Goudsche Courant, zondag 7 juni 1868

Bui gerljjke Stand G o r D A Gebo en 1 Jonij Maarten ouders J ren der Hoeven en M Kok S Saaanoa Jofaanna oadeis R L Koelman en J LaBS 3 Xicolaas Jobanoes Fraociscus ouders T H Prioseoberg en E Jansen Franeiscus cuders P C Tuinman en C Lens Ondertrouwd J VAN l rTZIG en B Tis AALST GocDA 5 Juni j 18liS Bevallen van een Zoon E GOEDEWAAGEX Koou Gouda 5 Jonij ISbS De ondergeteekende betuigt zijnen hartelijken dank voor de vele ondubbelzinnige blijken van vriendschappelijke deelneming ondervonden bij zijn öOjarig Jubileum als Apotheker F GRENDEL GotTD i 5 Junij 1S6S BLOEHEN VEILING Op VRIJDAG 12 JUXIJ 1868 des middags ten 12 ure zal in de sociëteit 0 vs Gexoegex aan de Boelekade te Gouda publiek worden erkoeht Ecne fraaije collectie in de pot gekweekte bloeijende Stamrozen van de schoonste soorten allen doorbloeijend uilmunlende Fuchsia s op stam en aan struiken Pransclie Geranium s van de edelste soorten Gardenia s Calceolaria s en meer andere bloeragewassen alles afkomstig van J P AN den BERG Senior bloemist op Bonehurg te Jutphaas Te bezigligen tuee uren vóór den verkoop JIEN BIEDT ALHIER TE HÜUE AAN EEN HDIS EN TUIN met vele gemakken voorzien en een schoon uitzigt hebbende Adres rajico of in persoon bij den Boekhandelaar A BEiXKllAX alhier Pottebakkei sknechts die hun vak in t FRANKFORTS AARDEWERK als DRA AU ER grondig verstaan kunnen op voordeelige voorwaarden winter en zomer vast Werk bekomen voor hen die gaarne promotie willen maken bestaat nu juist gelegenheid Ook een MEESTERKNECHT kan dadelijk geplaatst wo den Franco brieven ouder letter B aan den Uitgever dezer Baderstoomboot d Usscl Van Gouda Maandag en Diyêdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s ruorgens 7 uren Zondag s morgens e j uur Van Rotterdam op gelijke dagen saamiddag 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retotirkaarten OvEnLiDEN 31 Mei F M Micdrcgt 5 m 1 Junij C van Rnldain 4 m 3 K J Bouwmeester 15 w W Soet 4 m M Spruijt 9 j 9 ra GtHrwD 3 Juoij A J van Velzsn en A H v n Eijst P Snel en C J Sloo G IJsselstijn en P C van Eenwen A T Polet en M Kloos ADVERTENTIEN OPENBARE SCHOLEN De Plaatselijke SCHOOL COilMlSSIE te Gouda brengt ter algemeene kennis dat op Woensdag den lOii Junij 1868 s namiddags ten 6 ure in de respectieve schoollocalen inschrijving zal worden gehouden voor de kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan eene der openbare scholen binnen deze Gemeente met inbegrip der openbare school voor jongens waar tegen een schoolgeld van één gulden s maands mede onderwijs wordt gegeven in de beginselen der Fransche Taal en der Wiskunde De inschrijving voor de bestaande Burgerschool is beperkt tot die van meisjes terwijl aan de Jongejufvronwenschool geene leerlingen worden toegelaten dan die haar negende jaar hebbeu bereikt en blijken geven genoegzaam te zijn bedreven in het mechanisch lezen het schrijven en de vier hoofdregels der rekenkunde Voor de overige scholen is de leeftijd bepaald op minstens zes jaren met uitzondering van de aan de Stads Armenschool verbonden Bewaarschool Voor de Openbare Jongejufvronwenschool en de Openbare Burgerschc eu zal bet voldoende zijn wanneer door de belanghebbende oudtrs of voogden schriftelijk of mondeling de wensch ter plaatsing hunner kinderen wordt te keni en gegeven Van de zoodanigen die hunne kinderen of pupillen wenschen Ie zien opgenomen aan de Stads Tusschenschool wordt verlangd eene verklaring afgegeven door heeren Wijkmeestcrs dat zij in staat vau minvermogeudheid verkeeren terwyl zij die hunne kinderen aan de Armenschool verlaugen toegelaiPii te zien worden nitgenoodigd in hun belang de bewijzen mede te brengen dat zij bedeeling ontvangen in welk geval hunne plaatsing aan geene bedenking onderhevig is Alle kinderen aan de openbare scholen opgenomen moeten bij hunne komst terschole voorzien zijn van een bewijs vaa wel afgeloopen vaccine of doorgestanekinderziekte Namens de plaatselijk School Commissie GüCDA 6 Junij 1868 J B PEETERS Jz Secretaris Biimenlandsche SchroefstoombootReederij te DORDRECHT DIENST TCSSCHEN DORDRECHT GOUDA EN AHSTERDAI en daar tusschen gele ieu Plaatsen tot het vervoer van PASSAGIERS GOEDEREN en het Slepen van SCHEPEN met de Schroefstoombooten DORDRECHT n 2 Kapt P BISSCHOP DORDRECHT n 3 Kapt A vak ANDEL DORDRECHT n 6 Kapt J GOVER DEN in directe aan luiting voor het VEEVOER