Goudsche Courant, zondag 7 juni 1868

eenige kalmte te voorspellen maar in Zuid nierika uuren steeds voort oorlog oproer en omwenteling Hij begrooien het nieuwe iiiinisterie niet blij vertrouwen en goede verftachtin Be duaze hirdnekkigheid der nu eindelijk wykende mannen had het geheele volk verontrust die ministers hebben ons tnee lingejiren verveeld en waien nu onmogelijk genorden Zij hebben eene verbitlennï in hel leven geroepen die velen afkeeng moest maken van het opvatten des bewin Is De eerste indruk der nieuwe benoeming is hoogst gunstig een mini terie van Boa e door Thorbecke den koning voorgedragen Srhimmelpenniuck die in twee jiren li ets kon dan uitputten en vernarrin en onze eerste financier die het algemeen vertrouuen in zoo hoose mate bezit en verdient welk een afstand a s tu chen liciit en duisternis l e taak v 9 Bosse s moeijelijk maar hel verironwen de volks treedt hem te gemoet en Ie ruoie meerderheid der vertegeuwoordiger zal hem nair verdieiite liuldi en Naa t vdu lïu e Oen wakkeren burgemeester van Amsterdam te zien opire Icn la geene teleurstelling voor Ik die hoezeer faij on en eersien staatsman in zijne ware grootheid erkent gevoelt dat zijn terugtreden in de en oogenblik een schitterend bewijs la van zijne bedaarde maliginï en scherpzinnig doorzigt Hij heeft zich in Fock een waardigen opvolger gekozen en indien de nitkem t aan de geg onde verwachting beantwoordt zal men ook liter hierin zijne wijsheid op prijs stellen Het ministerie vindt veel te doen veel te herslellen en veel te ontwarren maar het zal zekerlijk sleun vinden bij het volk en bij de vertegenwoordiging Het magtelooze en uitgediende conservatisme zal wanhopige kreten slaken maar die twee j iren bewinds hebben het voor twintig Jarcu onmogelijk gemaakt Öuitenlonö IjOndcn 3 Jumj In geheel Engeland ziet men den oogsttijd met de groüi te voldoening te gemoet Na den slechtenoogst van 1 66 het le g worden van de griaupakhuizen nden ïolgei deii winter en de treurige opbrengst in ISC iahet niet te ervvonJercu dat men het tegenwoordige gewas metgrooie bela gat uing gadeslaat De goede stand daarvan isbi na noo t geëvenaard Een vroeg en droog voorj lar geeneoveratroomiugen geon vcc itig mjaar dat het zaad doet rotten geen anchtvorat lu het voorj lar die de planf n doodt allesheeft medegewerkt en zonder onverwachte rampen kan in dederde week van jnlij het nieuwe graan reeda aan de markti jn De veeatapel levert dit jaar ook zeer guualige resultatenop doordien geene aanstekelijke ziek e in eenig gedeelte vanEngeland heeraclit hel aantal lammeren is groot eu evenzoode olophreng t tei wijl de weilanden en boomgaarden meerbeloven daa chier ooit i en De am rika m ehe correspondent van de Times zegt Deuitkomst van hel reglxgeding tegen den president heeft hetgondagio iets doen dalen ii ovei il blijd=chap onder de conserv iiieven gewekt terwijl het g i sclie land daarin vredig berust Johnson ontving met hartelijke blijdschap de gelukwenachen zijner vreniien ma ir onthield zich wijse ijk van aanspraken hij heefi ondervonden dat het in tijden vol be veging gevaarlijk is opentlijk het woord te voeren Er bestaatgeen grond om nu beroTten in i Junij Gisteren is ie Liverpool eene grooie vergadering g hou en van de uitionale hervorroings vereeiiiging an het lanü van Walli De reaolutien door den heer Bright voorgesteld strekkende om Ie verklaren dat de vereenigiug de opheSng