Goudsche Courant, donderdag 21 mei 1868

gestaan en dat dr regering ch voorgenomen heeft ee i ontw P vnn wet lo te dienen strekkende om die verrauidering ook fot indere landen uit te strekken met uitzondering van de regten op den ijn wairomtreut slechts venmuderiiig kan worden locgestnn aan di anden elke by invoer in het lol verbond op den voet vau de meejt begunstigde mtien haudeleu De diseus ieu zijn xoortge et over de oompe entie vau hetparlement De afgevaardigden uu Zuid Duitschlond verklaardenzich grootendeel tegen te veel uitbreiding d nrv ui Daartegenover iierd veclvu dig gewiarschuHd om door politieke redevoeringen de erk nmheid van het tolpirlemeiit met te verlammen De compelentie in het tolparlemeut in de zaak van Hijnt rief in He en is met groo e meerderhei 1 ainsenomenEren oo het geheele verdrig vm het tolv rbond met OostenrijkDe stemming hieromtrent nis eene ifdoende sloistemming Weenen 17 Iei Het Bubcomitc der financiële commissie heeft be lotei dit de gedrongen conver i der staUsschuld zal 7ijn n 4 pC in pKita v in 5 pf t hetgeen gelij zal staan reet He 2o pCt kor mï op de coupon De bel istingvrije chu Ibrven zullen belrekkeliji hooger rentt drigeii D mi n ter vin fin meien ol jf volhirden bij eene korting gelijk stian Ie met eene 17 pCt coupon beh ting De bi chop van LiUi heefmn de Ou tenr jk che regeringverklaar I dit 1 j meer gehoor i iral ei 1 n i = verschuldigd aauGod din Tin de raen chen en diarom bel oudt hij loh voor om Je nienne we ter te juder oeken of en in hoeverre ziJ strijdis zijn met den goddehjken wil om zich uiar den uit l igvan dit on rzoek te ged a ieu 19 Mei Morgen of overmorgen lernacht men de offitielemeJelcelng dat de keizer zijne sanc ie am de confesaionekwetten beeft gegeven Öinnenlttnb G01D 20 Mei Op de voordngt van burgemeester en wethouders tot benoeming van directeur en leeriren nu de burzer dng en iïond=choo te msterd im staat het eerst voor een ir m de werktuigkunde en een ge leelle der wiskunde ttvens directeur E R Lit leeriar aan de rijks hoogere bur eischool en aan de burger avondschool alhier 1 vestigen de opmerKZ nmheid der bel inghebbenden op de aehter lainde a lverlen ie betreSeude de ï j i ing n de dien trege ing der levd che stoomboot de olh irdmg aarby op den mar t la te Le den za nrdngj de boot s morgens len 5 11 van hur vertrekt en des nimiidigs ten 1 30 van Le den teruïvairt me retourbiUet en verminderd tarief He N Rot Cour zegt dd Ib Mei Uit Hage wordt ons gemeld Men verceemt dat de heer van ieenen het mandaat tot ztmen ielling van cu nieuw kab net heeft nedergelegd en 1 leden middag de heeren Philipse Noorzitter van de eer e k tmer en Nlackn vice president van den raad ven state lij den koiuiiï ten gehoore zijn toegel i en le H ige liep siste het geruch dtt de baron Mackav vice president v m deu raad van late thins belast ou zijnmet de zamen iellmg ran een nieuw kabinet Wij deelen ditgerncht onder alle reserve mede De Prov Gron Ct heeft van zeer bevoegde zijde eerparticulier ehrijven uil s Gravenhage ontvangen waar n gezegdwordt dat het misachten toe te schrijVen is aan de tegenwerking van de heeren H em kerk en £ ohimmelpenninck dat aede heer an Reenen de vorming van een nieuw ministerieheeft moeten opgeiea A olgens hetzelfde schrijven wa = er thans praKe of an en ministerie Thorbecke of van eene derde kimerontbinding voowelke laatste zaak belde genoemde ministersal het mogelijke doen Lu deu lbiA sei waard meldt men ons van gisterenNaar wij officieren va i de aniU in comp te Schoonhoven ontvreemd Bedoelde officier w as zich namel k in de rivier de Lek gaan baden en crgat bij het naar huis gaan zijn horologie dat hij G j den oever had neergelegd mede te nemen Kort bij de stad ontdekte hij zijn verzuim en keerde onmiddellijk naar de plaats terug doch het horologie was verdwenen De poi tie doet onderzoek Te Ltrecht had zaturdag morgen aan de nieuwe zwemscbool aan den Krommen Eijn een noodlottig voorval plaatsDe hoogleerlar mr O van Rees had zich daarheen begf venom te zwemmen Pas m de afgeschoten ruimte voor de eerstekla = e de geoefende z i emmers gekomen = chijnt hij door krampte