Goudsche Courant, donderdag 11 juni 1868

flen u iaruk Cii k ii iv 1 iii mijn souvercm gehoorzamen met al mijne oig ie nijjeu ain het oniierhou len der vriend cb ip pelijke belrekkingpu lus cheu Frinknjk en Rusland ie berusten op de ooderlmge belangen eike de beide mtien trachten te ontwikkelen De keizer ant oorJde hierop De gebinten van M kei7cr Aleun Ier zgii aliijd verzekerd bij mij eene harielijke ontvangst Ie vinden Ik eu Oi mij geluk di de keizer zijne keuze hiertoe heeft gevestigd op leroaml uien wij sedert langen tijd kennen en die bij uns de iing ii iimste herinnemgen van vroeger heeft ad er gelaten Ik twijfel er met aan of giJ zult het u e toebrengen tot handhaiing der thans tu 5chen Irankrijk en Ru I md be ladnde v riend ci ipsbelrekkin en die uoor mij op den hoü sten prijs norlen gesteld Berlijn 6 Jumj De Neue Freie Pres e dtelt reeds bijzonderbelen mede omiieLt Jen inhoud v m het et ontvteip op de defensie hel eik ain de oostenrnksche iietgeiing zal voorgelegd worden llgemeene diensipliglighei 1 zondei plaatier vanging erileeliiis der uen ipende m igt in oorlogsmarine land eer eu Idi ils orm De dienstpligligheid v ingi aan met 1 januirij Mn hel jaar De bondskanselier h eft bij den hoi dsraad voorgesteld het presidium te magtigen om met Ln el ii d en Tndcie maritieme titeii lis 00 mei Vinenka in oi ierh ii dding Ie treden over ie invoenig vaneen intern itioiMal ie el i scheepva irt op de grondslagen van het engel ch s eem De commissie heeft het voor tel au genomen met die ij iging da in plaits van de engeUclie tonnemaat de metrische m lat tot grondslag moet vvor en genomen MunChen o Jnmj erscl eiden dagbl den bevatten een officieus ar ike airin de leveusvaibaarheid van een ontvverp voor een 7Ui eujken bond wordt be vvijfeld en de paiiicut tristen worden uitgenoodigd om een geformuleerd voor lel openbaar te maken Holkhukende vvoü leu nordt dairin gezegd hebben geen nut Weenen Tnmj in de zitting van den rijksraad heeft de miuiter vai fimncien de regeringe voor ieUen verdedigd Hij vriarchuwde tegen eiken geuelddadigeii nnitregel De regering zal niet bljven auidringen op de bel iing op het ver mogen wanneer de vergaaering zich daartegen verk aart VAeliigt zal tij nog in den loop dezer zitting een voor tel indienen tot de beiistingen terwijl in nUe gev d in de n jiars zitting de voor tt Ilen tot de belaslir g hervoiraing zullen worden aangeboden De minister president graaf Vnersperg verklaarde dat let regeringsprogramma strekte en rog strekt om het land in slaat te lel en tot kwijting vin zijne verpligiingen De re2ering wenscht daarom drin end d it het voo siel van de meerderhei I der commi sie met zou worden langenomen raaar dat de vergidenng de eer de 1 inds zou ophouden eu den natm van Oostenrijk met zou bemdeeien Bij de daitop volgende diseu ie over de umficat e der stantsschulJ werd de voorgestelde verwerp ng der net afgestemd De m nister pje i lent verklaarde d larop ten stelligste d it n mneer het voorstel van de imerderlieid der commissie werd aingeno men de regering dat besluit met ten nu voer zou brengen Bij hoofdelijke omvraag is vervolgens het bedoelde voois el der meerderheid verworpen D larop loot Ie regering zich aan bj een gewi zi d voorstel uer m uderhei I ten gevolge waarvan een belmt werd genomen vin de volgende strekking de ge inent jke oor en der gevestigle openbare schuld uitgezonderd de loterij leeiiingen vm 1 39 H5J 1500 en 1864 als ook de gronlcrele leening de schulo der nationale bank en andere orden veranderd m eene o pCts schuld waarop eene belasting ten bedrage van IG pCt zil gelegd worden zonder dat deze belasting han worden verhoogd Daarna is een be