Goudsche Courant, zondag 31 mei 1868

op n eu ge oier het oor tei on oo r f f Ieschiffen Ve f te I iruer hleef Dij haar e verwierphtt voor i V emmen üe t eedi kiraer namhet echter nogmaals aan niet 40 tegen 2 + lemraen ingezienzich een 2 i der Ie Jen nn deeerate Liiner voor de vemerpinghad Terklaard coi ateerde de pre en dit de doodstraf asafgeschaft r j Pesth 27 Mei In U L a ge aaru adcn beeft de central ccü c x u f ield ui den laihef lan het met het duit c e loneib J gefloten handci verdrag den titel ues keizers te verandern in keizer van Oostenrijk en api toli ch konmg van II002 re A in de jJ J 1 de toezegging ontiMiKP lilt lie k e tie neireus de tiiulaluur eerlang definitief srereir ou orden de heer Ai dra sj zfide inmiddels dit 1 1 H1 me i e e ij i ng der tilul tui r geLoegen nam Hier r f h verdrag eenpirig goedgekeurd L oi i i IC deputatie lieefi di sl3at eenheid van Hon a i e en 11 erkend Florence lei De mmisler van financiën heeft inde kiraer 1 if en irdigden op eene ipterpellatie brtreffoedede tt ot opieliii g der godsdienstige corporatit eantwoc d lit hij wr i ededeel gen üu do r er zijne fi i ndele pi mei Hij ve i r e cbternu reeds dat hij de gee iel jke goeJtieu iiJi behoiiden en e 11de d lardoor de i ged ongcu koers J binkb Uden te dueii ophouden eu met het overige l irt te vermin leren öïnneiüanö GOT DA 30 Me Onder de namen die reed vuc o a n tmni e ministerie Thorbecke worlen genoemd zegt iie lagsehe co espo leut van de Gron Li meldt men die a i den heei Geertsema al mini=ter v n fi laiicitu lan den heer de W lal ds minister van kolon en en van den heer de Soo van Vlderwerelt als mini ïter van oorlog De Gron Ct deelt in Breven uit Hull nul nog het volgende mede o nirent de opdngt aan iicn heer Thoibocke tot zamenteUi ig van een meun m üi=terie Hen heeft de oplo siiig vooral te danken a n den invloed van den v ce president vai den r iid van st Je ju nij wel mgelich dl l ee t de heer Mackaj z odi i h j nauat fle po Tiri en van den heer v in Reenen tot zampiisielliug van een nienw con ervatief kabinet aren misluk nerd geraadpleeg I eadviseenl den beer Thorbecke met de kabiuetsformitip te belasten en beeft hj slrcbis met eerzin zich laten Muden om persoonlijk nog pogingen ain te enden tot bet bijeenbren cn T in een ma isten van overgang naaraau aan vaukelijk de voorkeur ncrd gegeven met het oog op de veihouding der partijen in de tweede kamer Die pogingen zijn echter niet ge n d doord en de bc r Iicka bj ane liberale minnen die hij raidpleegde de overtuiging vond d it geen ar der mini=terie in de be taantle ometandigheden jogelijk nas dan een ministerie Thorbeeke De hei r De heer Thorbecke moet aanva ikelijk geaarzeld hebben de op Zijn leeftijd geenszins ligte taak der leiding van een kabinet te aanvaarden doch gelukkig is zijne vauerlaudsliefde sterker geneest dan zijne persoonlijke neiging eu heeft het be ef der groote moeide kheid vviirin koning en vaderland bij eene vveigering zijnerzijds zouden verkeeren hem doen besluiten aan den la t van Z M te voldoen Men mag er den staatsman erkentelijk voor zijU dat h j op nieuv zijne rust waarop hij op ruiia TOjarigen leeftijd en na een zoo werkzaam leven wel aanspraak mogt maken heeft ten offer gebifgl om on er zeer bezwarende om tpudigheden de regenngstaak ie aanvaarden De Goes che Courant zegt o a betreffende de aftreding van het ministerie Terwijl wij dit selirijven zijn ij nog geheel onzeker wik de uitkomst der crisis zijn zal maar zooveel is nu reeds zeker dat nooit eene regering meer beroering n het land heeft gebragt en ankelbaarder geneest 13 dan jmst die elke liare taak begon met te zeggen nu moet er ens eene stabiele regering komen nu moet er rust geboden norden in het geschokte vaderland Zeiden begon een kabinet met meer ophef te arbeiden nooit heeft een on zoo teleurgesteld als het nu afgetredene Men zegge niet dat dit de schuld nas der liberalen die hen bemoejelijkten ant het liberale kabinet viel door de ma hinatien ter conservatieven en het nas van geene der partijen te wachten of te vergen dat zij hare beginselen zouden verloochenen De regerng die de gemaedereu b daren en het land rust geven zon joeg door herliailde kimer ontbmdmgen door