontwaakt is na de hevige agitatien die doar de twee kimer ontbindingen binnen 15 mainden en al wat daarmede gepaird is gegaan zijn opgeivekt Jij den polilieken strijd dien wij in de laatste twee jaren beleefd hebben kon niemand onverschiUij blijven en i jiet volk wel tot bennstzijn komen De conservatieve partij aie te vergeefs de uiterste middelen heeft aangewend om zich in den zadel te houden heeft mets meer te hopeu Men schrijft uit den Alblasserwaard dd 29 april lar w IJ vernemen komen de evallen van longziekte zeldzamer voor sedert het vee den stal verlaten heeft Opmerkelijk IS het dat de meeste gevallen een doodelijken afloop uadden terwijl iha is enkele beesten in beterschap schijnen toe te nemen Een bew js dat de lucht mede van grooten invloed is op het lijdende vee Het gras dat zich verbazend ontwikkelt is malsch en krachtig van voeding eene eigenschap die in het vorige saizoen algemeen ontbrak Behalve de vroege aardapp len die krachtig zijn opgekomen vertoonen zich ook reeds de late soorten op verblijdende wijze da ir ZIJ verre van teer of spillig met ongemeen veel scheuten zich ontwikkelen Gelijk wij reeds vroeger mededeelden staan de tuinen veldvruchlen vrij goed en beloven de boomen een grooten oogst Droog zonnig weder kan den schadelijken invloed der millioenen slakken larven en wormen zeer temperen waarom daarnaar zeer verlangd wordt Uit Spijkenisse wordt dd 30 april gemeld De stand der veldgewassen is bevredigend hoezeer het winterkool aad nog al te wenschen overlaat De toestand der weilanden IS ook door nieuw gestichte en verbeterde middelen tot wateruitmaling zeer gunstig Menig perceel is reeds met vee bezet Men schrijft van Baarland op Zuid Beveland dd 28 april gemeld norden De meekrap heeft een bevredigend beschot opgeleverd en de prijs er van is ruim 1 3 honger dan in het vorige jaar dit laatste en de uitmuntende voorriad kiemen zijn oorzaik dat er veel geplant wordt Wat betreft het koolzaad t hie uitzaiijen en het voortdurend vochtige weder werken zeer nadeel ig van daar dal reeds veel is uitgeploegd Van het vroeger uitgezaaide de meer ouderviretsche mauierj is nog al verwachting De rogge doet zich timelijk nel voor zij heeft behoefte aan droogte en warmte Kleine zoogenaamde dauw slakken hebben de zijden der stukkeu in bet najaar belangrijk verdund Ditzelfde kan ook van de tarwe en de wintergerst gezegd worden Over pairdeboonen en erwten kan nog geen uitspraak gedaan worden aangezien het uitzaaijen zeer ongelijk heeft plaats gehad Ovtr t algemeen schijnt de groene erwt krachtiger te ontnikkelen dan de paardeboou Het leggen der aardappelen is afgeloopen in hoeveelheid ongeveer gelijk aan het vorige jaar Er ijn weinig uijen gezaaid waarschijnlijk wegens den lagen prijs in den laatsten tijd De suikerpeen cultuur is minder dan in de beide vorige J iren De boomgaarden krijgen een vrolijk aantien de kersenboomen zijn 1vollen bloei de pruimensoorten geven rijke ver achting de appelboomen belov n veel meer dan de peren Het vee is gezond en zal bij het verlaten der siallen grasnjke weiden vinden Gemengde Berigteii A an het nd bondleger keeren met het begin dezer maand slecbts 9000 man met verlof hoiawaarts De beijersche kamer heeft bet budget van oorlog verminderd met ƒ 800 000 ijftig rhri t nen zullen zitting bebben m den nieuwen raad van state te KoDstantmopel Te Nimea bebb n onlasten plaats gehad over de organisatie der mobiele garde Te Weenen heeft de keizer de eerste f 1000 ingeschreven voor hetSchiller monamcnt aldaar In den storm van dingsdag nacbt