Goudsche Courant, zondag 17 mei 1868

19 er eiocli i u A elen zijn gewond niemand echter gedood Düch de oproerige bew giiig heeft gisteren een ernstiger karakter aiigeiioinen 70 huuen werden gep anderd De troepen en politie hebben de traten doen outruiinen waarbj meer dan 50 oproerlingen erden gekwetst olgens de jongste berigten nit ons legerkamp in Abys iD e loopeude tot 21 april had generaal Napier den terugtogt mir de ku t aingenomen de pumhoopen der m Afrika nijd vermaarde vesting MagdaU achterlatende als een blijvend ge Itnkteekeii lan Engeiands mag De wedune van koning rheoiioru die yelve het hjk van haren echtgenoot onder de gcTi uielde verdedigers van llagddla had herkend bevond zich met luren oou iii het bnt che legerkamp ahviar zij veilig as voor de nmkzucht der vele vijanden die Theodorus zich nnaer de inlanders had gemaakt Zij zon bij de aftrekkende ingeUchen blijven tot in de landstreek Tigreh alwaar hrre veiligheid minder gevaar iou loopen Hoe er intusschen over he grondgebied van nijleu TLeodo us beschikt is of beschikt zou orden blijkt uit de ontvangen berig en D t 14 Mei Lit Shpnghai verneemt men dd 16 april Tjit Japan wordt gemeld dat het leger van den Ali ado zich nabij leddo bevindt De vreemdelingen kolonie te lokohama is onder bp cherming van engeUche roepen Er beslaat geenerlei vrees loor boiaing of hnudel tign itie i5 Mei H M heeft aan de lersche bisschoppen de een adres hadden aangeboden tegen de bill van den heer Gladstone geantnoord dat er eene commissie is benoemd om de kuesti te onderzoeken en dat het pirlemeiit maa regelen zal weltn Ie nemen om de viare godsdienst des volks te handh iven Lit Washington wordt van gisteren gecreld Het huisder vertegenwoordigers heeft besloten oord en Zuid f iro ina Georgië Mabami en Louisi ina toe te laten tot het afvaardigen van vertegenHoordigers naar het cougies op voorwaardedal j hei l it eii k aangenomen amendement op de constitutie gk Lkeureu eu zich verbinden om hen die op du oogenblik kiezers ijn nimmer van het stemregt te berooven Gladstone heeft in het lagerhuis eene bill ingediend totschorsing van beno aiugen uij de staatskerk in Ierland Deeerste lening heeft plau gehad en de tweede is bepaald op 22 dezer In het lagerhuis heeft de heer Armstrong aangekondigd dat hij aansta ii Jen vrijdig het voorstel zal do n tol een votum van wantrouwen in bet ministerie vieUs poaitie m strijd 13 met de grondbeginselen vau een vertege moordigeud gouvernement en een constitutioneel bestuur PanjS 10 llei De Mouiteur zegt dat de oorden die de keiztr te Orleans pnk een uitstekenden indruk hebben te vieeg gebrigt De keizer heeft een waarborg te meer wllen gven rour eene geruststellende politiek die het fransche gouiernement is toegedaan De eerste vier schepen die de van Mekka terngkeerendebef eviartganger overvoeren zijn reeds e Suez aangekomenDe passagiers ten getale van 319 zijn aan eene quarintamevan ïijf digen onderworpen hun gezondhemsstaat is goedEr zijn dit j lar te M kka Sü a 90 000 pelgr ms vereenigd ge eest 14 iei De Moniteur de r gerie van dingsdag bevat een brief van maarschalk Niel in antwoord op de depêchevan generaal Mac Mahon van 23 apul 11 De minisler vanoorlog verklaart betrefiende het herderlijk schrijven vaa denaartsbibuhop dat de Keizer in het geheel met van gevoelenveranderd is ten opzigle van de gewetensvrijheid welke hijvoortdurend oi bekrompen laten wil aan de muselmannen inAlgiers De depêche v n genera il Mae Mahon wordt ovengei s goedgekeurd en daarbij vordt de opmerking gevoegd dat als van staatswege en door bijzondere personen liefdegiftengegevec worden aan de bevolking van Algiers met zorg allegedachie vermeden moet worden dat men zoodoende zoudetoegeven aan