Goudsche Courant, zondag 14 juni 1868

ADVERTENTIEN Zij die iets te vorderen hebben vin of verschuldigd zijn aan Mpjiifiroiuv de Weduwe van den Heer E N PÜIJK gewoond hebbende en overleden te Gottda worden verzocht daarvan vóór den 1 Julij 1S6S opgaif of betaling te doen ten K uitere van den NotTris W J POETUUN DROOGLEEVER te Gouda D ROfflERSHADSEN S OOGWATER TOT behoud herstel en versterking van het Gezigtsrermosen Dit OOGWATER waarvan de kracht zich sedert 1S42 ten volle heeft beiesupj en tol welks vervaardiging alleen ik door D ROMERSHAUSEN gemagtigd ben wordt door den Apothecar v GIiMBOBN te Emmenek nagtmaakt ea onder bovenstaanden naam aangeboden vooral lu Nederland daar zijne vervalsching ib Puit chland voldoende bekend is Daar ik zijn OOGWATER iiaanwkenrig onderzocht heb zoo moet ik tegen bet gebruik daarvan waarschuwen en breng tevens onder de aandacht dat bet OChtS OOG WATER van D ROMERSHAUSEN alleen bij mij te verkrggen is b 1 Thaler de groote en 20 Silb Gr de kleme Flescb waarbij eene gebruiLsaanwiizing in de Nederlandsche taal is gevoegd Dr F Gr OEISS 4kfn l p Elbe 12 Janij Wegens den moord op vorat Michael frepleegd 19 een uitgebreid onderzoek mge leld De orde is nergens srstoord e boerin leveren elven personen die verd icnt norileu attn de politie over De bniienlancisohe vertegennoonligers houden talrjke conferertien met de regering Het vreeselijk gehavende lijk van den vorst is heden gebalsemd en ial waarschijniijk overmorgen worden bijgezet öinncnlanö GOCD 13 JüDij T p ipsen gisteren opgeroepen vergidering van den raad heeft seen luorlging geh id niiir is eriU i d lul dingsdaï a s aangezien geen voldoend aanlal ieden n i ongekonien Tegenwoorlig naren de iieeren van Berden H endoorn de Grave Ba giar Kernv vnn Gennep v ii S ruien en Pepers m den heer mr C Foek i op ijn verdoek eervolontslag vereend ils lurjienipcsier van ni t rdam Z M heeft aan mr F G E H lau Lil lar eervol ontslag verleend als riadsheer m het prov gereglshof m NoordHoU in l In de ziiling vin de tneede kamer van don lerdng vv saan de orile de behandeling der staal begrooimg voor ISbS en el hoofdsiuk I dep van jusIiIip Door de hh vanBp ma Godffroi de Bosch Kemper en Bergm in crdeii eenige circulaire besproken door den vorigen min vin jusiitie nilgevaardigu De beide lait en bep i den hunne houding tekeuoverdit miiiislerie die niet zou zijn eene sjslhemali che oppositie ina r eene gemoedelijke overnegiug van de aau te bieilen elsontwerpen De heer Kalff H rak de regierlijke orgmisaiieDe minister v m jiistiiie zou de versclnlleuiie ondervverj n van wetgeving in ovcrveizing nemen ep dies Irtchien te doen lot veibeleiinir der ic eri uetleii De on er il lee ingen pii verdere artt L iveii veiiz üof lot di=cu ip Bij i 42 erd door den miiu ier eene vennindeniig met iOUIJ vcurgedrageuen aangenomen Ten slotte werd het hoofiUluk met algemeenestemmen aant eiiomen De voor iltei g if kenni dat de ministers van oorlog en bmnenl zaken ler cliillerde vvel oatwerpen door hunne voorgangere voorgeeln en hadden ingetrokken als o a tot regeling vin het hooger onderwijl tot Jlj lg ng der net op he lager ondern ij op de begri ilplaalsenenz De berTad ngingeii nerden vervolgens aangevangen overhooldsl V bmnenl zaken De heer Gefkrn vonrl de mtrekkiiiE der vvij iging van de wet op het lager onderwijs nog alsignificatief De minisier van binnenl aken had dal onderwerp irgefokken omdat het niet Ariti ilter vveM cli volilecl enhij van oordeel wa dit eene s rikte hindhaviig der wet aiil ö7 a in vele