Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1868

gunste der verheffing van prins Milan tot den trooo De engelscbe gezant te Konstanlinopel beeft alhier zijn leedn o en over den moord doen hetuigen De begrafenis van vorst Michael heeft in de grootste orde plaats gehad Het stoffelijk overschot is in het familiegraf in de eathcdraal bijgezet De plegligheid werd bijgewoond door vorstin Julia en de gezamentlijke buitenlandsche vertegeuwoordigers Prius Milan zal aan de vorstin weduwe ter opvoeding wordeu gegeven en lot aan zijne meerderjarigheid zal lc vorstin deelnemen aan de regering des lands Het gevoelen dat prins KarageorgevicU het hoofd is van Ie zamenzwering wint al meer en meer veld Het voorloopig bewind zal vermoedelijk van Oostenrijk zijne uitlevering vragen 6tnncnland GOl D 4 17 Jttiiij De verjaardag van H M de koningin wordt heden alhier op de gebruikelijke wijze gevierd door het ui steken vanvlaggen het spelen van het carillon en het houden van parade ran garnizoen en schutterij enz enz Z H heeft E E Lit op verzoek eervol ontslagen alsleeraar aan de rijks hoogere biirgersnhool alhier en tot leeraarbeuoemtl A Koozeboom dusver leeraar aan de rijks hoogereburgerschool te Helmoiid Z Vl heeft aan 1 Edelkoort gewe en rijks veldwachterder 2 klasse alhier verleend een pensioen van ƒ 158 sjaars De eerste kamer der slateii gerieraal is lot hervatting derwerkzaambeden bijeengeroepen tegen maandag 22 dezer In de zitting van zaturdag was aan de orde de vaststelling van hoofdstuk herv eerediensi De heer Jouckbloet zeide er prijs op te stellen wanneer de regering thanshare bedoeling kenbaar maakte of zij de afzonderlijke departementen voorstond of de hand zou slaan aan de afscheidingvan kerk en staat De minister van financiën gaf als het voornemen der regering te kennen dat zij ten krachtigste bevorderen zal de algeheele opht ffing van de departementen vaneeredienst De minister durfde nog niet beloven dat die toestand reeds bij de volgende begrooiing in het leven zou wordengeroepen Pe hh van Nisppn van assenaer Catwyck vander Does Ziniricq Bergman Gefken en Saaymans Vader verklaren zich tegen de opheffing van de afzonderlijke eeredienstdeparteraenten en achten om verschillende re tenen de scheidingvan kerk en sta at hoogst schadelijk De heer Koorders wasvolkomen verzekerd dat men bij de uitvoering van deze zaakop zulke moeijelijkheden zou stuiten dat men zich nog velliveemaal zou bedenken alvorens zulk eeiieu beslissenden slapte wagen Pe heer de Bosch Keroper verklaarde zich grootvoorstander van de afscheiding waardoor de geest der grondwet wordt gevolgd Het geheele hoofdstuk werd nietalgeraeene stemmen aangenomen Dit was evenzeer het geval en zonder beraadslaging met de hoofdstukken XI r k eeredienst en XII i onvoorziene uitgaven Bij art 1 der wet totaanvulling der middelen heeft de beer van Delden zijn slemdoen opgaan tegen het verderfelijk stelsel van het te veel steunen op de koloniale balen Pe heer Rochussen waarschuwdedaarentegen voor het stoppen der bronnen van inkomst uitludie door het voortzetten van hel sloopingswerk van het cnltuurslelsel De minister van financiën siemt volkomen in dathet verderfelijk is verder voort Ie gaan de toestand tan s lands financiën afhankelijk te maken van de koloniale balen Daarom l hij zoolang di mogelijk is s lands uitgaven binnen deperken zoeken te tonden maar is er meer noodig dan zou hijliet terugdeinzen aan de natie te zeggen dat is noodig belaaljet zelf want Inrie kan er niet in voorzien Het hoofdstukwordt daarop met 63 tegen 1 stem zijnde die van den heer an der Linden aangenomen Maandag heeft in de zitting van de tweede kamer deaangekondigde interpellatie van den heer Koorders plaats gehad Deinterpeljant vroeg inlichtingen om rent de kabinelsformatie e koloniale en oaderwijs kwestie De minister van Snanciéndeo Heer Koorders beantwoordende gaf te kennen dat de leidende