Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1868

zijn als de u et ruoveel upbef aangekondigde ïerandering Tan V in D in een ouil vergelen geschrift van geen invloed op de laken zal de oppositie moer uitgelagcben dan loegejuicht worden Te Ilordrecht moet overgestemd worden i was te voorzien dat de tegenpartij ijveren zoude om het verloren terrein te herwinnen en jevers hoe hoog boven Bichon staat niet op dezelfde rij met onzen v Bosse De liberalen mosen toezien en ijveren om iU zege te behouden maar tot den loop der z ikeu zal het weinig afiloeii en mannen als Bichon ziju ven nuiiig als menig eifeleud liberaal om het volk de oogen te openen als zij den moed hebben om hunne dnaze weuschen te doen kei iien Het zal op geen enkele slem merr aankomen als de tegenwoordige ministers open en rondborstig gematigd en kracliiia de banier van vrijhiid en vooruitgang in de hoogte heffen 6intcnUni LOBden 25 Junij Eene vergadering in Guildhall belegd om rie ierii he kerk kivestie te bespreken heeft een voorproefje gegeven van al de wue theid en rw neid welke de aansiaiiude alaenicene verkiezing zullen kenmerken De vergaileriiig zou ten luee ure aa ivangen doch nxils len 11 ure was de zaa geheel gevuld He doel der vergadering was zooveel mogelijk te verneme elke houding de bandelstand in Londen aanïaande de iersehe kerk kwestie zal aannemen doch het gewpiüae rumoer het schreeuwen en gilien van de aanwezigen verijdelden elke behoorlijke discussie De liberale dagbladen beneren dal de conserv iiieve partij de zaal gevuld had met het ruwste gemeen van Londen Het is onvaar chijnlijk dat fatsoenlijke liedpn tot zulk eene laagheid zouden zijn overgegaan doch hoe di ook zij slechts al te waar is het dat meu hai dgemeen wrrd eu dat de lord mayor die de vergadering prcsideer le ii de alderm n Kose op zeer ruwe wijze nerden behandeld en ge= ompt en geslagen zijn tot dat eene sterke poliliemagt hen ontzette De Times ziei in den treurigen uitslag dezer vergadering slechts een bewijs van de dwaasheid van hen die haar voorstelden Het eenige dat men kali hopen dat zij gedaan zal hebben is dat zij voor de toekomst derreiijk vergaderingen Zi beletten Zij bewijzen niets en uit de e vergadering bleek zelfs niet eens welke partij de andere overtrof in gt eld maken en schreeuwen In het hoogcrhuis zijn eenige wetten waaronder de scholsche refominel voor de lueede maai geleden Id het lagerhuis is de beraadslaging voortgezet over dewet op het beheer der scholen die van staatse ege ondersteundworden Eene eenigziiis uilvucrige discussie werd gevoerd naaraanleiding van een voorstel van lord Llcho om de koninginte verzoeken eene commissie te benoeinHn len einde rapportnit te brengen over de middelen om de reserve van het legerte versterken Lord Eicho gaf opgaven van de krijgsmagt dergroote staten van het vasteland om aan te toonen tal deengelsche krijïsraagt onvoldoende en duur was Verscheidenepprekers voerden daarover het woord Sommigen achtien hptonmogelijk om geiijk lord Echo te kennen gaf een reserveleger van vrijwilligers te hebben hetwelk werkelijk sleeds goedgeoefend zal zijn zonder dat daarv or groote sommen en geregelde soldij worden uitgegeven Zij spraken daarbij met zeerweinig acii ing van de bestaande vrijwillige magt en beweer I dep dat de laatste groote revues op nieuw getoond hebben dat dit leger van vrijwilligers weinig deugt e minister vanoorlog verdedigde den tegenwoordigen staat van zaken Hijtoonde aan dal lord Elcho de kosten van het leger Ie hooghad aanff hgen en beweerde dat de vrijwilligers hoewel bijde buitsle groote oefeningen somtijds veel ve warring uad plaatsgegrepen eene magt uitmaken waarop het land rekenen kan Hij achtte de voorgestelde commissie overbojig en kwam ertegen op