zijn 26 Vlsschers alleen van Lrk omgekomen daarenboven vele andere vanÈokbnizen en van elders In Saksen zal men 20 miUioen th leeiientegen 4 pet voor de staatsspotfrwegen Bij Ballstadt 2 uren van Gotha heeft men de onwillige spoorwegwerkers door militairen moeten belogen Bene berlijnscfae dame beeft bij baar overlijden 50 000 thliuefaikbaar gesteld voor een aldaar op te rigten katholiek gymnasium ZeveL franschen zijn te Aïexico gefusilleerd ten ge olge van net ontiekken van 2 zamenzwenngen ten behoeve van Santa Anna De agitatielu de belgiscbc kolenmijn diptneten is afgeloopen KANTONCEREGT te GOÜDA Bij vonnissen van 1 April 1868 zijn 1 J V L 2 A L 3 C S 4 P 5 L D ieder wegens het zonder noodzaak berijden van een mit klinker bestraa voetpad te Gouda met een bandwagen üi t belidcfl met glas of aardewerk veroordeeld lot eene geldboete van 1 of ieder 1 dag subsid gevangenisstraf 6 D v H o wegens het zond r noodzaak beryden van een niet met klinker bestraat voetpad te Gouda met een wagen bespannen met twee honden en t het met voczieu van muilkorven van twee onder een wagen aangespannen bonden in de gemeente Gouda veroordeel 1 tot twee geldboeten van ƒ 1 elk of 1 dag subsiü gevangenisst af voor eike boete V MN wegens het als eigenaar van een nieaw opgebouwd huis binnen de gemeente Gouda dat buis te hebben doen betrekken zonder dat het door den gemeente bouwmeester was opgenomen en ter benomng ga chikt was gekeurd veroordeeld t eene geldboete van f 5 of tv dagen subsid gevangeuisstraf 8 N v d V wegens het rijden met een aangespannen hondenkar op den hoogeu ijsscldijk in de gemeente Stem veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of een dag subsid gevangenisstraf 9 TB wegens het laten loepen v in een trcV of rijbee t op eens anders in den oogst staanden grond veroord als n S 10 E de V wegens het schrobben van de straat te Gonda zonder verguuning van burgemeester en wethouder op eene plaats waar geen markt gehouden wordt veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf Bij vonmssei van 15 April 1868 zijn 20 K v D 2 N 3 PM 4 B V B J 1 H ieder wegens het opbokken van varkens te Gouda zonder stbriflelijkc veiguuning vnu burgemeester en wethouders veroordeeld tot eene geldboite vaa ƒ 10 of teder 1 dag subsid gevangeniss raf 60 DL 70 P S 80 E G 90 P v H huis rouw van P V V en 10 G K ieder wegens het schrobben van de straat te Gouda zonder vergunning van burgemeester en wethouders op eene plaats waar geen markt gehouden wcrdt veroordeeld lot eene geldboete van f 1 of leaer 1 dag suusid gevangenisstraf Bovendien allen in de kosten invorderbaar bij Ijfsdwang Marktberigten Gouda 30 April Tarwe Poolscht per 2400 kilo 510 Roode Kleefsche ƒ 495 Zecuwsche per mud ƒ 14 PO a ƒ 16 30 Rogge 10 a ƒ 11 40 Gerst ƒ 6 25 a ü 25 Haver 4 a ƒ 5 50 Boekweit Fransche per 2 00 kilo ƒ 230 a ƒ 240 oordbrabantsche ƒ 260 a ƒ 270 Bruine boonen ƒ 12 a ƒ lol 50 Witte boonen ƒ 11 af 14 Paardeboonen ƒ 875 a 9 25 ÜLiveboonen 9 25 a ƒ 10 De hoogst aanzienlijke aanvoer ter veemarkt stond nietin evenredigheid met de vraag en was de hi ndel daardoorzeer luste oos ook bleef de helft van den aanvoer onverkocht Kaas Aangevoerd 40 partijen prijs ƒ 16 a ƒ 20 Boter ƒ 1 24 a ƒ 1 ii4 Burgerlijke Staud GOliDA Gtborsk 28 Apnl Christina Mana onders W H Daniels en C Wamstecker 29 Johanna EUzabelb ouders H de Jong en A Meyer 30 Johannes Franciscos onders P J Revet en J C Pnn Pietje ouders T van des £ nd en J Jongeneel Ovieiehen 28 Geblwd 39 April J C Sprnijt en W van Vaaren G van den Eid en C B J Smit ooSo o