Goudsche Courant, donderdag 4 juni 1868

I ee e iuen om le benU n over hct imeiulement voorgesteld door de commi le loor bet budget en betr kking hebbPM le op de kwe tie der me icnn= eJe ondsenhoader Dit imendeaient strek om het c er der schadeloosstelling dooi net gouvernement voorge eld te verhoogen 1 Junij De Monitpurpub iceert des keizers rede te Rouaan Het antwoord des keizers lan deo raiire blijkt i denzelfdea in pwee t te zijn ïIs in het telegrafisch beiigt it eds is opgegeven In antivoor 1 lan den kardinaal heeft de keizer gezegd De kerN 1 het 1 eiliïlom waarm bevi ird worüen de groote be iaeeQ der chri e jke morial welke den niensch verheffen boven de oloot = ioffeljke b langen Liat ons diirom het voorvaderlijk gelotf lerbinlen met den geest van vooruitgang laat ons nooit scheiding maken lu cheu de liefde voor jod en de IipfJe voor btt vaderund Op die wijze znlieu wij ons de aoddehjke beclicr ninir het uc i wa irdi betoonen en zullen wg mei op2 hevpn ho l le voori j eu op den neg die oiis wordt voorse chreven met esens mie ad hinderpalen Hierup heeft de keizer beJiuki voor do wenschen welke uit re proi en aren voor de keizerin en den keizerljkeu prins Tn de hoop te kennen gegevei uil de zegening van zijn hoog aanligen peer en de gebeden der kerk den prins geluk zul len a inbrengen an eene liberale zi d wordt het als een ji mmerlyk ver ehi ei be thouwd dat men in de negentiende leun lad it gelurencle twee duizend J len eene gousuienst van vrede en broederschap is geprpdiki nadat bijna al dien tijd ue w ij be o eerie in lereens emmin met de godsuieiist er op uit geweest 13 om de beïiuselen van h ut en veruieliii oij het mensch dom uit te roeiden J it m n in die eeuw zich met groole voor liefie be iï heult niet oorlozs gev i ii en als g schut hetwelk van ach eren worlt ge aden en onip uttti de kogels uitierpt pn ra=t gpwereii i ie op lUOO ellen al l nd doodcn en wier be reKkeujke ai i de ondervinding nog moet doen kei i tn Onderden titel fompies fantasliiiues de 1 H luss i roann is eene kieme broehuie verschenen v m den Heer Jules Ferri w nrin wcrilt a ii getjond da de pr lect der Sen e = edert 1 j i en i et u i Ier dan 2 millurd zonder eenige cou I ♦ role heeft uiigeieven en dit het dehcit door ijne ver chillende uitgaven leroorzaikt ten slotte d95 mil loen b draigt So gen een gerucht zou de regering t i lUs na 1 ugdu rige V eifel ns tot het beslnit gekomen zijn om het wetgevend iigchaam weldra te oi tbindeu en Je ilgemeeue L het wetgevend hgchaim is thans het ripport over de voorgestelde geldieenms v m 1 4 i miUiucn fr uiigebragt Decomnisie van rapporteurs heeft zich door de vertoog n der regering niet latei over i igeu dit eene oo groote vermeerie jrins der gevestigde s iit schuld in de tegenwoordige tij Isom nndiï eden omermjleljk uoodig nas en zij heelt voorge = eld htt gouvei iiement lechts te magtigeu tot het opnemenvan 4i 7 iii OUU r Met algemecne stemmen is dan de re rin ÓP gpvriigde om van a i fiOO Ir bewilligd voor eeue weteu chnppelijke zend ng niir ivon m het zu doosten van zie He bepi llel k ten doel al lebbeu de totale zon eclips van 1 aug i wnr te nemen Bij het dienaangaande doorde eommi ie van ripponeurs uilgebngt verslag zegt zij o a het o gendp i grijpen dus de e gelegeuheid aan om aan ÓP vergadering te herini eren dit er op de staalsbegrootirgniet genoegz am is gezorgd voor het liijer onderwijs dat isvoor een v m de hooft belangen der natie het grco ste lelligtuit het zedelijke oogpunt het dierbaarste aan alle vveldeukenden Wij tellen in tie vergailenng voor het gelu tot het I zentlen vin deerden laar ugoii te oewilligeii maar vv j Toegen da rbij nen wen= h dat er vojr de geldelijke beboet jten vm liet ager on erwijs voorziening w or e gempakt diebeter met den gee=t der frin c ie wegevmg strookt Berlijn 28 Mei Ten gevolge der bezuinigingen nelke door let n ini tene van marine ijn ingevoerd is hel mogelijk geworieu am de directie voor den aanleg der haven aan den i Jahf p boezem de noodige ge der te ver trekken om die haven tegen het eintle v m 18t 9 te voltooiden De