luit a 11 genomen tot bepaling dat het huis leh luef verbonden verkUirt tot betaling van niet volgens de onstitn ie gecontracteerde schulden terwijl het de feitelijk be9i iande schulden om re lenen van hoogeren politieken lard erkent S Junij De rijksdag heeft besioien aan de regering te verzoeken om ten poeJig te voor tellen in te dienen tot dekking van het deficit over 1868 door middel vau belaslmgen en ook spoedig voor tellei lot dekking vin het deficit voor de volffenite j iren voorts ontwerpen tot hervorming der directe belas ingen verhooging der suikerbelasting en invoenng eener nieuwe Chssenstet er 9 JoBi In het lagerbois 13 dingsilag de i et op den verkoop deistaalagoeJeren onveranderd aangenomen volgens het voorstel der eommfisie Het huis heeft voorts by de derde lezing aangeioroen een wUsontwerp tot opname van een vlot tende ai buld van S5 millioej elke door den verkoop vnii stlatsgoederen voir het einde vin l b gedelgd moei vvordtn Lindeljk heeft het huis het oostemijksch engp ch ulieepvi irts V r Irag goedgekeurd en een eson werp op de erfopvolging der met riilderlgke laudgoederen Prins N ipoleon en de hertog de ïnnioit hebben de zitting bijgewoond Florence Junj Gisteren la in de kamer van afgevaardigden de discussie voortgezet over de belasting op het inkomen De miLister van finincien heeft voorgesteld van de lelisting vrij te s ellen de sta itaschnldbrieven die zich in hinden van buileuiai ilsche houders bevinden i3ïnnenUnd GOIDA 10 lunij Op lanstaanden zondag den 4 juiiij zal in het loka il Vut en ermaak een buitengenone voorstelling viii het ook alhier 70L gun lig bekende intwerpschc tooneelgezel ohap o iderdirectie der heeren Eloy Lemaire en C plaits hebben Zieadders aande advei enne tt ij vestigen de aandacht v in hetGoudsche publiek op deze a inkon iigiiig en hopen dal evenals bj de vroegere voor ellingen eei e talrijke rleelneming van dealgemeene belangstelling zil doen blijken De uilsiekeiide verdiensten van den dom gevier leii en als tooneelspeler bijna onovertref biren ICTOR DaiEssENs en de voortrede ijkegiven vanmej BEEllSMA S die oeiden de hoofdrollen in het langekondigde stnk zullen ve villen w nrborgen ons een genutvolleuivond A ij durven d in ook vemichim dit eene volle zialgetuigen al dit Goud i s iiijzeze enen smuk en kunstzin genoeg bezitten om ware verdiensten op prijs te schatten Het heeft Z M behiagd bij besluit v m den 8 de er raet intrekking van de bij Hoogsideszells besluit van den i Junij jl onder andereu gedane opdrigt tot tijdelijke vvaarneniing van het departement van buiiei 1 zaken lan den ran ister van oorlog den lieer J J vau Mulken ihtn tij lel kdaarmede te bela ten den heer mr T M Roest van Lunbiiig buitengewoon neoeri uidach gezant in de vereenigde sta envan oordAmerika De Sla its Cou rant meldt verder onder de binnenlandsche be eten dat de heer Koest van Limburg aan nien het mimsteiie van biutenl zaken was aangeboden zich op bijzonder verlingen des komngs met de iiitenmaire vviaineming van het ministerie heeft bel ist Men meldt uit s Gravenhage dd 9 jung Heden heeftZ M ten gehoore ontvingen den heer Boest viu Limburg tijdeljk minimier van buiteiil keii dic 111 hmden des kuningaden gevoiderden eed ils zoodimg heeft afgelegd Men verneem dit het wet onivvetp tot vvgziging vmhet laiier onderwg tot geru islelling der ontn ste genioe leren door hel vorige minisiene ingediend door de tegenwoordigeregering zil vvorden iiige rokken Op dl igsdag den 9 jiiiiij heeft de tweede kamer hareziilingeu heropend De mn ister vau flninlien de heer vanBoBse heeft in eene korie ainspriik ain de vergidering devoornemens van het meune optredende kabinet te kennen gegeven