Goudsche Courant, donderdag 14 mei 1868

zaïnigingeu zijn die de lasten verligten Vrijdag jl is de eerste paal geslagen voor de brug over het hoUandsch diep Varia keuze van leden der eerste kamer aan de provinciale staten goed IS de wet bepaalt het eu door die opdragt wordt de keuze van leden voor de provinciale staten ook van politiek belang zoodat de kiezers ook by deze keuze niet slechts op regtschapenheid eu bekwaamheid maar ook op de politieke rigting der kandidaten moesten letten In andere districten begint zich het politiek leven n eer en meer te ontwikkelen Ook te Gorinchem is op het voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam een kiesvereeniging Burgerpligt opgerigt di8 zich n et slecnts zal bezig houden met het tellen van kandidaten maar ook de gelegenheid zal geven om de keuzen te bespreken en bjvendien verschillende onderwerpen van politiek belang op geregelde tijden te behandelen Zullen ij ons moeten blijven vergenoegen met iviesvereenigingen die lu de laatste ure ons kandidaten opdringen en daardoor voorzeker de belangstelling in de verkiezingen niet bevorderen Ous overleden ministerie is ongelukkig eltijd voor het ministerie een maand te vroeg bezneken Kon bet du nog voor zijn behoud stnjden dan zoude Engeland uitmnntende wapenen kunnen verchaffen Het land toch constitutioneel bij uitnemendheid het land van waar men de constitutionele staatsmanswijsheid haalt verkeert zoo ongeveer in dezelfde positie als WIJ nog lort geleien Een ministerie van de minderheid door een votum van het parlement geslagen klemt zich halstarng aan het gezag vast en dreigt btj voorkcmend terzet met ontbinding Een uitmuntende gelegenheid voor onzen niinistercitateur om stof voor rijK gekleurde redevoeringen op te dc T De oppositie in Engeland besteedt evenwel geen weken om op nieuw het doodvonnis uit te spreken Zonder discussie heeft een andere stemming plaats om het eerste vonnis zoo noodig te bekrachtigen Ook in Engeland schijnt men dus niet met de ontLmdingsmanie gediend De verkiezing is daar dan ook een kostbare geschiedenis Zoude een instructie zoo als de pruisische onderwijzers die in 1851 en 52 gekregen hebben met uitmuntend werken om vele ontruste gemoederen tot rust te brengen Deze toth bevat onder meer vreemds de volgende bepalingen De geestelijke is overal in zijn kwaliteit van plaatselijkinspecteur de eerste aulhoriteit van den scboolmeester zoowelin school aken als m kerkelijke zaken daar waar de onderwijzerkerkelijke diensten te vervullen heeft Zulk een bepaling zoudevoorzeker vele predikanten met het openhiar of staats onderwijs verzoenen en als de herders voorgingen zoude de kuddewel volgen De onderwijzer is dus in alles wat zijn beroep betreft een stipte gchoor aimheid aan den geestelijke schuldig en hetbetaamt hem zich met alle dmsen eerst tot dezen te wenden d Als de onderwijzer gelooft dat de voorschriften van den geestelijke verkeerd z jn moet hij die toch opvolgen daarna kan h j zijn bezwaren bij den opperintendant van het diocese kenbaar maken B ook een geesteli ic zoodat de klagende onderwijzer zoo ongeveer de elfde resultaten zal hebben als I wanneer men bier een predikant bij ring of classis aanklaagt I 4 De onderwijzer die tevens koster is moet zijn ambtsbezigheden in het wan verrigten Bij het orgelspel moet hij a e wij en van liedjes marschen en walzen vermijden Hij moet in persoon bij den geestelijke komen vr gen welke gezangen hij moet spelen Gedurende de godsdienstoefening moet hij opzigt houden over de kinderen Bij de bediening der sacramenten moet hij den geestelijke in t zwart gekleed vergezellen en de heilige vaten dragen Bij afwezigheid van den predikant moet hij volgens diens voorschriften een preek voorle en en catechiseren zonder evez el den predikstoel te mogen bestijgen 5 De geestelijke maakt de rooster der