Goudsche Courant, zondag 21 juni 1868

piix gehouden etne hguc die Frau lieu viu elke stT t kundige ea gotsJieiisiige rigtiug onder hire leden tek Men merste onder de aannezigen o a op msgr Darboy en den heer Samte Beuve De abt Oratry een der oprigtera van het verbood was verhini erd de ve gadernig dij te wonen Onder de prekers behoorden de secretaris vau hel londensch vredeverbond Henr Richird de gene en voor itier van het brusselsche vredecongrea Aug is3ehpr de fransche opperribbijn Isidor en de hervorm Ie prei an irim Pa choud Door laalstgeuoemde nerd er op a ingedrongen di de leeraren van alle gezindten gemeenschappelijk legen den oorlog d i tegen den bewierookten moord ijveren en zoudoende de grondvesting van h i rijk des vredes verhaasten zoudi n De heer DoUfus constateerde in zijne openingsrede dit de oorlog in de jongst verloopen 15 j iren aan de bpschaifde wereld op l SUO OOO menschenle ens en op 10 milliarden ain geld was te staan gekomen Met geestdrift zijn al de redenaars toegejuicht get orlen an eene liberile zijde wordt aangemerkt dat de ligue ge 5 ht mag worden te regter tijd m Frankrijk in het leven getreden te zjn da ir de fran chf begrooi ing van oorlog en marine aa van 1S52 tot l tn geiuidlell b 0 mill fi bedrigen te hebben in 16R7 en ISbS tot op T07 j mil fr is gestegen terwijl het zich liet aanzien dat de ve beterde vuurn ipeiien aan de lijken fdiricalie gelijk een bril ch dagbl id di n oorlo genoemd heeft eene ontnikkeluig zoud geien w larvan het voorgeslacht de mogelijkheid zelfs niet gedroomd heett Het npport omtrent de nereld entoousielling van l fi al eldrn het licht ziiu Tot de zamenstelliiig sin dit v erk vwelk uit niet minder dan dertien octavo boekdeelen waaronder ei kelen van lOOU blubijlen be=tiit hebbei 250 fransche en buitenlan Ische conimissins n de hmd ge ee id Onder laaI i eDoemden behojren de baron Liebig van iMunchen en de heer Jacobi van Petersburg De inleiding of net algemeen overztgt be lii een deel op zich zelf t elk men aan de pen van den heer Berlijn 17 Jumj V rjksdag heeft het budget voor den noord duitschen bond aangenomen De uitgaven zijn vaslgetteld op 77 701 1 3d thaler De beer Delbruci pieeidcnt heeft medegeiieeld dat een wets ontwerp zal worden ingediend tot bescherming vin de landverhuizers Ig Junij De toeslemming der nederiandsche regering tot het op de iihier gehouden confereiiie overeengekomen ontwerp potverdng us chen den noord duHschen bond en Ne derUii I 1 = ilhier aangekomen en magligmg verleend tot de onderi eken ng Munclieil is Jnmj De corr Hoffrainn meldt ofBcieus dat de beijcroche reierin ien zuidelijden bon I icceptcert w mneer deze het gan che zuu u omvat noch geïsoleerd noch leunende op het buitenland W68QSI1 17 JuDij De tneede kamer heeft het wet iontwerp der regering betreffende de verhooging van Delastingen oedgekeurd met de daaraan toegevoegde bepaling dat reeds den 1 september 186 de veranderde wetgeving op de bran dewijns belasting in werking zal tredeu Pesth IS Junij Het wetsontwerp op de indirecte belastingen 13 111 beginsel aangenomen Prins Jvapoleon heeft die diseus ie bijgewoond Hg heeft gisteren bij g aaf AndrT v edineerd en vertrekt vrjdag over Siezochegyes i aar Koi 3 aniinopel De recrutering zal dit jaar nog alleen volgeas hst bestaande stelsel plaats hebben PlOreHCO 17 Jumj De k ner van afgevaardigden heeft met IbO gtt mmen tegen 57 aangenomen het oiilv erp betreffende de rerhooging der directe Lehstingen met een tiende deel IS Junij In de kamer van afgevaardig ien heeft de he r FiDgi de regering geiuterpi lleerd over het gebeurde te