gestaakte nerkza imheden zullen onveivvijld worden hervat 6tnncnlani GOLDA 3 JoDij L t s Hige wordt gemeld De heer Thorbcke is het en middag op nieuw bij den koning ten gehoore ontvange Men verzekert dat het rieuwe ministerie aldus zal zijn zr mengesleld Mr C Fock burgemeester Tan Bosse financiën ni F K il vin J i aar raadsheer in het hof van loord Holland justitie de leer E de Men schnjft nog uit s Gravenhage Nog nojit heer chie er in de resi lentie op den tweeden pinksterdag zoo eene drukte als dit jiar het geval wis Hel haigsche bosch en Scheveningen waren de vereenigingspunten van duizende bezoeker zoo uit oe stad ds vm elder Niettegenstaande alle middelen van vervoer naar Scheveuingen ia de 1 latste jaren ziJu uitgebreid en verbeterd waren ij onvol doende om ile massi volk te bevatt n t at zich van en niir het zeedorp begaf Ou baar was het aantal rijtuigen v n het badhui en Scheveningen naar s H ige en het st ition üii ve f on nairde men op sommige plaatsen l ie rijen en file Het vervoer van reizigers met gewone of buitenge vone tfiiieu d lui le onophüudeijk voort Gelukkig dat overil gep iste maitrcgelen warei ge omen om ophooping van persoi en en rijU gen te voorküiuen W i vernemen uit Moordrecht dat vrijdig in de vergadering vm ngelanden van den ui Ipl ispolil r de fire lendeleden van het bestuur de hh J Francois en H M vanden Ha ik herkozen zijn Men sihrjft ons uit ueii lblas ernnrd van gisterenDe hennep the met buitengewoon vetl moeite is ge aaid gewortleu door hen tie meeste ikkers moes en worden bespioeid voldoet nogtans vrij wel e ver vachting bij de opkomst boven den giond Ook v e melker jen zoude een fprme regenvlaig zeer geweiisclit zijn uiige ieu het vee door de a iiihoinieiide warmte en insecten geplaagd onrustig wordt De prij cn v n het uivel ziju me ie met hoog zoodat de opbrei gst van t zen tik van landuouvv minder voordeelig ge acht vvordt oor ie öÜ nel pjiitlen k las besteedt men van ƒ lO tot ƒ 17 Prj en der boter sti ton iir Men veine nt dit gis eren avond met den hatsteu treinvan dc i Rijnspoorweg vm goetlerpii rein tlie achterop kwam ei niPt i jdig eiioeg stopte dairmeile lu botsing gekomen waard lor eei ige w tgen op elkander choven en gedeeltelijk verbrijzeld werden Een der pa dgier naar men zegt de heer J V W uit Groningen is bij dit ongeluk gedood door hen hij tusschen de verbrijzelde wagens geklemd riakte Een vijf of zestal andere passagiers ijn min of meer ern ttg gekwetst Te Le Jen verneemt men uit de Een particulier schrijven uit Decima van 10 april 1868 behelst het volgent e Me de raagt van den vroegeren keizer Stotsbashi schijnt het gedatn te ijn althins men hoort weinig van zijne verdere plannen i el is na ir heeft hij Jetldo en Jokohama nog niet aan den Mikado overgedragen doch wordt deze gebeurteais dagellJ te geraoet gezien Stoisbishi nas een mm van groote bet ivaamhelen en velen betreuren zijn val tlocli allen verian en er n i r de 1 latste blul ijde geiezen te hebben der bloedige geschi denis van het tegpiiw oortlige Jtnin iLeldo en Negiti zijn tot heden nog met voor den vreeraden handel toeginkel Oorspronkelijk was 1 april vastgesteld tloch tie verwikkelingen hebben de opening verhinderd Behilve in vuurwapenen staat de handel nagenoeg geheel stil Op het oogenblik is alles rustig Gemengde Berigteiu Na een hevijj ge echt waarm dp era r is gedood liebben de Ruescd bezit geooioen vau Bokhara Ju Canada worden maatregtlen gen iraen tfgen een vtrraoedi ijken aamal der feoians Te Weenen zyn lu lSb7 geöoreu 24 j2 kuidprcn 11 S50 wettige 12 lo2 onwettige van de laatstcn gingen er circa 9000 nair het voi del ngshuis De kruidfabriek te Altenburg 15 i de lacht gesprongen daarby ziju s er raenscbtn omgekomen Groote ontevredenheid heerscht onder de Czechen m Boheiaen De graaf de Chambord schrijft aso Frans II dat ket keizerlijk regime ten einde loopt Te Knflltnu wil eene nieuwe i Ideioide atituten vooi ekerdcn en kunat inarö De opstand op Candia wordt te Athen als irdij d btchoiwd De dri3 hun t tedeii zijn overeen geku nen de g 7intochüppLn op te heffen te Wash n ton