werkzaamheden voor de school met goedkeuring van den opperintendant die de aanmerkingen van den onderwijzer daarop hoort Als de rooster eenmaal is vastgesteld mag de schoolmeester daarvan met m het minst af vijken Tijd en duur der vacantien worden door den geestelijke vastgesteld En wat is nu het loon voor zooveel gedienstige onderwerping voor een stedelijk onderwijzer is het traclement gemiddeld ƒ 500 en voor een plattelands onderwijzer ƒ 320 De openbare onderwijzers hier te lande zullen dus vooreerst nog wel geen zin hebben om het pruisiache stelsel bier aan te prijzen Bij de gewone aftreding van een gedeelte der provinciale staten komt onwillekeurig üe vraag op van waar op een enkele uitzondering na zoo einig belangstelling Over het algemeen beschouwt men de provinciale staten van geen politieke betrekenis Het is meer een administratieve dan politieke vergadering de politieke partijen zijn met die verkiezing niet gemoeid en herbaaldeluk ziet men dan ook mannen van geheel verschillende politieke ngting als kandidaten door dezelfde vergadering stellen Vtat hebben polderzaken met de politieke ngtiiig te maken Maar ook verschillende zaken het onderwijl betreffende zi n aan de zorg der provinciale staten opgedragen eu wat meer is zij kiezen de gedeputeerde stalen en de leden der eerste kamer en niemand zal durven beweren dat de eerste kamer niet van hoog politiek belang i Zonder de medewerking toch der eerste kamer kan niets lot stand komen en heeft men weleens dit deel or er vertegenwoordiging van weinig belang geacht de tegenwoordige crisis levert het bewijs dat in tijden van spanning de eerste kamer gewigtige pligten te vervullen heeft Het is nu de vra ig met of de opdragt der KANTONGEREGT te GOUDA Bij vonuvssen van 22 April 1868 zijn 1 V y 2 H K 30 P K ieder wegens het zonder noodzaak berijden van een met klinker bestraal voetpad te Gouda met een kruiwagen niet beladen met glas of aardewerk veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of ieder tot 1 dag subsid gevangenisstraf 4 C V Z 50 M K huisvrouw an W v d H ieder wegens het schrobben van de stiaat te Gouda zonder vergnnning van burgemeester en withonders op eene plaats waar g n markt gehouden wordl eroordeeld als voren 6 Li Li wegens het als geleider van een aangespannen hondenkar met gaan vóór of naast zijne honden binnen de oor Verzwakking Hoest opgeven van Bloed wordt tot Ontbijt en Drank als versterking behoed hoeden verzachtingsmiJdel de ecllte Rogge Gezondheidsbloem uit de Stoom Graan en Meelzuivering van J IMMINK te Zvo le bijzonder aanbevolen in de ziekfuhavier vervangt zn bet Gerstenat en levert aan Tenngachttgen Enghorsttj en slepende Borüzieken Maaien Kedpijnl Iers eene heilzame uitwerking Daar het van alle minder Lgt verteerbare bestanddeelen gezu verd is is het voor iwahke gestellen en Kinderen bijzonder aan te bevelen Mede verkrijgbaar in pakjes van 20 en 35 Cent voorzien van Cachet gebruiksaanwijzing en attesten van onderscheiden lijders bij den Heer A DERCK SEN te Gouda en m meest alle steden van het Rijk ATTENTIE De ondergeteekende aangesteld zijnde voor Gouda en Omstreken al = AGENT van de onderlinge Waarborg Maatschapptj Mebcubios gevestigd te Amsterdam wegens verzekering aa schepen op de binnenlandsche vaart alsmede van de Nedejrlandsche onderlinge Vee Verzeki nngMaattohappij te Jmsterdami beiden onder directie de Heeren C KOOIJ Az H T BOSMAN en S OLIJ 1 2 heeft de eer hiervan aan belanghebbenden kennis te geven Nadere inlicht ngen te bekomen Markt alhier A N 15S i H VAN MAEfcELIS HARTSINCK Oudewiater de Hr E W Haemjïs Dbk KEB Burgemeester Rotterdam de Heeren Jav van dek Hoop Zoo Sclaedum de Heerer P Loopt oi C Vlaard ngen de Hr Paclds Kikkïet Woerden de Hr G Gboeveveld ihngeland en overgestemd inoet worden tusseben de hh B W Haenijes Dekker ui Bredius Ter verkiezing van