Ravenna Hij verklaarde den toestand dier provincie Ie betreuren tn ensclite eene krachtige ouuerdrnkking van alle ougeregellhedeo De minister van binnenlaudsche ziken heeft bevestijd dat er 320 personen gearresteerd zijn en verklaard dat de ie genng des noods aaa bet pariemeiit zal vragen om eene eieeptiooele volmagt Belgrado n Jnmj Het officiële orgaan bevat het volimdc Alle guaranderende mogendheden latea aan Servië volledige vrijheid om den troon naar eigen goeddunken te be etta Er hebben voortdurend nog ariegtiitieu plaati £ r openbaart zich eeue ontevredenheid wegeni de mait lacclen der regering en de woehogen neuien toe £ r hebben te Semiin op verzoek der ervische regering eenige huiszcekingen plast gehad Öinnenlanï fiOlDA 20 Jnmj W ij miken onze lezer opinerkiaara op het tegen donder derdag c k a ingekondigde concert Naar wij vernemen al het gevierie mwiekcorps var den beer Dunkler eenige sleden achtervolgt ns bezoeken en vvij verblijden ons dat Gouda daarvan niet verstoten blijft en achten het zeker dat onze ingezetenen gre ig gebruik zullen maken van de gelegenheid om de voor reffelijke muziek te hooren van die wijd en zijd beroemde kuusteni irs bij de stemming die gisteren te Arnhem plaats had ter benoeming van leden voor den jurv der tentoonstelling is o 1 voor de afdeeling Nijrer ietd benoemd de heer G van Itersoii ilhier Aan de tweede kamer der staten generaal is ingediend een adres van den heer T J Siielijes oud lid der kamer waarin hij met uiteenzetting der gronden aan de kamer verzoekt mede te werken 1 d zoo spoedig mogelijk het artillerie ra iterieel uit Nijmegen bezuiden de Wiil lort Kraijenhof uitgezonderd worde weggevoeru 2 dit geene uitgiven meer geschieden tot onderhoud van eigenllijke vestingwerken lu datzelfle gedeelte der positie veel minder nog aan den bon v vin nieuwe vcling verken i dal dit gedee te der purine zoo s oedtg doenlijk t zij door het njk t zij iloor piriici lieren of door de gemeente gesloopt orde en 4 dat de noodige gelden worden toegeotiui om de werken op den noordelijken oever tegenover Nijmegen gelegen geheel te doen beantvvoor Ien aan hunne be sieinming om n imelijk den overtogt van de Waal aan den vijand te betwisten In Ie zitting van de tneede kimer vin noen idag ijn de beraadslagingen over de interpellatie van den heer koor Iers voortgezet en ten einde gebragt De heer Jonckbloet verdedigd digdlu het breele de houding van den minister van binnenl zaken die het etsontwerp omtrent het 1 iger oiider ij door zijnen voorgang r niet Ie elfder uur ma ir na hel twailfdeuur ingediend had ingetrokken Als de regering de znk haren loop bad gelaten in plaals van rond voor h ire meenmg uit te komen dan had men hair veriveten dat zij eene struisv gel of vleermuizen politiek volgde Hlj had nel geiven cht dat de houding vin het vorige kabinet even oord lat en ridderlijk as geneest De beer J K van Golistein zeide ga irne mier licht van de regering te erlangen dan zij nu had gegeven t vv eene juiste kenschetsing van de rigtiug van het bestuur Ook over de vorming vin het kab iet i6 geen nieuw licht opgc gain Der voiige resering na gemis aan constitutioneel inzist verwelen zood inig gemis meende hij hier aan te treffen iii de niet opiredmg van den heer 1 horberke en vin zijne partij die immers de meerderheid had en volgens conslitulionele begir elen tot regeren was geroepen De natie h id er bel ing bij met de poliiiike riglii g v m Ie kabinet bekend te nor Ien en met te worden ifge clieept met de verkliring onze leidende gedichte IS eene verzoenende O ik van de ministers van kolon Pil en vin