Goudsche Courant, donderdag 2 juli 1868

te aanzienlijk offir van den staat vereisehte Sommige dezer leden drnngcu aan op het nemen van een ander initiatief De heeren üodefroi van Kerkïvijk l ijuappel en Kochusseu zouden om verschillende redenen voor het wetsontwerp stemmen of liever daarin berusten De regering nam een onzijdig standpujit in met het oog op deze wetsvoordragt die zij bij hare optreding aanhangig vond zij liet het oordeel aan de kamer over Xa replieken van vroegere sprekers zeide nog de heer Thorbeeke dat ofschoon hij de overeenkomst niet aanbevelenswaardig vond hij daarin toch zou berusten om geeu verwarring en ongelegenheid te stichten In de zitting van gisteren werden de beraadslagingen voortgezet en wel over art 1 van het wets ontwerp waarbij breedvoerig werd gesproken over den bedoelden staat door den heer ïborbecke overgelegd volgeus welken de overeenkomst minder uadeelig voor de schatkist zou zijn De minister van financiën bestreed die berekening die z i niet gegrond was noch op de uitlegging der artt 51 53 en 54 der concessie noch overeenkwam met de werkelijke opbrengst der koopmansgoedereu treineu welke door den heer Thorbecke op 10 pCt geschat werd maar in de laatste jaren gemiddeld slechts 2 i Vj pf beloopcn zoodat alvorens er 10 pCt is de tijdraimie nog lang zul zijn Hij hield vol dat het voordeel van den staat eerst intreden zou met ƒ SOOO bruto opbrengst De heer de Bosch Kemper sloot zich aan lie redenering aan De heer Thorbecke antwoordde dat zijn tabel onderstellender wijze was opgemaakt eu dat die lu pCt zeer zeker zal bereikt worden naarmate de lijnen zich meer aansluiten en het internationaal verkeer uitbreiding zal erlangen Nadat nog onderscheidene leden op de nadeeiige gevolgen der overeenkomst voor den staat hadden gewezen werd het eerste wetsartikel in stemming gebragt en met oü legen 2fi stemmen verworpen waarop de minister van financiën namens de regering het wetsontwerp iulrok Dingsdag den 11 julij aanst zullen de stalen in de verschillende provinciën overgaan tot de benoeming van leden vande eerste kamer der stalen generaal ter vervanging van hendie den derden maandag in de maand september moeten aftreden De aftredende leden zijn de volgende heeren als in XoordBrabant H E Verschoor Gelderland jhr mr C E J V van Nispen tot i annerden en mr C H baron vaa Ebenen van Khemenshnizen Zuid Hollar A v Weel Dz en T P Virnly Noord Uolland jhr C Hurtseu en mr J ilesscheitvan VoUenhoven Zeeland J Fransen van de i utte ütiecht jhr mr J Huvdecoper van Maarsseveen Friesland jhr mr F J J van Evbinga Overijssel C F Stork Groningen mr J J Crcraers Drenthe geenc en Limburg jhr mr F B II Michiels van Kcssenich De kerkeraad der hervormde gemeente te Emmen inDrenthe heeft baron van Lijnden van Sandenburg gewezenminister van eeredienst ds J W Felix mr J A Grothe eneenige andere predikanten en ouderlingen aangeklaagd bij desynode als hebbende in hunne kwaliteit van hoofdbestuurdersder confessionele vereeniging zich schuldig gemaakt aan hetverstoren ran de orde en de eendragt in die gemeente Naar men verneemt zal het algemeen coUcgie van toezigtover het beheer der goederen van de hervormde gemeenteneerlang ecne belangrijke buitengewone vergadering houden terberaadslaging omtrent de verdere maatregelen die tot eene geleidelijke ïoltooijing der scheiding van kerk en staat dienen teworden genomen Men leest in de N Eott Courant ffVous sauvez la paix de l Europe zei von Bismarck Von Bismarck heeft gezegd vous avez sauvc a paix de l Eiirope zei van Zuylen Dat alles is reeds overoud en wij zullen er niet op terugkomen Maar wij achten ons verpligt te wijzen op het vonnis verleden donderdag door lord Stanley geveld over ieder die beweert tijdens de luiemburgsche kwestie den vrede van Europa gered te hebben Men zegt mij sprak lonl Stanley in antwoord op zekere tot hem gerigte verwijten men zegt mij het is dwaasheid te beweren dat gij den vrede van Europa gered hebt Maar ik heb zoo iets nooit gepretendeerd want ik geloof niet dat eenig bijzonder individu of eenige bijzondere regering zelfs er uitsluitend aanspraak op mag maken den vrede van Europa te hebben staande gehouden Hear hear