gedachte bij de vorming van dit kabinet geene anderewas dan eene verzoenende hierin gelegen om zooveel mogelijknienwe mannen daarin zitting te doen nemen Daarom hadook de hr Tborbecke ge n portefeuille aanvaard hoewel s mansboogen leeftijd daarop eveneens van invloed was De min van koloniën zal zrjne eerste zorg wijden aan de regeling vanJ eoltunraangelegenheden bij de wet in liberalen zin De alio van binuenl ïnken verklaart zoo stellig mogeljjk dat vanlein geen herziening der wet op het lager onderwijs te verwachten is want hij heeft de vaste overtuiging dat bij eer jjke toepassing dier wet aan alle grieven kan tegemoetgekomenworden Daarna hebben nog het woord gevoerd de heerenHeijdenrijck van Sypestein en de Brauw waarbij de heer van I Sypesleiii zijne ongerustheid te kennen gaf op koloniaal gebied en de heer de Brauw zijne bezwaren blootlegde tegen de intrekking van de wet op het lager onderwijs In de zitting van de tweede kamer bepaalde het debatnaar aanleiding der interpellatie zich 1 tot de onderwijskwestie 2 de koloniale kwestie en 3 de formatie en rigtiug van het kabiuei Bij de opderwijs kweslie gold het deintrekking der wijzigingswet en de verklaring dat de ministerwijziging onnondig acht maar eerlijke en regtvaardige toepas sing belooft Daarover betuigden leedwezen en teleurstelling t de heeren Gefken van Wassenaer Catwyck van Nispen van Kuyk Saaymans Vader Hoffman Haffman en van der Does de Willebois Daartegenover stonden de hh de Bosch Kemper en Lenting die de schoolwet en den minister verdedigden In zeer verschillenden zin spraken over de koloniale aangelegenheden de heeren de Bosch Kemper Nierstrasz v d Hucht Sloet V d Beele en Sochussen De heer Sloet v d Beele heeft met warmte zijn gevoerd bestuur in Indie verdedigd De heer de Bosch Keniper heeft zich gunstig uitgelaten over het ministerie en daaraan zijn aanvankelijk vertrouwen geschonken De discussie is niet geëindigd Jit Boskoop berigt men van 12 junij Heden werdalhier de aangekondigde tenioonstelling van aardbezien geopend Er wareu vele variëteiten ten toon gesteld Onder de nieuwstingevoerden merkte men op Dr Nicaise waarvan 14 stuks kilogr wogen ook van audere oude varieleiieu waren kolossalevruciiien aanwezig Onder de tenioorigesielde heesters en bloemen trokken vooral de aandacht de inzeuilingen van AucubaJapcnica waarvan 2 varietcilen verlegenwoordigd waren veleovan vruchten voorzien Door het schoonste weder begunstigd viel aan deze tentoonstelling een talrijk bezoek ten deel Men schrijft uit Nieuw Beijerland ïeu gevolge der langdurige droogte beloven de vejdgewassen over het algemeen niet zooveel als in het voorjaar zich liet aanzien Onder voorbehoud dat bij het spoedig valleu van regen nog veel ten goede kan komen kan hel volgende gcnieid worden Tarwe rogge en zomergerst slaan boven het middelmatige Wintergerst goed Paardenboouen vrij goed Erwten en koolzaad zeer slecht Vlas zeer weinig te vinden en wat er nog is is beneden het middelmatige Aardappelen uitmuntend Van boomvrnchten is er uitzigt op appelen minder op peeren Oude Tonge Over het algemeen is het koolzaad slechtgelukt gerst heeft door droogte veel geleden en zul maar een j middelraaiig gewas geven tarwe is veel uitgezaaid en belooft over het algemeen een voldoend gewas hoewel alle vruchten behoefte aan regen hebben vlas is niet veel verbouwd eu daarvan wordt over het algemeen en ligt gewas verwacht de vrucht lijdt veel van de zoogenaamde kwade koppen echter zoude een dag regen hierin nog eenige verandering kunnen veroorzaken Aardappelen zijn er bijzonder veel uitgepoot en komen algemeen gunstig uit meekrap is meer geplant dan vorige jaren en heeft gunstig weder boonen erwten en w eilanden lijden vpel van de droogte Wornierveer De stand der veldgewassen in deze omstreken is uitmuntend te nof men en doel verwachten dat deopbrengst ctie van menig verloopen jaar zal overtreffen Deligte