zijn bevangen hij nep om hulp en diarom begif zich eender knechts e water Ongelukkig schijrt die hulp niet tijdigof met juist genoeg le zijn aangebrag althans de heer vanKees zonk n de diepte en eerst na ecnig tijdverloop mogthet den knecht die zelf bijna het slagtoffer werd gtlukken den drenkeling boven te brengen De pog ngen aangewend om de le ensgeesleu weder op te nekken aren vruchteloos bit voorzal verwekt te Utrecht algemeene verslagenheid Gci ien de Berigteii Op de haagsebe kermis taat een antikermiskraam waar men traktaatjes itdeelt boektn Vergadering van den Gemeenteraad Diigsdag 19 Mei Tegenwoordig de bh van Bergen IJzendoorn voorzitter de Gra e Airuh Braggaar Keutinger Prince Buchuer Droi leever van Gennep Kist van itraaten eu Pteters De noti len der Zijo 11 gekomen eene disposit e van hh gedep staten houdende Toedkeurin an eenbesluit ter af en overecb ijving van posten op de begrootiog van 18u7 not eeue missive van gedep staten betretïcnde de inzendii g lan rekeniDgen binnen 4 weken enz not tene di jiositie van hh gedep staten houdende goedkeur ng vaude ondeihaadöche veip thtiig van de haardasch not eene missive van litt bnrg armbestLur en eene van het Israel armbestuur lut nde de de reken ug over lb67 worüi gesteld m handen e uercommissie van drie leden o eeie missne van het borg örmbestunr verzoekende magtigiDg om de irgekomen gelden bij de bewaarbank m de spaarbank te mogtn beleggen tot onderzoek en raad in handen van B en W 6 eene missive van den heer H F KoU dat bij zijne benoemiDg totlid van bet burgeil armbeatuur aanneemt Hierna geeft de voorzitter te kenner dat ook bij de keoze tot coratt der latijnsche cchool zich laat wel evallen 7 Is Eog ingekomen een adres van de steanne kaarseufabriek GoOda vervloekende een stokje gronds der gemeente toebwboorettde te mogcaovernemen De grond ligt in het door de fabriek asD ekochts buitenverblijf Mon Bijou 9 velschillende adressen houdende verzoek om in aanmerking te komea hij de beoocmmg van een geraeentebode worden ter visie gelegd ea lal de benoeming geschieden in de volgende vergaderiug 1 Nu IS auT de orde een vooistel van B en W tot verminderingder bezoldiging van den gcmeentcbode De hr K ut n p sttlt voor vooraf te bthindelen het daarmede in ver band staandu verzoek an de wed van Meel Hierover hebben een ge di s ti sief plaats en wordt besloten het pont der be oldgiig in overwegint te nemen aan he einde der behandeling der ii structie De heer an Genntp stelt voor B en te magt gen tot het indienen vaneen drietal hierto wordt met algemeene stemn en besloten De heer Drooeleever vraigt inlichting of het is uitgennakt ann wie de benoeming is opgedragen De voor itier deelt mede dat aangezi u er geen voorschrift m de gemeentewet bestaat ook hij acht dat de benoeming door den aad kan gescbi den u komt m een Tlres van de wed van V aas om eene gratificatie daar baar man 28 jaren straatmeker van de gemeente was gesteld in handen van de commissie van fabricage De heer Reutinger spreekt zijne bekoramcrujg ui dat op deze FijM de la ten der stad zeer zouden kunnen toenemen De heer Peeters preekt in gelijken zin 2 Op het adres van de wed van Steel om eenig pensioen adviserenB en om haar gedurende 4 jaren zoo zij m dien ti d met hertrouwt 200 gnldtn uit te keeren om verschillende consideratien térvTijl zij xich nietkunnen vereenigen met videre vooif egttlde bepalingen De heer Peeterswei =chteene vaste regeling der pensioenen en nn slechts besluit te nemenvoor een jaar De heer Reutinger vercenigt ch niet met een maiiranm an vier ja en maar hever leven=laDg al ware het rfechts ƒ 100 De heer Buchner kan op groi d van aangevoerde antecedenten vóor de vaststelling op vier jaar stemmen De heer Reutinger verlait de vtrgadering Üe heer Kist s ♦ gen elk penaoen zoolang er geen vast beginsel is aangenomen De voorzitt i verklaart dat deze zaak bij het bc l lui stJeit lang is m overweging naaar nog tot geene uitkomst heeft geleid De heer Buchner herinnert dat de aak opgedraj en is nan B en W en bj de volgende begroot tg daarvan bijkan iroet Daarna wordt het vooistel van B en W in stemming gcbragt en aangenomen