financiën veri mgde hij nadere inlichiingen De heer Thorbecke thans tegenwoordig verkliirde dat hy n i even ais in 1849 den koning hul tczegd üat hij alleen ilde optreden tIs het niet andtra kon zijne gedachte nas geneesteen bewind naar deu grondtoon van het land een zuiver liberaal kabinet Geen mixtuur van liberaal en niet liberaTl welke mixtuur de ondervinding had getoond een ongezonde drank te zijn De reden naarom het ministerie was zaïnengesteid bulten de leden der kamer was voornamelijk om een einde te maken aan het persoonlijk antigoiiismns hetneik m den joiigslen tijd in de kamer werd naargenomru Geen tran aclie van beginselen m lar eene poging tot wegneming van spanning De heer van Golfteiii zag verschil in de mededeelmgen der ministers en die van den heer Ihorbecke Noch to lofrede noch tot steNelmatige oppositie vond hij aanleiding De toekomst zou leeren of de ministeriele zetels vervuld en niet slechis ingenomen waren De heer Koorders trad in eene breedvoerige lepliek gerigt zoowel tegen de ministers van kolomen van financiën en vin binnenl zaken als tegen de hh de Bosch Kemper en Thorbecke De heer de Bosch Keroper was na den heer Thorbecke te hebben gehoord eenigzios geschokt m ryn vertrouwen en vroeg of het ministerie voornemens nas zonder invloed van buiten het landsbelang te bevorderen met eerbiediging der grondwet en onpartijdigheid De ministers v BossC Pock en de Waal hebben daarna nog het woord gevoerd Door den eersigenoemde werden de beginselen van het kabinet nader uiteengezet en een toestemmend antwoord gegeven aan den heer de Bosch Keiiper De beer Foek handhaafde zijne meenin dal eene onpartijdige toepassing der onderwijswet kan te gemcet komen aan de leemten en gebrekeu en de leer de Waal zeide oogmaals dat de nidische begrooting gelegenheid zou geven om breede diseuasien te voeren Daarmede was de luterpellatio af geloopen en werd de vergadering gescheiden tot vrijdag In de zitting der tweede kamer van gisteren is aan den hr de Casembroot verlof verleend om op een nader te bepalen dag den min van kol te interpelleren over ds wijze waarop de regering denkt te handelen met de expirerende suiker contracten Daaina is bet hoofdstuk van buiienl zalen na eenige kennisgeving aai genomen met algemeene stemmen hebbende de minister ie kennen gegeven naar aanleiding eener vroegere opmerking van den heer J K van Goltslein dat de mededeelmg m de Staais Courant omtrent ziji e aanvaarding van het interim met geschied nas wegens ligtgeraaktheid over verspreide gernchten ui de ultra conservatieve per maar omdat die geruchten de strekking hadden om s ministers positie tegenover vreemde kabinetten en hunne vertegenwoordigers te beniceijelijken Het doel om dien indruk tegen te gaan is overigens volkomen bereiKt Na ir aanleiding eener opmerking van den hr J K van Goltsteiu is door den min van fin medegedeeld dat de regering zich beijve en zou om zoo spoedig mogelijk het interim van hel ministerie van builandsohe zaken te doen eindigen terwijl de interimaire min naar aanleiding eener opmerking over mogelijke belemmering in de dienst verklaard heeft dat gedurende het inteiim z jue bevoegdheden en verpligtingen gelijk stonden met die van een definitief minister Fr zijn achtereenvolgens aangenomen ouderscheiileue wetten heden aan de orde gesteld waaronder de meesien van minder bel ing die dan ook geene of weinig aanleiiling lot discussie gaven behilve dit om rent het tractaat met Pruisen tot wijziging der vroegere grensir ictateu tus chen Gcnien le Berigten De geruchten van een opstand in Cdtaloaie worden ïooralsnog tegengesproken