er staatskerk in Ierland goedkeurt en trachten zal zooveel uocrale leilen naar het parlement te zenden als mogelijkzal Zijn werden aangenomen Parijs 3 Junij De iloniteur meldt De raad van minisiera ia heden oi der voorzitting des keizers vergaderd geweest De heer de Mousiier deed raededeeling vin een telegram uit Tunis van 3i mei afkomstig van d n franschen consul en luidende khasnalar is heden ochte d bij mij gekomen vergezeld van gra if Eaffo en overbrengende de ratificatie van den bey Ik heb de vlag u igestoken en mijne relatien met het ttiuesische gouvernei i nt hervat De effecueve sterkte van het italiaansche leger die tot 143 000 man is gedaald wordt verder verminderd ten gevolgevan een dezer aagen uitgevaardigd bevel om al de soldatenen onderofficieren wier diensttijd in de tweede helft van 1868 of in 1S69 eindigt thans met verlof voor onbepaaldcn tijdnaar huis te zenden Dit nordt aangemerkt als een nieuw blijkvan het besluit der italiaansche regering om bij storm van Europa s vre Ie onzijdig te blijven L it Madrid wordt onder dagteekeniog van 27 mei geschreven dat het schier onder de muren dier hoofdstad gelegen buitengoed van den markies Salamanca den rijken bankier door eene rooverbtude is overrompeld en uitgeplonderd en dat de afgevairiligden der onderscheiden provinciën van Castihe en Leon zich vereenigd hebben om bij het gouvernement aaa te dringen op schorsing van de hefEng der belastingen en op het versirekken van zaaikoorn voor de inwoners der provinciën Yalladolid Zamora Leon en Palencia alwaar ten gevolge van het misgewas groot gebrek heerscht Door de Patne worden de geruchten tegengesproken welkein den laatsten tijd in omloop zijn gebragt dat de turkscheregering buiten magie zou zijn om hare verbindtenissen tegenover hare schuldeischers na Ie komen en derhalve de coupon van Jülij met zou worden betaald Het blad zegt in staatte zijn om mede ie deelen dat de noodige fondsen aan het teParijs gevestigde agentschap der turksche bank zijn gezonden Weenen 3 Jumj De Nene Freie Presse maakt het definitieve wetsontwerp betreffende de weerbaarheid openbaar I dat de regering bij den rijksraad en den hongaarschen landdag zal indienen De hoofdbepahngen van dit ontneip ijn reeds bekend De sterkte van het leger wordt gedurende de eerste 10 jaren op 800 000 man bepaald en de gezimentlijke landweer op 200 000 man 4 Junij In de zitting van en rijksraad op heden uhet financieel debat voortgezet Twee sprekers verdedigden hetvoorstel der meerderhe d tot ceue conpon belasting van 25 pCtVier redenaars spraken er tegen wai onder de heer v BemtDeze verklaarde dat liij reeds voorui kon zien dat de ma tr gel der coupon belaaLing hem raeni moeijelijk oogenblik z ubezorgen wel is waar behoort onvtrmijdelijk het minister evin buiteni zaken de gev gen Ie dragen die uit den inweiidigen toestand des rijks voortvloeijen maar daartegenover geloofde spreker toch ook dat de rijksraad het wel met als zijnroeping beschouwen zou om de moeijelijke taak van het ministerie van buitenlandsche zaken nog raoeijelijker te raiken en door zi ne maatregelen de vertejenwoo diging der regering I tegenover het buitenland bijna onmogelijk te maken De OealerreichKche Correspondenz meldt dat de consulgeneraal van Oo tenrijk Edcr te Bucharest de toegezegde voldoening van de rumeensche regering gekregen heeft uet een welwillend bijjiand ehryen Florence 4 Jumj De Lorre