dat tnen voor een land els Engeland de militaireontwikkeliDi van Pruisen als voorbeeij zou uetuen Het voorstel werd daarop ingetrokken Ue ontvangst van het 33 regimi nt t welk aan de abyssinische expeditie en de bestorming var Magdala heeft deelgenomen is te Plymouth zeer leveiiilig geweest De kaai w versierd de reeds vol k ine vaartuigen de landingjplaatsvol belangstellenden en vrolijke toejuichingen en mu iek ont ingen de wederkeerende troepen die ook zelf iu eene vrolijke stemming waren Hel S3ste regiment is steeds hel voorste ge +est + op den togt en heeft de taak gehad om wegen aan te leggen Na de inneming van MSgdala heeft de opperbevelhebber brf afzo i Herlijk zijne tevredenheid betuigd Er waren bij til regiment Z man waaronder een hoomblazer die de eersflili géwefrt wdren orti de hoogte van Magdala Ie beklimmen 28 Ji j Men berigt uit Washington van gisteren De pimident heeft van zijn regt van veto gebruik gemaakt om zLcii t8 verzetten tegen het ontwerp van wet waarbij Noord en Zuid C rdliiiii Louisiana Georgië eu Alabama worden toegelaten tot de vertegenwoordiging bij ket congres onder voorwaarde dut de cunstiiuiieu dc er stalen nooit zullen worden gew ig 001 hen die thans iu het genot van het slemregt zijn daarvan te Oerooveu De senaat is echter met 30 tegen 8 eu de kamer van afgevaardigden met 1U5 tegen 3ü siemmen bet presidenlieel veiu voorDijgegaau Parijs 24 Junij De Moniieur zegt iu zijn wekelijksch buUeiiu drtt de oniangs gehouden rede van Disraeli algemeen den toestand juist schelst eu voegt er bij dat de slaatkuudige horizont vrij is van alles wat als een dringend gevaar voor oorlog kan worden aangemerkt 25 Junij De Liberie deelt berigten mede uit MadridTan 111 deier waarin gemeld wordt dat men aldaar zeer ongerust was omtrent den toestand in Opper Ca talon ie Het gerucht was in omloop dat een sinds lang voorbereide opsiandeindelijk op verschillende puuten der provincie tot uitbarstingwas gekomen Zooveel was allhans zeker dat vele wapenenin de provinciën verborgen waren en dat de regering die vanalles kenuis droeg maatregelen had genomen om de uilb irslingeener insurrectie te voorkomen Uit Konstuntinopel verneemt men dat met belrekkingtot het regt van eigendom hetwelk aan de vreemdelingen inTurkije is toegekend de mogemlheden met uitzondering vanZw dat bet voorbeeld van Frankrijk gevolgd beeft bezwaren maken om tot dezen maatregel toe te treden De verlegenwourdigers van Engeland Rusland eu Oostenrijk hebbeno a duidelijk verklaard dat zij hunne onderdanen in Turkijegevesligu met willen biuutslellen aan de onregelmatigheden ende dwalingen d r lurk che regtspleging 26 Junij Hel weigevend ligchaam heeft het ontwerptot vaststelling van het coniingent voor 1 aangenomen met 210 tegen 13 steuimeu Een ainendenient der oppositie om hetvan lUO UUO op SO ÜÜO man Ie brengen is verworpen met 184 legen 23 sieminen Berlijn 25 Junij Wie werkelijk waarde hecht aan hei telegram waarin de hartelijke ontvangst van den koning van Pruisen te Hanover wordt medegedeelil zou zich al een zeer verkeerd denkbeeld maken van den geest welke in die stad eu over het algemeen iu het voormalige koningrijk heerscht Door eeu hauoverssh afgevaardigde behoorende tol de nationaalliberale parlij zijn raededep ingen gezonden welke integendeel spreken over de koele ontvangst welke deu koning is ten deel gevallen Vau het slations gebouw even als van de holels Waarin prnisische generaals hunnen intrek hadden genomen Wfipperde de pruisische vlag maar in de stad zelve was geene enkele vlag ie zien niettegensiaande de politie had getracht de bewouers der loornaamste straten tot het uilsteken van vlaggen en hel illumineren hunner woningen te bewegen Zij bood daarbij zells aan de vlaggen kosteloos te