den wenseh om godsdienstige propaganda te maken Den hetr Thie s beanl ioordende betreurde het de mm Forcade dat staatkundige recrimmatien gemengd zijn m een vraagstuk vin commercielen aard Men moet de moeijelijkhede van net tegenwoordige ni t verergeren door recrimmatien tegen het verledene Ook aan gene zijde van den Eijnziju personen die de nationale susceptibiliieit zoeken te kwelsen door te zejrgen dat Pruisen heeft gewonnen maar Dunsehland verloren bg de omruiming van Luxemburg en Mantua liaa de geschiedenis oordeelen over de gebeurtenissen ea laatOBS door apaisement den vrede verzekeren Engeland zelfheeft ondanks zijne traditioiiele politiek de dynnsiie van Hanover latfn vallen Niet door wrok op te wekken zullen wij utliandelscrisis kunnen doen ophouden Ten opzigte der handelstractaten herkrijgt het gouvernement in 1870 zijue vrijheid van handelen Het zal niet teruggaan masr ook me de ongeduldigen volgen V t zal den tegenwoordigen toestand ea de eonventioneie tarieven handhaven Op dit terrein srenoim ab op eenig ander zal men verdeeld heid brengen tusschen de kamer en het gouvmemeni jjeiden voor gesproteii uit het algemeen stemre i il n zith altijd gelijktijdig betórgd maken nic e pn iculi re belangen gelijk eertijds maar u ei de algemeene elangen des londs De C isis gaat voorbij ei Irankrijk dat iiet woord van vertroancn te Orleans ge pii ken heeft toe juicht moet daarin de nare uitdrukking zien vin den tegenwov rdigen toestand Berlijn l Mei Den SI dezer zal de duitsche vereeniging vou letterkundigen te Dresden vergaderen Daar zullen onder anderen behandeld norden de kwestien tot bescherming van den letterkundigen eigendom tot ondersteuning van weduwen eu weezen van overleden behoeftige schrijvers en meer andere vraagstukkeu waarbij de auteurs onmiddellijk belang hebber In den bondsraad is de bondsbegrooting voor 1869 ingekomen Zij bedraagt 72 734 601 th daarvan zijn steeds terugkeerende uitgaven 68 683 817 Ih wairvan voor de bondskanselarij den bondsraad en den rijks lag 19S913 de consulilen 275 600 bet bondsleger 66 340 27 5 de bondsmarine 1 868 9 9 en buitengewone uitgi en 7 050 784 ils bondskanselarij en bondsi lad 150 000 postnezeu 27 999 telegrafie S22 7sO bondsmarine 3 550 000 De uitgaven zullen gedekt worden door eigen ontva gsten van den bond tot een bedrag var 50 477 743 th dat de leden tot het vereischt bedrag dus me 2 256 58 zullen moeien lanvallen Frankfort ü Mei t it eei e goede bron wordt bevestigd d t bij ministeriele resolutie bepaald is dat alle inkomsten der frankfurter spoorneg u niet meer aan de kas der stad Frankfort maar aan de pionnciale staatskas te Kassei moeten worden afgeleverd De magist at vau Irankfort heeft tegen die ministeriele resoluiie welke de regten der stad verkort georotestecrd en verklaard geregtigd noch verpligt te zijn a in die resolutie gevolg te ge en Öinnenlanï G0UD4 16 ei Met genoegen bespeurt men dat een begin gemaakt 13met de werkzaamheden aan het nieuwe station van den rhijnSDCorweg de lange en zware proefpalen zjn re ds ingeheid Met belangstell ug slaat men Jie werkzaamheden gade Ookhet station Harmeleu is aanbesteed en zoo zien wij bet oogenbhk naderen dat onze stad met alleen verbonden zal zijn aande residntie maar d it ook de hoofdstad ons nader zal komenen WIJ onze welvaart verhoogd zullen zien door eene zoo treffendverbeterde gemeenschap Het verslag Ier commissie van rapporteurs omtrent hetvoorstel der vijf leden van de eerste kamer betreffende deaanbieding van een adres aan Z M den koning is versohenen Bij onderzoek in de afdeelingen heeft de groote meerderheid om versctiillenJe be veegredenen zoo wegens de onbevoegdheidder kamtr als de onraadzaamheid van zulk een stap ontkennend