Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1868

overvluej thu du pr ijüCi lot eeii schadelijke markt zou kntiLen leiden Pe aardbe iea worden er ruim replukt en bijna te geef wijd cd rijd verzonden Hoewel een vlaag regen ed loB doen ton men nog niet over de droogte klasen Tan verschillenée plaatsen verneemt mea Ijerigien omtresi het inspan van den büksem bij het onweder dat Zondag 11 plaats had waardoor hier en daar brand onislond zonder echter groote schade te veroorzaken Te Zevenhuizen moet eene vronw die ich boven in een watermolen bevond doouelijk zijn getroffen lerwiji ook de roede van dsn molen nerd weggeslagen Gcmeiiiïdc Ikri ten Aan de suliatt vr n het ab slnische leger zA pcd half jaar gagemest tot efe i = vüor v cjlhaM en goed gedrag Frius Milan 15 diu iiiis l r e Belgrado aLPgokumen Het spaansche crediet mobilïer jaa r seeu dividend uiideelen Sir K Napier wordtborper vaa éc krijgt een eeresabeï van het bestuur der hoofdstad Op c r et 5ch fia iciie kust zijn 2Z visschersv xartuigen en i b jo en n t f bein iiiiijz verjDzt liikt In de hervormde kerkTg H o r Iteii worden dt vrouwtn toegelaten tut het prediken e sU J eo oadtrliiigfn Op Haïti 7ijn te reken l vau 10 w tie h Jacmci M Mare en Mir goane in si iat van blokkade ut tlC asbiii£ ïoD hefit fpu negtroproer plaats gegrepenj i dui fde Ht t r 3 rh tui he handeUserdrag isdjor U i S o c baaien het h iUe eeu f e J r co e entrd v urtUn Pe koninriii van M dagascar ia o f i n en i door h re D clit Ran ou i oi drr den ni aiii vanRr vi l o M1 t la clr i ria de sjioüiwe ov r den MontC Ei5 d üHit vA L t kasï tr vün den Ëpoorweg van i yon uaarde middrJai j eo heeft n uit de vofcttu tiiaakt ntt 6nO l 0U fr Voof 4J p a ï r hebben zifV o sd pirant kweekeliiigr n opgtdd n om van 29 derer sf eïdmea Ie oi derg in vot iiniitaire gtne skuitdi eii Oostenrijk Tfeii cht dcQ exkoniDg denrgc aan Frankrijk over te doen DeOost n tO vragen o n cescbeiJen te worden van Hüuo tr en gevoegdbij V estflen De e jpliscbe vertegtn oordiging is een model van volgïMn l eid zij gi iiv tr op het deLKbeeld aa oppositie i e paus zalop da jLrdig ivurr kmomng de gevangentn lü bten die geen kviaadgedaan e j niet geitulen hebben Aan het a nerika iu rh coaures I5 voorgesteld Tei3S Te vcrdr Lu ill lAte staten In Mexico zijn insurrecuoiielebfwegÏDgen citLeb men ter gunste van Sinta Aniia en van Piaz Hetiuhaanache dtLclt an 201 miUioeo is iagtkrumpfn tot 51 millioeD De caüdiotiiche vlcsitlin ea keertn met coslenrijk che scbepeo naar huis j t rue De ht= i ohc kEii cr heeft na 0L=tuiniige debatten lOO OOU fi minder totcestdin v jor ourl i2 dan in het vorige jaar De hertog van EiV nba zegt van zrn eder r reü in Australië In Adelaide werden mn mijne juweelcn ont oteD m Melbourne lasterde meo mij eo in Sjdney ildi men roij het ie cn bentmen In Zuidbhaffurdg hire IS bet v epkïoou d r koleuinijnvvtrkers met t shillings verminderd De malte er vrijwill ers tf Rome worden teru gezoodeo oiu v angfcdras Overijselsclie brieven XI I ii g vêllijt pel te lang hib ik gedraald met het opzeni p vn dit gekke nommer mijner brieven niet zoo zeer om de cr tiBgwfkken Ie en treffende gebeurtenissen in de overijselfche bemtien en i mdonwen voorgevdllen als wel omdat tnofitT Ie genoorte nu eenmaal het regi had om de t te of drie weken een brief ie vorderen onafhankelijk van lengte en gehalte en het in de meeste gevallen zeer veel ongenoegen veroorzaakt j i i iet zeifien oriverstandig kon genoemd worden die tweede ritiinr der menseden Uitvaardig den nek toe te drauijen Men v r i d iM zeer ligt in de Jan Eap s familie opgenomen en verliest z n prestige Maar er was meer April zat vol srillen en mei was brir adres aan de wegg JT gden en wepjagers Zn aanHezieii nu noramer elf der