nachtvorst die in het bt gin van deze week is waargenomen zal hier van weinig merkbaar schadelijken invloed zijn alleen zou de droogte indien zij blijft aanhouden op denduur hinderlijk kunnen worden de overvloedige danw echter die in de laatste nachten op de velden lag vult voor eengoed deel liet gebrek aan regen aan Harlingeu Omtrent den staat der veldgewassen in deze omstreken kunnen wij mededeelen dat die van het vlas uitmuntend is van koolzaad zeer goed rogge goed maar weinig te velde tarwe heel goed even als haver en gerst erwten en boonen best en aardappelen uitmuntend Men verwacht dus een voonleeligen oogst Groningen Het aanhoudend schoone weder werkt zeergunstig op de veldgewassen in deze provincie De toestancldezer en bepaaldelijk van het vlaa is dientengevolge zeer goed zoodat men een uitnemcnden oogst verwacht Nunspeet Was de maand mei vooral in de eerste helftzeer gunstig voor de gewassen thans begint de droogte zorgwekkend te worden In sommige streken zijn verbazend veelrupsen in de fruitboomen die den anders veel belovendenoogst bedreigen De hooibouw is veertien dagen vroeger begonnen dan andere jaren de opbrengst is overvloedig Vrijhoeven Oapelle De stand der veldgewasseu in dezegemeente en omstreken is uitroantepd Jammer dat door dehevige nachtvorst in den nacht vap 3 ap junij jl de boekweit die heerlijk te veld stond totaal bevroren is zoodatverscheidene landbouwers dezelve hebben omgeploegd en tpnieuw gezaaid Ook vele stukken aardappelen hebben doordie vor t geleden De tarwe voor zooveel hier verbouwd is uitnemend alsook de gerst rogge boonen ertvlen haver laten niets te wenschen over Het vlas in deze streken weinig verbouwd wordende staat uitnemend Ie veld Men schrijft ons uit den Alblasserwaard van 15 junij Deberigten omtrent den landbouw zijn over het algemeen gunstig Deweilanden siaan uitmuntend en ook de hooilanden beloven eeu voldoend gewas hoewel de droogte der laatste dagen het gras zeer heeftverminderd De hooiverpachlingen braglen minder op dan in gewonejaren hetgeen is toe te schrijven aan de groote hoeveelheidhooi die is overgeschoten De invloed van den hoogen waterstand van verleden jaar wordt nog algemeen gevoeld vooralin de melkery daar het melkvee niet zooveel geeft als anders De veestapel verkeert in den besten welstand de longziekteverdwijnt Het heugt echter weinig landbouwers dat zooveelkoeijeu haar kalf verlegden zoo als men dit noemt als in denafgeloopen winter De laatste prijzen der boter waren van ƒ 1 15 tot ƒ 1 36 per ned S terwijl de kaas van ƒ 15 tot ƒ IS perned ff geldt De hennip is bij velen vooral op hooggelegenstukken land slechts ten deele gelukt de hoop dat de regennog veel achterblijvend zaad zou doen opkomen is nu verijdeld De aardappelen slaan overal schoon te veld en beloven eennitmunieiid gewas vooral zoo het nu tegen het zetten der vruchteens ferm regende De appetboomen zijn volgeladen mindergoed de peren die door de nachtvorsten veel hebben geleden terwijl door het hooge water van verleden jaar nog veel pereboomen sterven hoewel zij prachtig gebloeid hebhen In hetgedeelte van den waard dat tot het hoofdkiesdisirict Dordrecht behoort heefi men over het algemeen met het grootste genoegende optreding van het nieuwe ministerie vernomen en menhoopt de plaats van v Bosse waardig vervuld te zien doorde keus van Gevers Deynoot wij mogen goed orthodox in deleer zijn zoo als men het noemt in het staatkundige hebbenwij liever overschotten dan te konen en liever rust dan dateeuwige gekijf van de laatste tijden daarom zal Gevers Deynootin deze streken de man zijn Men schrijft ons nog uit den Alblasserwaard van gisteren De thans afgeloopen hooiverpachlingen hebben over het algemeen meer opgebragt dan vorige jaren Men rekent dan ookop eenen voordeeligen hooi oogst Niemand heugt een jaar waarin op zóó spoedige wijze hooi gewonnen werd Menigeenbrengt hooi binnen dat 3 of 4 dagen te