een raadslid varen ingekomen 266 stemb af 3 vjn oonaarde meerderiieid 132 de hh A A G van Iter on bekwam 129 st d A Luijten 72 G B vin Goor 24 m H J krineuborg 23 enz enz zoodat overgestemd moet nordeii tus chen de beide eers genoemde heeien Lit s Hdge erd maandag gemeld Men verzekert dat onder che den personen aan wie in de laatile dagen ministeriele portefeuilles aaiijeboilen werlen daarvoor hebben oedinkt Zoo zegt men dat de baron Gericke van Herwijneu nederl ezant in Beli ie voor de portefeuille van builenl zaken de kolonel v in deii geiieralen staf J A Besier chef van het topognfisch biireiu vjor die van oorlog en de hr mr s Jacob laatstelijk lul vm de tneede kamer der staten geueraal voor die van kolomen ouden hebben bedankt Ziturdag IS lil het paleis voor volksvlijt te Amsterdamaan den he r W Smit het geschenk aangeooden waarvan wyvroeger spriken t w een prachtig album met de nrraen van25 0UÜ kinderen en een hoorn des overvloeds van buffclhooru gevuld met gouden di kilen De hoorn is gesloten door een7ilveren deksel vin fijn tralieweik Boven den hooin is eenheuvel Haarop wee zingende kinderen van zilver ijn voorgesteld Een child bevat liet op chrift Het dinkbare Nederland aan den min des lieds ilhelraus Smits Men schrijft ons uit den Albla=ser Tird dd 12 meiZondag a ond onthstte ich boven de e istreken een door malschen regen verg eld onweder Dientengevolge wordt allerwege bet heunip aad uitgezaaid dat door het zonnige weder spoedig ontkiemen zal iets dat voor goeden hennip een oornaam vereischie Ook de wel en hooi i iden tiian uitmuntend en het vee i zeer ge ond van long iek e rerneerat men weinig meer De airdippelen staan oierlieerhjk en de vroegste soorten vertoonen leeJ bloemknoppen Bij zonnig weder zal men dit jia bui tngewoon vioeg nieuwe aardappelen hebben De prj en de oude beginnen dan ook reed te dalen Zelden werden hier zoovele aardappcien gelegd al dit j lar U t het estland verneemt men dd gi teren dit deverzendingen van asper is den 4 dezer begonnen op heaenzeer ainz enlijk zijn geworden Van liet w irme weder hangtveel af om telken grooter vrachten af te enden Terwijl dezevruchten een choon gewas opleveren staan de aardappelengeregeld en w lar in het loof en nemen stee U in aanwas toel erziken pruimen en abrikozen hebben vrutht gezet en zijn goed belader de wijnstok begint te ontwikkelen eu de peren en appelboomeu dngen een zoo buitengewoon rijken bloei dat 1 zoo er geen onheilen ontstaan er een niet minder buitengewoneoogst te wachten is Ook uit deze omstreken lulden de bengten omtient de granen het thans in bloei staande kool aad de vruchtboomen en den toestand der weilanden allezms bijzonder gunstig Men schrijft uit Arnm De vooruitzigten betrekkelijk deIinilboun producfn jn m geheel obseradeel allergunstigstZelden ig men uk een rijken bloei van het koolzaad vooral 13 die buitengewoon groot en ruim waar het op rijen is uitgezaaid De e ijze van bebouwing komt meer en meer inzwang De tarwe staat voortreffelijk De laatste Warme dagenhebOcn een grooten zet gegeven aan de vruchtboomen Appel peren pruimenen kersenboomen zijn stik vol bezet met bloesem De laat ten zijn reeds ge et De bessenstruiken zittenvol de aardbe ien en frambozen taan in vollen bloei Nieuweaardappelen kunnen binnen 14 dagen gerooid worden wiizagen ze die eene grootte hadden van een kiviets ei Gemengde Berigteo In firoot Brittanje zyn 13 miUiocn aanhangers der staatskerk tegen 18 milhoen dissenters De ophefflns der speelbank te Spa is door den belgischen minister voorgesteld He Enmeiiiers worden oproerig nn men de Israëlieten wil beecbermen Het itahaansche nationaie scherpschuttersfeest zal dit jaar te is jl zatnrdag in M jangen ouderdom te Cannes overleden De vorst van Montt ne ro is iQ zi n gezag en inkomen 2eer beperkt hlj moet leven an DüfKI ducaten Het banoversche