brieven ar de ben t was welk noramer reeds voldoende is om den brief zelf half en half els onmondig te karakteriseren en wij daareuboven een tijdje beleefden waarin men zich niet onteag om voor bijzondere gelegenheden persoordijke wetjes zamen te stellen verkeerds ik voortdurend in de vrees dat mijn brief die ongetwijfeld de ll merdebalten van toen in zwartgalligheid verre zou overirufFen bsbheii al ligt oorzaak zou kui nen zijn van een ontwerp ter beteogeiing der verregaande brutaliteit van alle briefschrijvers en cjrrepondenten zoowel van binueu als buitenlandsche dagen KteikbUdf n eene verordening die zoo latg zij nog niet van krjie nt was iloor mij en al mijne collega s de barlingschecorrespoiident van de Arnh Courant als president gewis wel jjio zou gehekeld zijn dat er in onze oogen al bitfer ueinig van de peheele veiordeuing zou overgebleven zijn roai r mat behulp vat allerlei surrogaten per slotte in de kamer toch wal kracht van wet had kunnen verkrijgen in i elt geval ij ik onderstreep voor goed gedaan hadilen En dat behoefde aarIKk niet Dat was den doodsteek geven aan de publieke opinie die nergens voor moet sidderen en beven en dau wel gedwonECD 2on zijn te sidderen en te beven Dan zou uw overijselsche brieffchrijve bij al zijn persoonlijk leed dal hij reeds moet 8od rja a en b j de tranen die hij iTod beter t in drt lieve Iranciidal al heeft weg te raoHelen nog wet tal Tan ver ordeningonheilen te kampen hebben gehad waaronder hij voorzeker zou bezweken zijn Daarom hield ik hem wijzelijk terug Maar nu nn is dat al voorbij Nu hebben we de lieve maand juiiij nu voel ik de laau e zuiderzon die mijne stramme leden zoo regt verkwikt uii i de tail van t verzoenend of christelijk ministerie net zoo ge wilt het symbool van het cezani der sogeis daar builen dat mij eiken morgen löo regt geiioei elijk uit mijn slaap opwekt en mij met luider slemme heriun ert am de voorregten die ik uu smaak ia vergelijking van voor ceuige weken En al iaat Daniel het al eens donderen de lucht kan nel wat donder verdragen maar naau elijKs verheft de nachtegaal zijne stera of de donder in t besef ziiiicr oumagt zwijgt Deze interpellatie die even goed is als elke andere met dit verschil dat ik zelf de inierpellant was als afgedaan beschouwende ga ik over tot de orde van den dag Sedert eeuige dagen is het nieuw opgerigte stationsgebouw e Z voUe voor t publiek opengesteld en lie dea wordt dat van den Centraal met dit vereenigd tot groot gerief der reizigers Veel vau er te zeggen is overbodig Het model is als dat te Utrecht hoewel de wachtkamers zoo ik mij met vergis iets kleiner van omvang zijii Zwolle dat voor weinige jaren nog geen enkel spoor bezat heeft ze na in vier rigtingen tTtrecht Deventer Meppel en Kampen Evenwel is de toevloed van reizigers op verre na nog niet zoo root als in de hollandsche plaatsen Misschien brengi de gelieele aaneensluiting der lijnen in t noor leii die weldra te voorzien is hierin eeiiige veranderii g Maar toch zal het nog lan duren eer al de bewoners van dat tal van plattelandstadjes en dorpen in Overijssel even reishisiig zullen rijn als die bij u Wel zulien de direc ieii ter gelegenheid der kermissen te Kampen en te Arnhem ext a en plei iertieinen laten loepen om den reislust eenigzius aan te wakkeren maar dat kan de kwaal zoo terstond met gene en Het gro des volks heeft ergens zoo hier te worstelen met armoede een gevolg daarvan is dat een gulden te verleren zeer veel zegt en men eene aanmerkelijke winst denkt te h bben indien men door een paar uur te loopeu een dubbeltje kaa uitwinnen Langzamerhand zal de tijd deze begrippen nel wijzigen maar zoo eeji klaps gaat dat niet Het oude Deventer te regt prat op zijne instellingen van onderwijs zal dit jaar een