bezwaren zou te geraoet komen De hceren v lu Vi sen er Catwvck koorders en van Ni pen bestreden h l gevoelen van den rainistpr Een amendement van den hr koorders op art 2 tot vermeerdering mei ƒ iOOO v m den posi voori at pmenten der mindere ambiemren werd met 51 tegeu 15 sie nmeii verworpfii Vrt 53 jiirwtlden van de geneeskundige amb er Iff n enl op voorsiel is minimiers mei f iöU0 vrrmlii leni r ko en v n hel ailileggen van ilennenpi t jen in Jt duinen enz ad ƒ 2üül is ven illen Art 1S5 nijverheid werd op verzoek van den heer A iriiU met lO OfJÜvermiideid Deze begrooting werd roet algemeene stemmenaangenomen In de zitting der tweede kamer van gisteren zijn vierboofd iukken der st la sbegrooiiiig a ingenomen aN dat van marine met fiO tegen 4 dit van oorlog mei 9 legtii 4 en dievoor fina icien en koloiuep met algemeene stemmen O sclioonhet na de r ne v n den munster v m financiën n imens hetItibinet in de eersie bijeenkomst der k imer niigespr ken en nahetgeen in de vorige limoen was aangevoerl ah uij i stilzmjgende conditie was aai genomen om mei het oog op denkorten tijd dat het minisierie was opgeireden en den insgelijkskorten termijn voor de nog loopende cndielwetten ihins mgeene algemeene beschouwt gen te treden hoewel de regeringiich tot npjere inlichting hetzij nu ot laler bereid had verklaard hebben toch de gisteren beli ludelde hoofdstukkenaanleiding tot discussie ook over algemeene beginselen gegeïen waarbij de betrokken ministers voor zoover ij omtrentgpretaal behandelde punten reeds eene vaste meening haddenof eenig onderzoek hadden kunnen instellen daarvan hebbendoen blijken of zich nadere verklaring voorbehielden Uit Hage schrijft men aan de Arnh Cour De heerSant van Limourg i slechls ad interim benoemd tot minister an bniten zaken Zeker zal dat interiraaire karakter aanleiding geven tot vele ond rslelhngen Mij dunkt eehler dat dereden voor de hand ligi Mep benoemt geen gezanten totandere belreVkingen dan met voorkennis v m de mogendheid bij wie ZIJ gpiccrejiteerd zijn 1 is dit ook eene bloote for Bahteit de inlernatiorale beleefdheid vordert ze ea de defi nitieve benoeming van de i heer Koe 1 van Limburg zoo zij al volgt zou eerst plaats hebben nadct men te Washington van zijne optredu g had kennis gekregen Zoo zij al volgt zeg ik want het is zeer wel mogrlijk dat de heer Rue t van Limburg interim iir blijft ot zijoe definitieve aftred ng om dau zijue d plom i ieke loupbiaa voort te zetten Het volgende ingezonden stukje leest men m de N Bred en Oost Cl Zjo als men algemeen verzekeit zalhet dagbhd de fi d w larvan de redarlie in een bijzonderevriendsch ip met onzen tegenwooidig n minister vin justitie staat dei strijil tegen de liberalen opgeven i iellegensiaande de Tijd onlangs door bemiddeling van een conservatief minisier 20 UfjO tot onilerstmd ontvangen hieft De N Kütt Contant zegt De conservatieve bladenvroegen met een zekeren ophef nat de i alie ucl van dit liberale kibinet zoude zeggen 1 De twee groute koopsleden van ons land Amsterdam en Rotterdam gaven een ondubbelzinnig antnoord door onmiddellijk na de opireding van het minisierie met ainz enl jke mee derheid twee liberilen te kiezen voor de provinciale staten en dnt nel uitdrukkelijk onder polilieke vlag I Dingsdag is in de zitting van den gemeenteraid te s Hage na di cussie met 2ï tegen 7 stemmen aangenomen het voorsiel van burg en weth betreffende hel overnemen van sf den bij het geprojecteerde station voor den spoorweg Gouda s Graveiihage zijnde de toegangsnegen