De Mnselmauntü schrijveu id voor e n we shuis te Konstantmopel dat 600 kinderen 7Al opnemen De d chter Longtellou isdin sdrtg te Ca I bridge hoi ons causa doctor lu de klttrLn gtuoiden Van aufrustus 1S67 tot lat en de vau mti 1868 heelt Hongarije zevenen een half mühoen schepels graan uitgevoerd en nog 13 de voonaad metuitgei t Ue kroonprins van Deueinarktn is verloofd met de prinsesvau Zweden Het tuakfn van de aarden baan kunstwerken euz voorden spoorweg Hannelen Breuktleu is aangenomen voor 166 468 door iJ de Laat te Gorinchem De zes uitgebroken ieeuwarder botven zynallen wder opgtvai gen een dn in bet ater sproi g s v rdronkeu TeParijs IS een portret van madatne de Pompadour door Boucher verkochtvoor 28iMlO fr Ook in N Rusland vooral aan d ocvt r ï der zee vao Azof verwacht men een rijken oosst De maarschalk i azai ie is te Besanqoii slicht ontvangen men h oide ztlfs rotpcn leve Maxiiniliaan Heden aturdag wordt de rijks dag te Berlijn gealut u Het russischehof heelt kwartier besitld te kissingen D spaa che regering trekt trotpcQ bije 1 in Castihe tegen den daar heerschLuden hongersnood jDe Pata uva leo hebben eene afdeeling der verbondtnea vau 4 100 mautotaal versl igen Het fransch wetgevend ligchaim wil de houders dermexicaanscl schuld te geinoet komen met 4 mi noen d riyering had 3 voorgestiU De lurken erzfkeren dat zij de laatste sterkte hebben 1 ingenomen op Cand Men spreei t an eene zeer aanstaande r fuimmg van Rome door de Franscheo Ingezonden In een der onlangs gehouden vergaderingen van onzen gemeenteraid werd besloten om de brug over ue turfmarkt bij de vruiiwesteeg weg te breken en daarvoor in de plaats te maken een Irappenhrng nieuw model aan de eene zijde met acht of negen treden en aan de andere met drie Eenige burgers 111 de nabijheid van die brug wonende hadden dit besluit vernomen en meenden d it het meer overeenkomsiig hun belang was dat aid lar weder een rgbrug kwam m dien geest werl DD een adres gesteld en aan den raad aangeboden hetwelk m de vergadering van 11 dingsdag is ter tafel gebragt Naar WIJ vernemen liepen de discussien over dit ondernerp zeeruueen Sammige leden persisteerden bij een trappenbrug anderen wilden de beslaande brug tot gelegenen tijd houden en nog weer anderen daehieii ilat wen de brug moest wegbreken en er geen voor ID de plaats leggen maar uit alles bleek zelfbij de voorstanders dat niemand hoog was ingenomen met dit trappenbrug idée en meo i ligt naar een ander en beter plan zon overhellen wanneer de groote kosten daaraan verbonden met eene belangrijke zwarigheid maakten eindelyknas het slot en eind resultaat van al die besprekingen dat de zai k tot een volgende vergadering werd verdaagd om aan elk de gelegenheid te geven zich nog eens goed te beraden en degelijk op de hoogte te stellen Wij hebben geen stem in den gemeenteraad en zijn afkeerig van bedilzuoht maar van on vienswijye toch mogen en willen wil doen blijken en dan zeggen we breekt met vieg onder er een ander voor in de plaats te leggen want hierdoor zon vooral in du geval menig particulier belang jden doch bouwt ook geen trappenbrug zoo n klouter machine die s winters met sneeu voor voetgangTs mede hoogst gevaarlijk is en diarhij een piskwit op ons hedendaagsch bruggenstelsel Itvert moe er absoluut verandering komen en kunnen onye koetsiers dan volstrekt de gevaarvolle logt over een leelijke toogbrug of langs een lastige helling niet meer omleruemen een kunststuk dat voor onze voorouders slechts kinderspel was en niir een nog bekend verhaal ovei de moeijelijksle aller bruggen uit pure liefheliberij met vier