Goudsche Courant, zondag 14 juni 1868

1868 m 648 Zondag 14 Juuij M Bruijriten Petrus Tubauocs ouders G C Spijkerman en A Ra bonw 8 Petronella Cornelia ouders D Woerlee ea P C van der Schelden Jan ouders C tirant en H tan der Kwast JohaoUcs ouders L A Rabonw en H W Snel Arie ooders J Sonsbeek eu E M Heetman OvtKLEDrS 4 Jnnij H ran Deth wed E K Puijk 42 j 7 jj de Knegt 2 j J van der Uree ed S fiprnijt 64 j W Sjouke 8 m 8 M Ham 6 m Surgerlijke Stand GOÜDSCHE COUKANT GOUDA GeboeeS 5 Jnnij Jacob ouders ï van Dijk ea E van Dam 6 Hcndricus fcrainanaus ouders 1 H H HotschuiJTer en t N Kleij ejf Pieter ibrahatn ouders J Go3dewaageD en E Kooij 7 Jacobus Wilhelmus ouders J Groetenboer en F M Nieu veld E zabeth ouders P kelder eu W eef Johanoes ouders P Hoonhout en ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n 60 LET WEL Ondergeteekende berigt zijnen geëerden Siadgenooten eu omliggenden Dorpbewoners dat hij in hun belang in de gelegenheid gesteld is om het tarief der Bedzuivering gedurende dii zoraersaisoen op de navolgende wijze te beproeven Wanneer één of meer belanghebbenden te zamen bij hem kunnen aangeven 2 BEDDEN 2 PELUWEN en 4 KUSSENS om op éénen tijd te worden ge uiverd dan zal de zuivering kosten van 1 Bed 1 50 1 Peluw ƒ 50 1 Kussen ƒ 25 blijvende de kos en van brengen eu halen in dat geval voor rekeuingvan den belanghebbende Het wassen met was blijft onveranderd Vraagt hetunen geneesheer wat beter is om van deze gelegenheid te profiteren of vooridnrend rust en verkwikking te zoeken op met allerlei nadeelige dampen en sloffenbezette bedden en matrassen door kraambedden ziekten enz veroorzaakt Bijdeze gelegenheid beveelt bij jich weder beleefdelijk aan tot het doen der noodigeleverantién Inforraatien circulaires en prijscouranten zijn te zijnen huize gratis te bekomen Met aanbeveling eu hoogachting teekent hij zich Woonplaats Kattensingel UEd Dw Dienaar Werkplaats Peperstraat HAVERKAMP SGHQ üWBÜBa Lokaal NUT en VERMAAK op de Oosthaven Ie tOUda ZOXDAG den U i JVSI 1 S6S Buitengewone Voorstelling door het Nuiion i rl Tooceeige elschap van jtutirerpm niler Direnlie van de Heeren ELOY LE MVlRE C met medene king van den Heer VICTOR DRIESSEN S en Mejufvrouw BEKRS M ANS Martin de Kruijer groot Drama met Zing in 3 Bedrijven DAAR V A De Duivel op t Dorp Blijspel met Zang in een Bedrijf door VaX PEEXE Prijzen der plaatsen 1 R mg 99 Cts V Bang 50 Cts Loting der plaatsen op den oag der voorateiii ng des morgt ns ten 10 ure precies na afloop diiarvan kunnen verder plaatsen besproken wo den tot des nalaiddags ten 3 nre Aanvang ten 8 ure BLOEMEN VEILING Op VRIJDAG 12 JUNI I IS JS des middags ten 12 ure zal in de soc elPit Ons Gexoegex aan de Boelek ide te Güiida publiek or en verkocht Een © fraaije collectie in de pot gekweekte bloejje StamrOZen van de schoonste soorten ri n doorbioeijend uitmuiitende Fuchsia s op stam en aan struiken Fransche Geranium s van de etleiste soonej Gardenia s Calceolaria s en meer andere bloenigewassen alles afkcms ig van J P v dex BERG SeVIÖR bloemist op Boneburg te Jutjihaaa Te b verkoop MEN VERLANGT TE GOV DA of Omatreken SPOEDIG OVER TE NEMEX eeiie fatsoenlijke Zaak welke eenigzins een burgerlijk bestaan oplevert Adres met franco brieven lett Q aan den Uilgever dezer Jofvrouw SCHOUTEN op den Flnweélen Singel verlanj tegen P Augustus mil KEDXEMEID die tevens buiswerk verriji IJ W M Steevcns Banketbakker Hoogstraat Gouda Gedu ende den ard iezièntijd dagelijks versche AARDBEZIËNSCHA