Goudsche Courant, donderdag 25 juni 1868

Denanvoerter veemnikl nas niet aanzienlijk en de vraagniet groot ook de handel in schapen eo lammerea ia rarkeas en biggen was lusteloos kaas Aangevoerd 125 partijen prijs ƒ 17 a ƒ 21 Goeboter ƒ 1 10 a 1 1S Weiboter ƒ 0 90 i ƒ 1 00 Burgerlijke Stand 1868 Donderdag 2 Julij ü 653 GOUDSCHE COURANT GOUDA W Jansen wed OVEBllDFN 23 Jnnij J van den Berg 7 w I D Ponsioen 4 m Gehuwd 24 Jujij Uitgave van A BRINKMAN Lan e Tlendéfceg B n 60 dienatdocode schattcry ƒ 1 971 055 Tot huiponderwijzere aan d openb school voor jongejufvrouwrn wordt Ijenoemd mei J J van Enk te Kampen roet 8 stemmen Klets meer aan de orde zijnde eindigt de vergadering Marktberigten Gouda 25 Junij Bij emig handel bleven de prijzen ongeveer ais in de vorige week T rwe Poolsche per 2400 kilo 420 Eoode Kleefsche ƒ 400 Zeeuwsche per mud ƒ 12 25 a ƒ 14 60 Kogge J 8 3 ƒ 9 75 Gerst ƒ 5 50 a 7 25 H lver ƒ 3 50 a ƒ 4 75 Boekweit Frausch per 2100 kilo ƒ ISO a ƒ 200 Noordbr ƒ 210 ƒ 24U Bruii e hoonen ƒ 3 a ƒ 10 Sb y Door P KLUITMAN fSE te Alkmaar is aitgegeven en 0 bij alle Boekhandelaren ver vjllp knjgbdar gesteld II lljne verbanning uit m den evangeliedienst ll 2lï oertentien 1 Heden Tan 58 jireu overleej in den ouderdotn onze geliefde zusier en behnwdznster Mejufvromv WILHELMINA JOHAXN A JANSEN wed den neere M DE WAAL ai Naoieus wederzijdsche betrekkingen P JANSEN GocDv 2a Junij 863 Aanklachten Pleidooien j Vonnissen Brieven en BEROEP op de SYNODE fITGEGEVEX DOOa J C ZAALBERG Pz 130 pag Prijs 90 Cents lil ES Ifl m Burger Bewaarschool te GOUDA Inschrijving van Kinderen van Kinrteren voor het derde kwartaal IBfiS op MAANDAG den 29 dezer des avonds van 7 tot 8 ure in het SchooüociaL Raderstoomboot d IJsSCl Van Gouda Maandag en Uingsdag smor1 gens 6 uren de overige werkdagen s morI gens 7 ren Zondag s morgens fi s ur Van Rotterdam op geUjke dagen s namidd igs 2 uren Zniiil ig s avonds 5 uren Dagelijks Retonri aarien J N iCHELTEMA Pres TAN ZEULEN Ster GocDA 27 Junij lb ï8 KTJNST IDNERAAL WATER 15 et per svplion bij abonnement 12 i GouDi C MES5EMAKEH De Uitgevers van het ALGEMEEN ADRESBOEK DER STAD AMSTERDAM berichten dat daarin voortaan gelegenheid sal bestaan voor geheel Nederland tot plaatnng van Annonces naar alpkabetische volgorde ÏD navolging van meest alle builenlandsche werken van dien aard Op het groote nut en voordeel te wijyen düt zooilanige publicering aanbiedt mag overbodig worden geacht immers wordt eene advertentie in eene Couraiit reeds den volgenden dag aan het oog van het publiek onllrokken en door anderen verdrongen terwijl zij op deze wijze een geheel jaar lang van waarde blijft daar het boek dagelijks in handen komt va een groot aantal personen wier bekendheid met genoemde annonces den Inzenders tot groot voordeel moet strekken Meeren FABRIKANTEN INDUSTRIËLEN WINKELIERS enz die daarvan voor de uitgave 1863 1S69 weuschen gebruik te maken uorden verzocht hiervan vóór 15 Julij e k franco berigt te willen zenden aan de Boekhandelaars G B van GOOR ZONEN te Gocda of aan een der beide ondergeteekende Uitgevers De prijs is gesteld voor eene geheele pagina ƒ 10 een halve dito ƒ 6 een derde dito ƒ 4 Over de kosten zal 1 October e k worden gedisponeerd Vignetten zijn voor rekening der inzenders Wed I ELLER VIAN AMSTiRD tM JcNi 186S M SCHOON E VELD ZOON r ROHERSHAUSEN S OOGWATER TOI behoud herstel en versterking van het Gezigtsvermogen Dit OOGWATER waarvan de kracht zich sedert 1842 ten volle