verstrekken en de kosten der verlichting te zullen vergoeden Opmerkelijk was hei ook dat bijua niemaud zich op straat vertoonde ieder bleef zooveel mogelijk in huis ten einde niet genoodzaakt te zijn tot het brengen van het eeu of ander huhleblijk Niet minder opmerkelijk is het dat aan de lelegraaf bureaux gestrenge bevelen waren gegeven om slechis die depêches te verzenden waarin van de geestdrift der bevolking werd gesproken De overigen moesten zouder naarschuwing aau de afzenders als unzulassig blijven liggen Weenen 24 Junij in de zitting der tweede kamer op heden heeft de minister presitlent geantwoord op de interpellatie beireffende de circulaire van den bisschop van Brunn tegen de confessionele eiten De minister verklaarde dal de regering tot uitvoering dier wellen de noodige voorschriften zal geven en mogi het blijken dat men zich daartegen verzet dan zal de regering de noodige maatregelen nemen om haar te doen eerbiedigen 25 Junij De Presse meldt uit Belgrado dat de verkiezingen aldaar ter gunste van prins Milan zijn ui gevallen De Nene Freie Presse zegt dat er eene overeenUumst i gesloten tusscheu de erediet inrigting en den minisier van financiën om 2ö millioeu der vlottende schuld over te nemeOi tegen nog geen 6 pCt TJuCliarest 25 Junij Prins Napoleon is aan e grenzen des IklIs door den minister president Golesco ontvangen eu te Giurgevo Goor den franschen consul generaal Mellinet en in Bucharest door vorst Karel en verdere auloriteilen De stratfn waren versierd eerepoorien opgtrigt etz Des avonds werd de stad verlicht terwijl openbare feesten zijn aangekondigd Florence 24 Junij in de kamer van afgevaardigden heeft de minieter van financiën verklaard dat er 450 milüoén noisdig is om de schuld aan de bank te voldoen en om den gedwongen koers der bankbilletten op te haffen Voor dit doel zullen echter ook 450 millioen der geestelijke goederen beschikbaar zijn Het budget moet voorts neg eene ver hooging van 230 millioen aan inkomsten oautooneu tot herstel van het evenwigt De minister van financiën heeft de overeenkomst betreffende de verparhiiug van het tabakmouopulie ingediend Het contract zal 20 jaren duren en er wordt aan den slaat eeu voorschot gegeven van 180 millioen die met den thans aanwezigen voorraad tabak aan den slaat de bovengenoemde som van 230 millioen verzekeren ötnnenUnb GOUDA 27 Junij Z M heeft benoemd tol hoogheemraad van den Krimpenerwaard den heer P van t Huff Siolk te Moordrecht VVij maken onze lezers opmerkzaam op achterstaandeaankondiging vau het algemeen adresboek der stad Amslerdam waarbij eene welkome gelegenheid wordt aangebodentot adver eniieu die dagelijks geduiende een geheel jaar komen onder de oogeu van talloo e in eu uitlunders De eersie kamer heeft algemeen iu de al ieelingen gemeend zich Ie moeien onthouden van politieke beschouwingen Breedvoerige gedachlenwisseliu ou meent zij onbillijk zijtijegens het pas opgeireden minijierie Iu eene afdeeling echterwerd het koloni ial beleid bejpruken en inlichtingen gevraagdnopens de gezindheid der egering betreffende de uiibreidingder suikercultuur en de ij e van hare regeling de breidelingder drukpers enz Eu in het algemeen wenscht zij ie weienwelke de rigting is der regering op koloniaal gebied Overde 0 dietiiug der ilepartemeuien van eeredieuii waren de geToeleus verdeeld In de zitting van de eersie kamer van woensdag hebbende coinmissien van r ipporieurs voor de we 9 oni erpen loldefinitieve vastsielliug der hoofdstukken III IV V VI YllB VIll IX X XI en XII der begrooiiug van staatsuitgavenvoor IbtiS eu lot aanvulling van de middelen lot dekkingder uitgaven daaromtrent hare verslaaen niigebragt In de zitting van donderdag zijn hel wei oiiiiverp lot wijziging van de wet op de middelen voor 