lot dit station de een ter breedte van 23 el en de andere van Ib el waarvan de t iie annvangt aan den Bezuidenhontschen neg naast het hotel de Bellevue en de andere op den Z O Builensingel onder verbindtenis van de zijde der gemeente om da ir voor I mei 1870 beslriiing van tiottoirs te geren en die loegangen na 1 dec 1870 be oorlijic te doen verlichten en het leggen van eene brug over hit water In schcn den Zwarten neg en den Z O Buitens i gel legeiiovei ne oiiiw orj en sir at In Liixembiirir ziju de uitgeveis vim tuee dig diden van l Aveiiir en van l l nioii in hechtenis genomen Deze d igbladen Ijverden zeer voor eene inlijving van Liixemburg bij Frink I rijk en v aren diirbij in den laiisten tijd op onbes humde nijze te nerk gegaan Aanleiding tot deze gev ingenneming is geneest het aanplakken op de mrren der hoofdstad v ui een l billet vvaarliij de bevolking m hevige tialnerd i inze et daor I daden te toonen dat ztj de vereeniging met ïruiKrjk verlangt Uit een verslag omtrent den slaat cU den 1 it dbonw en veeteelt over 1867 in tnd en oord Holland dooi het hoofdbestuur der holl maalsch ippij van 1 ludboun opgemaakt blijkto a d It op dit oogenblik geene gev illen van veeziekte meerin Nederland aanwezig of bekend zijn Baarenlegeii vcrhift zieh de loi gziekte weder meer en meer die ec iter bepiild bestreden kan worden door het middel van inenting I e arrond regtbank te Vuistertiara heeft uitspraak gedaanin zake het ongeval tiat 20 mei 186C op den holl sponrtvegte Veeneubitrü voorviel Len oer reizii ers W j aan een been geheel doch op zijn 62jarigen leeftijd wilde het I andere been met genezen Hij kon nu evennel na ir Engeland eriigkeeren De maatschappij d cht dat de zaak hiermeile nas algetlaan doch de heer Nel on stelde na vergeefsche minnelijke pogingen eene egtsvordering in tegen de mnischippij voor de arrond regtbank te I oiulerhoud gevorderd daar hij door het engelsche gOQvernemeot IS gepensioneerd met ƒ 420O s Jaars Men schrijft ons uil deu Alblasserwaard van donderdag Het drooge narme vveêr heeft gedurende de laatste 8 dagen gelijk op alle veld en tiunvruchten een ongelooflijken invloed uitgeoefend op den hennep Men kan tegenwoordig dit gena by den d g zien groeijen zelfs 18 op een stuk land waargenomen dat dit produkt 12 ned duimen in lengte toeram u 24 uren De te velde staande aardappelen groeijcn mede verbazend snel Eegen ordt echter thans eene nezeutlijke behoefte De nieuwe soorten worden tegen ƒ 7 en ƒ 8 het mud verkocht Over hel algemeen brengt de melkerij neinig uivel op naar eveure ligheid van de hoeveelheid meik De melk is te dun en wnterichtig een gsvolg v u het ii de velden aan wezig ijn van üogenaamd vloi of w Uei i i m Jut voornamelijk gegroeid 19 toen het water de neil inden nog drassig hield daarom is men bezig de netlanden te blooteii en daarvan zooveel mogelijk te zuiveren De prijs voor de kaas s iets beier Men besteedt thans 17 a 17 50 de 50 ned ponden VVeiboter geldt O 90 het nel pond en de grasboter 110 Sog meldt men ons van da ir dd gisteren Hellen zijn de geaieenlen Langerak Nieuw poort en GrootAmioprs mei een bezoek vereerd van Z Exe nen commissiiis des koniiigs i deze provincie Na de o enhue gebouwen bezocht te hebben n im Z Etc met helaugsielliug kennis van den ging van het onderwijs am deopenbire scholen en gnf daarover zijne bijzondere tevredenheid te kennen Ijé jkbaar zeer vol lain over den toestand dier gemeenten zette Z L c zijne inspeciie reue verder voort De te Gouila gevestigde sui commusw der vereeniging