met 9 tegen 2 stemmen de hh Kist en Pteters G ten ver oc der op te npteu hulpbank om een lokaal tot het houden barer zi tingen en het ptbru k van vuur en lieht De regenten van hit g thul vinden geen bezwaar in het afstaan van bet aangewezen lokaal i vvaar ooi de p arbank zitting houdt en wordt alsnu het veizoek toegestaan 4 Een voorst i tot af en overscurijving van een post voor boeken van f 70 a pn zen door curtloun van de lat school aantjevraagd Dl neer buchn r heeft bedenking tegen de eigendunkelijke fandelwijze van curatoren De voo ziiter heldert de 75ak op daar het aantal leerlingen van 4 tot 12 j eslegen is doeh i jdden B en W het voornemen curatoren atttat te maken op het erzuim van vooraigaande aanvrage o Eiidelijk wordt btsloten tot Hederinbonng tegen ƒ 52 van het ambtemarshuisje bij het r ijnspoorstatiou B rn V her nner n dai na een proefjaar in de volgende vergadering tot de benoeming vat een directeur van de zwemscbool moet worden overgegaan a eenige discussie woidt besloten daar de onmiddellijke benoeming strijdig IS met de net hem te continueren voor een jaar l iets meer ter bebai deling zijnde eindigt de vergadering UITTREKSEL uit het verslag van den toestand der gemeente Gouda in 1867 x cï=ct cï = De bevo king der gemeente bedroeg op 31 december 1867 745o mannen en 8069 vrouvieu te zamen lo 524 intvoners waaronder 287 militairen Het getal geboorten bedroeg 641 dat der sterfgevallen 675 990 personen hadden zi h ii de gemeente gevestigd 959 hadden die verlaten zoodat de bevolking m 1867 met 3 personen verminderd i Levenloos langegeven waren 43 onecht 36 terwijl het geheele getal geooorten 34 minder was dan in 1866 Beneden het jiar stierven 266 kinderen van 1 tot 2 jaar 99 de oudste der overledenen ms een min van 91 jaren Ér werden 135 hunelijten geaU ten een minder dan in 18b6 ter voltrekking vn i 49 hunelijken erdtn bewijzen van onvermogen a gegeven eehtscheiüingen hebbeu geen plaets gehad Het getal kiezers voor leden dir tneede kamer bedroeg 406 voor leden der provincnli stiten 403 en voor leden van den gemeentenad 698 bij de verkiezing voor leden van den gemeenteraad werden 165 sl mmen uitgebr igt Gedurende 1867 werden door den gemeenteraid verschillende verordeningen en instruct en vastge e J deels geheel meun deels ter vervanging of w z ging van vroegere verordeningen zoo werd de verordening op het in uit en vervoeren van rundvee ingetrokken en efn nieuwe verordening gemaakt ter voorkoming en bestrijding an besmettelijke ziekten de verordening op het bouwen vverd gewijzigd een verordeuug door de openbare gezondheids conrmissie werd vastgesteld en de verordening voor het bestuur der beide gasthuizen werd gewijzigd ook werden iiijtructien gema ikt voor den stads muziekmeester den stads heelmee=ter vroedmee ter en apotheker alsmede voor den heelmeestei der beide gasthuizen Verder hield ae gemeenteraad zich hoofdzakelijk bezig met de behandeling dei begrooting van inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 1868 waarbij besloten werd om in dit jaar over te gaan tot het doeu bouwen van een schooUokial voor het middelbaar onderwijs en tot de riolering vineenige waterloopea of zoogenaamde zijlen Afwijzend werd beschikt op een verzoek tot afschaffing der kermis tIs voorbehoedmiddel tegen o cholera werd beslot i versoU flsselwater op verschillende plaatsen om met verkrijgbaar te stellen bij besluit werd de muziekschool gereorganiseerd De afgesloten rekening over 1866 sloot met een batig saldo van ƒ 37 952 25 Voor 1867 waren volgens de goedgekeurde begrooting de ontvangsten genamd op ƒ 197 01o 95 en de uitgaven op f 197 008 28 zoodit het batig saldo 7 67 kan bedragen De eigendommen der gemeente niet bestemd tot de publieke dienst bevonden zich in goeden toestand en Dragten op ƒ 3 549 53 Het onderhoud dier e gendommen kostte ƒ 397 86 aan materialen en ƒ 359 00 aan arbeidsloon benevens ƒ 500 tot im iDg van een gebouw op de zeug=traat voor een ma gazijn ten behoeve van het garnizoen De openbare gemeente gebouvven werden m goeden staat onderbonden zonder dit jaar buitengewone onkosten te veroorzaken Aan materialen werd