18Bfi eu aanvulling van die voor 1 67 benevens eenige andere elsoutwerpen met algemeeue stemmen aangenomen De begrooüng van Suriname en Curasao is legen 7aturdag aan de orde gesteld De eersie kamer der stateu generaal heeft gisteren naeene iiiel onbelangrijke discussie over de algemeeue beschouwingen al de hooldsiukken der slaatsbegrouiiug voor ISüS waarvan slechts enkelen tot eenige inlichliiigeu van de zijde der betrokken ministers aanleiding gaven met aliiCineene siem imen aangenomen gelijk ook de aanvullingsivet op de middelen Zoowel de politieke rigting van hel kabinet in t algemeen alshet financieel beleid maar meer bepaald de koloniale kwestie werd besproken In de zitting van de tweede kntner van woensdag isingekomen een wefomwerp tot bekrachÜKing eener mei demaaischapiiij üü exploitatie van spoorwegen gesloten overeenkomst De kamer heeft achtcreeuvolgeus aangenomen 1 hetwetsontwerp tot wij iging der hegroouug van Ned Iiidic voor18fi7 2 hel wetsontuerp tot bekrachtiging van twee credielen door den goiiv generaal van Ned ludii geopend bovende begroüliug van Ned Indie voor 1867 De min van koluuieu gaf de in de eindverslagen gevraagde inlichting Overhet laatst vermelde velsuiiiweri voerde ook korlelijk het woordde hr Bochussen Daarna werd zonder beraadslaging enhoofdelijke stemming goedgekeurd de conclusie van hel verslag der commissie tol onderzoek van het postverdrag den 15 oct 1867 lussd en Nederland en Iialie gesloten De e conclusie strekte om het postverdrag voor keuuisgeviug aan tenemen De iwcede kamer heeft giseren ten half 4 ure eene zitling = uden waarin bepaald is dat de overeenkomst met de exploila ie maatschappij der staatsspoorwegen inaanda ten 11 ureaan de orile zal zijn Ook is heden hel regeriiigs am woordnopens de naderw overeenkomst mat de amsterdamsche kanaaltnaaschappij rondgedeeld Eerst wanneer het eindverslag zalzijn opgemaakt kan daarover een dag van beraadslaging bepaald worden Het ontwerp van wet tot bekrachtiging der overeenkomstmet de maatschappij tol exploitatie der staatsspoomegen onderhet vorig kabinet gelruSen is door h t opvolgend iniuisierieCvergruomen De schikkingen zijn giooter anndeet der maalschappij in de bruto oplireugst door vrrmindering van het aandeel van het rijk uits el der terugbetaling van de geleende 2 tini lioen tot 1878 Het verlies voor hel rijk in de eersie jarenbedraagt 2 a 2 j on sjiars Dit ontwerp is donderdag inde tweeile kamer iu de sectien onderzocht Naar meu te Amsterdam verneemt is in de overeenkomst tusicbea de regering eu de kanaal maatschappij gesloten met wederzijds goedvinden o a de volgende belangrijke verandering gcbragt Art 8 van de conieniie houdende de onibindeude voorwaarde voor het geval de stad Amsterdam de toegezegde 3 millioen niet op de eerst bepaalde tijdslippen wilde geven is vervangen door de bepaling dat de staat de som van 3 millioen gulden door den gemeenteraad van Amsterdam bij raadsbesluit van 20 dec 1867 en 26 Frbr 1868 ten behoeve der onderneming toegezegd na ontvangst uitkeert aan de maa schappij mits deze iiiel van hare regien vervallen is verklaard De N Ulr Courant deelt o m over de oppositie mede Wij hebben eeu libelleije voor ons liggen dat ouder den tilel Thorbecke L we dagen zijn geleld voor een dubbeltje onder het volk verspreid wordt Daarin wordt in eene taal die wij ons schamen zouden over te drukken Thorbecke door het vuil gesleept otr dal hij geen deel van hel nieuwe bewind uitmaakt en dat bewind zelf op even schandelijke als domme wijze gesmaad en verguisd En wat ieder man van eer nog het meesl vau aileu ergeren moet is dil dat de pamflelschrijver schaamtelous genoeg is daarbij nu en dan Gods heiligen naam aan te roepen en te gewagen van de zware kastijding die Hij ons in