Goudsche Courant, zondag 10 mei 1868

ADVERTENTIEN OPENBARE VERKOOPING TE CU DEV ATER op VRIJDAG 15 AIEI 1868 des avond ten fi nre in den tnin Rozenblbg aan den Singel van TWEE PAKHUIZEN 250 en 246 vroeger ingerigt tot Bierbrounenj zeer gunstig voor eiken tak van bedrijf aan den IJ se gelegen en dadelijk te aanvaarden En des namiddags ten 2 ure van dien dag van een Rosmolen en Eiest van tichels enz een en ander nog in eer goeden staat voorhanden op het t rrein van het eerste paknuis N 256 aar die verknoping plaats heeft en dns nog zeer goed bruikbaar voor eene Bierbrounerg of Mouterij De Rosmolen en Eest zijn tot 12 Mei e k uit de hand te kOOp waartoe men zich even als voor het zien der panden aanmelde bij den Opzigter der Gemeentewerken K HOGFE OEST te Oudexater Alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Notaris J G BROIWER NIJHOFP te UoMtrecht Spanje blgft rustig niettegenstaande slechts de schim van Narvaez den minis erraad presideert Dit kan slechts kort duren en weldra m g men weder onrust voorzien Uit Portugal verneemt men dat de rust terugkeert De oostersche kwestie is ook in vaeantie om met vernieuwde krachten te ontwaken Alles blijft m onzekeren toestand geene ernstige poging wordt ergens beproefd om een einde te maken aan den staat van onzekerheid waaronder zoo gioote belangen gebukt gaan Lijdelijk wacht men den storm en ziet men naar alle kanten waar die eindelijk zal losbarsten Ir ademen mimer ook de faarduekkigste ministers moeten wyken voor den invloed der constitutionele beginselen maar de onze hebben de rustige bedaardheid der ederlanders eenen hevigen schok toegebragt Zelfs de eerstj kamer werd nit den sluimer gewekt en beproefde eene schuchtere poging die hopen WIJ geheel noodeloos zal zijn De koning wil een nieow ministerie en hel volk is hem dankbaar daarvoor De keus van den gematigden en regtschapen van Beenen wordt ongedeeld toegejuicht Mogt bet hem weldra geluknen zich te omringen door gelijkgezinde mannen die onze vrje instellingen opregt eerbiedigen dan zal het ons gemakkelijk vallen een irinisterie te vergeten dat zich zelf vergat en e n toon aansloeg die ondragelijk is voor nederlandsche ooren Waarlijk WIJ meenen niet dat het heil des vaderlands gebonden is aan enkele mannen maar nel am nijze matiging constitutionelen zin en opregte vrijheidsliefde Het feit der aftreding is genoeg om kalmte te doen terugkeeren en alle goeds be daard te verwachten Het komende ministerie zal zich de taak verligt zien door de medewerking van zoo velen als ernstig bekommerd waren over den storm die ons vaderland bedreigde öuttenlanö Londen 6 Mei De heer Gladstone en andere leden der oppo it hebben gisteren in het hgerhuis den heer Disraeli geïnterpelleerd over de tegenstrijdigheid welke in de ministeriele verLlaringen lu het hooger en lagerhuis heerschte ten aanzien der aan het kabinet ge en bevoegdheid om het parlement te ontbinden De door den heer Disraeli daarop gegeven ophelderingen worden door de ochlenabladen met voldoende geacht Men be igt nit ew lorfc van giateren De advocaat Nelson beefi bij de verdediging van president Johnson aangevoerd dat de senaat met bevoegd was een oordeel over denpresiJint Ie vellen aangezien 10 staten niet in d it en syinwQordigd waren Zuid Carolina beeft de nieuwe constitnie met eene meerderheid van 43 000 stemmen mngenomen John on heeft generaal Schofield benoemd tot minister i lil oorlog in plaats van Stanton Generaal Schofield heeft de verkiezingen in Virginie uitgesteld De gouverneur Pierrepoint van V irginie beschuldigt genera il Schoèeld dat hij de voormalige opstandelingen heeft toegestaan om openbare ambten te bekleeden in Virginie 7 Mei In het lagerhuis heeft Gladstone het tweede enderde zijner besluiten betrekkelijk de kerk in Ierland aangeboden die zonder discussie en zonder stemming zijn aangenomen Lord Stan ey heeft eene oeputatie ontvangen van houdersvan mexicaanche obligatien en tegenover en in zijn antwoordzijn vroeger besluit tot afbreking der diplomatieke