voren gras was engemaaid werd Alles snakt naar regen waarom dan ook voortdurend het rivierwater in de polders gelaten wordt ten einde7X oveel mogelijk aan de behoefte aan water te gemoet te komen Gemengde Berigten In september 1S69 zal te Pesth eene hongaarsche tentoonstelling gehouden wortleo Het miTiisterie te Bucharest wil zijn ontslag De internationale telegrafen confereutie is zaturdag jl te Weeüen geopend Ook in West lndie heeft men gunstige verwachting van den oogst Te Lima sterven dagelijks 150 ruenseheu aan de gele koorts in de hospitalen liggen 2S00 zieken Met 1 jan 1872 zal het tiendtelig stelsel van maten en gewigten ingevoerd worden in den noordduitschen botid Den 11 jonij is tneu in de omstreken van Nijmegen btgonntn het graan te paaiJKQ de opbrengst zal een derde meer bedragen dan in het verleden jaar In de kuleuraijnen van Groot Brittauje komen jaarlijks gemiddeld 1000 personen ora De stoomkorvet Herthn is verbrand in de haven van Kiel Zaturdag zijn drie der uit Magdala verloste gehangen te Alesandrie scheep gegaan naar Engeland Het nog niet betaalde restant der kosten van de parijsche stratcnverbouwiog bedraagt 453 millioen Men wil het anistirdamsche paleis voor volksvlijt verloten een inillioen loten van een gulden Te Gateshead is bij i en feest eene tribune met meer dan 600 personen ingestort De duitsche staten zullen door geldelijke bijdragen de voltooijing bevorderen van Grimm s woordenboek boek De herachte rajah van Serawak James Hrooke is in £ ugeland overleden Het proces van Jefferson Davis is uitgesteld tot november Te CanidcDstown ia een standbeeld opgerïgt voor Cubdeo tit het gevangeiihuis te Leeuwarden zijn zes boeven ontsnapt Vergadering van den Gemeenteraad Diogsdag 16 Jnnij Tegenwoordig de bh van Bergen IJzendoorn Toorzitter de Grave Tlrnly Braggaar Westerbaao Reutinger Remy Droogleever van Gennep Kist van Straaten en Peeters De notulen der beide vorige vergaderingen wor n gelezes en gearresteerd Zijn iogekomen eeoe dispositie van bfa ged staten van Zai oUaitd hoadende goedkeuring van bet raadsbeslnit faetreSende des afkoop van zellingbaur etc eene missive van B en W iDdienende een voordragt van drie personen ter verkieziog eener hnlponderwijzeres aan de jongejufvronwenschool zijnde mejafvr J J van £ yk te Kampen H C v d Werk td Zslt l ommel en M L E M Frackers te Hensden ter visie en benoeming in de volgcndd vergaderÏBg het rapport der commissie in wier handen eenige rekeningen jijn gesteld waarin de goedkeuiing wordt voorgesteld doch ten aanzien van het burgerlijk en israèlit arrobestnnr voor het vervolg eene kleine rectificatie wonlt aangewezen ter visie en ter afdoening in eene volg vergadering Overgaande tot de orde an den dag komt in behandeling een voorstel om naar aanleiding eener missive van de naamlooze vennootschap de stearinekaarscufabriek Gouda houdende dat zij den der gemeente toc hchooreadeii grond grenzende asn de buitenplaats Moo Bijoü tot deo prijs van ƒ 2ö0ö accepteert te besluiten tot afstand za den groud en wordt dit voorstel aangenomen met algemeene stemmen een voorstel om dien koopprijs te beleggen in inschrijving op het grootboek der N w schuld wordt evenzeer aangenomen Dien ten gevolge moet de begrootiög gewijzigd worden in ontvang en nitgaaf met ƒ iSfiO Aug moet op de begrooting mede in ontfaug en uitgave gebragt worden de kosten van aanbesteding geraamd op f 600 een adres van bewoners van de turfmarkt houdende bezwaren tegen het Het rapport van de commissie strekt ten betoog d t eene berijdbare brug 4 a 5 duixend gulden zou kosten en stelt daarooi voor bij het genoiiien besluit te persisteren de heer Buchoer merkt op dat velen die er geen belang bij hebben geteekend hebben op het adres co dat een brug voor riji uigen onnoodig ia Ue hr Prince komt ter vergadering De hr Viruly ondersteunt den laatsten spreker en wil de brug eerst afbreken eu dan bij ondervinding