van GOEDEEEN aan de Moerd J c 1 met de Spoorweg Maatschappij GEAND CENTRAL BELGE van en naar Belffie Frankrijk en Zicitserland 2 met den STAATS SPOOEWEG van en naar Mndkoten MaastricU EindIwren Luik Fivegnisj en Lier Am beiden volgens te bekjlmen speciale tarieven Vertrek van Dordrecht Zondags Dingsdags en Donderdags s morgens ten 5 üre Moerdijk Zondags Dingsdags en Vrijdags a u Amsterdam Zondags Woensdags en Vrijdags 7 e Agenten te Dordrecht leu kantore der Directie Gouda J Ts AALST Vest imsterdam A HENKE Binnen Amstel bg de Amstelstraat Id directe verbinding te Dordrecht met DE VRACHTGOEDEREN STOOMVAABT MAATSCHAPPIJ te Middelburg voor goederen van en naar Middelburg en te Amsterdam met den beortschipper K ENGEL op Zaandam Zonder kosten van overlading J C DÉKING DUBA J J B J BOUVY A J VERBEEK V d SANDE IHrecteur L C van OLDENBOBGH CommLssarissen Boelidrnkkerij van A BRINKMAN 1§68 4y OüiKierdag U Jiiiiij ÏOÜDSCHE COURANT Deze Courant verschijnt des Donderoags en Zondags In de Mad gi schiedt de uitgave des avonds te voren I pprijsptrdriemaandenis 2 francop postƒ2 25 Advertputien van 1 6 regels tot des middatïs ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure lugezouden zija Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetreg J nO qq De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip vao het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biutengev one letter worden berekend nur plaatsruimte 0 itenlanï A 17 KONDIGING o o = Londen B Junij In het huis der gemeenten is de wetsvoord ragt v in den heer Gladstoue betreffende de kerk in Ierland aingenomen in comité Jchn ISright heeft te Liverpool ten aanzien der iersche kerkwet gezegd Het is eene kwestie die het geheele volk aangaat en die ieder beschaafd man in de geheele wereld belang inboezemt en meu kan niet genoeg telkens herh len dat het de regtvaardigheid is elke ons erbiefU eene staalsmstelling te laten best ian welke ten nutte van eeu aantal protestanten ongeveer zoo grout als de bevolking van Liverpool It bisschoppen en 2000 geestelijken rijkelijk bezoldigt lernij de geestelijken van millioenen door de arme bevolking zelve onderhouden moeten worden Bijna de eenigen die de iersche staatskerk verdedigd hebben zijn de aartsbisschoppen en bis schoppen van Engeland en Ierland tot wien men geneigd zon zijn met Molière s beroemde regels te zeggen Vous êiea orfèvre monsieur Josse Sints twee honilerd jaren is Engeland voortduiend in oorlog doch nimmer zijn de hooge geesielgken bijeengekomen om den oorlog te veroordeelen en den vrede te bevortleren Toen de groote kwestie der slavernij het geheele land bewoog ontving men geene hulp van hunne zijile Tuen 30 jaren geleden in deze zelfde zaal te Liverpool Eiigelands edele mannen te zamcn kwamen om een van de grou ste onregtvaardighedeu die ooit bejtouden namelijk de korenuetten te veroordeeien viaar waren toen EiJü elaMds bisschoppen Wanneer hebben zij de handen ineengesL gen ora het p iii jerisme dien gruwelijken kanker van Engeland te nest rijden of het lijden en de ellende der fabriekarbei lers en mijnwerkers te verlitrteu f Doch nu zij zich voorstellen dat hun inkomen mei eene vermindering bedreigd wordt omdat men regtvaardig jegens Ierland enscht te zijn nu komen zij van alle zijden van het land bijeen en verkUren dat de go Isdienst in gevaar is en dal de paus weldra alleenheerscher van Engeland zal zijn Eene staatkunde welke de bisschoppen zou tevreden siellen en de ontevredenheid in Ierland op nieuw zou doen ontvlammen verdient den ua im van conservatief alleen in een irnnischen xin Als eere tid a imheid vermeldt men dat de noordelijke Dwina dit jnr vroeger dm de haven van Kroonstadt van ijs bevrijd is Iiidetneede hellt van april heef men te Archangel werkelijk zomerdagen gehad de thermometer stond in de schaduw op 16 graden warmte een verschijnsel hetwelk in dit j iargetijde aan de oevers van de wille zee zelden wordt waargenomen Men meldt uit New York dd 30 mei De senaat heefteene commissie uit zijn midden benoemd zamengesteld uit eendemocraat en vier republikeinen om een onderzoek te doen naarde waarheid der berigten omtrent omkooperij gedurende hetproces in Johnson Engelsche kanonneerboolen kruisen op de St LawrenceI rivier tusschen Kingston en Prescott om de fenians in het oog I te houden Parijs 6 Jnnij De dagbladen deelen de circulaire mede van den heer Pinard aan