Goudsche Courant, donderdag 28 mei 1868

1868 1 644 Zondag 31 Mei GOUDSCHECOURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 Belangrijk Berigt De voortreffelijke uitkomsten welke het gebruik der Schm ltsche AntiBheu matische WaldwolWatten a 25 en 50 et het pak Deanennaalüeu Olie a 3o en 70 et de flesch aan duizeode lijders van Jicht en Eheumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande alle andere geneesmiddelen te vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen d deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldwol Gezondheids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Jicht en Rheumatische aandoeningen Schmidtsohe BORSTBONEONS a 30 st de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Vcrkocdheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNADEL POMADE a 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Kheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschilleude Waldwol Artikelen volgens prijscourant Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Utrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN Sotterdam Wed P de KOSTEE Schoonhoven Wed WOLFF en ZOON Woerden Geb PFENNING Wouhrugge A DE WILDE IJsselstein J B MOLLE En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEP3T bij M J C HAM Utrecht Ooderbuiks Breuklijders zelfs die aan zeer oude Breukeo laboreren vinden in de meeSte geval jen volledige genezing door de Breukzalf van gottlieb STim ZENEGGER Op verlangen gratis te bekomen om zich vooraf te overtuigen naau keurige gebruiksaanwijziag met een aantal alle ins voldoende regterlijk bevestigde atteiten In potten van fl 3 50 te bekomen bij den uitvinder GOTTLIEB STL KZEXEGGER ie Herimu Canton Appenzell Zwitserland Het bedrag gelieve men in Postzegels bij te voegen Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongÊsteldheden der MAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERIXG Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJJIAFDRIJVEXD Yerzegelde doozen van S a Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh Aarlanierceen J F AUart Alhlass dam M Punt Wz Aimterdam M Cléban Huidenstr n 278 Delft H W de Kruijff Delf skaten J Koch Derenfer Gebroed Timan Dirkdani D de Vries Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Grarenhage 3 il Renesse Bockhorststr Baajtr cht K Oosterling Leyden J T Terburgh Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Oudeicnter H J Kuijper Rotterdaii A v d Toorn Weste Wagenst Schiedam D Maltha ixhooitkocen A WolfF Tiel A F Paassen Utrecht F Altena op het Steenw over de Donkerstr n 372 PTaardin e i Xtdelstein Walter JFoerden L Kuijter WAARSCHUWING Htt depo dezer eCht © Urbanus Pillen sinds zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gouda alleen en uitsluitend geplaatst bij den heer L SCHENK op de Hoogstraat Men wordt instantelijk verzocht wei attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de Urbanus Pillen bereid volgens het oude en echte Recept in Dépöt lijn verkrijgbaar gesteld in de Aierboven opget eten Steden en plaatse dan bij de hier botengenoemde Dépóthoudert In elk doosje i3 een biljet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed KuENES Zoos Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar el op te letten en raaon hun aan WOl toe te zien bij wlen men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin n biljet met onze Handteekeuing is zich a£n te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaakseli IS GELDEN Door bemiddeling van den ondergeteekende worden groote en kleine KAPITALEN bezorgd op eerste hypothecair verband De Agent van de Sotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland te ZKammerdam J HEEREWIJN Jz Wj De Notaris tot het passeren der acte blijft ter keuze van den geldnemer H out zaag mole naars WORDT GEVR AGD TERSTOND KEaJï TWEEDE MOLENAAR liefst ougehuwd Adres franco of in persoon aan den Houtzaagmolen te IJssel hionde Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan ARIE of ADRIAN US VAN WIJK gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden worden verzocht daarvan vóór den 10 Junij 1868 opgaaf of betaling te doen aan den uitvoerder van zijnen uitersten wil den Heer H BHAGGAAR te Gouda I BEKROOND 1 1865 I I 0 P O E T O I ggZILTEREN MEDAILLE