zeldzaam voorregt te beurt vallen Den 15 16 en 17 juli zal ald iar gehouden wor icn rie 23 al emeene vergadering van het Ned Oi d Geiioo schap De heer Mioulet rcdaclenr van t onderwijsblad de Wekker zal de vergadering met eene rede openen Uit alle oorden van ons lind zulien daar mannen van t vak dat geheel ie andeis beieekent dan mannen die orer t vak zijn aangesteld waarbij meestal een rabat van 50 q niet te veel kan genoemd fenoemd worden zich vereenigeu om behoudens het afdoen van enkele huishoudelijke zaken te spreken over tal van punten betreffende de onderwijswereld waaronder sommige bijzouder mijne aandacht trokken als zoo juist den geest des tijds kenmerkende Zoo zal er behandeld worden de klazt dat de meeste kweekeliiigonderwij ers uit den niiu beschaafden stand voortkomen t welk nadeelig werkt maar met eerder zal verdwijnen voordat de minimum in maximum irakiemenitu veranderen de al of niet wenschelijkheid om personen tot het middelbaar onderwijs behourende tot schoolopzieners te benoemen een zaak waar veel voor en tegen valt te zeggen maar iudien er in bevestigenden zin aan voldaan nerd ons zoo vrijwaren voor al die krukken van schoolopzieners die met het onderwijs niet het minst bekend zijn ofschoon bij al dat middelbare het ook al geen gnud is wat er blinkt verder de vraag of de onderwijzer onbepaald geraeenle ambien ar is te noemen en eindelijk om niel meer Ie noemen of de inrigting van de gemengde school noodwendig het gevolg heeft afschaffing van het gebed Zoo als die laatste vraag door het hootübestuor in t programma gesteld is schijnt het zijne goedkeuring te geven aan een ontkennend antwoord hoewel ons iuzieus ten onregle En wel om deze redenen Dat de onderwijzer eener femelschool in een hartig of krachtig gehed zijn steun zoekt laat zic verklaren t Komt voort of liever gezegd bet moet voortkotpen uit s mans innige overtuiging dat geen menschelijke arbeid zonder bep lalde inroepiiig van 1 goildelijken zegen vruchten kan geven Maar de ontlervvijzer I der gemengde school denkt meestal zoo niet Hij weet zeer goed dat bij den pioKelingeq over ng a i spelen tot leeren I een ferm gezang even ja meer dienSt bewijst dau een door en I door bekend gebedje naar geen enkel Ifind ooit naar luistert o £ bij denkt en dat hij zelf door de eenloouigheiil van het tafereel nog werktniglijker opdreunt dat zijn hui klct eljten middag de twaalf doffe slagen doel hooreo Bidt hij dn dan moet hij bidden voor de oudcra Maar die ouders zjju v D allerlei kleur en de verdraagzaatnbeid gebiedt hem zijn toevlugt te nemen tot een Jan en Ailemansgebedje dat den femelaars laa niet voldoet cu ook onmogelijk voldoen k iu eii de andere partij koud laat daar deze op dit punt van zaken lang niet met machinewerk kan gediend zijn Daarom schrappe men gerust op de tabel voor daüelijksche werkzaamhedeti dat priesterije spelen of omiiat het niets geeft en beide partijen er e gelijk geen vree mede kunnen hebben al ia de onderwij er zelf ook groener dan Groen of erger dan Kenan of verdraagzamer dan de grondtoon van t christendom En hiermede sliiii ik dit nommer Later weer wat anders Zwolle 21 Junij HS Varia Volgens de jongste berekeningen bedraagt het bierverbruik in Europa gemiddeld 27 kan per jaar en per hoofd In Beijeren het bierhind bij uilnemendheid is dit 134 kan per jaar voor ieder inwoner in Euïelaiiil 113 kan in VVurlemberg 104 in België bii in Nederland 39 in Oostenrijk 22 in Pruisen 20 in Frankrijk 15 in Zweden 11 5 in Spanje 2 en in Italië en Portugal 1 kan In de stad Munehen wordt door ieder inwoner in een jaar gemiddeld 427 kaïi bier gedronken in Londen Ig kan in Weenen 131 in Berlijn 28 en in Parijs 22 kan Hel bierverbruik is dus hier Ie lande in evenredigheid met Zuiii Diiiti