de prefects tot aanbeveling van welwillendheid bij de toepassing der drukperswet De naar het Fellsche stelsel aangeiegde spoorweg overden berg Cénis z l op S dezer voor het algemeen verkeer geopend worden Er zullen zijn treinen 1 klasse expres posten goederentreinen Het maximum voor lederen trein is 5 a6 rijtuigen deze zijn B s voet breed en zoo ingerigt dat roeavan den eeneu wagen in den andere kan komen De tot du ver gedane pfoefridden hebben zulke gunstige resultaten opga leverd dat men aan dit belangrijk bergspoorweg stelsel alleaandacht behoort te wijden 9 Junij Gisteren heei t graaf Stackelbeisp nieuw benoeojj gezant van Kusland alhier zijne geloofsbrieven bij den li re ingediend Hij zeide bij die gelegenheid lk znl slechjt aan BÜEGEMEESTER jn WETHOUDERS van Gouda gelet op de bepalingen van artikel oü der verordening van Politie brengen ter algf meene keni is dat bij deze door hen verguuning wordt verleend om de strnten te schrobben behalve waar die in de laatste t ee maanden zijn vernieuwd of hersteld op Vrijdag en Zaturdag den 12 en 13 Junij vóo r des middags 12 ure Verder herinneren zij aan de eigenaars of bruikers van gebouwen en erven hurine verpligting om de stralen riolen en jroten vóór achter en ter zijde van die gehouwen en erven eenmaal s weeks te doen reinigen en verder schoonhouden op de nakoming waarvau door de Politie streng 7 al worden toegezien GoCDA den 9 Junij 186S Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Bur emeester DBOOGLEEVEE FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOORX Het ministerie Den 20 mei 1866 stelden de toenmalige liberale ministers hun portefeuilles ter beschikkin van Z M en 10 dagen daarna kwam het ministerie van Zuyien Myer tot stand Na eea tweejnrig bestaan na veel strijds en onrust i9 dat ministerie einiielijk be weken en andermaal is een ministerie in liberale ripting opgeireden Behoeven wij de peschiedsiiis van het afgetreden ministerie te herinneren Maar waartoe noo lig Weinige ministerie s toch hebben zich door iiun handelingen zoo bekend gemaakt als het algetredene Twee kamer ontbindingen deden de politieke kwesue s alom bespreken en heelt men het ministerie voor iets ie danken dan moet het zeker zijn voor de opwekking vau het politieke leven De begroo ing van bunenhindsche zaken nerd andermaal verworpen het minislene bood ijn ontslag aan en achtervolgens werden de heeren van Reenen l ck iy en Thorbecke belast met de zaraenstelling van een nieuw nimislerie De laatsigenoemde is gesiriagd in de amenslelling van een ministerie voor het grooiste gedeelte uit nieuwe mannen bestaande De heer van Bosse toch kon als onze uitstekende financier in een liberaal ministerie ii el gemist worden Buiten bem is geen lid dier eigenbelangzuchtige oppositie lid van dit ministerie geworden 1 t Jit on e daden af zeide eenmaal de zamensteller van dit ministerie en nog veel meer dan het erkende hoofd der liberale parlij mogen deze mannen een afwachtende houding van vriend en vijand vernachten De liberale partij knn gerust zijn dat wij van bekrompen wetsuitlegging verlost zijn en de zuivere constiiuiionele rigting weder gehuldigd zal worden daarvoor is de zamensteller van het kabinet ons borg En wat de bekwaamheden der ministers betreft Amsterdam getroost zich slechts het verlies van zijn hoogst bekwamen burgemeester in hel venrouwen dat hg zelf nu geroepen is zijn opvolger aau den koning voor Ie dragen Als minister van financiën is P P van Bosse eene specialiteit van eene europescha bekendheid en als zoodanig is zijn benoeming dan ook aan de geldmarkt ontvangen De oud secrelaris generaal van koloniën De Waal kan met regt een specialiteit op het gebied der koloniën genoemd worden en zijn talrijke geschriften over koloniale toestanden bewijzen dat hij niet slechts bet administratieve gedeelte eener betrekking ter harte nam Ook de ministers van oorlog en marine zijn als specialiteiten in hun vak bekend Met vertrouwen mogen wij de handelingen van deze dienaren des konings te gemoet zien V achten wij hunne daden af en de uilkomst zal veler verwachting niet besehamen Uit duisternis zai licht uit verwarring orde te voor schijn komen en bedaarde vooruitgang zal andermaal de plaats innemen van een beginselloos regeringsbeleid dat ons terugvoerde naar altijd toenemende tekorten privilegiën en greuzenlooze verwarring in alie takken van ons slaütsbestuur