beantwoord de oorg sielde vraag of de kimer in dethans bestaande omstandig eden van haar door niemand betwijfeld regt gebruik moet ma en tot een adres aan den koning De minderheid der leden beantwoordde deze vraagtoestemmend De voorstellers hebben n eene memorie vanantwoord de b denkingen vvederlegd en tegemoetkomingaan den nensLh van verschillende leden hun voorstel eenigzii s gewijzigd naar aanleiding der ontvangen medej elmg omtrent pogingen ot zamenstellin van een nieuw ministt ie Gis e en is in de zitting der eerste kamer het voors sltot indiening van een a lres aan Z K over de in het landheerschende spanning verworpen met 18 tegen 16 stemmen Uit de gevoerde discussien bleek genoegzaam dat ondersi heidene leden die in de gegeven omstandigheden nu aan den hr van Eeenen de opdragt tot formatie van een nieuw kabinet OLVoorwaardelijk was toevertrouwd tegen een bepaald adres waren zich ook ten sterkste tegen een nieuw advies tot derde ontbinding ve laarden Een hunner mede tegenstemmer van een adres m de gegeven omstandigheden de hr van Rhemeu van van Ehemeushujzen kwalificeerde eene derde ontb ndinp eIs eene nat uüolc ramp Ou de Lh Michiels r Kessenich Sassen en Hengst spraken hun afkeurend oordeel uu over de herhaalde kamerontbindingen maar ge oofden dat daaraan een einde Wos gemaakt door ae opdragt an den hr van Keenen terwijl san den anderen kant de hh Stork v Twist Schot Cremers Hem en v Swmderen de drie laatsten voorstellers van hel adres et toch met onraadzaam maar veeleer pligtmatig achtten om Jüist in de troebele omstandigheden waarin nij verkeeren en in de onzekerheid of de hr van Reenen slagen zal m de vervulling der hem opgedragen vereerende taak een eerbiedig en be=cheiden noord te rigten tot de kroon Door den minister van biunenl zaken is een programma vast csteld voor de eind examens der hoogere burgerscholen vïoar 1 de wijze van examineren en de vereischte kundighedenworden omschreven Tevens is er eene verandering sebragtlu de af te nemen schriftelijke examens deze zullen niet meerplaats hebben voor de provinciale commissien maar zullen aande sJiolen zelven worden afgenomen te beginnen met den 28 junij van lei er j iar Een en ander zal reeds van toepassingzijn op Je i Aami a in het jaar 1868 af te leggen De hoofden der prov bureaux voor statistiek zijn doorden mini ter van binnenl zaken opgeroepen tot eene bijeenkomst nn zijn departement op maandag den 18 dezer en volgende dagen ter beraadshging over de voorbereidende maatregelen voor de in het laatst vin 1869 op nieuw te houdenvolkstelling en over eenige audere onderwerpen van statistischeu aard De N Bott Cour zegt ten slotte van een artike overden toostand van het oogenblik Wat deze kamer en wat ookhet land wil is dat voor goed worde gebruiten met de reactionaire velleiteiten die in dit k ibmet den boventoom hadden Geene pogingen om de ministerieele verantwoordelijkheid te ontduikeu geen minach ende blik meer op de vertegenwoordiging geen draaijen met het onderwijs geen heulen met de 13 rectionnairen m Indie geen smalen op de economische verbeteringen welke reeds tot slmd zijn gebracht Dat is het minimum van hetgeen men verlangt en om in die rigting een kabinet te vinden gelooven wij met dat dit al is het met in het zuiver libe ale kamp zoo vele moeijeiijkheden oplevert De hoofdzaak is voor goed te h ken uiet al wat met het tegenwoordige kabinet in verband staat Men schrijft aan de N Kott Cour uit s Hage o a Omtrent den loop der crisis kan ik u feitelijk weinig menwsmelden het schijnt inderdaad dat de heer van Reenen meermoeijelijkneden ondervindt in de zamenstelling van een nieuwkabinet dan aanvankel jk gedacht werd hetgeen aan verschillende oorzaken wordt toegeschreven