de nieuwe ministers loezei dt Men getrooste zich de ergernis dit vodje te lezen Het zal velen de oogeu openen Het zal den niiddeistanil de kern Goddank van ons volk de partij leereii kennen die zijne vrijheden belaagt Boveiulien als men rens over de ergernis heen is is het boekje niet geheel onvermakelijk Sommige gedeelten daarvan zijn zells bepaald vrolijk Ti Delfshaveu heeft zich erne commissie van 13 ledengevormd om werkzaam te lijn tot het opriglen van een slatdbeeld aldaar van den zeeheld Piel Hem Z K H pri sHendrik heeft het eere voorzitlerschap der commissie op ziergenomen Volgeus de Tijd zal het feest van de heiligverklaringder Rorkumsche martelaren dat bereids door geheel Nederlandgevierd is Ie Brielle met een plegtig octaaf worden gesloten dat s avoi ds S julij geopend en tot den 17 julij voortgezet zal worden Gemengde Berigten Geheel Rofterdam heeft minder dan 900 guldens over voor aanmoedipioft van de gewapende dienst zoo noodiii toüoen srhata voor het ware en goede Ue eerste troepen iju Zuudag uit Abyssinie in Engeland tcri g gekomen Fnkhuizec k ijgl eeu flinke boot ten geschenke m de Z en N Holl K dding naaischappy Eto eng blad Tertclt n een Yankee die een inkomtn heelt van Hi 0Oit üiH gulüeo en telt 10 persouen op die rijkfr zijn dan Rothscbild den jood der konÏDgeti De spoorweg Moskou en IV ersburg is aigtstaaa aau de groote ruasischc spoorwepmaatachjippij Hij de laatste manoeuvres te tït Manr i vooT 2 HM j gulden kruid verschoteu In bet uiiddcri en zuiden van Riiblana zijn de graanprijzen aanmerkelijk gedaald doch in Petertbarg en in het noorden oog buitenspong hoog Menotti Garibaldi heeft zijn werfbureau te Term en derlt nu zwarte hemden tiit aan de vrijwilligers Maandag jl heeft Ie Bremen ten verschrikkelijke brand gewoed In Miunesota vestigen zich dit voorjaar gemiddeld 1000 landverhuizers per week Üe Zigeuners vereeren dezer dagen Groningen mtet een bezoek Oostenrijk heeft erlof beko nen om in Fraukrijk chassepot s te doen vervaardigen De beroemde viuhst Vieuitemps is te Parijs overleden In de stud Xew York wonen 125 000 Israeiieteo in den staat an dien naam 23i O0l Vergadering van den Gemeenteraad Vrijdag 26 Junij Tegenwoordig de heeren vao Bfrgea IJzendoom voorzitter de Grsve Priocc Braggaar estei baan Keutiager Remy Bucbner Droogleever van Geniiep en van btraalen De notultn der vorige Zijn iogt ltomen eene dispositie van hh ged staten houdende goedkenriog eeser ovtrschrij rtog van eèn post op de begrooting van 1868 kroniag een adres van eenige bfvsoners dt r Turfnurltt verzoekende naar asnleidiug der laatste discussieu om ten open brug of het behoud der bestaande J e vuorz stelt voor dit adres aan tf nemen voor kenoUgeving eonf Aan de orde is het adres van bewon r8 der Turfmarkt botideude bezwaren tegen bet erlangen di r bing door eer trappenbrug en hét i verbaud daarmede door den br Viruly gedaan voorstel om die brug af te breken De hr VVestcrbaan stelt om het belang der zask en de sfwesi eid van eenige Uden voor de za ik te verdagen t v br Biichiier is er tegen om deu langen dnnr der zaak es der geviïigèn wil doch nadat de br Wtsterbaan cijn voèrsCel gevgSligd heeft om het stellig in de eerstvolgende verpadering ai te doen ca dli gesmefaaam oudcrsteuaJ was wordt tot het nitstel aigeouea beiloRB £ en voorstel iot af eu overschrijving van een post eu 8 pp d hegrooting van uitgaven dienst 1S67 goedgekeurd Aehtereeiivitlgens worden goedgekeurd de voorstellen to u gocA trlng van de iTkeniiigeu o er 1S67 gedaan duur de besturen der tustt lliuges van weldadigheid en die van de si liuïterij nai attnk wees en ïleinoezeniershuis in nittiaaf 71 22 38 bestedeliughnis 9 47 fil iéide gaathaizeo ƒ 15 17l 95 burgerlijk armbesLaur ƒ lti ü i4 76 israelitiscb arm