to voortdmende onderiieuning nan nayelatene beti elhttgen van terongelukte iisichtr ie Kuiu jf ff Xooidicijk a r als daaitoe door de it Levden gevestigde hoolJ cummissie gemagti2tl heeft de eer er kennisneming van de leden vin deze vereenijjing te beiiïten dat eersidaags over het j larlijk ch bedr g nairioor dooi hen iniesctireien is zil worden beschikt Het groot getal van dceluf menden tt dezer slede getuigt gunstig voor de ingenomenheid met deze lueii chlievende vereeniïïtng De commissie den railden gevers hiilelijk duik betuigende voor den beloonden goeden wil verkeeri in het vcrlionuen dat ZIJ sieeds prijs zullen stellen op de aui name ze fvoldoe in2 van leden te ziju van eene vereeiiioinit tn doel hebbende oiKi isteiiniug te verscha f n aan ongelnkkigt weduwen en weezen n er eehlgenooien en vailers bij het ut oefenen van hun geviirlijk beroep verongelukt zijn De Commissie die bereid is am hen die zich bij deze vereeniging weiisclien aan te slniieii de noodige inlichtingen te geven neemt de vrijhei I a in belangstellenden mede te deelen dat de jaarlijksche bijdragen door de ie leu zelven bepaald worden en slechts tot neileropzeggens verbindend zijn terwijl het mintmnm vtin deelneming voor net lidmaatscliap op vj iig cent per j 1 ir bepaild is N tnieiis tie sul omraissie voornoemd Gouda lunj 1 68 l W ESTEEBVVN NB De leien der subcommissie zijn de heere i vi ester B N AOKSTMV ScHONEVELD VIS DEB ClOET en SvlOMON HlIJGESS p o L I T I r Ain het buieTu in poli ie zijn voorhanden 3 sleutels 1 tabaksdoos en 1 andel tok refjibehbenden kunnen deze voorwerpen terug krijgen am het bureau voornoemd l 25 JARIGE fSi it 3i Il P V4V EEEDI DOETLAND s i N il b H H01JTA M 13 ji GoüDA 14 Junij 136S j 3 M Eenige XenmifffetiJig j üAit ii l WSJÏJSJSÏC ÖAWCiïS GJS Openbare Verkooping te Haastrecht op VRIJDAG 19 JUNIJ 1868 morgens ten elf ure m de ZwA A aldaar van TWEE aldaar slaande WOONHT7IZEN B N 143 en 149 aan de Hoogslr iat en op de Groole haven zijnde belden bij de neek verhnurd en te aanvaardpn en betalen 1 Augustus a s Nadere iiiliditin en geeft de Notaris J G BRObWERNlJHOFP te Haastrecif jt5iuengdc Berlgteii an Liverpool zijo naar eMt ork Tertrokken 650 iDurn oneii oorDamehjk Qit Uallit en de Midlaud graafschappen I e Daitscht rs hebbtn jaarlijks 480 000 riem pdpier noodig voor hnone courHiitfcn Pe pumclijke nuii ius heeft te Markttoerigten G0U d 3 H Junij Ropj e eu boekweit br igteu vorige prijztn op leruii tarwe ha er eu ger t neder iet minder uer den ifgejeipti dan iri de vonjre week Tarv PuoUcne per 240Ü kilo ƒ 4 20 Roode Kleef ï ïia ƒ 400 Zeeuwche per mud ƒ IJ oU i y 14 25 Kugjre y 50 a 9bü Ger t 5 1 7 Hner 375a 5 Bof k weit Froiischf per 2100 kilo 170 d ƒ 190 Noordbr ƒ 215 a ƒ 235 Bruine buone i y 8 50 a ƒ 13 Witte boeien ƒ 8 a ƒ 11 De veemarkt mpt jrenonen aanvotr de In idel iets levendiger schipeu eu itnnjeren Iriag VTrkens eu biggen laedemoeijelijk te verkoopeu K as Aangevoerd 9S parijen prijs 17 a ƒ 20 Goeboter ƒ 1 Ob a 11 Weiboter ƒ O 4 a ƒ O 94 Burgerlijke Stand GOl D Gfbohen 9 Juny Maria oude H C Kroeders en L Datjtz 0 bRt EDE 9 Juoij an Ddlen 4 M Kerkhof 1 j 10 m 10 F Snaterse 3 m V H an der Meijn 3 m GuRWD 10 Junij A Grendel en i Hoogeveen A de Mol en J Zorg J J van Leeuw eu en M C Bantzinger J J van LEELWEX Eigenaar Sjiiermgslraat F u 2d heeft de eer zijnen geichten Sladgenooten Ie berichten dat hij ruim orteerd i van alle GOUDEN en ZILVEREN ERKEN en beveelt zich beleefd aan tot het maken en repareeren vin alle GOLDEN ZIL EREN en HAARW ERKEN