p 11 iiipiiiie v eer preeki het geriichl volgens hetwelk Fianknjk en liahe o vereen komslei hebben aangegaan waarbij is uitgesloten hei rLgt om de ransche bezetting in den kerkelijken sia it Ie vermeerderen Petersburg 4 Jumj Vn Middel Azie wordt berigt dal generaal Kiufmmn met 36 corapagmen infanterie en 1000 ko zakken naar Samarkand is opgerukt Het leger der Bucharen bedraagt 80 000 man ötnnenlonb GOLDA 6 Jumj Donderdag zijn de ingekomen billetten geopend voor het stichten vr n een schoolgebouw eu voor het leveren en heijen van twee due d alven en bleek dat badden ingeschreven voor het schoolgebouw de hh J Mulder ƒ 19 997 H de loog 19 099 C van Eenwen ƒ 20 700 C Keuhl ƒ 20 900 A Oadijk ƒ 20 979 Vf de Jong ƒ 21 048 A Snelleman ƒ 22 420 jT Tocinvhet ƒ 24 700 Voor de due d alven de heeren A Oudijk ƒ 1195 J Mulder 1349 W de Jong ƒ 1370 H de Hoog ƒ 137 itcn verneemt dat het nerk gegund IS aan de beide minste inschrijvers J Mulder en A Oudijk De Staats Couraut bevat de navolgende besluiten Het heeft Zijne ilajesteit behnagd bij besluit van den 3den dezer n 28 roet ingang van aien dag op het daartoe door hem gedaan verzoek een eervol on slag te verleenen aan den heer mr E J graaf Schimmelpenninck ala minister van financiën onder daclbstuiging voor de vele door hem aan Hoogstdenzelven en aan den lande bewezen eeniguge diensten en Ie benoemej tot minister van financiën d ii heer mr P P van Bosse lid van de tr eede kamer der staten generaal Zijne Majeste t heefi vooits bij besluit van dezelfde dagteekening n 29 met ingang van den 4den dezer op het daartoe door hen gedaan verzoek eervol ontslag verleend aan de hh mr J P J A graaf van Zuylen van Nijevelt als minister van buitenlandsche zaken mr J Heemsierk Az als minister van binuenl zaken J J Hasselman ais minister van kolomen G C C Pels Eijcken als minister van marine J A van den Bosch a s minister van oorlog mr W Wintgeps als minister van justitie mr C T baron van Ljuden van Sandenburg als minister der hervormde en andere eerediensten behalve die der roomschkatholieke mr A F X Luyben als minister van loorasch latholieke eeredienst onder dankbetuiging voor de vele door hen aan Hoogstdenzelven en aan den lande benezene geivigtige diensten en voorts benoemd met ingang vdn den 4 juuij 18ö8 tot minister van biunenl zaken den heer mr C Fock burgemeester van Amsterd im tol m nisier van koionien den heer E de Uaal oud secre tarisgeneraal van Nederlindsch Indie tot miniater van marite den heer L G Broox kapiteinluitenant ter zee tot minister van oorlog den heer J J van Mulkeu lid van den raad van state en hem tijdelijk belast met het beheer van het departement van buitenl zaken tot mmiater van juslilie den heer mr P d R H van Lilaar raadaheer in het provinciaal geregtshof van Noordho land en hem tijdelijk belast met het beheer over het departement voor de zaken der roomsch katholieke eeredienst Wijders heeft Zijne Majesteit bij beslait van gelijke dagteekening n 30 de i minister van financiën tijdelijk belast met het beheer over het departement der hervormde en andere eerediensten behalve die der roomsch katholieke De tweede kamer der slaten generaal is tegen aanst dingïdag 9 dezer ten 2 ure bi ngeroepen Donderdag hebben de nieuue ministers in nanden detkonings den gevoruerden eed afgelegd en m den loop vz d idag hunne portefeuilles aanvaard De aftredende ministers namen afscheid van oe hoofdambtenaren