EERSTE KLASSE S Alphen L VAEOSIEAU Z Boskoop J GOUDKADE Barmelen W G KUEVEBS Eazerswttude Mej J GAABKEUKEN Oudshoorn J van LIEFLAND De warme weersgesteldheid is bijzonder geschikt om in vereeniging met de aanwendiiig der AB8HAIIBBI 8 Anii lihumatisclie VVatteo de Bhumatische lijders van hunne pijnen te bevrüden De door transpiratie geopende buidporien doen de geneeskracht dezer bereide Watten met mee effect in de lijdende ligchaamsdeelen dringen en bewerken daardoor op even onfeilbare als spoedige wijze de genezing van het hardnekkigste Rhumatiek Men zorge slechts de aangedane deelen zoodanig met deze Watten te beleggen dat de buitenlucht er geen toegang toe krijge en veruieuwe de Watten om de drie dagen Een aantal brieven en attesten van herstelde Ehumatieklijders waaronder die drie ii vijf jaren de duldeloosle pijnen leden verzekeren de onfeilbaarheid der geneeskracht van deze onbetaalbare Watten Ze zijn gerold in een blasuw papier houdende de gebruil s aanwijzing benevens de namen der 260 Depots in Nederland en zijn onderteekend door den HoofdDcpót houder A BREETVELT Az te Delft Mede verkrijgbaar bij T A G VAX DETH Gouda Wed BOSMAN A PlllNS Zevenhuizen G WILHELMUS Woerden T W UEN UIL Schoonhoven J GOLDKADE Boskoop i H KELLER Rotterdam Weste wagenstr A HEIJNARDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Capelle aid IJssel I BEKROOND 1 18 6 7 i 1 P A E IJ S i BoeldrukLrij van A BRlNKMiN BBONZEN MEDAIlLi M J eze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren I e prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter kennis van de ingezetenen dat het primitief Kohier der plaatselijke directe belasting in deze Gemeente voor het dienstjaar 1868 door Heeren Gedeputeerde Staten van ZuidHolland goedgekeurd en ter invordering aan den Heer Ontvanger dezer Gemeente is toegezonden Gouda den 27 Mei 1868 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLEEVEK FOBTÜIJN BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOÜDA 30 Mei Te Washington is men voortgegaan op den ingeslagen weg na de eerste vrijspraak is Johnson 26 dezer vrijgesproken van aitt 2 en 3 der beschuldiging en nu is de senaat uiteengegaan zonder den dag der nadere bijeenkomst te bepalen De zaak zal nn wel ten einde zijn en deze zegepraal zal het zuiden ten goede komen want Johnson wil de afgescheiden staten weder toelaten tot de unie dat voorzeker is in het belang der welvaart van de groote republiek Ook in het engelsche parlement hebben zich sporen vertoond van verzoenerden aard twee besluiten zijn naar den zin der ministers gewijzigd hoewel de ministers nog eens over de kosten der diplomatie hebben moeten gevoelen dat het in de minderheid is maar het voorstel tot een votum van wantrouwen is bij herhaling uitgesteld Toch zal het moeijelijk vallen het ministerie tot de nieuwe verkiezingen te doen voortduren De fransche discussien levertn altijd hetzelfde resultaat aannemen aannemen alles uat de meester wil zoo is ook het hooger onderwijs den aanval ontkomen daartegen gerigt omdat Napoleon niet genegen is den invloed der geestelijkheid nog grooter te zien overigens blijkt er weinig van den geest der fransche bevolking en is men algemeen van gevoelen dat de ontevredenheid toeneemt en daar 2U het verleenen van genoegzame staatkundige vrijheid niet denkbaar is onder het keizÊilijk bewind blijft slechts overig dat men verbetering wacht van den oorlog de uitbarsting van het vuur dat zoo lang smeult onder de asch der vredepraaljes die zoo verbaasd afsteken bij den eeuwigdurenden aanmaak der chassepcts Eindelijk zal de bom uitbarsten en hoe weinig is er noodig om bij de ophooping der brandstof de vlam te doen opgaan Pruisen nadert intusschen met vaste schreden tot het voorgestelde doel de herleving en de hereeniging van een krachtvol Duitscbland De tegenwerking van enkele kleine hoven zal bezwijken voor den wil des volks en von Bismarck die met onwettige middelen en andere bedoelingen den grondslag legde zal verpletterd worden onder zijn eigen gebouw of medegesleept worden tot niet doorhem bedoelde uitkomsten Italië is kalm en rustig tot op eene nieuwe uitbarsting men begint wel weder te spreken van Garibaldi en van nieuwe plannen van dien gevreesden man maar welligt meer uit gewoonte dan op