Goudsche Courant, donderdag 18 juni 1868

chelarij is van de regeringen der voorua imslc landen van Europa niet te vern aehten De politiek zoude zoo iets niet dulden en de vrienden van den vrede de bestrijders van den menschonteerenden oorlog kunnen dus van dit eerste Toorstel in het vervolg veel goeds verwachten 1808 Zuiidag 21 lullij lü OJO jlcctt 200 ii ts phats ilan zal de couscqiiputie der kiezer blijken en dan zal hel duidelijk zijn of men persopen van aken kan onderscheiden I Ilct ia niet te hopen dat de kiezers aan die vuurproef zullen orden onderworpen hoeoel het niet onaardifr zoude zijn om daardoor de politieke ontwikkeling en consequentie van de meerderheid der kiezers te kunnen nagaan GOUDSCHE COURANT Een hartelijke ontvangst een eenvoudige redevoering zonder veel beloften een bedaarde afdoening van dringende zakeo korlom onderlinge welwillendheid een blijk gevende van verlangen naar rust na een langdurigen afmatlenden strijd ziedaar de optreding van het nieuwe ministerie in de kamer De begruotingen zijn afgedaan de voornaamste vroeger ingediende wetten zijn ingetrokken men kan dus een spoedig uiteengaan der kamer verwachten de wagen in den laatsten tijd hevig geschud en geschommeld is weder in het goede spoor en naar het zich nu laat aanzien zullen de tegenwoordige voerlieden dien el eenigen tijd in het spoor houden want niet slechts in de kamer maar ook in het geheele land is het ministerie met vertrouwen ontvaugen De rnssische regering heeft voorgesteld om in het vervolg in den oorlog geen ontploffende ko els meer te gebruiken en de fransche keizer hoe menschlievend toch heeft terstond dit verzoek ingewilligd Is dat de eerste stap op den goeden weg of is de menschheid dit voorstel slechts aan een oogenblikkelijke ingeving verschukligii aan een gril wa iruit volstrekt geen logische gevolgen te trekken zijn Sedert jaren is men er op uit om de veroelgingswcrkiuigen zoo uitstekend mogelijk te maken men wedijverde met elkand ir en met ver rukkiug konde onlangs de fransche minister van oorlog uaroepeuT het chassepotgeweer heeft wonderen gedaaii de tijd der wonderen is teruggekeerd Blijven nu de regeringen conseijuent dan zijn al die uitvindingen vruchteloos wam door menschlievendheid gedrongen zal men conventies sluiten om die nimmer te gebruiken VVant het is toch niet te rijmen om de ontploffende kogels buiten gebruik te stellen en de monsterkanounen de torpedo s de monitors en hoe die nieuwere moordtuigen meer heelen te handhaven en zoo mogelijk nog veel uoodlottigcr te maken Het is iels ongerijmd de onIploti eude kogels te veroordeelen en duizenden te ilooden of te verminken door den wonderdoeaden heiligen Cliassepot Het is huichelarij de ontploffende kogels in den ban te doen n door monitors de geheele bemanning van een oorlogschip re verdrinken Maar zulk een inconsetjuentie zulk een hui Uitgave van A BRINKMAN Zatuje TUttdeiceg y B n 60 Burgerlijke Stand GOUD A Gkbore v 10 Juoij Thomas ouders C P Kerper en E van Boveie t2 Johaooa ouders J Abbema eD J vaa Sod iH Cornelia oaders G Vergeer en J M Schoeumaker 14 Pieter ouders J D van de Vater en A N de Kooing Jobauna Catharioa ouders D J Veeneodaal en A E Kleij Jacobus Anthouie ouders J Overkamp ei J van der Kind 15 Johannes Comelis ouders J C Looijaard en E Ouwel OVEHLLDfcN 12 Juoij S Weeraat hoisvr van H Boocdcrs 58 j J Citton 4 m J W C Sorel 7 m 13 M furrer 4 m 14 H A Greve 61 j D Brockbuizen 7 j A de Uege 13 m ADVERTENTIEN Heden overleed na eene zeer langdurige ziekte mijne innig geliefde echtgenoot SUS NKA WEERA VT tot diepe droefheid van mij en mijne kinderen H BOONDERS Goccv 