terwijl deze aan denieuwe ministers werden voorgesteld Donderdag verzekerde men dat jhr Tets van Goudriaan ondminister vau binnenl zaken en financiën is of wordt benoemd tot minister van buitenl zaken Alsdan is het ministerievoltallig Z M heeft tot secretaris van curatoren der hoogesohoolte Leyden benoemd den heer W G de Bruyn Kops met vergunning om gelijktijdig de betrekking van secretaris van hethoogheemraadschap van Rhijnland te blijven oekleeJen Gisti ren is te Utrecht tot doctor in de regten bevorderd e heer P D Kleij van Cappelle op d IJssel De minister v n binnenl zaken heeft bepaald dat de verkiezing van een lid voor de tweede kamer in het hoofdkiesdistrict Dordrecht ter vervanging van den heer mr P P vanBosse zal plaats hebben op den 23 dezer en de herstemminge q op 7 julij Men schrijft uit Zwolle van maandag Dat ook in dezestreken de te velde staande graanoogst niet alleen gouden arenen goedkoop brood belooft maar hel laatste werkelijk nu reedsieeft blijkt hiernit dat op de markt van vrijdag 11 het ued mud rogge met meer kon gelden dan ƒ 8 a ƒ 8 50 en hetroggebrood van 8 halve ned ponden in prijs geda tld is van 421 5 et tot 30 et Ook de andere broodsoorten aardappelenenz worden dagelijks goedkooper Men schrijft uit den Bommelerwaard dd woensdag jl Heden zijn de eerste Kersen uit dit district ter hoeveelheid vanongeveer 2000 manden naar Eotierdam verzonden bestemdvoor Engeland tegen den prijs van f 15 50 de 50 halve ponden Men schrijft uit het eiland oorne Omtrent den standder veldgewassen kunnen wij voortdurend zee unstig blijvenberigten Niemand heugt het dat e zoove I aardappels gepootzijn eu ZIJ zoo schoon s onden ak t ians het geval is Deprijs daarvan is dan ook merkelijk ninder geworden en zalmisschien jog meer verminderen als sommige boeren zullengenoodzaakt zijn de duizende mudden nog bij hen in voorraad te verkoopen om ze met geheel bedorven te zien t Iszeer te wen chen dat de les die zulke kleine op den uiterstenpenning vasthoudende marktdwingers waarschijnlijk zullen ontvangen gevoelig en leerzaam moge zijn Men meldt uit Dockum De aanvoeren van vl s hiertT markt zijn zeer gering doch desniettemin wordt het aangevoerde aanzienlijk lager verkocht Door deze verminderingvan prijs blijven hier en daar nog al eenige partijen zitten uaarde houders de hoop voeden dat de prij en zich zullen herstelIe wcarom het ondoenlijk is voor verminderde prij en help jke inkoopen te doen De prij en der granen lan hier ev 1 als elders zeer achteruit t welk den speculanten aanmerkelijke verlie en veroorzaakt Aardappelen flaauw met moeitekan men voor de puikste soorten 2 per mnd bedingen Gedroogde cichorey met tragen handel Levende have steeds zeerduur bet schoone weder geeft overvloed van gras t welkgunstig op de prijzen werkt P O L I T 1 h Aan het buieeu van politie zijn voorhanden de navolgende binnen deze gemeente gevonden voorwerpen een defect Me daillon een Kruisbeeldje met zilver gemonteerd een gonden oorbel en een horologie Eigenaren dezer kleinodiën kunnen zich ter terugbekomiog aanmelden bij den heer commissaris van politie alhier Gfcmeagdc Berigteo De italiaansche kamer beeft de regermg uitgenoadigd de kosten voor de eeredienst op het budget te schrappeo Te Amsterdam ia woeQsdag op den middag een bevige brand uitgebarsten op de Prinsengracht bij de Lauriergracht in ca o ie en petrolenmpakhais die neb tot onderscheidene