heeft bevestigd en tot welki vervaardiging alleen ik door D ROMERSHAUSEN gemagtigd ben wordt door den Apothecar v GIMBORN Ie Emmerich nagemaakt en onder bovenstaanden aaara aangeboden ooral in Nederland daar zijne vervalsching in Dnilsohland voldoende bekend ia Daar ik lija OOGWATER naauwkeorig onderzocht heb zoo moet ik tegen het ebmik daarvan waarschnwen en breng tevens onder de aandacht dat bet echtS OOGWATER van D ROMERSBLAÜSEN alleen bij mij te verkrijgen is a 1 Thaler de graole en 20 Silb Gr de kleine Flesch waarbij eene gebruiksaan jiziiig in de Nederlandsche taal is gevoegd Dr F Gr OEISS Xmxs i j Elbe Apotbecar Eigenaar van M de Waal 68 j Ouwel wed J Nobel 78 j 25 C Kettner en i T Leeflang Latijnsclie scliool te Gouda De ondergeieekeiide maakt bekend dat het examen van toelating zal plaats hebben op Vrijdag 17 Julij e k dn middags ten twaalf ure in bet lokaal der School Er bestaat gelegenheid voor KOSTLEERLINGEN b j den Heer J L TERWEN Docent iu de Wisknmle en N Talen GouüA D TERPSTR 20 Junij 1868 Rector Openbare Verkooping op Maandag 6 julij i868 des voor middags ten elf ure in HET groot SCHIPPEKSHUIS aan het Veersial te Gouda van een kapitaal PAKHUIS en ERP dienende als KAASPAKHUIS met de KAASSTELLINGEN e KAAS PL M KIST aldaar GEV R A AGD took een KAASPAKHUIS een KXECHT Zij die kennis van het vak hebben zullen in aanmerking komen Adres in persoon of met franco brieven onder lett A bij de Boekhandelaars J vax BENTUM ZOON te Gouda Doctorale Goedlceuring over de voorireffi lijklieid van het Anatherin Mondwa er tegen alle Monden Tandziekten Ik getuig dat ik sedert eenige jaren bet Anatherin Mondwater van den Tandeii Docier Dr J G POPP uit W eenen met het beste gevolg tegen scorbuiisch rheumatische inoudkwalen ziek tandvleesch alsmede tegen tandpijn gebruikte en tegenuoordig i og ailerwege voorschrijf daar ik van deszelfs heilzame werking in mijne praktijk dikwijls overtuigd was Gross Miiios Dr J FETTER m p Te verkrijgen te Gouda bij L Sclitnk winkelier op de Hoogstraat ijk 123 te Rotterdam hij F E van Samen Kolff apoth en A Schippereijn en C blaauwe porseleinwinkel te s Hoge bij J L F C Snabilié apolh f Legden bij E Noordijk te Utrecht bij F Allena apoth te Amtterdam bij T v Windheim en C verkoophuis Önderbuilis Breuli lijders zelfs die aar ZOOr OUdO BreukOB laboreren vinden in de meeStS gevallen volledige genezing door de Breukzalf van gottlieb stüb ZENEGGER Op verlangen graii t bekomen om zioh vooraf te overiHigen naauwkeurige gebruiksaanwijzing met een aantal allezins voldoende regierlijk l vestigde attesten In potten van fl 3 50 te bekomen bij den uilvinder GOTTLIEB STURZENEGGEK te Herhau kanton Appenzell Zicitserland Het bedrag gelieve men bij de bestelling te voegen BoeVdroVkOTij van A BRINKMAN Deze Oouraut verschijnt des Donderdags en Zondage ïn de Üiiid geschiedt de uitgave des avusids te voreu De prijs perdrie maanden is 2 franco p post J 25 Aavertet ï jn van 1 G regels tot dfs middags ton 12 ure groöti re moeten vóór 10 ure ingezonden zijn öuttenlanïr Londen 27 Janij De heer Montagu heeft een amendement ingediend op de voordragt betreffeuüe den invoer van vee uit het buitenland hij heeft voorgesteld dat het buitenlandsch vee te Londen ingevoerd terstoud daarop zal worden geslagt De langdurige uiscussien over dit onderwerp gevoerd hebben niet tot een resultaat geleid 30 Junij In de zitting van het hoogerhuis hebben delords Argyll en llussell de iersche kerkwet verdedigd De