12 Junij IS65 Heden overleed na een langdurig lijden voorzien van de HH Sacramenten in den ouderdom van ruim 61 jaren de Heer HER 1 NUS ANTOXIUS GREVE C üCiiA 14 Junij ISiïS Eenige Kennifgeting De ajtaire zal op denztlfden voei geroatiimeerd Korden Openbare Verkooping op Dingsdag 23 Junij 1S68 des morgens ten 9 ure in het huis aan hei Veersial Wijk B n 132 te Gouda ten overstaan van Notaris M KIST aldaar v in eeu netten INBOEDEL INVENTARIS van een KAASPAK HÜIS GOUD ZILVER JU WJSISJj en hetgeen verder te voorschijn worden gebragt Daags te voren te ien De ondergeteekende verklaart bij dezedat al hetgeen hij heeft gezegd ten naaeèle Tan ADBIANA BOST huisvrouwT ij ABBAHAM tan GENT i onwaar aii ea laster JAN van VLIET Cioroi IS Janij 1868 KleÏKeg B lar gbebaendea wordt ter tenais gcèi ct f A WO op heden onzen reiziger ƒ M SOüFFKÉ nit ouze dienst ontslagen hebben GEBEOEDEES KAAISTEEG 6oc A 16 Jnnij 186 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en oorspronkelijke voorschrift zij zijn een onfeilbaar geneesmiddel voor gal slijm maag OQgestelheden en slecnte spijsvertering Zij versterken liet gestel verdrijven de huid uitslagen verwekken eetlust zuiveren het bloed en verdrijven de hoofilpijn Zij die de ecMe en van OUdsberOemcLe verlangen halen dezelve bij ondersiaaiide Heeren Heele doozen ƒ 1 50 halve doo n J U 7ö kwart douzen ƒ U 37 te Gouda J C ZELDENRIJK Dordreckt i KREl N J Haastncht J D HARTOG HetltvoetsluU J W BRUCH XieuKveen Doctor J SASSE Rotterdam C J W SNABILLÉ A SCHIPPEREYN Vtrecht T P van den BERGH IJssdsteijn C VaN ZWIETEN SI P Ieder wordt gewaarschu voor de vele namaaksels het getal muet op de doosjes geschreven zijn en de letters G C S in het lak gedrukt Het merk als bereid zijnde volgens het aloude oorspronkelijke voorschrift Malz Borst Bonbons 30 Cents per pakje UNIVERSEEL HÜIS en HULPMIDDEL tegen HOEST HEESCHHEID en VERKOUDHEID Te verkrijgen bij de Heeren J C van VEEUMINGEN te Gouda en HENEI J van den BERG te Waerdeu Malz ChocoXade is mede verkrijgbaar in pakjes van 40 Cis I O Cis 75 Cts en l IO I Aanvragen om Depots franco aan het Centraal Depot van JOH HOEP te Amstïrdam Voor rervalscbiof wordt gewaarscbnwd Dr Chantomelanus OOGE WATEB Dit onwaardeerbaar Oogen water is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den tijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afmatting prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts loekieven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of aderen ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud eêr en die welke bij een sterka lucht of bij schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is roorloopig verkrijgbaar gesteld a 60 Cts per flacon bij T A G van DETH Gouda J J BEUZEMAKEB Leydeu J H KELLER w wagenstr Botterdcau H V B GKIENDT Leuveuhaven H V D GKIENDT Gouds weg Mej I A ScHOCTENS ScHLuTEB Oostmolenstraat J J GBOENHUIZEN C Utree t en meer bekende Depots ia ons lijk Boekdrokkcrij van A BRINKMAN Deze Couratit verschijnt des Donderdags en Zondags lu de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regeU tot des middags ten 12 are grootere moeten vóór 10 ure ingeeonden 2ijn Overzlfft GOV DA 20 Junij Het is weldra gebleken dat de vermoording van den vorst van Servië wel degelijk in verband staat met de politiek en dat er eene spanning in het land bestaat tusschen de partij die droomt van het oprigten van een groot servisch rijk en de partij van vorst Michael die de westersche magten in alles ontzag Zijn bestuur wordt zeer geprezen als van gematigden vooriiiiwane Men verwacht de opvolging vertrouwd te zien aau eeji knaap van elf jaren