Goudsche Courant, zondag 24 mei 1868

ADVERTENTIEN Vele Kiezers die vroeger hunne stemmen op den Heer D A IitJUTEN uitbragten zijn voornemens bij de herstemming op Dmgad g 26 dezer desgelijks te handelen en wel omdat 7Ed als raadslid zich steeds beijverd heeft m bet belang der burgerij werkzaam te zijn Zij hopen dat hunne medekiezers immers het meerendeel hetzelfde zullen doen en geen acht zullen slaan op geruchten uit onzuivere bronnen ontsproten waardoor men tracht den Heer LUIJTEN in een ongunstig daglicht te stellen Zij die op de hoogte der zaak zijn welen dat de Heer LUIJTEX niet tweemaal maar slechts eens in December 1867 het lidmaatschap van den raad heeft neergelegd En wat betreft de boosaardige aantijging als of de Heer LUIJTEX het regt om behoeftige zieken m het Gasthuis te doen opnemen aan alle in Gouda gevestigde Doctoren wilde hebben toegekend ten einde hij zelf de zieken nit zijn ziekenfonds m het gesticht zou kunnen doen verplegen die aantijging wordt genoegzaam te niet gedaan door de bekende omstandigheid dat zel de meest behoeftige lijders buiten magte zijnde in de kosten van eene ziekeobus te voorzien zeer weinig geneigdheid aan den dag leggen in het Gasthuis te woi den opgenomen en waarvoor de burgerstand die bossegeld betaalt wel zeker bepaaldelijk bedanken zou Zij bevelen b j Ie verkiezmg aan D A LDIJTEH kiemen sfsat d e o er den geheelen aardbol de lag der handehvmheiJ vertoonde onizenund Het pro eekblau Ie Lien meldt dat de beroemde enBel che geleerde Faradaj die onlangs m 76 Jarigen onderdom iS overeJen behoor Ie tot de god iiienstige seote der Glassilen De aanhineer dezer e nig bek nde gezindte erkennen noch predikanten noch andere geestelijke voorgangers eu spreken nooit opentlijk over de godsdienstige aangelegenheden omdat hnn geloof medebrengt dat het gemoed alleen door den geest kan or Jen getroffen Voorts achten zij zich verpligt hun geheele inkomen uu te geven nooit gelden te be paren en voor den dag van morgen geheel op de oorzienigheid te vertrouwen 5oor het ministerie van biunenl zaken te Florence 13 eene opgave betreffen Ie de in ls06 gesloten burgerlijke huwelijken openbaar gemaakt waarin oijzonderheden voorkomen die een ongunstig iicht verspreiden over den staat der volksbe chaviDg lu het grootse deel van Itahe Van de 1 0 752 gesloten nuwelgken Konden slechts 22 395 huwelykaacten door de beide gehnvden onderteekcnd worden 25 957 alleen door brnidi um MP alleen door de bruid en 69 398 of 57 K t door geen van bei 1 en an de 4 1 504 personen welke de imvengenoemde echtparen nitmaakten ouderteekeiiden 7 749 de huwelijkslete terwijl 167 755 en dus bijua 70 pCt verU arden niet tt kunnen chrijieu Het iuiden des linds steekt jaarbij zeer ongunstig bij het noorden af De ongunstigste verhouding komt voor in de Abruzzen in Basilicata Terra di Ban en Cilabrie Berlijn 22 Mei De heer v Bismarck heeft in de zitting van het tolparlemeut de sluiting der zitting aingekoudigd die morgen zal plaats hebben De leden zullen zich daarna naar Xiel hegeven om de oorlogschepen te bezistigen Weenen 20 Alei Sa afloop van den ministerraad onder voorzuterscnap des keizers gehouden heett z 1 de confessionele wetten ges nctionneerd In de zitting van het lagerhuis heeft de minister vankoopbindel het scheepvaartverdrag tu schen Oostenrijk en Engeland ingeJiend alsmede het budget voor la idbouw en justitie De heer Hijger stelde voo on de discussien over het hoofdstuk der staatsschuld te verdagen tot dat de voorstellen vanden minister nn financiën in behandeling zullen komen Deminister van financ en wees er op dat door eene onmiddellijkebehandeling van het hoofdstuk de voorstellen volstrekt metwerden geprejudicieerd Het voorstel des heeren Rijger is aangenomen met 71 tegen 58 stemmen Het