LEN of ZOTTINNE KOEKJES Bovengenoemde beveelt zich verder beleefdelijk aan tot het leveren van alles wat tot zijn vak behoort K C Jonker j Fabrikanten te GOUDA j Door aankoop Eigenaars geworden van de Pottenfabriek eu Pijpenbak kerij van ilejulVrouw de W ED A KOOT C zoo bevelen wij ons haren I begunstigers aan en zal het or s streven I zijn onze zorgen te besteden om elke order accuraat te doen uitvoeren MEN BIEDT ALHIj R TE HUUR AAN EEN HUIS EN TUIN met vele gemakken voorzien e T een schoon nitzigt hebbende Adres raaco of in persoon bij den Boekhandelaar A BRINKMAN alhier Onderbulks Breuklijders zelfs die aan zeer oude Breuken laboreren vinden in de meeste gevallen volledige genezing door de Breukzalf van gottlieb stür ZENEGüER Op verlangen gratis te bekomen om zich vooraf te overtuigen naauwkeuriEe gebruiksaanwijzing met een aautal allezins voldoende regterlijk bevestigde aiiesten lu potten van fi 3 50 te bekomen bij den uitvinder GOTTLIEB SrUKZEXEGGES te fferüau kanton Apptmell Zaitserland Het bedrag gej Jieve men b de ijestellinf te voegenj De Oud Carthagena s Ber planten01ie is zamengesield uit planten door de natuur op de bergen van Oiiii Chartagena geteeld de ontdekker de er pi mien sieeds opmcrker en onderzoeker voiul door toevallige omsiandigheden aanleiding om de kr f ht dier eigenaardige doe hare omgeving zoo vreemdsooriige en zoo zonderling geplaatste plant te onderzoekeo met die zekere overtuiging dat deze plant dusdanig en op de metaalertsbergen ontwikkeld iets kracbtigs tot genezing moest bezii en Na onderzoek bleek het alras dat zij Ier eenerzijde getemperd ter andere zijde ondersteund door andere ingrediënten eene buitengewone ontwikkeling van het baar op verschillende haarsoorlige wezens te weeg bragt zoodat zij aldus zamenges eld een uitmuntend haarverslerkend en haarontwikkelcnd middel mag genoemd worden Vele proeven hebben dit met dezelfde zekerheid bewezen het spreekt wel van zelve dat waar de groeikracht wordt behouden en nieuwe wortels worden geteeld de grijsheid van zelve uitblijfij Men gebrnifce het als pomade een weinig op de hand wa irme le men het haar inwrijft is voldoende zoodat men in plaats van haarolie of pomade dit middel bijna kosteloos kan gebruikeu De prijs per flesclije is gesteld op 60 cents Hoofddépêt te Delft bji A BREETVELTAz En verder bijMej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER ifoWerrfam Westewagestraat A EEIJNARD Oostpoort C WILHELMUS Xt Woerdm A PRINS Zectnhmzm W BARES Gorincliem 3 J GHOENHUIZEN Utrecjit En meer bekende üépóts in ons Eijk Boel druktmj rao 4 BR1NKMA ï Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de titad geechiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is J franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOrUA 13 Jnnij Eene treurige tijding is het belangrükste nieuws der laatste dagen Michael de vorst van Servië is Ie Belgrado in het park wandelende overvallen door drie met revolvers gewapende mannen en na eene regering van nog geen acht jaren in 43 jarigen leeftijd vermoord De stellige bijzonderheden van het feit onibreken nog grootendeels Zulke onverwachte gebeurtenissen kunnen grooie beroering na zich slepen vooral in dat gedeelte van Europa waar de turksohe magt als tot een schaduw is ingekrompen en onder de verschillende volksstammen duurzame onrust en afkeer van het turksehe oppergezag heerscht De turksehe regering zelve is met den besten geest bezield en verwacht alleen uilkomst van verzoenende