prins Milan neet of natuurlijken zoon van MicliaeJ die zich nog Ie Parijs onthoudt Deze zal naar men meent door de skuptchina of vertegenwoordiging verkozen worden De moordaanslag wordt toegeschreven aan de familie van den vroeger verdreven vorst wiens zoon of kleinzoon Peter Karageor revitch in Oostenrijk verblijf houdt Doch velen van de misvoegden hebben het oog geslagen op INikolaas vorst van Munieuegro Het staat dus te vreezen dat Servië spoedig eene oor ik van onrust zal worr n daar die half b irbaarsche stammen moeijelijk door een kind in bedwang te houdi n zijn Men veiust eene gerustheid die men niet bezit maar de westersclie mogendheden zullen alles beproeven om den opkomenden storm te stuiten Het ministerie in Spanje is ge ijzigd maar dit zal weinig baten als de regering niet overgaat lot de groote verandering de omverwerping van het willekenrig bestuur de agitatie wordt door den honger gevoed de troepen vereeuigen zich in Castilie n het gerucht van het uitbreken van een opstand moge voorbarig zijn lang kan het niet meer duren of Spai je zal nog CDS door bloedige twisten bezochc worden In Italië blijft de rust met moeite gebrekkig bewaard Sicilië blijft in gisting en te Buvenna zijn onlusten uitgebroken ten gevolge waarvan honderde personen zijn gearresteerd ook verspreidt men geruchten van het bijeen verzamelen van een garibaldislich legioen De keizer van Oostenrijk gaat naar Bohemen om de lastige Czechen met goede woorden te paaijen en de koning van Pruisen naar Worms om hel standbeeld vau Luther te zien onthullen Keizer Napoleon is onwel en schijnt verdrietig zou hij beginnen in te zien dat willekeur en dwang de goede wegen niet zijn tot de bevestiging van rijk en dynastie en dat de dagen van dat regime geteld zijn en toch hij kan niet terug geweld moet hecrschen tot dat het door geweld verbroken wordt De commissie uit Let wetgevend ligchaam kibbelt met den staatsraad over luttele bezuinigingen die den vaart niet zullen stuiten van de uitputtende verkwistingen voor eeue verderfelijke legermagt die den vrede maar nog meer de armoede verzekert De abyssinische expeditie keert terug Zij is hel bewijs van de kracht en voortreffelijkheid der engelsche instellingen Het lagerhuis heeft de iersohe staatskerkbill definiiief aangenomen en behandelt nu de iersche kieswet De kalmte keert terug en men gaat zich bereiden tot den grooten verkiezingsstrijd tegen iiet laatst van het jaar Onze vertegenwoordigers hebben enkele dagen verspild aan ene interpellatie die naanwelijks een ernstige bedoeling bad en zeker geen stellig resnitaat oplevert Bij de zekerheid dat de kalmte terugkeert en de groote meerderheid des volks het ministerie met vertronwen te gemcet komt heeft de nobele zeer bekende Daniel Koorders zich opgeworpen als leidsman van enkele ultraconservatieven eu anti revolutionaireu om een spiegelgevecht te leveren waarin bij schimpt en insinueert zonder veel meer dan zich zelven te kwetsen Die uilsluitende oranjemannen en onverdraagzame orthodoxen verontrusten zich over de rust van het volk en schreeuwen bard omdat men niet naar hen luisteren wil en wijzen cp monstruositeiten die niet eens in hnnne verbeelding bestaan Het volk weet dat de 6nancien in de beste handen zijn dat het dierbaar kleinood onzer volksschool veilig is onder d hoede vau den rondborstigen minister van binneul zaken De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het 2egel ig 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden bf re Lend luur plaatariiimte Van Basse is als financier de man des volks en geen hatelijke insinuatie zal hem dit vertrouwen ontrooven