huis der afgevaardigden heeft het voorstel van hetsubcomité aangenomen betreffende de conversie der staatsschulden de belasting op de winsten bij uitloting Ten aanzien dezerlaatsten werd besloten om bij uitlotmg van wege den staat 25 eu van wege particulieren 15 percent te heffen Daarna iseen voorsiel van de minderheid aangekondigd tot eene andereverdp ina dezer percenten Florence 21 Mei De kamer van afgevaardigden heeft behoudens eenige concessien van het gouvernement de ontwerpbelaslii gwet met 240 tegen 137 stemmen aangenomen De wet op het zegel er de registratie 13 met 232 tegen 143 die op de gemaal belasting met 219 tegen 152 aangenomen GOrOt 2i Mei Naar wij vernemen heeft het concert voor den brandte Genemuiden na aftrek der nveimijdelijke onkosten opgebragt de somma van ƒ 155 die nog met ruim ƒ 15 kan vermeerderd orden ingeval van gunstige beschikking op de reclame tegen hel betaalde patentregt D heer K E Lit leeraar bij de hoogere burgersohool is Woensdag jl te Amsterdam benoemd als directeur van deburger dagen avondschool De umister van binnenl zaken heeft ter kennis van belanghebbenden gebragt dat het loelatings examen bedoeld bijart 2 van de voorwaarden om als kneeke ing aan s rijks veeartsenijschool te Ltrecbt te worden opgenomen zal plaats hebben op njdog z dag den 10 en 11 Julij e k en datZIJ die tol dit examen wenschen loege aten ic uiJi r mpersoon of schnftelijfc vóór of op 1 Junij e k bij den directeur der school moeten aanmelden Uit s Hage wordt geneld Met zekerheid kan bevestigdworden net berigt dat de heer Mackay vice president van denraad van state belast is met de formatie vai een nieuw kabinet waarin hij ze f naar men verder verneemt de portefeaüleVBD baitenl zaken ton aanvaarden Men schrt ft ons nit den Alblasserwaord dd 21 Mei De malsche regen die sedert den namiddag ia deze streden oiervloedig valt verkwikt als het ware al wat leeft Ieder 19 dan ook dankbaar te meer daar de regen zonder onweder en bij bladslille nederv lt Voor de moesgronden en vooral voor de aardappelen is de regen hoogst weldadig Bijna memand herinnert zich deze Tucht ooit schooner te velde gezien te hebben Velen zullen binnen 14 dagen hoogstens 3 weken met rooijen beginnen ele soorten s aan aanvankelijk te bloeijen of vertoonen allernege de bloemknoppen De oude aardappelen zijn ƒ 1 per mud gedaald Men schrijft ait s Grave ande Lnidens de bengten omtrent den stand der veldgeivassen van overal bijzonder gunstig met het minst geeft de groei v n den aardappel een van Westlands hoofdproducten buitengewone stof tot roemen Van nachtvorsten verschoond gebleven heeft zich dit gewas zoo voorspoedig en snel ontwikkeld als vroeger maar zelden het gevalwas ji de teelt staat 1 00 naar wensch dat men rekent dievrucht reeds na veertien dagen in overvloed aan de markt tekunnen brengen Men meldt uit Gaasterland De landbouw producten stain alhier voortrcflelijk choon Alles belooft een prachtigen oogstHoenel m deze grieten ge gelijk nog te le en staat op den stoel waarop de burgemeester etelt weinig gedaan wordt aan tuinbouw al men zich toch binnen eene week of drie kunnenverheugen in het eten van eigen verbouwde doperwien Aande Joure het kostland warmcezeniersland van Friesland zijnde vooruitzigten uitnemend goed Overzigt van de opbrengst der middelen hoofdsom enopcenten over de maand april 1868 in vergelijking gebragtmet de opbrengst over hetzelfde tijdvak van 1867 door hetdepartement van financiën openbaar gemiakt 1S68 1867 Directe belastingen ƒ 1 982 682 54 ƒ 2 118 594 98 = In en uitg regten 409 05196 423 290 85 Accijnzen 2 077 673 82 2 347 078 71 Waarborg en bel de goud en zilv werken 23 014 27 22 018 05 Indirecte belastingen 1 331 145 2 945 975 33 Domeinen 110 119 07 89 768 49 Posterijen 240 11152 215 189 