betrekkingen met Mexico verdedigd en de hoop uitgesproken dat demesicaansche regering weldra de wedcr aanknooping der vriendschappelijke rela ien zal mogelijk maken Parijs 6 ilei De Moniteur deelt de volgende berigten mede uit Japan gedateerd 11 maart Op het bengt van den moord gepleegd op de tien fransche matrozen hebbeu de gezanten van Engeland Pruisen Nederland Italië en Amerika eene bijeenkomst gehouden bij den franschen gezant te Osai a In gemeenschappelijk overleg besloten zij Osaca te verlaten hunne vlaggen in te halen en de consulaten buiten werking te stellen tot dat de geeischte voldoening zou zijn verleend Den volgenden dag zijn de japansche autoriteiten de verklaring k men afleggen dat voor den moordaanslag geene redenen van verschooning bestonden De daders zijn ter beschikking gesteld van den franschen gezant Ile gezanten hebben in eene krachtige nota het aanzoek van den franseben vertegenwoordiger om voldoening ondersteund 7 Mei De fransche academie heeft heden twee nieuwe leden gekozen ter vervanging van wijlen de heeren Ponsard en Flonrens Het aantal uitgebragte stemmen was 32 Gekozen zijn de heeren Autran et Cliude Bernard de eerste mi l 23 en de laatste met 21 stemmen Berlijn Mei Bij de voortzetting der debatten m het lolporlement over het adres sprak de heer t Bencigsen voor en de baron Thuengen tegen het ontwerp De laatste zeide dat bij het ontstaan van gevaar van buiten Zaïd Duitschland aan de zijde van Noord Duiischland zoo strijden doch dat de zQid duitsche staten I et terrein der verdragen met kunden verlaten gelijk het adre verlangt De heer Blankenburg sprak hefiig voor de orde van den dag de heer Blunlschli daartegen volgens dezen laatste moet bet parlement instemmen met de nationale gedachte iii de troonrede uitgedrukt Alleen de vijanden van den bond kunnen voor de orde van den dag stemmen Tot stemming overgegaan zijnde is het voorstel om over te gaan tot de eenvoudige orde van den dag aangenomen met 186 tegen 150 stemmen Weenen 7 Mei De Abendpresse verneemt met zekerheid uit Berlijn dat de heer von Bismarck overtuigd dat bij de aanspraken van het kabinet van Kopenhagen geen dadelijk resultaat in de noord sleesw ijksche kwestie bereikbaar is zich eerlang wegens de oplossing dezer kwestie tot het wcener kabinet za wenden De ooslenrijksche regering zon daarbij in kennis gesteld worden van het vruchtelooze der onderhandelingen Het berlijnsohe kabinet is voornemens zich bepaaldelijk uit te laten over een van het duitsch nationale standpunt mogelijken afstand en Oostenrijk uit te noodigen het pruisische voorstel aan Denemarken tot uitvoering van het 5de artikel Van het vredestractaat van Praag aan te nemen Ook het fransche kabinet zou van het voornemen der pruisische regering onderrigt worden Een en ander zou tot bewijs strekken dat Pruisen ernstig m eene toenadering tot Oostenrijk waarborgen zoekt voor het behoud van den vrede ötnnenUnö GOLD 4 9 Mei Met genoegen bespeurden wij reeds dat de opmerkzaamheid gevestigd was op een verzi im dat den gondschen kiezersten laste kwam eindelijk hebben wij daa toch nu Parijs Amsterdam en s Hage vernomen dat wij een man in ons middenbezitten die de meeste onderscheiding ten volle verdient ennu biedt zich juist de gelegenheid aan om d c overtuiging uitte spreken Wij moeten een lid kiezen voor den stedelijkenraad en nu immers kunnen wij geene andere stem uitbrengendan op onzen bekroonden en geridderden industrieel G VAN ITEESON De kiesvereeniging Gouda heeft dit ook begrepen en eenstemmig deze kindidatuur aanbevolen Niemand meene echter dat deze keuze iets anders is dnn eene welverdiende hulde een man toegebragt die door eerlijkheid bekwaamheid en vnjen zin een sieraad is van onze gemeente en dien wij reeds voor twintig jaren hadden moeten roepen tot den voorstand onzer gemeenle be angen thans herstellen wij dat verzuim niet meer maar vleijen ons dat onze eenstemmige keuze getuigen zal van onzen hartelijken wensch om den heer van ITEKSON eene plaats ie zien innemen