chland en Eiigelaml gering hel jenevergebruik zal echier hier aanmerkelijk meer zijn dan ia gemelde lauden nu ieder zijn smaak In 1850 telde Parijs een roillioen inwoner nu is die b volking verdubbeld Ten koste van 50 milliuen gulden s jaars heeft men in de laatste 15 jaren 16 515 hui en gesloopt en ruim 2 J Ü00 nieuwe huizen of liever paleijen gebouwd In de nieuwe suil heeft men S nieuwe kerken 80 nieuwe scholen 12 nieuwe bruggen 22 nieuwe pleinen en 3 piirken met 0 000 bnomeu Voorzeker een verbazend werk dat in vele opziillen hoogst nutiig is hel afbreken der stegen eu straten van hel oude Parijs en hel slichten van mime luchtige straten met gezonde woningen is een uiliniiiilende gezondheidsmaatregel Jammer dat le afgebroken hui en voor een groot deel de woningen waren der handwerkslieden en de nieuwere gebouwen lol woning verstrekken aan de rijk met aardsche goederen bedeelden want de huurprijzen ziju tot een onlzeiieude hoojtte gestegen zoodal de werklieden zich nu ver van hunne werkplaatsen eu fabrieken in de voorsteden ef i woning moeten j zoeken Maar ook de regering is zeer met de bouworde van het parijsclie begluur ingenomen daardoor toch verdwijnt He gelegenheid die hel oude digibebouwde Patijs aanbood lot het opriglen van barricailen en andere werken die he geiergde volk wel eens geuruikt heeft om aan zijne eisehen kracht bij te zetten en ariiUerie en cavallerie krijgen uiliniiulende gelegenheid om in de regte breede stralen hun oondervern ogen te loonen terwijl liovendieu de arbeiilers wijd en zijd verspreid worden en zich dus niet zoo gemakkelijk kunnen verecnigen De heffing cener belasting op de oostenrijk che coupons heeft in het biiiienlaiid veel ot tevredenheiil veroorzaakt en allerlei klaglen zijn over dien maaireael gehoord en geeu wonder indien men zoo op eens iwinligpCt of 1 5 van zijn inkomen moet rals e dan is men niet aangenaam geslemd Een ver chooning evenwel voor de ooBlenrijk clie regering is dat het reeds eilerl geruimen tijd van algemeene bekendheid was dat de oosieurijksche financiën in verwarden toeslaiid verkeerden en de Nederlanders die de oosieurijksche regeringen van vroeger in staat gesteld hebben sch iiien e verkwisien eu altijd weder hun beurzen openden om op nieuw gelden aan de dispotie en wapeningsm nie Ie verseiiaffen konden wel nagaan waarop dit eenmaal moest uitloopen Siaatsbankroet is in de laatste dagen niel voor hel eerst in Oostenrijk genoemd en de oosieurijksche elFeclenhouders mogeu dankbaar zijn dat zij er nog zoo goed afkomen het had nog vrij wat erger kunnen z n Waartoe dieot dan toch het doen van interpellatien dat drnk aan de orde van den dag schijnt te zijn Eerst de groootn indrukwekkende iuterpelbitie van Daan Koorders die inlichtingen vraagt omtrent de zamenstelliug van het ministerie gelieel vergetende dat de koning de ministers benoemt en dat niemand met de keuze des konings iets te maken heeft zoo is immers de anti revolu ïonaire leer Maar elk een ijverig Iserliug ons Daaiitje ook moge zijn vast in de leer is hij nog niet en hél is dus wel te wenBcheii dat Saaymaii Vader en T in TiSassedaer hem nog voortdurend in het oog houden Diiarop waren koloniën en ondemijs aan de beurt Die vrucht heeft althatis de in erpellalie opgeleveril dat wij nu weien dat van dit ministerie de ontrusie gemoederen niets te wachten hebben De minisur heeft verklaard dat hij van geen herziening der wet op het onderwijs iels wilde weien daar dit naar zijn inzien onnoodig was en de minisier van koloniën bedankte voor de hulp vau D Koorders daar hij hulp verwaclitie van de andere zijde der kamer als hij trachtte de Indische aangelegenheden op liberalen roet te regelen Natuurlijk kon geen motie van orde het stuk besluiten want zulke leelijke