56 Egkstelegraphen 35 119 02 43 696 79 Staatsloterij n Acten voor jagt en vis scherg 164 50 100 50 Loodsgelden 66 808 01 61 627 47 Totaal ƒ 6 280 490 55 ƒ 6 277 340 75 Gemengde Berigten De tentoonsteUmg te Leeds is luisterrijk geopend en de stad woensdag jl geilluraioeerd Het tolparlement heeft de voorgestelde belastmg op de petroleum met groote meerderheid verworpen De raad van irasterdam heeft zijn vroeger besluit gthandhaaid en zal de dne millioen voor het kanaal niet in termijnen betalen tenzij de staat het werk overoeme en voltüoije In de Beverwijk verwacht mee tegen den jagttijd weinig patryzen matig faisanten en veel hazen De eerste kamer in biksen stemt voor het behoud der doodstraf Te Panja wil men m het wetg ligebaam de afschaffing der gemeente accijnzen voorstellen De omstreken van Havre worden gewtldig geplaagd door meikevers op eenen dag werden daar aangebragt en in zee geworpen 4000 kilo s van die schadelijke insecten Men verwacht met Julij de opening van den spoorweg Goes Bergen op Zoom Te Rome ijn weder veel fransche soldaten aangekompü Te BdtrtVia is eene Java zyde eoltuur maatschappij opuerigt met een kapitaal van 50 000 gulden De beijersche democraten zijd te Neurenberg bijeen geweest en hebbeo tot de organissL e der volkspartij besloten In Hongarije is een begin gemaakt met de organisatie dtsr nationale landweer De czechische afgevaardigden willt den landddg te Praag niet bijwonen In Bo a e houdt men volksvergadenngeo tegea de hooge belastingen eii ae hebzuchtige ambtenaren Berhju zal eene nieuwe leening inoe en uitschrijven In 1848 belette het ministerie de viertog van het 25 jangjnbile der beijersche grondwet nu is het 50 jang den liberalen een gruwel In de noordvse telijke deelea van Rusland klaagt men over benden roovers te Moskou over zwermen bink oeiiers Te Algiers genieten de dagbladen nog volop het genoegen der waarschuwiogea Het parlement van Canada heeft een milhoeu toegestaan voor veotiDgwerkeD De amerikaansche bisschoppen hebben nit Rume permissie bekomeu om 1000 vnjwill gers over te zenden aU zij ook in hun onderhoad voorzien Hawaï efn der bandwich s eilanden is vreesehjk geteisterd door vulcanische uitbarstingen en schokken van aardbeving honderd menfc hen zijn omgekomen 7o7 hanoversche uitgewekenen verklaren de amnestie te weigeren van den koning van Pruissen UITTREKSEL uit het verslag van den toestand der gemeente Gouda in 1887 jT ervolg Er zijn 5 openbare scholen de armenschool de tnsschenschool de burgerschool voor jongens de burgerschool voor meisjes en de jongejufvrou enschool Alle zyn scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs daar aan alle scholen teekenen en gymnastiek wordt onderwezen I Aan die scholen zijn verbonden 4 hoofdonderwijzers 1 hoofdonderw ijzeres 14 hulponderwijzers 6 hulponderwijzeressen 7 manel jikC en 3 Bovendien gingen van buiten de gemeente gemiddeld 26 jongens en 25 meisjes ter school De kosten van het l iger onderwijs hebhen bedragen 20 870 06 Op 31 dec 1867 waren aanwezig 5 bijiondere scholen 2 voor gewoon n 3 voor meer uitgebreid lage onderwijs Het personeel bestond uit 3 hoofdonderwijzers eu 2 hoofdonderwij eresseu 2 hulponderwijzers 2 hulponderwijzeressen en 5 kweekeliiigen Op de 2 scholen voor gewoon lager onderwijs was het getal leerlingen uit deze gemeente gemiddeld 30 jongens en 153 meisjes op die voor meer uitgebreid lager onderwijs 88 jongens eu 89 mei j es Bovendien gingen er gemiddeld 20 jongens en 16 mei jes van bulten de gemeente ter school 75 meisjes ontvingen kosteloos onderrigt De zondagschool werd meestendeels door volwassenen bezocht pen hoofdondsrnIjzer en 2 hulponderwijzers zijn daarin werkzaam 43 mannelijke en 36 vrouwelijke leerlingen ontvingen da ir onderrigt Er zijn drie bewaarscholen een