deugdelijke gronden Oostenrijk zoo diep vernederd door den oorlog heeft daarin gevonden een bron van zedelijke verheffing het ontdoet zich van zqne boeijen en organiseert zich tot een nieuw leven Het is de staat die thans bet meest vooruitgaat in staatkundige rigting an indien bet een goed pad wist uit den doolhof der financiële verwarring ging het zeker eene beogelijke toekomst te gemoet Onze ijverige conservatieven bieden eene tragi comische vertooniog aan ZÜ gelijken op de wilden die met de bespot De prijs der Advertentien van één nt 2e j regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent roo eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend ofiar plaatsruimte telijkste kunsten bunnen onbegrensden eerbied uitdrukken voor het afgodsbeeld dat de wenschen bevredigt maar die als de hoop vervlogen is het nuttelooze idool met knuppels slaan De onschendbare koning die met volkomen willekeur ministers benoemt en ontslaat behoudt dat regt volkomen en ongeschonden zoolang zijne blikken zich bepalen tot het kamp der vrienden maar uu de oppermagtige tot zich roept den eerliikste en den bekwaamste nu laat zich een scheudig en afgrijselijk gehuil hooren van bet razende monster des behouds Het nederlandsche volk is op nieuw den grooten staatsman dank verschuldigd dat hij na zoo schandelijke verguizing niet terugdeinst voor de moeijelijke taak om te beproeven het land te redden uit de verwarring waarin het door hardnekkige dwazen is gestort Moge het hem gelukken weldra onder zijce leiding mannen te vereenigen bezield met denzelfden geest die zicb nil innerlijke liefde tot bet vaderland al het bezwaar al den ondank willen getroosten die hatelijke bekrompenheid gereed staat uit te gieten over de door den koning geroepeoen die aan het volk het genot verzekeren moeten onzer voortreffelijke 200 treurig miskende instellingen 6uttenlan2r LondSD 28 Mei Men meldt uit Washington van gisteren De generaal Stanton heeft zijn ontslag ingediend als minister van oorlog den generaal Thomas is nu voorloopig de ponefeuiile van oorlog opgedragen De Morniug Herald ontkent dat Engeland aan de mogendheden heaft voorgesteld eene vredelievende verklaringopenbaar te maken Daily News betreurt het dat de wijze waarop Murphy en consorten tegen audersden enden oortüg voeren niet meeraandacht verwerft in het huis der gemeenten Engeland is een zeer godsdienstig zeer protestantsch en zeer vrij land maarnoch godsdienst noch protestantisme noch vrijheid kunneniets winnen door deze wijze van r katholieken te bekeeren Indien het practische engelsche volk ziet hoe de orde dermaatschappij bedreigd wordt en hoe de veiligheid van levenen bezittingen geschonden viordt door ruwe partijgangers danzal het niet langer toestaan dat deze oproerstukers door hetge iruik maken van heilige namen aan hunne strüf ontkomen In de zitting van het lagerhuis is in comi é behandeldde refcrmbill voor Schotland Het bekende amendement betreffende de vertegenwoordiging is thans verworpen met eenemserderheid van 59 stemmen 29 Mei Volgens berigten van het oorlogs tooneel inZuidAmerikj zeggen de Paraguayanen dat generaal Lopez zich te Tebicuary heeft geretrancheerd met het gros van ileger en munitie terwijl de Brazilianen beweren dat men dagelijks een algemeen treffen te Humaiia verwachtte Parijs 29 Vlei De senaat heeft de wet op de vereenigiugen aangenoicen met 86 tegen 24 stemmen Prins Napoleon vertrekt maandag tot een reisje naarCarlsruhe Stuttgart Munchen Weenen en Konstantinopel Berlijn 28 Mei in den rijksdag zijn alle paragraphen van de wet tot opheffing van den lijfsdwang aangenomen paragraaf 2 luidt eenig ins geamendeerd dat de wetsvoorschriften welke bet in hechtenis stellen toelaten ter voorbereiding en voortzetting van processen of tot waarborging van twijfelachtige uitoefening van eeü vonnis ter gunste eens schuldeiscbers gewezen onaangeroerd blijven Een voorstel om de wet in werking te stellen gelijktydig met de publicatie in het bonds staatsblad is aangenomen Een voorstel van den heer Schulze Delitsch tot opheffing van het beslag leggen op werkloonen welke nog verd eud moeten worden is aangenomen Het ot twerp van wet op de genootschappen is met geringe wijziging aangenomen DresdOn S Mei in de slotzitting der beide kamen is