pnrden werd uitgevoerd welnu dan dan kome er een draaibrug al ko t dl d in ook vijf duirend gulden en zijn hiertoe onze middelen i iet toereikend ieder ver tandig huisvader geeft de les men behelpe ich en wachle een jiir Het wegbreken van lastige bruggen is goed is lofwaardig doch het worde geen manie langziam en naarmate hetj onze 6iiancien veroorlooven ga men daarmede voort al ijd verbeterende geen hatfwerii geen brug waarvan men na verloop van een jaar of vijf zil moeten zeggen dat dicg kan tocb nu niet langer blijven bestaan botCA 19 Junij 186S EbN BURG ER KANTON GEREGT te G0LD Bij voni i sen van 27 Mei HfiB zijn 1 J K wegens l het visschen in eens anders vischnater met een strik en 2 liet visscl en in eens anders vischwater zouder voorzien te zijn vin een schrifieli k bewijs van den eigenaar ol regthebbeide op dat vischwater veroor leeld tot 2 geldboeten elk vin ƒ 3 of l dag subsid gevangenisstrif voor elke geldboete met verbeurd verklaring van de opbrengst der in beslag genomen en verkochte visch alsmede der in beslag genomen strik met bevel tot vernieling van dien strik 2 N de J wegens 1 het visselien in eens an Iers viscb water in besloten visclitijd en 2 het vi sclien in eens anders vischwater zond r voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs van den eigeua ir of regthebbende op dnt vischwater veroordeeld tot twee gelüboe en elk vin ƒ 3 of 1 dig subsid gevangenisstraf voor elke geldboe e met verbeurd verklaring van den m beslag genomen scii ikcl 3 J V D weigens 1 het visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van eene akte of kostelooze vergunning en 2 tiet visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schrifteljk bewijs van den e nen tac of egiheübenile op dat vischwater veroordeeld tot 2 geldboeten elk van 3 of l dag subsid gevangenisatnf voor elke geldboete vcriieurd verkl iring vnn het vischluig jet bevel tol uitlevering of voldoening der waarde ad ƒ 5 10 en bij gebreke van diaraan te voldoen binnen twee maindeu na aanmaning mede tot 1 d ig subsid gevangenisstraf 4 H S wegens gelijke overtreding veroord als n 3 5 J de B wegens liet visschen in eens anders vischwater zonder voorzien te zi n van een schriftelijk bewijs van den eigenaar of regthebbende op dat vischwater veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevnngenisstraf 6 1 V G wed G E wegens het zonder vrijstelling van den hurgemeesler tweemial ainwezig hebben van bezoekers m h ire 1 ip ierij te Gouda m de maanden april en mei na ir ddernicht en voor s morgens 5 ure zonder die bezoekers telkens voor middernacht te hebben aangezegd om te vertrek ken of althuis van hunne weigering om daaraan te voldoen dadelijk keuni aan het burein van politie te hebben gegeven veroordeeld tot 2 geldboeten elk van 10 of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke boete Marktberigten Gouda 18 Jony De markt verkeerde in vastere temmiug vooral tarwe rogge en boekweit d e slechli hjo r werden afgegeven erwten en boonen werden met meer gezocht en konden tot merkelik minder prijzen met geplaatst orden Tarwe Poolsche per 2400 kilo ƒ 420 Eoode KleefscV 400 Zeeuwsche per mud ƒ 12 a ƒ 14 50 Rcgge è oO 3 10 75 Gerst ƒ 5 50 a 7 25 Haver 3 50 a ƒ 4 75 Boek weu Frnnsthe per 2100 kilo 18ü a 200 Noordbr 210 a 240 Kias Aangevoerd 113 partijen prijs 17 a ƒ 20 Goeb o er 1 a I 10 VVeiboter O 80 1 0 0 Burgerlijke Stand GtBOKi 16 Jddi OvEBLiDEN 17 Juny P van den Berg 1 j 6 w 19 B J Blokland U vf GEBUwn 17 JoDij M Dorlland en G W A Riddcrhof 3 H vao Maaselaod en J M Koning J van Dftntztp ra B an Aahf G H horte en J T van dp Kasteelen