dingen worden alleen door de radicalen gebruikt om lat daardoor terslond blijkt hoe de zaken staan eu het velen juist niet aangenaam is dit te constateren Het zoude wel eens kunnen geljleken zijn dat de helft plus 1 zeer vermeerderd was en om nu ziju minderheid Ie toonen dat was niefc te vorderen KANTON GEUEGT te GOüDa Bij vonnissen van 3 Junij 1S68 zijn 1 P M 2 K V D 3 J N ieder wegens bet opbokken van varkens te Gouda zonder schriftelijke vergunning van burgemeester en wel houders de beide eerste bij herhaling veroonleeld ieder tot eene geldboete van ƒ 30 of 7 dagen subsid gevjiiiïrenisstraf eu de laatstgenoemde lot eene geldboete van ƒ 10 of 1 dag subsid gevangenisstraf 4 P L wegens het als geleider zittende rijden rp eene door honden getrokken kar binnen ile gemeenie Motrdrecht veroordeeld lot eene geldboete van 3 of 1 dag si Osidiaire gevangpiiisslraf 5 J S wegens l hel als voerman of geleider van een met eeii paard bespannen voertuig niet hesitüdig blijven op of bij dat voeriuig in slaat om hel Ie voeren of te peleiden en 2 het beiemaieren van den vrijen dooriogt over de rijbaan van een neg in de provincie Zuid Holl md veroorleeld tot 2 leMboeten eene van ƒ 3 en eene vau ƒ i 5ü of 1 tag subsid gevaii enii sir if voor elke geldboete G J P wegens het üutv ingen v bezoekers in zijr c tapperij te Gouda in de maand mei na miuilernacht en voor des morgens 5 ure zonder vr jsielliug van den burgemeester te hebben bekonien veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 10 of 3 dagen subsid gevai geni sir tf 7 H S J B J de H P W en J K negens hel in vereeniging maken van iiaehielijke burengernchten lot verstoring van de rust der inwoners ieder veroordeeld tot eene geidboeie van ƒ 5 50 of ieder 1 dag siibiid gevangenisstraf b J N wegens 1 het berijden van een voeipad meteen treK of lastdier in Znid Holland en 2 het als voerman of geleider van een met houden uespannen voeriuig niet besleiV dig blijven op of bij dal voertuig in staat om het ts voeren of Ie geleiden veroor leeld tot 2 geUlboeien ïle eene van ƒ 1 50 en de aiiilere van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke geldboete Bij vonnissen van 17 Junij 1888 zgn 1 P M wegens het niet voorzien van muilkorf van een voor een kar aangespannen hond iu de gemeen e Gouda veroordeeld tot eene geidboeie van ƒ 1 of één dag subsid gevangenisstraf 2 G G wegens het als bestuurder van een met een paard bespannen rijl iig woest en onvrsiaudig hard rijden binnen de genieeni Moordrecht veroordeeld tot eene geidboeie van ƒ 3 of 1 tlatt subsirl gevanffeuis traf 3 H S wegens het liggen op een grasperk van eene openbare wandelplaats ie ioud i veroordeeld lot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisslraf 4 P C 5 K T 6 J V E 7 A de R L V S 90 J G S vveeens het zupirvnien binnen d gemeente Gouda op eene andere openbare plaats dan waar dit door burgemeester en wethouders is toegestaan ieder veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of ietler één dag subsid gevangenisstraf 10 E V d K en 11 S W wegens het schrobben ti de straat te Gouda zonder vergunning van burgemeester en wethouders op eene plaat waar geen markt gehouden wordt ieder veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of ieder 1 dag subsid gevangenisstraf Bovendien allen in de kosten van den processe des noods invorderbaar bij lufsdwang Burgerlijke Stand GOUDA Geborfn 17 Jonij Johanna Maria oadera P de Joop en C C SpdrBaajj 20 Pieter ouders W F v cfioulen € B I van TuldeB 21 Adriaaa PetroDella ouders J 11 Kiebêrl eo L P Messemaksr 22 Joban Bfcs ouders 1 Mds en T Oskamp Lena ouders L van OvEiiï tDtS 18 Jtiny M van Tellingea hoisvr vao A Hijdelaar 25 j 2tJ W van der U1 4 w J van der Pool 4 m M C Hooiraeijer 17 j 21 N de Ben 16 w