die hij reeds lang waardig had moeten bekleeden Willem Zwakhals arbeider te Zevenhuizen die woensdagjl als getuige m eene jagtzaak eene verklaring heeft afgelegd die van vaischteid verdacht werd is op requisito r van denheer ambtenaar van het openbaar ministerie voorloopig mhechtenis genomen en den volgenden dag naar bet huis vanarrest te Kotterdam overgebragt In de zitting v n de eerste kamer zijn donderdag aeberaadslagingen gevoert over de kwestie of het door 5 ledengedane en alzoo genoemde voorstel een punt van onderzoekzal uitmaken bij de afdeelingen De heer Messcbert van De heer van der Lek de Clerccj zon ook legen verzending van het voorstel stemmen omdat hij niet begreep nat de inhoud van een adres moet zijn wiarin niet mag gesproken worden over de beslissingen door de andere kamer en de besluiten dientengevolge door den koning genomen maar alleen de buitengewone panning zou moeten geconstateerd worden die daarvan bet gevolg zou zijn eene spanning die spreker niet bemerkte in het land maar alleen bij de politieke partijen Bovendien achtte hij een adres overbodig nu een geacht staats I man belast is geworden met de zamenstelUog van een nieuw kabinet De heer van Beeck VoUenhoven meende dat de bespreking der zaak zoo als door de heide vorige sprekers was gedaan 1 een gevolg was van verkeerd opvatting van art 50 2 hu van het reglement van orde dat voorschrijft dat het voorstel tot een adres aan den koning direct in de afdeeltngen moei onderzocht worden Het gevolg is dat men nu reede zijn oordeel velt over den inhoud van het adres De hh Cremers Cost Jordens Sassen en Hem deelden deze jienswijze de hh Lek de Clereq Schimmelpenninck van der Oije Messchert en Hartsen waren van een tegenovergesteld gevoelen De heer Duymaer van Twist gaf in t algemeen zijne denkbeelden te kennen over adressen der vertegenwoordiging ïJadat verschillende sprekers hadden gerepliceerd en de minister van binnerl zaken opeen paar opmerkingen van sprekers was teruggekomen werd de vraag van al of niet verzending van het voorstel naar de afdeelingen in stemming gebragt en aangenomen met ib tegen 11 stemmen Daarop is de vergaiicnug gescheiden De fdeelingen van de eerste kamer der statengeneraalhebben gisteren onderzocht het voorstel van de hh Cremers van Eysinga Nobel van Swinderen en Hein strekke ide omde kamer te doen besluiten in eene voordragt aan den koning overeenkomstig art 113 der grondwet aan te bieden eerbiedig haar oordeel uit te drukken over den tegenwoordigentoestand des lands en over hetgeen haar daarin raadzaamschijnt Men verwacht dat het verslag nopens dat onderzoek de afdeelingen in eene openbare zitting neldra te honden zal worden uitgebragt Gedep stalen der provincie Zuid Holland hebben vastgesteld de lijst der hoogst aangeslagenen voor het jaar 1868 Zij hebben in verhouding tot de bevolking van ZuidHolland volgens de laatstgehouden volkstelling het getal personen bedoeld bij art 74 der kieswet bepaald op 206 Aan het hoofdder lijst komt voor Z K H prins Frederik der Nederlaiioen die in deze provincie aangesiagen is voor een bedrag van ƒ 18 672 891 2 Ook Z K H prins Hendrik lordt op de e lyst aangetroffen voor ƒ 6 122 90 De laatste hoogst aangeslagene die op de lijst 13 geplaatst is de heer H Th Wilkens te Botterdam aangeslagen voor ƒ 889 88 Volgens de Middelb Ct hebben de pogingen bij denheer van Bosse aangewend om hem als minister van financiënm een ministerie van fusie te doen zitting nemen sch pbreukgeleden Er zou on sprake van zijn dat de heer Lijndenin bet ministerie van Beenen zou optreden als minister vanbuitenlandsche zaken de heer s Jacob als minister van kolomen de heer VVinlgens als minister van justitie en de heerLuyben als minister van openbare werken De ministerien vaneeredienst zonden vervallen Men schrijft uit s Hage aan het Leidsche Dagblad De poging tot reconstructie van het ministerie Heemskerk heeft naar men verzekert schipbreuk geleden Ook de heer Pijnappel zon daarin zitting hebben genomen wanneer men den heer