ilTibei le roniregeleu door het toegeven aan eenzijdige eischeu edereen in bet harnas Zij heeft haren ondergang niemand dan zicli zelve Ie nijten Men lee t o ni in de Goessche Courant De vrienden van het Heemskerksche kabinet eene verzameling die uit tneosc en van allerhande kleur bestaat zgn ivoedend en blazen dreiging en verderf omdat de heer Thorbecke du r den koning geroepen is Men Iftie er el op omdat hg door der koning geroepen Is Ternijl nij dit schrijven is e toch nog niets bekend van een nieuw kabinet mair al knam ons het berigt van de zamensteUing van een kabinet Thorbecke of eenig ander nog lei oore voor nij de pen nideilej n vvij zouden niettemin er op vvijzeii hoe de conscrva ieven anti revolutionureu enz zich in i e hatelijkste benoordingen uitlaten over dat roepen van den heer Thorbecke over deze daad van Z M onzen gete biedigüeu koni ig De tjding zoo zegt het orgain dat de heer Thorbecke zou bel ist ordtn met de amens elluig v in een n ini ter e heeft 111 alle provinciën een pijnlijken indruk gcmnkt an alfe kanten onivaiigfii vvij de uiLiiigen der sm 11 lelijkste ge vaarwordingen De verbazing en du droefenis ziju volkomen geregtva irdigd enz Zou dikwijls vroeger van eene andere zijde leednezen erd te kennen gegeven over het optreden vin een cons 1 v uief k i bil e üf de haiideliiigLU van niinis er ilairto behooren Ie werden afgekeurd erd er van miiiistpriele zijde beweerd dat dit alles inbreuk is op het koninklijk regi dat men den vorst i iet bemoeijelijken mogt in de keuze zijiier ministers d t s konings handelingen in dezen boven bet oordeel warer van het publiek en zells van de kamers dat de koning boven de partijen staat uit men van zijne nijslieij ra i£r vei w icliten hij zou eene vers and ge en voor het hnd voor leelige keuze doen De koning roept nog maar den heer Thorbecke om met hem te raadpkgen en laiistonds raa igen diezelfde voorst inders van s koniugs unscaendbare regten zich een oordeel am men is vcrontw larrligd gevoelt pijn et smart over eene vrije daad des konings Het hoofdbestuur van tiet anti dagbladzegel verbond heeft I neder een olaidje verspreid airin het de grief bcpieekt die I velen hoenel zij vooi de afschaffing van het dagb id egel zijn tegen het verbond aanvoeren t vv dat het geen acht si lat op de gevolgen die de verlangde maatregel hebben zal voor s lands financiën en de kwestie van het equivalent onaingeroerd I laat Het hoofdbestuur geeft oe redenen op waarom aan dien I eisch met kan voldaan orden Daartoe moeten een tal van technische vragen opgelost norden aarvoor eene zoo volkomen bekendheid met ons financiewezen gevorderd wordt als slechts bij hen kan nor ca verondersteld die tot de leiding en regeling daarvan ziju geroepen Ook zou eendragt en vereenigd streven onmogelijk norden zoo het verhoud partij trok voor eene oplossing der cijuivalents k vestie en Jaardoor de zaak zeer benadeeld worden De t iak van het verbond is om door luide den ensch te veikondigen liet oogenblik zooveel mogelijk te verhaasten waarop regering en vertegenwoordiging het vraagstuk ter hand nemen met den ernstigen ml het tot I eene bevredigende oplossing te brengen Men berigt ous uit Jvieonerkerk o d IJssel van gisterenBij de op heden alhier plaats gehad hebbende veikiezing van een polderscjout voor den Esse Ginsdorp en Blaardorpschen Polder is als zoodanig met algemeene stemmen door stemgeregtigde ingelanden verkozeu de heer M L G tan Lakerveld Blanken en tot poldeimeester de heer J in t Hont met volstreüte meerderheid vin stemmen in plaats van nijlea zijnen vader C in t Hout De beproeving vaa de brug over de Lek bij kuilenburg 13 donderdag naar wensch ten einde gebrigt Nadat verledenmaandag de bruggen van 57 en van 80 el onder de znareproefbelasling die nas voorgeschreven zeer betredigende u komsten hadden gegeven moest gisteren de overspanning deropening van 150 el eene znare proef doorstaan Ternijl terwederzijden van het spoor een gewigt van 450 ion aan ijzerenspoorstaven was geplaatst bereed de proeftrein bestaande uitv jf van de zwaarste locomotieven en dertien wagens helauenmet spoorstaven langzanm de brug en bleef staan toen detrein die in lengte met de overspanning der brag overeenkwam