maatregelen Om het zieke leven te redden komt men de christenbevolking in alles te gemoet Maar de hoop op welslagen is gering want een groot gedeelte der Turken verfoeit df nieuwigheden die roet den islam strijden en de christenen zijn onverzoenlijk tegenover hunne onderdrukkers en Rusland wil zijne plannen niet opgeven en wordt daarin gesterkt door den zin der bevolking De regeling der oosteurijksche financiën zal weldra tot stand komen de conpoobelasiing hoezeer nog altijd een daad van onregtvaardigheid is met matiging doorgegaan en ten aanzien der overblijvende regeling is de regering tot billijke schikking geneigd Blijft de vrede bewaard dan kan men hopen dat het geschokle crediet zich zal herstellen Zoo Oostenrijk in een oorlog gewikkeld wordt dan zal het de straf dragen zijner onregtvaardigheid in de bezwaren die bg vernienwde leeniog voor den dag zullen komen In Italië dringen de vertegenwoordigers de regering tot onregt tegen het buitenland zij eischen eene algemeene toepassing der belasting op de rente Het zijn ellendige en gevaarlijke maatregelen die slechts dan eene weldadige vrucht zonden opleveren indien de bedrogene geldschieters weigerden langer zulke bankbreukige gouvernementen te steunen In Engeland is men ondanks het vertoon van gerustheid niet onverschillig over dat altijd uitbreiden van het russisch gezag in Middel Azie Eens komt het tot eene botsing en men bespreekt de kansen waar beiden elkander zullen ontmoeten De iersche staatskerk bill wordt nog eens voor de derde maal gelezen en vastgesteld in het lagerhuis om dan in het hoogerhuis te worden behandeld daar werd zij zeker nimmer aangenomen indien het hoogerhuis den thans overwegenden invloed van de gemeenten niet kentle De kei er van Bjazilie wil den oorlog met Paraguay na de behaalde voordeden krachtig doorzetten Deze verzekering bewijst dat de voordeelen niet zoo geheel beslissend zijn en dat er nog krachtsinspanning zal noodig zijn om het gewenschte resultaat te bereiken De gang der zaken in Frankrijk is slepend en onzeker Men moet zich ten aanzien der gezindheid van het volk en der bedoelingen der regering vergenoegen met gissingen en vermoedens Vervolgingen tegen verschillende bladen ingesteld getuigen tegen de verzoenende woorden van ministeriele circulaires en berigten van geweldenarijen der boeren tegen kerken en geestelijken doen ons twijfelen aan de rustige rust der zoo gelukkige onderdanen van den grooten keizer Wij ademen rnimer het nieuwe bewind treedt op onder gnnstige voorteekenen weldra zullen de gewijzigde begrootingen zijn aaugenoisen Het gehuil T8n enkele ultra conservatieve bladen die nu geheel vergeten wat zij dagen geleden beweerden en eene partij onder de leiding van den zoo gunsfg bek nden D Koorders zal in Nederland zeker weinig invloed oefenen op d £ publieke opinie De oonservatievea smelten weg als de sneeuw voor de lentezon die rigting is ellendig nitgsput door overspanning Zelfs de talrijke slijmgasten leven op tot gematigde vrijzinnigheid En weldra zullen de daden van De prijs der Advertentien vsn één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 0 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Biiitengewoue letters worden berekend lusr plaatsruimte het ministerie den goeden dunk bevestigen en de verwachting vervullen dal wij terugkeeren tot het pad van vooruitgang vertrouwen en algemeene zamenstemming van volk en regering buitenland IiOnden lO Jnnij De behandeling der schotsche