Algemeen wordt door hen die gepoUd worden zwarigheid gemaakt om met leden van het aftredende kabinet zitting te nemen Wintgens is compromittant door zijne streng behoudende om met te zeggen reaciiunaire koloniale rigtmg en zijn fait et cause nemen voor het kabinet in fijne eerste zeer on i handige en geheel onnoodige redevoering van Lijnden door zyne anti revolutionaire beginselen hoewel men bewe it dat hij even als zijn vriend van Zuvlen ter wille der portefejille apaisement m plaats van agitatie ais pligtsbetrachting zal beschouwen Pels Rijcken omdat hij een verwoed gepassioneerd leactionar is die ich zeer onbetimelijk lu zeer sterke uitdrukkingen over de liberale pari j in bet algemeen en de leden van de kamer tot die partij behoorende in htt bijzonder uitlaat oodat mtn vreezen moet met hem de hartstogtelijkheid van Heemskerk in het me e kabinet overgeplant te zien Bij den storm van 28 april jl waardoor nabij Terschelling een aantal visschersvaartuigen verongelukten zijn volgensotficiele opgaven omgekomen van de Urker schuiten 26 personen nalatende 13 weduwen en 28 kinderen van die uitEnkhuizen 9 a 10 personen nalatende 6 wedunen en 15 kinderen van de Nabij het station Woerden zijn woensdag de beide locomotieven der eerste namiddag tremen met elkander in aanra king gekomen er heeft wel beschadiging aan het materieel plaats gehad doen er zijn geene persoonlijke onheilen voorgevallen i Men schnjft ons nit den Alblasserwaard dd 15 mei iNaar wij vernemen vindt de vorming eener liberale kiesver eeniging te Gorinohem ook onder de plattelandsche bevolking grooteren bijval dan aanvankelijk werd verwacht ele landlieden zullen echter met aanstonds voor hunne gevoelens in deze zaak nilkoraen aangezien menigeen om velerlei redenen vooralsnog het gulden spreekwoord gedachtig schijnt te zijn dat spreken zilver maar zwijgen dikwerf voor goud geldt i e tijd en de gewoonte kunnen echter in deze zaak groote veranderingen aanbrengen Dingsdag zijn uit s Gravezande en omstreken de eerstemeawe aardappelen m kleine mandjes naar verschillende plaateen verzonden Allerwege in het Westland staan de aardappelen voortreffelijk en wanneer het weder zoo gunstig blijft verwacht men in deze maand nog een algemeen begin met hetroüijen dezer aardvrucht De appel en perenboomen laten zichmede gunstig aanzien alsook de verschillende steenvruchten Men berigt uit Wijk bij Duurstede In deze streKen kan men de vooruitzigten voor den landbouwer over het algemeen gunstig noemen Wat koren betreft staat vooral de tarwe j uitstekend te veld Loewel men hier en dnar wild aantreft de rogge belooft slechts een middelmatigen oogst daar ze veel dun staat en ijl is opgeschoten haver is goed opgekomen OliLzaad liet zich in den beginne minder gunstig aanzien doch IS nog veel bijgewassen en heeft goed gebloeid Ernlen boonen en wikken staan meestal zeer goed doch klaver is minder gunstig geslaagd Over den toestand der aardappelvelden kan men tot nog toe zeer tevreden zijn De hoorogiarden hebben prachtig gebloeid en kersen beloven ook overvloedig Peren zullen minder zijn en de appell omen prijken nog in vollen dosch eu zijn als van bloesem overdekt De toestand der wei en hooilanden is vooral door het gnnstige weder der laatste dagen zeer naar wenseh en de veestapel geeft den landman allezins reden om zich te verheugen Men berigt uit Boskoop len gevolge van het schoone weder Jer laatste dagen zijn de boomen en planten zoo prachtig ontwikkeld dat het hier thans een waar lustoord is De appelboomen ooral zijn vol bioesems ternijl reeds bij verscheidene kneekers de pieunere soorten van Rhododendrums m bloei zijn en veler ajndaeht trekken De bloesems der perziken en abrikozen hebben door de