Het mini terie zal zich toeleggen op bevorderinjr vaneen gemeen overleg met de vertegenwuortiigiiig en zyne rigtingIS bepa tldelijk die van vooruitgang Het zil ir ichten tie uiooievraagstukken die hangende zijn op te lossen waaronder dekoloniale kwestie eene eerste plaats zal bekleeden daarna definantiele vraag die zich op dit oogenblik anders voordoetdan vroeger maar die geen overwegend bezwaar oplevert mitsmen zich in zgne wenschen gelieve te beperken Aan den hrKoorders is verlof verleend om op een nader e bepalen dag na afloop van de behandeling der begrootingswetten die hetallerterst zil plaats hebben eenige vragen tot de regering teriglen over de k ibinels formatie het koloniale regeringsstelselen de sehoolwelkwcstie Men verneemt dat onderscheidene wetsontnerpen bij dede kamers aanhangig oor de meun opgetreden reïering zullen worden ingetrokken Ook in sommige hoofdslukken derstaatsbegrooting zyu nyzigingen aangebragt en posten afgevoerd die of nu met meer nuodig zyn gebleken 01 waaromtrent debetrokken hoofden van departement te ki rt aan het bestuurzyn om de al of met noodzikelgkheid te beoonleelen hetgeen in t algeineei met tnkfioenis verhooging het geul i in de eerediensteu verïa ien de minisiers lraktementeu Het totaal eyfervan het hooragtiik biiuienl z iken wordt na aaprulling mei noodzikeljke verhooginaen met ƒ 2óU23a verminderd De Koln ehe Zeitung deelt eene correspondentie uit Rotterdam meae gedateerd 2 de er van den volgenden mboud De wonderlyke geruchten die hier in de eerste helft de vongen jaars in omloop waren omtrent de voornemens van Pruiseü om Nederland te annexeren of tot loetreding by den noord duitschen bond uit te noodigen verwekten de algemeene verbazing der nadenkenden De bron dez r geruchtea was on bekend fhius is op de mee t t n 11 yze geionslatecrd ge worden dat een bekend hoofd van het h inoversch legioen zith i t eeniïe andere personen alhier opgehouden en uiet alleen deze genichteu iJ omloop gebragt raaar ook registreeks naar de redenen en het doel vau zyu verblyl alhier gevraagd zyude verkliard heeft dat hy als geheim berigtgever doo de pioitische regering naar Nederland gezonden eu met de opuemiug van vestingen kusten en landing plaatsen bel isl was Meestal gaven uit het h moversche uiigezundeu personen destyds om hunne handelingen te bedekken zich het vooikomen also zy geheime agenten van Pruisen waren Het is alzoo vastgesteld gp oi len dat de geruchten omirent de bedreiging van Neder land door Pruisen in omloop waien gebrigt d or uitgezui ue Den V UI het hof te Hietzing Het plan bestiat om het station voor den spoorwegGouda sGravenhige dat Ie s H ige aan den bezuideuhoutschen neg zal norden opgerigt een zier aanzienlijk gebouwte doen zyn Twee toegingen zullen na ir het st ition leidende eene v uigl aan by den bezuidei houtschen weg mast hethotel Bellevue en de indere op den zuidoost buiiensiiigel Een beroemd lat dgeiioot de beeldhouuer Louis liover IS zalnrdig te Mei verneemt dat er by uc malscaappy tot exploitatieder stailspoorwegen plm bestaat om ook op di s ulspoor wegeu retourbilletten gedurende 4 digen geldig van en naaralle lalions uit te reiken Boskoop 9 Juny Door de leden der pomologis he vereeiiiging zil op vrydig den 12 juny van des morgens lU tot des ivunds 7 uren eene tenioon=telling van ardbezitn gehouden worden Het bestuur leidt hierop de attentie van Goud i s ingezeienen naarlyk voor hen die een d ig van uitspanning willen genieten biedt zich daartoe de schoonste gelegeulieid aan met de stoomboot Volharding 3 varende lusschen Gouda en Le len temyl het bestuur vermeent dat zy wel voldaan huisw iirts keeren zullen Om een denkbeeld te geven