Parijs en iondei le Paleunij hebben ongeregeldhfden plaats gehad Op de kerm te 1 iinogcs 1 = bnnd 01 1 Uiu in dd fjiirrage ehuur van een ci cus ten antal tenten ttr v aaide vau 1U tdO fi ju vfibrand In de 1 anscbe kampen van Chalons en M Varia Op 31 tlecpmber 1 67 naren onder de 15 524 inwoners van Oonila SOtl vrouwen of 014 vroinei inepi dm uiiintn terwijl onder i e manuLU nog 2b7 ra insch ipppii tot de landmagl tehooiendt begrepen zijn Fit verschijnsel dat in meerdere of mintlere ma e ovarii noidt naargenomen doet meer en meer het oog ve=tiiren op jen toestand der vrouw in onze tegen oordige maat chippij Is de huishouding de pi lats naar de vrouw zich hooftlzakehjk moet bevegen zijn tie phgten vin echtgenoote en moetier hiir eerste en voorn iims e de cijfers bewijzen dat niet allen da rtoe kunnen geroepen worden dat met allen lem nd zuil n vinden die zoo nood g lu hurondeihoud zal voorzien de m latsch ippij moet daarom ook de vroun in tie gelegenheid stellen daarvoor zelve te zorgen en alle pogingen die daartoe aangcwentl worden verthenen toe juichiiig en ondersteuning El waren in 18ö7 op de kiezerslijsten ingeschreven G9S kiezers voor den gemeenteraad Bij tie verkiezing op i7 julij 1867 van 5 leden voor den gemeeuterud zijn uitgebrigt 165 stemmen zood it o33 kiezer van hun regi geen gebruik lebben gemaakt Treurig verschijnsel voorzeker Stellen de kiezers zoo w eir p belang in het bestuur der gemeente nog geringer moet de bel iiigstellmg zijn in het bestuur dei provincie endeslinds en politieke stormen schijnen nootlig te zijn om de kiezers nii hun diepen slaap wakker te schudden Er is verrottuig lu den staat er die verrotting is misschien onts aan en nordt zeKer krachtig gevoed door de verregaande onverschilligheid des volks Door de on verschil hiïheid en tniglieitl dei inwoners zijii meer staten te niet gegaan dan door de napenen des vijand Stinkende zij en en slootcn zijn hoogst mdeeltg voor de gezondheid de nelenschap leert het en de ondervinding bevestigt het alom Is de gezontlheidstoest ind onzer stad treurig voor een deel is dit zeker te nijten a in de nog in a le deelen d r stad bestaande zijlen die bij ep deroien hooESt gevaarlijk in andere tijilen toch aitijd zeer nadeehg zijp Een spoedige demping of riolering is dus zeer wen chelijk en wordt het geld dat de geraaalbelasting opbrengt daaraan besteei dan zoude nen zich nog een paar j nr kuunen getroosten die algemeen veroonleelde belasting op le brergen Zeker zonde dil voor het algemeen nuttiger en nootlzaktlijker zijn din een prachtig schoolgebouw voor het middelbaar onderwijs I Het hoofdstuk geldmiddelen is m het verslag al zeer kort I Ongeveer 2 ion wordt ontvangen en uitgegeven dat i hijui ƒ 1 i per hoofd oude het met wenscbeiijk 7ijn meerdere be kendheid aan de reKenmgen der ontvangsten en uitgaven te geven door de begrootingeu en de afgCölc en rekeningen openbaar te maken Men wil toch gaarne ween waar het geld blijft en met ieder heeft lust en gelegenheid een en ander op de secretarie der gemeente te gam zien Een opgave in de courant zoude de openbaarheid 7eker bevordeieii er levens sirek ken on het politieke leven op te wekken ij Nederlander zijn eenmaal zoo geldzaken intere eien ons het meest zoo is het alnjd gewee t Cu vooreerst is hierin nog wel getu verandering te wachten Geboren werden in lil ï 641 kinderen beneden het jaar stierven 266 V Igen opgaven werden ingeënt 188 waarvan 35 kosteloos Het getal vaccinatien en daaronder zijn nog reTaccmatien begrepen is dus hoogst ongunstis tenzij de opgaven door de geneeskundigen onvolled g zijn ingezonden Heeft men bij deze zoo hoogst niitlise zaak ook nu nog tegen vooroordeelen te strijden nadat tal van jaren proefonilervindelijk het hoone nut der inenting tegen de pokzi kte hebben bewe zen Beeds konde de pokziekle even goed als de mela itsheid tut ons land verdreven zijn indien allen het slechts wilden I vooroorueel en dweepzucht zijn ook hier sterker dan de ondervinding en de lessen der wetenschap Volharding zijdelenze der geneeskundigen om ook du kw jd te bestrijden Op de openbare