deze gebeei bezet had De vgf locomotieven bevondenzich in het midden tussohen de met rails beladen wagens De brug die onder de vracht van 450 ton reeds eene doorbniging van 16 streep had getoond boog onder den proeftrcmnog bijna 17 streep door zoodat onder de geheele beUsUngvan ongeveer 900 ton eene totale doorbniging van 33 streepmet werd te hoven gegaan Deze doorbuiging die in verhouding tot de grootte der aanzienlijke overspanning zeer ge ring km genoemd norden voldeed zeer goed aan de ver athting die op berekening gegrond was De dooibnigmg door den proeftrein veroorzaakt verdween toen deze de brug had verlaten en nas ook niet grooter dan 17 streep bij het SD I overrijden v in den trein bij weike gelegenheid de brug blijken gif ook lu zijdeliugsche rigting zeer stevg te zijn Het sthoone weder had vele bezoekers uitgelolkt De ministers vin binnen en van buitenl zaïfii en van justitie nooiiden de beproeving bij die aas opgedragen aan eene commissie bestaande uit den voorzitter van den raad van toezigt op de spoon egdiensten van Meurs de hoofd mgeuieurs bij de stiatsspoornegen Haldorp en Koel en den eerslaan czenilen iigiiiieur van deze lyn van Diesen Door den aannemer den heer Harkort werdou aan de ii iiiislers aan de zoo even genoemde heereu en aan ae verdere ingeuii Jr die de beproeving hadden b ge oond in het verhuis eenige ververschingen aangeboden Men meldt ons uit den Aan de kiezers LTwe herbenoeming tot raadslid is voor mij een hooggeschat ben IJS van vertrouwen tegenovci bet nantrounen van den raad waarvoor ik u mijn verpligten dank betuig Ik neem die benoeming aan onder dien verstande dat de eerste grlegenheid door raij zal aangegrepen worden om het voorstel te herhalen dat aan alle genees eu heeUund gtn het regt zal orden toegestaan bij behoefte hieiai n iemand in het gasthuis te doen opnemen Indien nu wederom zoo als dit vroeger plaats had op het voorgaan vau den geneesheer BucHMK de raad het besluit handhaaft waarbij aan enkele geneeskundigen dit regt niet nordt toegekend omdat het leiden zou tot misbruiken en liet dientengevolge in hunne handen met is verfound onder nslke geneeskundigen ik in de eerste plaats behoor dm zal door mij het mij opge Iragen mandaat n ederom worden nedergelegd Men kin toch niet van mij vergen dat ik zitting z l blijven houden in eene vergadering die een voor mij zoo onteerend besluit aauneen t Boven beleedigingen van enkele personen kan men zich verheven gevoelen en naast hen zitting blijven nemen n et oo ten opzigte van het besluit eener vergadering D LUIJTEN Gcraensde Berigten De napelsche hooee chool is gesloten voor eene week om de woelingen der studenten Men beweert dat aan de gthcisch poolscbe grenzen mscrrectionele benden georganiseerd wo den door Langen icz In geheel Beijeren is bet constitutief eest met groeten luister en geestdrift gevierd De vervolgingen tegeo de Israëlieten doren nog ajtijd loort in Moldavië Te Port au Prince op Hajti heerscbt volkomen anarchie de vreemdelingen vingten naar de consulaten en df schepen De gele koorts neemt af te Callao maar toe te JLiraa Men wil de fraf chc keizerin voor Je koelte naar JJshnd laten reizen Lit Havana komen eenige vrije negere naar Jonden ter bevordering der eraancipatit op Cuba Fe Panjs IS een l erstoel opgerigt voor de japanscbe taal i eus de laatste berigtea zoude de buit door de Engelscbeo te Magdala behaald s echts 36 dai7end gnld a opgebragt hebben In Jllinois is het dorp louia bijna geheel vernield door eene hoos De kerk 2 scholen en 16 huizen zijn 10 een puinhoop veranderd en een 40 tal personen gekwetst of ge clood De sultan wenscht dat ieder zonder onderscheid van geloof zaï kunnen opklimmen tot vizier In Je omstreken an Apeldoorn heerstht de Ion o on tatek ing onder de geiten Het geschil tusscben Frankrijk en Tams IS nu weder nagenoeg geschikt Italië wïl nu eens te Berlijn eene leening sluiten In Japan is te Kioto een optogt der eng legatie onverhoeds aangevallen door 2 fanatióke nou Zondag 17 Mei hebben voor het eerst toictrtm te Itaiacit plaats gehid ui de volksparken Te Brussel zijn tw e advocaten Landgeniee i gemorden oor het hof van apjiel De Derby wedren i vtoensdag gehouden met prachtig