der drukte die thans hier met de aarlbezitn lieerschl kan dienen dat gisteren alleen op ue steden s Grivenhage Amsterdam Gouda en Rolttrdam onge veer 25 OOU pollen dier vrucht zyn verzonden Dordrecht 6 Juny Heden werd alhier lu de sociëteit de Harmonie de zes en twiiiiigsie gewestelyke vergidering van het nederlan Iscli onderwyzers genootschap gehou leu J eu tairyke opkomst benees de toenemende bel mgstelling De vergadering werd vereerd met de tegenwoordigheid van den luspecuur V n het I iger onderwys in Zuid I oP nd de schoolopzieners de G ipje en 1 amen viien punten ic behaudekii lu opgewekte stemm ueel aau den raaaltyd waar eeu uitmuntende geest heer chte en tal van feesidronken nerden ingesteld Te vreeg sloeg het uur van schelden en algemeen neuschte men Ut de vergadering te s Gravenhage in een volgend jiar even druk hezoehl eu even aingenaam en nuttig zoude mogen zyu dan de afj eioopene De optreding van he nieuwe miniserie is hier vry algemeen met genoegen vernomen uei koestert de bee ver achtiugeu van de bekwairahe tii der verschilleiu e ro nis ers en de zamenslelier van het minisierie strek tot w i irborg der libeiale gezindheid vau dit k ibinel dit zooals dgemeeu gehoopt wordt eeu einde zal makeu aau liet begiusellooze en veni irde regeringslclsel der laatste li ilti Oe bci oemiiig van onzen hooggeichien afgeva rdigde dei hr r van Bosse tot mi nialer vin hnancieu miakt eene nieuwe keuze in ons district noodzikelyk Naar men vcriieeml heeft de liberile p irly het oog gevestigd op Jlir lr W T Gevers Deuioot te s Gra venhage Mogt deze caudid uuur slagen dinz dit district neder met eere iii hei pirlemeut vertegenwoordigd zyn eu de plaats vau den aigetreden van Bosse zil tot heil de land uitmuuieud vervuld zyn Gcmeiiffdc Berkteu Het loDdensche politiecorps bestaat uit 843 man fu küs t jaarigfc meer aau lu inilliüLfi gulden Koning Georpe van H io er hteft op ijd t j iard g ffi album out i OU baudteekfniiijtpn ouHan en Tt rioBiK hMitu jug veel vreeird suldateu üurdl spaai scbe de oumdl 11 ji woid u iipljid De opstand m Chi a is nedtr afutmend 1 t J3 oi en Vorarlberg gain UUO scbtrpschutters naar dea weustnjd tti uit rtiis rU d loni lu het entrepot te Mauheiin is door eti ïelfontbidudi g au katoen eene schade veroorzaakt van een en een half m lliueu d Het sue i kauaal voor de groott gcheepvaart zal geopend rtoidtu üp 10 Oct löby Varia Treffend is de conseijuentie der vrienden van het oude ministerie maar zoo iets was te aohteu en het i nu eerst een btgin Der liberale party in de kamer was het slechis om ds portefeuille te doen de groene nfel met het bel mg des tand was het doel der gevoerde oppositie zoo las en hoorde mTi herhiiidelyk Eigenbelangzoekers waren het die naar eigen eer en grootheid zo hten en daarvoor zelfs de dierbaars e Ixlan n ffej hnds in de waagschaal ste den Maar eeiisklapi verakdert het tooneel Uit die eigenbelnngzuobt gen uit dia porteleuillej igers moet een ministerie zaIbenge teld norden het hoofd ojer opposanten wordt door den koning geroepen om een voordragt te doen eu vreem 1 verschynsel de woorden cigenbelangzuehtigen en porlefeuillejagers zyn eensklaps ver dwenen alle vorige beschuldigingen zyn vergelen en met veel roisbiir wordt het ligt loovige volk medegedeeld dai reeds IS personen een pnriefeuille geweigerd hebben en die 18 behoorden to h ook tot d e afschuw elyke portefeuillejagers va zulk een begin kin men nog veel verwachten van de tegenwoordige opposiiie Was de afstemming etaer begrooting oahngs geheel strydig met de regten der kamer spoe ig zal men naar het oordeel van sommige kamerleden verscheidens diec leden legen begrootingen hooren spreken en stemmen