Hasselman door een ander had kunnen vervangen daar de afgevaardigde van Amsterdam niet naast dezen wilde plaats nemen Men meldt ons van gisteren uit den AlblasserwaardVolgens geruchten is in de leening ad 5 q tot stichting van een stoomgemaal aan den Eishout voor slechts ƒ 40 000 ingeschreven Het ontbrekenoe zal vermoedelijk over de verschillende polders worden omgeslagen en aan de betrokken polderbesturen worden overgelaten bun aandeel door inschrijving of omslag over de ingelanden te bekomen Gouda 1 Mei 1868 De ondergeteekende bedankt zijne medeburgers kennissen en vrienden voor hunne hartelijke deelneming en belangstelling in de onderscheiding hem door Z M onzen GEeEEBiEDiGDEN KONING geschonken Van ITERSON Ik voel mij gedrongen hiermede opentlijk mijn hartelijken dank toe te brengen aan den Weled Heer M SPRUIJT Chir en Vroedmeester alhier die op den 21 ji de operatie van den steen verrigtte met het gunstig gevolg dat mijnkind thans geheel hersteld is zoodat ikdien wandigen man naast God levenslang f en danken zal als redder van aijn kind P va LOON Gouda 7 Mei 1868 Gemengde Berigteo Charles Dickens is gezond te hnis gekomen ui Amenka iE et rmm 300 000 dollars in den zak Ëagelanil wwdt nog L faalve met die der lersche staatsk rk bedreigd met de afschaffing der zoo ecbt nationale gilg De actieve sterkte oazer dd schutti nj bedraagt n enoeg 40 duizend man De scbnld der vereemgde staten is in Apnl vennmderd met 21 3 miUioen dollars Algemeen Uaagt men in de noordelijke provinciën OTcr de slechte regeling der treinen van den staatsapoorweg Te Oifiterwijk wordt een congres van nachtegalen in ate avoodzittingen gehouden De bisschoppen der eng staatskerk hebben te Lo den eeut meeting gehouden voor de handbaviDg barer lersche zoster Fransche er eng bankiers worden begunstigd met een nienwe turksche 1 ening an 125 miUioen fr De oostenr minister on Benst heeft een aanval van lohek gebad De zigeuners m Frankrijk afgewezen keeren naar hier terog Te Panjs zija in April 144 faillieten door de regtbank uitgesproken De officieren der dortsche schnttenj veraoeken ontslag dü zij bet mode d vertissement eener schietbaan moeten missen In de buortschap Hulst ge Tieente f ieuwlenseQ zija reeds 14 bonden doud geschoOit vrees voor dolheid Het howelijk van pnos Murat gaat niet door omdat hij geen pro Deo kan krijgen Den 29 Apnl is in bet kan ton 6la us bij het dorp Bilten eene vreeselijke Innine naar beneuen gestort en halverwege steken blijvende begonnen aard en steenttortingen die proote schade veroorzaakten en met groot gebulder voort daren De chinesche opstandelingen hebben zich digt bij Peking vertoood Den manschappen van het hanoverscn legioen norJt amnestie adUgebodec Mandala is met zijdc Marktberichten Gouda 7 Mei Van tarwe werden de beste soorten ets hoL er s dald de mindere als m de vorige week rogge lager per haver en boekweit zonder verandering Tarwe Pooische per 2400 kilo 510 Kocde Kleefsche ƒ 490 Zeeuwsche per mud UTo a ƒ 18 Kogge 10 a ƒ 1140 Gerst ƒ b 75 a 8 25 Haver ƒ 4 a ƒ 5 0 Boekweit Fransch per 2100 kiio ƒ 220 a ƒ 235 oordb aba t echc ƒ 260 i ƒ 270 Bruine boonen ƒ 1 a ƒ IG WülG boenen ƒ 11 a ƒ U Piardeboosen 8 75 ƒ 9 50 Duiveboonen 9 50 a ƒ 10 2 = De aanvoer ter veemarkt was met onaanzienlijk en dehandel geuuraeerd toch bleven nog enkele tuks onverkocht Varkens met veel a invoer doch tragen handel Kaas Aangevoerd 57 partijen prijs ƒ 16 a 20 Boter 1 10 a l 20 Burgerlijke Stand GOLDA Geboren 4 Mei Johanna Hester ouders S P van der Klem eo J vau der Kroft 5 Cornelia 4dnana ouuers J Vook en H J Flink 6 Johanna Gerardma ouders A Haverkamp en WijnnobeL Christina Clasma ouder H bli drecbt en J C van Ijïent JaetAos ouders J van leeuwen en M van Riem bergeu OvtfiXEDEN j Mei A van Waas 44 j J kasten 84 j 7 C Happel 6 ra G HLï D 6 Mei M vau Loon en E J van Bnnren G S de Bruiju en W C Boulogoe H Blok en M Hoogendooru C Heer keos n M de Jong J Boere en J de Oraaf N Mes en M Hoogendoom D Wiiscbut en P Karreman n J Zeltenrijch en M H Freijcr