lordkanselier heeft haar met veel bekwaamheid bestreden De discossieu zijn tot i ure in den morgen voortgezet daarna isde bill met 192 tegen 97 stemmen verworpen Parijs 27 Junij In de zitting van het wetgevend ligchaam zijn alle voorgestelde amendementen verworpen liet ontwerp van et betreffende de tri nsatlantische paketvaart is met 7 tegen 25 stemmen aangenomen 30 Junij De senaat heeft de leening voor de landengtevan Suez aangenomen met algemeene stemmen De Conslitutionnel belgische bladen tegensprekende zegtdat de keizer te Chilons geenerlei oorlogzuchtige toespraak gehouden heeft Berlijn 29 Junij De Nord Deutsche Zeitung verklaart tegenover de Memorial diplomatique gemagtigd te zijn om ten stelligste te verzekeren dat in de opvatting der Servische kwestie eene vollcdi e overeenstemming tasschen de mogendheden voorhanden is en dat er niets is gebeurd hetwelk aanleiding kan geven tot de veronderstelling eener verandering ten opzigte dezer oi ereenstemming Te AVorms heeft den 2 ï dezer de plegtige inwijding plaatsgehad van het aldaar opgerigte gedenkteeken voor Luther De koning en de kroonprins van Pruisen de koning van Wurtemberg de groothertogen van Hessen en Saksen Weimar en de prins Wilhelm van Baden waren bij de plegligheid tegenwoordig De plegtigheid werd geopend met het uitvoeren van den 66 psalm door een mannenkoor onder begleiding van blaasinstrumenten Dr Oppermann de zwager en biograaf van den overleden kunstenaar Rietschel de ontwerper van het momument hetwelk volgens zijne modellen en teekeningen door de kunstenaars A Doundorf en G Kielz onder medewerking van G Schelling uitgevoerd is besprak de geschiedenis van het monument Daarop werd Hiindels Halleluja gezongen De deken Keim uit Worms hield vervolgens eene rede Daarna had de onthulling plaats en onmiddellijk werd door de geheele vergadering Luthers lied Een vaste burg is onze God onder begeleiding van bazuinen en pauken terwijl bij de interludiums ook kanonschoten gehoord werden aangeheven De prelaat Zimmermann uit Darmstadt hield daarop eene rede over het monument en de beteekenis der verschillende deelcn daarvan waarna hij het gedenkteeken overdroeg aan de stad Worms en door den burgemeester dier stad beantwoord werd Er waren vreemdelingen vooral predikanten tot uit Rusland en Noorden Zuid Amerika overgekomen om het feest bij te wonen De stad was overal stampvol en vrolijk versierd Weenen 28 Junij DeDebatte zegt dat de regering aan de pauselijke allocutie geen bijzonder gewigt hecht en als antwoord een krachtig protest langs diplomatischen weg voldoende acht In dat protest moet von Beust de curie herinneren aan de grenzen waarbinnen haar invloed op Oostenrijks binnenlandsche aangelegenheden zich mag doen gelden en moet hij met kracht tegen elke overschrijding in deze opkomen Florence 27 Junij De senaat heeft het ontwerp betreffende de belasting op het gemaal met 101 tegen 11 stemmen aangenomen 29 Jnnij De Gazette Uflaciale sprekende over geruchten van geheime aruwervingen van militairen zegt dat de regering met het atol om de waarheid te herstellen verklaart dat indien in eenige localiteiten eenig speciaal feit beeft plaats De prijs der Advertentieo van één tot zes regels met inbegrip an het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent 11 uiten gewone letters w orden berekend naar I pluatsruiiute gegrepen waarbij manschappen geworven werden het volstrekt onwaar is dat de regering zulke feiten oogluikend heeft