daarvoor uitgegeven 2 073 56 en aan arbeidsloon ƒ 1 934 38 Verschillende stralen werden op nienvv bestraal en op verschillende andere plaatsen werden herstellingen van minder belang gedaan Met mbeg ip v ir het gewone onderhoud hebben de straten en pleinen geuost lan maternlen ƒ 9 279 51 en aan arbeidsloon ó niS 99 De wegen en voetpaden aan de gemeente behoorende werden behoorlijk onderhouden aan mnternlen bedroegen de onkosten ƒ 722 36 aan arbetdsloon ƒ 670 SI De uitgaven vcor de plantsoenen bedroegen ƒ 1 372 46 het gewone onderhoud is aangenomen voor SoO sjaars Aan het jaagpad zijn zeer belangrijke herstellingen geflaan De drie nieuwe draaibruggen over de Go we voldoen geheel ain de daarvan gekoesterde verwachting aan de beide bascule bruggen op de haven nerden belangrijke herstellingen gedaan en in het plantsoen bij den tiendevveg een nieuwe brug gelegd Nog verschillende briggen m de gemeente verkeeren in gebrekkigen toestand tot er herstel lanzienlijke sommen zullen vereischt v orden Ook de kaaimuren vorderden dit jaar weder vele herstellingen Behilve de nieuwe bruggen waren de kosten van een en ander ƒ 16 143 40 De algemeene burgenijke begraafplaits bleef 11 goeden staat verkecicn de onkosten van onderhoud b droegen ƒ 9o 66 ain mdternlen en ƒ 63 it a in arbeidsloon De wegen door corporatien eu particulieren onderhouden zijn gedeeltelijk m goeden staat het onderhoud vau sommige kaden is echter zeei gebrekkig Ue bcgraafphat voor Isratlieten wordt behoorlijk onderhouden Voor het reinijCen der straatgoteu urinoirs en riolen werd zooveel mogelijk zorg gedragen De grichten zijlen en slooten werden telkens van vu 1 gezuiverd en als de waterstand het toeliet werd 2 of 3 maal per week gecpnid Het verschiSen van goed drinkwater mankt nog altijd een punt vin onderzoek uit Toen bezonken ijsselnater tijdens het heerschen der cholera om niet verkrijgbaar vverJ ge leld werden gemiddeld 16 000 kan daags gedistribueerd Gedurende 1867 hebben cholera mazelen en typhus in geringe male geheerscht Op de burgerlijke begraafplaats werden 717 lijken begraven waaronder 8 kosteloos Op de israditische begraafplaats werden 5 lijken ter aarde besteld Gedurende het jaar 1 67 werden 63 zieken ter verpleging in het gisihuis opgenomen 27 zijn er gestorven 37 ontslagen op het einde des jaars waren er nog 21 personen Bij het ver lag der regen en wordt bij vernieuwing gewezen op de gebreken die aan oat gesticht kleven als de onvoldoende lurigtmg der badkamers en de weinige ruimte bij bet heer=chen van besmettelijke ziekten 19 5bO recepten werden in de stads apotheek gereed gemaakt zijnde 167 meer dan in 1866 iSo vaccinatjen werden verrigt waarvan 35 kosteloos Ter keuriig zijn aangeboden 700 runderen 633 kalveren 1310 schapen 1445 varkens en 5 gelten bS tO S rund leesch 237 S kalfsvleesch 171 B schapenvleesch en 4646 S varkensileesch Algekeurd werden 1 rund 3 schapen en 188 S vlee ch De gemeente politie bestaat uit eeu commissaris van politie een inspecteur twee agenten 1 klasse dne agenten 2 kfasse en achttien nachtwaker Het gedrag der politie beambten is over het alge neen goed Loffelijke vermelding verdient de wijze waarop zij zich kweten vin hun pligt tot handhaving der voorschriften ter beteugeling der veetvphus Er kwamen 36 gevallen voor van diefstal opligting of misbruik van vertrouwen De waarde van het o ilvreemde bedroeg ƒ 335 22 waarvan ƒ 134 28 werden in beklag genomen 76 politie overtredingen werden geconstateerd 18 der overtreders betaalden de boete vrijvvillig legen 49 personen werd in dit Jaar vervolging ingesteld waarvan niemand werd vrijgesproken In de brandweer is dit jaar geen verandering gekomen Slechts een biand van eenige beteekenis had drt jaar plaat m de sociëteit Ons Genoegen 11 de Eo ekade De straatverlichting geschiedtdoor middel ran 239gasIantaarDs Het aandeel der gemeente m de ligiing van 18b7 as bepaald op 42 mau dat der inge chreveuen was 106 62 werden om verschillende redenen vrijgesteld Bij de militie te lan4 zijn ingelijfd 30 lotelingen vier nummervervvieselaars en zeven plaatsvervangers terwijl eén persoon bij de zcemilitie werd ingelijfd