weder onder buitengewone toevloed van menschen Vergadering van den Gemeenteraad Mei oe sdag Tijjeunoordig Je hh van Bergen IJzendoorn voor itter de Grai Viral Prince Bragr aar Ti esterbaan Keutingei Reiu Droogleever van Gennep Kist van ötraaten en Peetere Dk notulen der voiige vergadering worden gdr n en gtarresteerd 7ija ingekomen eeoe d positie van bh gedep staten houdende goedkeuring afl hetkohier der pi directe belasting notiÜL een adres van 1 cs lIs om m aanmerking te komen bij de benoemingvan eeu geraeeutebode notific een adres van J er=luis verzoekende eervol ontslag als holponder ijZcr Op vooistel au deu voorzitter dadelijk in behandeling genomen en eervol Door B en wordt ter tafel gebragt de voordragt van drie sollicitanten om daaruit een hulponderwijzer te kiezen voor de tuascheuschool De voorjiedragenen zijq A 1 Overujiider te Mourlrecht J i ancee te Wijk bij Duurstede en J H A ïn pierseel te Hardiciveld an de orde is 1 het idrts van de rcedern van der Garden 1 Co betreffende denafkoop vdn ztüinglmur De voorgestelde schikking maakt een Ter chil ut van o c in het ja I waarvoor zal betnald worden f 10 en de ko t u der ac c algemeen goedgekeurd 2 fitt adies vTii de trarinc kaarsenfabriek Gouda verzoekendinfstiiil vjn giond gelegen m de boiteiipladta Mon Bijon Dl commtssevan fabricage berigt dat het stuk i OJ vierkante el groot i eo dat dehuur f i b draat t waarom de commissie advisetrt om het if te staanvoor iHOl Zijnde de inaaf taf van ƒ 5000 per bunder ae minderheidacht dit te wcinijt en ïveiisclit dit m evenredigheid va i de koop iom an MoQ Hijüu te tferea op ƒ 3S00 a temgc gevo rde discussion v urütbet voor Jfel vau Je meerderheid der oinmib ie verworpen uiet t tegen 5 stemmen terwijl de hh Wes erbaan en irulv buiten temming blijven De hr Prniee stelt nu voor den grond af te jfian voor ƒ 2800 Dit vooistel door a ideren ondei Icund wordt m eenige discussie aangenomen met 4 tegen 2 stemmen terwijl twee leden buiten staawning blijven d het adres van de wed van Waas vrageode gratificatie De commissie van fabricage stelt voor in eeos af eene ijratiËcatie te verleeneu van f 50 a eenige discussie waarbij de hr Ki t tesen het begiu sel leh verklaaide is die conclusie aangenomen met 11 tegtu 2 stemmen de hh Reutmgei en K is B en W adviseren gunstig op het in hunne handen gestelde adres van het bnrgerl armbtstnur om de gelden van de spaarkas te beleggen m de Spaarbank en word dit algemeen goedr ekenrd Nu komt ter tafel het dnor B en U opgemaakt drietal waa bij worden aanbevu en J h is C Edauw en J öchuling eo wordt daaruit bij eerste stemming beuoemd met 7 stemmen H C hdaun J S Vis hekwa ïi 2 en J Schuling 3 stemmen terwijl eene stem buiten het drietal ging Hierna eindigt de vergadering kANTONGLllEGT te GOUDA Bij vonnis en van 13 Mei l ti iijn iM k 2 J K o i de J Luisrrouiv van P de H 4 G G huisviouvv van 11 de i I V huisvrouw van D v U ieder tgens het schrobben van de straat Ie Gouda zonder vergunning van burgi meester en wethouders op eene plaats naar geen markt gehouden wordt veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of één dag subsid gevangeni stiaf 6 H W negens het zonder noodzaak berijden van een niet klinker bestraat voetpad te Gouda met eeu handkar niet beladen met glas of aardewerk veroordeeld als voren 7 Jv B wegens het spelen met geld op den openbaren neg te Gouda verooideeld als voren S D V negens het harder rijden dan in een matigen draf binnen de gemeente Gouda veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangen ostraf 9 J S negens het als voerman of geleider van een met een paard aange ipumen voertuig niet bestendig blijven op of bij dat voertuig in a om het te voeren of te gele den en 2 het belemmeren van den vrijen doortogt over de rijbaan van een weg in de provincie Zaïd Holland veroordeeld tot 2 geldboeten de 1 ad ƒ 1 50 en de 2 = ad ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke geldboete Bovendien allen in de kosten van den processe des noods invorderbaar bij lijfsdnang Marktberigten Gouda 28 Mei De markt verkeerde cder m flaaowe stemming en tot merkelijk lager prijzen kon nog slechts weinig geplaatst worden Tarwe Poolsche per 3400 kilo ƒ 450 Koode kieeUche