legioen nog 2 a 300 man sterlL IS van Ebeims naar Amiens verpladtft Be Chinezen willen Macao ontnemen aan Portugal Aan de kaap de goede hoop ziju nitge strekte kolenmijnen ontdekt Te Brussel i de politie bezig de honden uit te roiijen Ook ur Rusland komen oorlogzuchtige geruchten De spaansche SLcaat heeft de budgetten aangenomen met 110 teffn 8 stemmen ao 21 24 Mei zullen de Heiligerlee feesten gevierd worden te ic ehotea De njkskanselier von Bcu t is eerebnrger van W eenen geworden In het noorden van riesland is men met goed gevolg begonnen de onJe zeewering bestaande uit drievoudige palissaden te vervangen door teenglooijmgen In Zuid Afrika worden 32 euinten uitgegeven waaronder 8 10 het holland cb De algeninsche tladen vragei de ontwapenmg der inlanders In Engeland wil men een foodl yM 6 ten bijeen brengen om de inotien van Gladstone te bestrijden Te Tneet wü men een gedenkteeken oprigten voor keizer MaiimiliaaB 1 Frankrijk kegt men hel volk voor dat de militaire toerustingen b gemeente Gouda veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of tot I dag subsid gevangenisstraf 7 J N wegens het berijden van een voetpad in ZuidHolland met een trek of lastdier veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 50 of tot 1 dag subsid gevangenisstrat 8 J ï E 1 wegers het jagen in eens anders j agt zonder voorzien te zijn van eene daartoe betrekkelijke acte of kostelooze vergnnning en 2 egeus het jagen in eens ander lagt zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van den eigenaar of regthcLtiende op die jagt veroordeeld tot 2 geldboeten elk van ƒ 10 of tot 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke boete verbeurd verklaring van het jagttu g met bevel tot uitlevering of voldoening der waarde ad ƒ 8 en bij gebreke daarvan mede tot 1 dag subsid gevangenisstraf 9 M H en 10 T v E ieders wegens het vi schen in eens anders vischwater zonder voorzien te ziin van een schriftelijk bewijs van den eigenaar of regthebbende op dat vischwater veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of ieder 1 dag subsid gevangenisstraf Bovendien allen in de kosten van den processe des noodt invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand GOLDA Gfboren 8 Mei Jacobus ouders C van den Berg en A de Zeeuw 9 Bernardus Maria ouders J Maas en M £ van Brakel Jacobi 3 ouders J van Eijsden en A Groeneweg Geertrnida ouders J de Joug en MBS Weijman OvLELtDEN lö Mei A Nieuwveld 4m GPSAM Quant 1 j J L van der Palm 4 m 12 J van der Kleij ö3 j ADVERTENTIEN Beproeft alles en behoudt het beste Op de jongste Parijsche wereldtentoonstelling is aan de Stollwercksche Borst Bonbons 1 voor hunne voortrefTelijke eigenschappen de eenige 1 Iprijsmedaille toegekend en daardoor de nog anl geen dergelijk fabrikaat bereikte volkomenheid schitterend bewezen Depots bevinden zich in alle steden van het vaste land a 30 cent per pakje steeds voorbanden te Gouda bij den Apotheker J H BOERS Wijdstraat Oudewaler bij T J van VREUMiXGEN Schoonhoven bij A WOLFF Hollandsche Soeietdt van Levensverzekeringen opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HILLIOEN GEDEN VOL GEPOITRNEERi3 Directeur P Langerulizen KANTOOR Reguliersdwarsstraat bij het Koningsplein X 301 Contracten van DOORLOOPEVDE Verzekering met AANDEEL in de WINST BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering van WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGING van GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEN te verdeden na verloop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T DRAIJER Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten in ZuiD HoLLtN b Delft de Hr Mr C E OvEaGAAUW Pennis Dordrecit de Hr H Vbiesendobp Gonnchem de Hr C de Guselaab Gouda de Hr W J Fobtüijn Dkoog LEEVEE Notaris GravenAoge de Hr P J Lamibij Leiden de Heeren Lezwijv Eigemav