belendende gebonnen heeft uitgestrekt verschelden partijc 1 Moka koffij zijn onlangs regtstreeks uit Arable door het kanaal vao Sue aaugekomcD te Odessa Op den tweeden pinksterdag la te Havre pltgtig geopend de internationale maritieme tentoonstehing Te Hillesheim 111 het district frier eo over 17 andere dorpen langt de Eifel heeft over een oppervlakte van 6 uren gaans een hevig onweder gewoed storm hagelslag en overstrooramg door wolkbreuk hehben grooie schade te weeg gebragt Te Londen openbaart zich meer en meer groot gebrek aan arb i rswooingen Het pauselijk leger is roet 1 juny lu een kamp ter oefening vereenigd Te ïialforu m Engeland wil men de vrouwen brengen op de kiezerslijsten omdat de wet ze o et duidelijk uitsluit De maatschappj van weldadigheid begint zich eenigzins te releveren De hoU spoorweg heeft op de twee pinksterdagen 50 duizend personen ver oerd tusschen Rotterdam Amsterdam Helder De koning van Siam neeft 70 kindereii in Ipven de oudste telt 10 jaar KANTON GEUEGT te GOUDA Bij vonnissen van 20 Mei ISG zijn 1 M H en D L wegens het in vereemging spelen met geld op den openbaren weg te Gouda ieder veioordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf 2 A N wegens het rijden met een aangespannen hondenkar op den IJsseldijK in de gemeente Stem veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 6 of 3 dagen subsid gevangenisstraf 3 D V d D 4 P V 50 A V ieder wegens gelijkt overtreding als n 2 veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf 6 C W H wegens het laten stilstaan van een meteen paard bespannen voertuig op eene brug te Gouda zonder dat de eigenaar of een ander geschikt peraoun Je teugels hield of onmiddellijk bij of voor de bespanning geplaatst was veroordeeld ot eene geldb e van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf 7 J V G wegens het m iken van nachtelijke barengerochtcn tot verstoring van de rust der mwooeia veroordeeld tot eene geldboete vau f 5 50 of l dag subsid gevangenisstraf S IJ vvegens het niet voor ien van muilkorf var twee ondtr een wagen a lUüespanneu hm den in de gemeente Gouda veroordeeld tot eene geldboete vau 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf 9 D B wegens het laten loopen van een trekbeest op eens anders in den oogst staanden grond veroordeeld tot betaling eener geldboete van ƒ 3 of i dag subsid gevang nisstraf 10 C T wegens l het als geleider itlende rijden op een door hondeu getrokken kar binnen de gemeente Moordrecht en 3 het met vooizien van muilband van honden die voor I een 11 waren aangespannen in de gemeente Moordrecht ver oordeeld tot 2 geldboeten elk van ƒ J of 1 dag aubsid ge I vangemsstraf voor elke geldboete I I Bovendien lilen a de kosten van den processe des noods I invoi dei baar bij lijfsdwang Markttoerigten Goud a Junij De markt verkeerde weder in zeer 3 lauwe stemming en de merkelijk verminderde prijzen lokten nog zeer weinig koopers u t Tarwe Poolsche per 2400 kilo 430 Roode Kieefsche ƒ 420 Zeeunsche per mud ƒ 12 a ƒ 14 Kogge ƒ 7 ü a ƒ 875 Gerstƒ5 25 a ƒ 7 50 Haver ƒ 3 a ƒ 75 Boekweit Fra ische per 2100 kilo ƒ 175 a ƒ 190 oord or ƒ 210 a ƒ 235 Brume boonen ƒ 10 a 14 W iitt boooen ƒ S R ƒ U De veemarkt met tamelijken aanvoer de handel iets vlugj ger schapen en lammeren moeijelijk te veikoopen varkens en biggen vlug verkocht Kaas Aangevoerd 150 partijen prijs ƒ 14 a ƒ ZO I Goeboter ƒ 1 04 a ƒ 1 14 Weiboter ƒ O b4 i ƒ 0 94