klonk het van alle zijden onder de parlementsleden toen lord Stanley deze woorden sprak Men steile zich een oogenblik voor dat graaf van Zuvlen gelijk vóur eeuigen tijd het gerucht wilde onze gezant te Londen geworden ware en deze zitting van het I gerhuis op eene der aanzienlijkste tribunes had bijgewoond Zekere dr K nak Ie Berlijn beweert tot de ontdekkingte zijn gekomen dat de aarde stil staat en de zon draait Deze reactionnaire astionomische leer heeft reeds aanleiding gegeven tot eene satirieke woordspeling men wil namelijk dat Knak onmogelijk dwalen kan daar hij de grootste sterrekundige is of moet zijn immers de vier celebriteiten in dat vak zijn in den naam Knak vereenigd K opernicus N ewtOB A rago K epler Omtrent de tentoonslelling te Arnhem vernemen wij dat zij den 5 julij geopend en den laatsten september gesloten zal worden Dagelijks zal zij van 10 tot 4 en des zondags van 13 tot 4 uur geopend zijn De jury der tentoonstelling heeft zich gisteren geconstitueerd Voor de afdeeling nijverheid is verkozen tot voorzitter professor Voorhelm Schneevoogt tot onder voorzitter D L Wolfson tot secretaris J van den Wall Bake Voor de afdeeling kunst is benoemd tot voorzitter C lloohussen tot secretaris P Stortenbeker Men schrijft uit Meeuwen Het koolzaad is gesneden ende kwaliteit is uitmuntend weldra zal er bij droog weder eenbegin met het dorschen gemaakt worden De overige veldvruchten hebben op nieuw veel met de aanhoudende droogtete kampen Met het delven van vroege aardappelen is hiereen begin gemaakt maar de opbrengst is zeer gering terwijlde smaak uitmuntend is De hooge grasvelden zijn bijna geheel verdord De hooibouw is voor een groot gedeelte afgeloopen en de kwaliteit wordt zeer geroemd In de naburigeLangstraat is het reeds verkocht voor ƒ 9 50 de 500 ned S Men schrijft uit het 4 = district van Zeeland Het aanhoudend schoone w eer oefent een gunstigen invloed op denstand der veldgewassen uit en doet een vroegen en ruimenoogst verwachten De gerst staat allerwege uitmuntend Detarwe belooft veel hoezeer zij op enkele plaatsen is aangedaanvan zoogenaamde brand De rogge staat goed De haver ismet de jongste regen veel bijgekomen en laat zich goed aanzien De erwten zijn middelmalii De paardenboonen staan bijnaoveral schraal en zullen weinig opleveren Het koolzaad datop verscheidene plaatsen reeds is gesneden is vooral in denNieuwen Elisabeth polder onder Biervliet meegevalle Daarstaat het zoo zwaar dat de opbrengst moeijelijk is te bcgrooten Het vias dat in de laatste 4 jaren hier veel minder danvroeger gezaaid wordt is weder mislukt Voor enkele goedepartijen is reeds 250 besleed per geroet De meeste pachters op St Jansberaad laten het gewas aan den verpachter De klaver die in deze streek vuor een groot gedt elte de weilanden vervangt is dit jaar zóó meegevallen dat zij op enkele plaatsen in de publieke veiling van ƒ 30 tot ƒ lOU het gemet heeft gegolden voor ééne snede Aardappelen zijn veel geplant Zij staan welig en van ziekte is gelukkig nergens iets te bespeuren Aan ooft schijnt üt jaar geen gebrek te zullen zijn Men meldt uit Noord Beveland van alle kanten luiden de berigten over den te velde staanden oogst gunstig Ook op dit eiland mag het vooruitzigt van den landbouwer verblijdend genoemd worden Tarwe en gerst vooral de in het najaar gezaaide beloven veel het nog overgebleven koolzaad is boven Het kan wel naauwelijks noodig geacht worden de opmerkzaamheid te vestigen op het ook in deze courant aangekondigde nieuwe geschrift van D J C Zaalberg Wie toch heeft niet vernomen van deze zaak en de verboden preek en ivat daaraan voorafging heeft groot gerucht gemaakt in het geheele land De voor enkele jaren algemeen gevierde met eer en toejuiching overladen haagsche predikant is sedert hij opentlijk optrad als de voorstander der nieuwere rig ing die de resultaten der wetenschap toepast op de kerk en grootelijks afwijkt van de vroeger gehuldigde begrippen gewikkeld in zooveel moeijelijkheden blootgesteld aan zooveel verguizing dat hij moedeloos zijn werkkring opgaf en zijn emeritaat verlangde maar toen ook dit laatste zwarigheden ontmoette sn zijn geest en ligchaamstoestand verbeterde is hij