openbare en twee bijzondere met 3 hoofdonderwijzeressen 6 hulponderwijzeressen en 6 kneekelingen Het getal leerlingen bedroeg 263 jongens en 257 meisjes De cursus der openbare burger avondociiool werd geopend met 66 leerlingen die de lessen geregeld en met vlijt bijgewoond hebLen Het onderwijs werd gegeven door 6 leeraren De kosten van het onoerwijs beliepen f 2 864 10 Aan de rijks hoogere burgerschool zijn 8 leeraren In de hoogste klasse zijn 8 lu de middelste 16 eu lu de laagste 7 leerlingen Het onderwijs op de gymnastiekschool is doelmatig mgerigt De tijdelijke directeur der zwemschool heeft bewijzen gegeven voor zijn vak berekend te zijn De latijnsche school heeft 2 leeraren Het getal leerlingen bedroeg op het einde des jaars 13 Volgens het verslag van hh curatoren is de staat van het onderwijs gunstig te noemen De openbare muziekschool verkreeg dit jaar een geheel nieuwe inrigiing Het getal wekelijksche schooluren is bepaald op 10 Bij de in de maand december gehouden zitting der commissie werden 60 leerlingen ingeschreven Volgens het verslag van het burgerlijk armbestuur is in deu toestand der behoeftige klasse vergeleken met dien van een vorig jaar een gunstige verandering gekomen Het getal onderstand behoevende personen was minder dm m 1866 jj Ondertrouwd G J DF JONG van Gouda A W SCHOTSMAN Fapendrecht 19 Mei 1868 Eentje kenyiisgemng Het getal der instellingen ten beüoeve der behoeftigen door of van wege de gemeeitd beheerd was op 31 dec 5 als het De ondergeteekendtn gevoelig voor de vele blijken van belangstelling en vriendschap ondervonden ter gelegenheid hunner vijf en twintigJErige echtvereen ging betuigen daarvoor aan allen den vriendelijksten dank GoDDi G VUIJK 23 Mei 1868 J ZANDIJK Voor de vele bewijzen van belangstelling bij onze 2jjar ge Echtvereeniging ondervonden betuigen wij zoowel binnen als buiten deze stad onzen oprechten dank GODDA J G VAV DAM 23 Mei 1868 S C va i DAM Biiv burgerlijk armbestnar het bestedehnghnis voor kinderen het gast of ziekenhnis en het onde T rouwenhnis het Israëlitisch armbestuur met het beheer van het oude mannen en vrouwenhuis voor Israeliten belast ontving subsidie van de gemeente 115 huisgezinnen en 144 afzonderlijk levenae personen ontvingen onafgebroken gedurende het geheele jaar ondersteuniDg 154 hnisge mnen en 22 afzonderlijk levende personen werden tijdelijk ondersteui d De ontvangsten dier instellingen bedroegen ƒ 54 438 64 en de uitgaven ƒ 50 294 83 üit de gemeeuieka werden j gesubsidieerd met ƒ 20 435 Voorgeschoten werd ƒ 3 070 terug ontvangen ƒ 1 205 het getal elders armlastigen in de gemeente bedeeld bedroeg 115 De teruggave van elders voorgeschoten gelden beliep 3 257 Het getal in de gemeente armlastigen elders ondersteund of verpleegd bedroeg 196 Van wege de gemeente worden geen instellingen beheerd die werk verschaffen In de bank van leening werden in den loop van 1867 beleend 99 815 panden voor 23b 588 05 gelost werden 97 770 parden voor 228 784 85 Op ultimo december 18b7 waren aanwezig 21 025 panden beleend met 60 32 90 In de spaarkas werd door 924 personen 7 151 20 ingebragt ZIJ ontvingen 7 401 95 terug welk meerder bedrag ait de fondsen van het burgerlijk armbestuur werd bijgepast Wor t vervolgd fflarktberigten Gouda 20 Mei Bij zeer weinig handel werden alle ai tikele i inerkelijk lager aangeboden Tarwe PooKene per 2400 kilo 475 Koode Kleefsche 460 Zeeuw sthe per mud 13 a 15 Rogge 9 50 a 10 80 berst b a 7 75 Huer 4a 5 Boekweit Frinsche per 2100 kilo ƒ 200 a 420 Jioordbr 220 a 23j Bruine boouen ƒ 10 a 14 itte boonen 9 a 12 Burgerlijke Stand GOL DA Gfbobfn 19 Mei AnthoBia ilhelmina oaders A F Anders en F de OvtKLiDtv 19 Mei H Horteusius 2j 6 m 20 G M niemaker 1 j 6 m GiHLwn 20 Mei de Hoop en H van der Ree K C Fanger eo M P van