toegelaten De autoriteiten hebben bevel gekregen om ten strengste zoodanig misdrijf te straffen en de regering is ten stelligste besloten krachtig te straffen een ieder die de inwendige roat zou willen verstoren of de goede verhouding met het buitenland in gevaar zou willen brengen Belgrado 29 Junij In zake het proces wegens den moordaanslag op den vorst gepleegd is nog geen vonnis geveld aangezien er nieuwe feiten aan het ïiclit zijn gekomen ten gevolge van bekentenissen van een der beschuldigden Het onderzoek wordt voortgezet terwijl er nieuwe inhechteDÏsnemingen hebben plaats gehad De kapitein Mirzerilovic die met eene afdeeüng troepen het politiegebouw zon bezetten 18 heden morgen vroeg in tegenwoordigheid van eene ontelbare menigte doodgeschoten Alle beschuldigden in de zaak van den moordaanslag bekend gemaakt met het protest van Karageorgewitsch legen de beschuldiging v m medepligtigheid hebbcu bezwarende verklaringen tegen hem afgelegd De voortzetting van het proces is geschorst Overal is het rustig binnenland GOUDA 1 Julij Zaturdag namiddag is alhier behouden en wel in deu ihoot zijner familie teruggekeerd de heer J F Printx officierbij de schutterij die zich in der tijd vrijwiltig aansloot bijde expeditie naar Abyssinie Nog in den avond van denzelfden dag werd hem door de muziek der dd schutterij eeneserenade gebragt met fakkellicht en mogt hij de belangstellendegelukwenschingen ontvai gen van talrijke vrienden Terwijl zondag middag twee zevenjarige knaapjes zichvermaakten met hengelen in de wetering achter den fluweelensingel stortte een hunner in het water en zonk weg Op bethulpgeschrei van het andere kind toegeschoten en nog eenigebeweging en borreling in het midden der wetering bespeurende sprong de agent vr n politie A Janknegt in het water en bail het gelnk het kind spoedig te grijpen waarin hij weldra zijneigen kind herkende dat hij aan een wissen dood mogt ontrukken Mogtons kunstminnend publiek zich donderdag jl vergastenop een voortreffelijk concert van Dunklers kapel bij vernieuming wordt de gelegenheid aangeboden tot aangename ontspanning Het gezelschap van den heer Jean Pfliiging uitRotterdam zal morgen eene soiree musicale geven H t gezelschap dat in verschillende plaatsen groolen bijval voortdurendmag ondervinden is ook hier gunstig bekend en wij verwachten dat een talrijk publiek getuigen zal van belangstelling voorde verdienstelijke kunstenaars Aan de hoogeschool te Utrecht is zaturdag jl gepromoveerd tot doctor in de regten de heer P J Snel geboren teStolnijk op stellingen Z M heeft benoemd tot burgemeester van Amsterdam met ingang an 15 julij den heer mr C J A den Tex advocaat te Amsterdam De eerste kamer heeft zaturdag na korte discussie de begrootingen voor Suriname en Curacao met algemeene stemmenaangenomen De immigratie kwestie is bij deze gelegenheiduit verschillende oogpunten besprok n geworden De ministerherhaalde dat hij de zaak met belangstelling zal nagaan Alleoverige kleine ontwerpen van wet zijn met algemeene stemmenaangenomen Na nog de huishoudelijke begrooting te hebbenbehandeld is de kamer tot nadere bijeenroeping gescheiden In de maandag gehouden zitting van de tweede kamerder statengeneraal werd behandeld het wetsontwerp tot bekrachtiging eener overeenkomst met de maatschappij tot exploitatievan siaatsspoorwegen De heeren de Bosch Kemper ran Wassenaer Catwyck van Naamen van Eemnes Fokker Nispenen de Bruyn Kops bestreden dit wetsontwerp dat b i tmt