scholen ontvingen gemiddeld onderwijs 1 00 lecrl ngen uu de gemeente en op de bijzondere scholen 320 lotiil 1420 zoogenaamde schoolpligtisre leerlingen Cy ne bevolking van 13 500 zielen of ruim 9 O Rekent men nu hitibij 1 og 520 kinderen the de faeBaarschoii u bezoeken dan knj t men een totaal van 1940 schoo gaande kinderen of ruim 12 j dat redelijk mig genoemd worden maar nog zeer voor verbetering vatb lar is Op de armenschool was voor Ss kinderen étn onderwijzer Op de tusschen chool wis voor 55 kinderen een onderwijzer Op de burgerschool voor jongens uas voor 28 jongens éea onderwijzer Op de burgerschool voor meisjes nas voor 26 meisjes een ondern ijzer Op de jongejufvronwenschool nas voo 22 meisjes een onderwijzer Gemiddeld n iren de onkosten van het onderwijs voor ieder schoolgiind kind 19 da ir de onkosten van het lager onderwijs hebben bedragen ƒ 20 b7ü Qb De 66 leerlingen op de openbare burger avondschool ontvingen onderwijs van 6 leeraren terwijl tic kosten van dit onderwijs 2 864 10 beliepen of onseveer ƒ 44 per leering De 13 leerlingen op de latijnsche school on vin en onderrigt van twee leeraren de onkosten van dat oiitleru jS zija niet vermei I In het verslag van de kamer van korphantel nordt ook het betlrig der loonen m ver chiUenile fibneken opgegeven De 5i0 maiiupi c in de pijpcnfibneken uerken ontvangen vaa ƒ 3 jO tot ƒ 7 per week de 320 vro wen van f 2 tot 3 tn de 1 0 km eren geniitldtld 1 per week Brengt men nu de weken in rekeni ig waarin niet gewerkt worot dan mag men wel vrigen hoe een gezin bj tie tegenvvoort ige duurte V in levensmitldeien zich van de i oodzakehjkste behoefte kan voorzien en men behoeft zich niet te verwobieren tiat ook onvoltlotnde voeling een der oorzaken van de grop p sterfte in deze si id is De toestand der baanders is niet gunstiger De 3 mannen ontvingen gemi I leid f ö per week t e 340 km leren verdienden 1 s V eek = In de machinile garenspirnerij naren de oonen hooser wat ook het geval na Liet de loonen der pottehikkers die van 7 tot 9 gilden s weeks biliepen Op de steirine I ibriek hei het werkloo i der minnen v m o tot 1 i tl it t er vrouwe i v m ƒ 3 tot 5 80 ilat der jongens van ƒ 1 25 tot ƒ 3 en van de mei jPs van ƒ 1 20 tot f 1 30 In het algemeen genomen zulieii dus de werklocnen van de arbeiders lu tleze geinpenle met meer d m 6 per week bedrijen terwijl die vm pijpemiikpr en baanders zeter veel min Ier zijn de d igen van verzuim in aanmerking genomen Km V m zulk een loon een hui gpzin bestaan is het mogelijk in de noodzakelijkste behoet en nooditj lot onderhoud des ligch nms te voorzien Een ziekelijk ver w akt ge icht moet van dun treuiige toestand het gevc g zijn En toch de concur rei IIP verbielt den fabriekanten hooger loon te geven Het is een fpit een treurig feit dat de arbeider hoe ijver g hij ook werkt niet in tie behoefte van een gezin kan voorzien en dt arraoptle gebrek aan het noodigp gepiard gaat met voortdurende inspanning Nog is de nederlinlsche werkman rustig nog schikt liij zich in zijn toestnd ma ir daa om ook moeten dour meer bevoorregien n m mitltleien gezocht worden om dien toest mil te verinderen Ook m dit opzigt is verandering en veri eterins dringend noodzake ijk Ingezonden IJ hebben het gelezen de heer Luvten zal wanneer hij weder zitting neemt lo den raad zijn ee is gtduio en vervorpen vojote herhalen en wordt let aiuiermaai afgestemd d a zal hij ten tweede male zijn mindait nejerleggen at zal nu de raad doen Con seqiient aan de reeds uifgesproken overtuipiug weder afstemmen of zal men tot betere inzigten geraakt moge ijk ook een v einigje ter liefde van den heer L het voorstel aannemen ij wettn het niet maar geloovc wel dat mijnheer L niet kwaad ou doen m een ver loreu half uu tje pour pa jser Ie temps maar vast zijn kennisgeving van ontslag in gereedheid le brengen immers al waren er enkele raadsleden tot andere lensvi ijze gekomen het voorstel mt gedaan en met Ji hetgeen er vooraf gtng heeft een zeker karakter van pre sie gekresen van verzet zeif tegen het votum der meerderheid en dat votum ai stiydi het ook me