reformbill is door het lagerhuis ten einde gebragt De bill is met betrekkelijk weinige wijzigingen tot stand gekomen Aan zeven engelsche stadjes is het regi ontnomen tot het verkiezen van een eigen vertegenwoordiger ten einde plaats te maken voor de zeven schotsche leden waarmede het aantal van Schotland vertegenwoordigers zal vermeerderd worden De beslissing over een voorstel van een der leden om de beschikking over de geldmiddelen ter bestrijding der staatsuitgaven niet voor het geheele dienstjaar maar slechts voor negen maanden toe te staan is aangehouden Dit voorstel dat door de regering erd bestreden was gedaan om voor te komen dat bet ministerie de zamenkomst van een nieuw parlement mogt willen uitstellen ten einde zijn bestaan te rekken Parijs 11 Junij De oplossing in Oostenrijk aan de financiële ki estie gegeven door de coupon belasting heeft hier eene groote ontevredenheid vercorzaakt Men had nog altijd hoop dat Oostenrijk zou terugdeinzen voor de waarschuwingen van verschillende kanten ontvangen La France beweert dat Oostenrijks crediet op de fransche markt als verlort i is aan te merken De Fatric noemt de wet een onregtvaardige wet en veraekert dat de fransche regering niet gezind is het maar zoo te laten bij de vertoogen door haar reeds bij het Weener kabinet ngediend Door de Corresp Havas ivurdt insgelijks berigt dat de fransche regering na reeds voor lang aan het oostenrijksche bewind vriendschappelijken raad gegeven te hebben met betrekking tot de rentebelasting thans op nieuw bij dat bewind stappen doet in het belang der zoo zeer benadeelde fransche belangen W eenen ll Jnnij Men meent hier verschijnselen op te merken waaruit op te maken is dat de geestelijkheid den last uit Rome heeft ontvangen om thans nn de confessionele wetten tot stand gekomen en afgekondigd zijn den tot dusver gevoerilen verbitterden si rijd daartegen te staken Pesth lU Junij Klapka begroet in een der bladen prin Napoleon als den bevorderaar eener alliantie tusschen Frankrijk Pruisen Oostenrijk en Hongarije tegen bet Moscovitismns De prins vertrekt heden van hier Florence lO Junij De kamer van afgevaardigden heeft het voorstel verworpen om de staatssahuldbrieven die in handen van buitenlanders zijn van de couponbelasting vrij te stellen Alleen ten aanzien der engelsch sardinische leening is deze vrijstelling aangenomen Eonstantinopel lO Junij De sultan heeft op nimt in eene audiëntie ie kennen gegeven dat hij volstrekt geen onderscheid wenscht te maken tusschen de Christenen en Muzelmannen De sultan wenscht in de europesche statenrij eene positie in te nemen gelijk aan die der overige mogendheden Belgrado lO Junij De regerende vorst prin Michael is bedeu namiddag terwijl hij eene wandeling in het part deed door drie personen aangevallen en met een pistool gedood Er heerscht eene verschrikkelijke agitatie in de stad 11 Junij Het voorloopig bewind bestaande nit denpresident van den senaat Marinovic den minister van justiti Herschianin en den president van het hof van cassatie Petrovic heeft eene proclamatie uitgevaardigd aan het volk waarin hetaangemaand wordt de orde te handhaven Tevens wordt daarbgde Sknptechina bijeengeroepen binnen eeu maand tot regelingvan de zaak der troonopvolging De moordenaars van vorst Michael zijn Radcrasovicb istt zijne beide zonen De vader en een zijner zonen zijn gegrepen Voot zoo ver nit bet gehouden onderzoek gebleken is wa de moordeen daad van wraak die met de politiek niet in verband stond