beoordeelen of er behoefte is aan een brug voor voetgangers De far Peeters is tegen een trappenbrug maar vereenigt zich met het door den hr Virulj voorgestelde De hr Droogleever is voor het behoud van de brug en des noods reparatie De hr Kist wenscht eene proeve te jemen met een trappenbrug De hr van Gennep wil het genomen besluit handhaven De hr Westerbaan scht dat er geea nieuwe brug zal gelegd moeten worden eu dat de voornaamste kosten bestaan zullen in bet verleggen der straat De br Remy vereenigt zich met het advies van den hr Viruly De hr van Straaten insgelijks i a verdere discussier vraagt de hr Peeters of het niet blijkt dat men tegen het vroeger genomen besluit is en nu wordt door den voorzitter in overweging gegeven om het punt uit te stellen tot eene volgende vergadering waartoe wordt besloten De voorzitter deelt mede dat het schoolgebouw is aangenomen en gegund aan J Mulder voor f 19 997 voor kennisgeving Eene missive van den hr I uyten inzendende zijne geloofsbrieven die onderzocht en goedgekeurd worden De hr Bnchner verlaat de tergadering Tot hulponderwijzer aan de openbare tusschenschool wordt met algcmeene stemmen benoemd A M Overeijnder te Moordrecbt Niets meer aan de orde zijnde eindigt de veigadering Varia Een ongunstig licht over den stand der volksbeschaving in het grootste gedeelte van Italië verspreidt eene onlangs door het ministerie van biunenlaiidsche zaken openbaar gemaakte opgave omtrent de in 1SB6 gesloten burgerlijke huwelijken Tan de 120 7 52 gesloten huwelijken konden slechts 22 39 huwelijksacten door de beide gehuwden worden onderteekend 25 957 alleen door den bruidegom 3 002 alleen door de bruid en 89 398 of 57 pC l door geen van beiden Van de 241 501 personen welke tïe bovengenoemde echtparen uitmaakten onderieekenden 73 749 de huwelijksacle terwijl 167 725 en dus bijna 70 pCt verklaardeu niet te kunnen schrijven Hoe groot het verschil van beschaving in de onderscheiden deelen Taa Italië is en hoe ongunstig het zuiden daarin bij het noorden afsteekt blijkt uit eene tabel waarin districtsgewijze wordt opgegeven hoevele van de 100 huwelijksacten door geer van de beide huwende personen onderteekend hebben kunnen worden Daarop sta t bovcjaan Turijn waar slechts 15 van de 100 paren niet in staat waren te onderteekenen verder volgen Como met 18 Bergamo met 22 en Novara met 24 pCt Tusschen 30 en 40 paren op de 100 die niet schrijven konden levenJen de provinciën Cuoeo Porto Mauritio Livomo Brescia Alessandria Milaan en Genua tusschen 40 en 50 pCi Pavia Florence Lucca Cremona Pisa Van hier af verder zuidwaarts klimt de ongunstige verhouding regelmatig tot 81 in de Abruzzen 83 in Basilicata 85 in Terra di Bari en 86 in Calabrie Een tre verschijnsel voorzeker en wel in staat om geen gunstige g chien te koesteren van de gevolgen van dispotie en elericale beginselen Moge de tegenwoordige toestand van Italië daarin spoedig een gunstige verandering te weeg brengen Een raadslid neemt ontslag omdat hg in opinie verschilt met de meerderheid van den gemeenteraad De kiazere verklaren door hun keuze in opinie te verechilleo met de Deerderheid van den gemeenteraad en vereereo het raadtlid weder piet hun vertroiiwen Bewijst dit nu reedt dai de peerderheid Tan deo gemeenteraad het Tertronwea der kiezeri ïiiet meer bezit of wei tnnnen andtre oorzaken medegewerkt kebbes om de verkiezing zoe te doen uitvallen Dit is zeer mogelijk daar de kwestie nn niet volkomen zuiver voor de kiezers gebragt is Anders zal dit echter worden als het raadslid zitting genomen hebbende dezelfde kwestie andermaal ter sprake brengt zijn doel evenmin bereikt ais de vorige maal en dan ook weder zijn ontslag indient Stelt hij zich das ridderl i kandidaat en beslissen de kiezers dan andermaal in zij voordeel dan kan de meerderheid van den raad wel overtuigd zijn dat zij het vertrouwen der kiezera niet meer he it eo aftredci is de boodschap