aachtvorst veel geleden De aardbezien beloven eene voldoende opbrengst Gemengde Berigten e Lmz heeft een sleepboot een pijler van de bnig ovp den Donau verbrijzeld en zijn zes menschen ia de n ier verdrookeo Heden zaturdag doet de senaat te Washington uitipiaak over preMdent Johnson In htt Pesther cornitaat ag kur u heeft ten olk oplooD jjlaats gehad me poedig bedwongen is De woekerwet is te iNerjeo m de bciie hnizen aangenomen Het hjk van lord Üroogbam woH ovtrgpbragt naar Eng land Het groote internatioüsle bal m de opera te Panjs heft opgebragt 50 000 r In Oostenrijk is besloten de behoorlijk geëxamineerde juristen toe te laten als dvocaat zonder Ung r aftenangen van de V 1 ur eener pcciale vergunning Het voorstel is om de bank te opa eerst met 31 Oct 1872 te sluitea De onderkoning van Egypte v i afzien van de boitenland che leening en die veranderen m eene bmneïlandsche Pnns AchiUes Murai beeft om zijn huwelijk roet de prinses van Mingrelic mogelijk te maken een milhoen ft n Vfizer gekregen Jn Portugal is weder een volk oploop onderdrukt door de gewapende raagt De Belgen beginiiPn al te tvn ten over de 2c olgcn van de dfdamining der iïchelde Te Odessa dalen de graanprijzen De president au htt rumeeusch ministerie heeft zijn ontslag ing diend De concessie verleend aan v d Maaden vooreen cpoorweg Amsttrdam Alphen Rotterdam IS ingetrokken De koning van Proissen heeft 50 000 th geschonken voor de duitsche noordpooleipeditie die deze maand n t Bremen vertrekt In het eng lagerhuis Ja v tor de tweede lOdA gelezen de biU er iivoermg van het metriek teUel Te Madrid hebben 4000 cigtrenmaak ter wegens wiubetaling een oproertjc etraadkt De ultan is een libtraal geworden De doodstraf zal voortaan in Engeland bmnen de muren der gevangenis phnts hebben Op St Thoma heeft de cholera opgehooden maar de schokken van aardbeving houden nog aan De gele koorts ngt groote ve woe tingen aan m Peru dagelijks sterren te Lima 30 en te Callao jO m schen H t eng budget van marme bedraagt ruim 134 miUioen gulden en de z emagt is voUtrekt onvoldoende De grootste helft van het hanoversche legioen heeft de ternsTcis aangenop en In Piuisen worden meer concesjsien dan ooit aange raagd voor spoorwegen Ie Buthareai i = m eea dag een nieu ninistene gereedgekomen Te Pan 7i u bj de budget commissie 34 amendementen ingekomen l it Leeuwi den zijn troepen afgezonden naar Beetüiterzwaag om zanieuschohngen te bpdwiogei der arbeidcis in de veenen te Terwispel Te Chicago is een veraadcrug van fenians door het instorten van een vïoer door de benedenverdieping in vicn kelder onzacht te land gekomen fe ULcnen i = be lottn tot de opr p inj eener algemeene rekenkamer Dingsdag 13 Iredtrikst d m Noorwegtu bijna geheel door brand verniell De fransche consul heeft den beij van Toms een ultimatum gezonden Kardinaal Andrea is Donderdag nacht plotseling overleden te Rome Bij Stettm zjn vrijdag middag twea groote branderijen verbrand de schade wordt begroot op een half milhoen th Marktberigten Gouda 14 Mei Bij wemtg haudel werden de meeste artikelen lager afgegeven slechts oor haver en ger t ï erden nagenoeg dezelfde prijzen besteed Tarwe Poolsetie per 2400 kilo 510 Roode Kleefsclie ƒ 495 Zeeuvvsehe per mud ƒ 15 a ƒ 16 25 Bogge 10 a ƒ 1140 Gerst ƒ b 25 a S 25 Haver 4 a 5 50 BoekA eit Fransche per 2100 kilo ƒ 230 Noordbr ƒ 265 Bruine boonen ƒ 11 a ƒ 15 ft itte boouen ƒ 11 a ƒ 13 50 De aanvoer ter veemarkt iias met buitengewoon depnjzen waren hoog maar met alles nerd verkocht De i andel in schapen was lusteloo de markt as ove vanvarkens en biggen zoodat de handel iveinig geammeem nasen een aantal onverkochi bleef Kaas Aangevoerd 63 partijen prijs ƒ 14 a ƒ 19 Goeboter ƒ 1 ƒ 1 12 Weiboter J 0 80 a ƒ O 90