De schoolwet behoeft geene herzieniug die de staatsschool zou vernietigen Het is eene ellendige kwestie geworden de openbare scholen moeten duur worden om overvleugeld te kunnen worden Zijn die tegenstanders der wet dan zoo zwak in hunne overtuiging dat zij niet eens een weinig gelds daarvoor veil hebben Waar het de overtuiging geldt verloochent de Amerikaan ziju afgod den dollar en zouden dan in Holland de centen ontbreken als het in waarheid gemoedelijke overtuiging gold Het ia bedriegerij zoo goed als de aprilbeweging die in de oogen van Daniel zulk een gruwel was Maar zij willen nog iels die gemoedelijke menschen ongeëxamineerde d i onkundige onderwijzers Als men regt vroom is dan is de verstandige kennis ballast en slechts aanleiding tot ongeloof Dit zou men kunnen toestAau want al wat op onkunde rust in de maatschappij van den vooruitgang gaat zeker te gronde De koloniale kivesiie gaat grootendeels om buiten het vclk De Indische baten zijn welgevallig weinigen zien in en schamen zich over de wijze hoe die verkregen worden Het exploilatiestelsel ven den Javaan dat ons bloot stelt aau de verachting van Europa kent het volk niet en overigens geldt het een meer ot minder want grondig herstel en volle regtvaardigheid mag niet in de verte aangeroerd worden bj de vrije Nederlanders die in ludie elk menschelijk beginsel verloochenen om slaven te blijven van den verachtelijkeu Mammon öuitenlonïr LiOndOn IÖ Junij De depêches van sir R Napier betreffende de gebeurtenissen in Abyssinie waarop zoolang werd gewacht zijn heden avond gepubliceerd In de zitting van het lagerhuis s de bill van den beer Gladstone betreffende de iersche staatskerk bij de derde lezingaangenomen Men berigt uit Zonlla van 5 junij De geheele abyssinische expeditie is reeds ingescheept met uitzondering van eenklein detachement De generaal Napier zal den iJden dezervertrekken 17 Junij Het lagerhuis heeft gisteren eene nitgebreidediscussie gehouden over de ivet op de staatsscholen voor middelbaar onderwijs De heer Neate stelde voor dat deze wetweder in handen van eene bijzondere ccmmmissie zou gesteldworden ten einde veranderingen daarin te brengen betreffendede administratie der subsidieu vcor de collezes van Eton eaWinchester De meeste leden verklaanlen zich daartegen enbetoogden de wcnschelijkheid dal le wet nog in deze zitiirtgzou afgedaan worden De he r Liwe bestreed echter het beginsel van het nelsvoorstel omdat het alleen voorzag in eenobeiere aanwending der subsidien terwijl volgens hem grondige verbeteringen in het staatsonderwijs gebragt moesten worden Het voorstel van den heer Neate werd verworpen en metde behandeling der wet artikelsgewijze een aanvang gemaakt Parijs 17 Junij In het wetgevend ligchaam is het rapport over bet budget rondgedeeld Het handhaaft de voorstellen der commissie betreffende de bezuinigingen en eene vermindering der leening van 28 millioen Het rapport zegt dat de militaire toerustingen geene enkele oorlogzuchtige uevenbedoeling hebben maar alleen het gevolg zijn van den ommekeer in de middelen van aanval en verdediging Frankrijk bedreigt en vreest niemand Het wil vrede en zijne regering wil vrede 18 Junij De stemming over het ontwerp vao wet tot goedkeuring eener overeenkomst met de maatschappij voor tran atlintisohe pakelvaart is in het wetgevend ligchaani verdaagd ten gevolge van het renvoyeeren aan de oommissie van ees amendement waarmede de regering zich heeft vereenigd Den 8 Aeiet is in de zaal van Herz te Pargs onde het voorzitterschap van den heer Jean Dollfus de eerste alge meene vergadering der W ue internationale et perraanejkJ f 4c