teruggekomen op zijn vroeger besluit en gevoelde hij zich gesterkt zijn werk weder op te vatten waarin hij echter ook nu belemmerd werd Het boekje Mijne verbanning uit den evangeliedienst deelt aanklachten pleidooijen enz mede betrekkelijk deze zaak en het blijkt dat de kerkbesturen eenstemmig zijn om den nu door vooren tegenstanders bestreden ma i uit te sluiten van den evangeliedienst in de ned herv kerk Hem rest slechts het beroep op de uitspraak der synode Ook dit beroep zeker niet het minst belangerijkste stuk wordt gevonden in dit bundeltje Wij vermeten ons niet eenig oordeel te vellen over dit geschil dat zelfs na al het geschrevene niet helder is Misschien ont spruit dit uit de gewoonte der kerkelijken om een klein feit in een vloed van woorden te verdrinken en ook omdat men het nuttig acht niette diep door te dringen in het wezen der zaak De afloop der zaak is hoogst belangrijk voor velen en de gevolgen bij zooveel verschil en beroering in de kerk zijn onberekenbaar daarom is het zeer te werschen dat de eindelijke uitspraak getuigen moge van ecl t evangelische zachtmoedigheid Het geldt niet de vraag of Zaalberg overraoedig en eerzuchtig weinig levenswijsheid bezit maar of hij wettig vervallen is van zijne regteu als predikant en of het niet geoorloofd is bij nader inzien een verzoek om ontslag terug te nemen waarvan de voorwaarde niet was vervuld Al is dan de lektuur van het boekje min aangenaam het belang der zaak zal duizenden bewegen kenuis te nemen van den verderen loop Gcraensde Berifften Prins Napoleon is zaturdag te KoQstantiiiopel aangekomen De mexicaansche opstandelingen zijn uiteengejaagd en de nibt is hersteld iu Yucatan ïn Spanje vereeniRen zicii de partijen ouder de leus Veg met de Bonrboni Graaf von Bismarck heeft het buiteugued van wijlen lord Brougham te Cannes aangekocht De gezondheidstoestand op de westindische eilanden is voldoende Een kottijhuisbediende is door den hervormden kerkeraad eeuer geldersche stad niet als lidmaat toegelaten alleen om zijne betrekking die sabbathsehennis insluit Door de outploöing van 1800 kilu ü nitro glveeriuc bij de steengroef van Quenast m België is eene schrikkelijke verwoesting aaugerigt en zijn de 10 personen die zich in de nabijheid bevonden zoo geheel vernield dat bijna geen spoor teruggevonden werd De schok werd drie mijlen ver gevoeld Bij gelegenheid der maritieme leutooustelling te Havre zullen stierengevechten onder verzachtende omstandigheden gegeven worden in een cirque dat 12000 toeschouwers kan bevatten Op Jamaica is den S Junij door een aardb ying wtl schade veroorzaakt maar geen mensehen oragtkomen De Kussen hebben Bokhara zonder tegenstand bezet Den 25 juuij op den gedenkdag der overgave van de augsburgsche confessie aan den keizer is te Worms het Luther gedenkteeken onthuld In Hongarije roept men de hulp der soldaten in om den oogst binnen te halen De pauselijke internuntius te Parijs heeft deelgenomen aan het feest door den turkschen gezant op den verjaardag van den sultan gegeven Ten gevolge van misgcwas en kwijning der nijverheid heerscbt in Spanje nijpend gebrek Keizerin Charlotte is na schijnbare beterschap weder verergerd Sedert 1 S53 is de bevolking van Parijs verdubbeld in dat tijdverloop zijn 20 000 huizen afgebroken en 45 000 nieuw gebouwd In de algcrijusche provincie Oran heeft storm en onweder groote schade aangerigt en de bestaande ellende verhoogd Varia De begrootingswetten ziju zonder veel discussie docr de eerste kamer aangenomen en zoo is de gang der zaken weder geregeld Met vertrouwen is dit ministerie ook door de groote meerderheid der eerste kamer ontvangen slechts een enkele stem verhief zich tegen de rigting van den minister van koloniën maar alle ernstige discussie werd uitgesteld tot het najaar wanneer de begrootingswetten voor 1S69 daartoe gereede aanleiding geven dan eerst zal kuunen blijken of dit ministerie aau de meerderheid der vertegenwoordiging welgevallig is In het hoofdkiesdistrict Dordrecht is een herstemming noodig tusschen een liberalen kandidaat en een anti revolutionair Slechts drie stemmen ontbraken den liberalen kandidaat had de antirevolutionaire kandidaat zes steramen meer gehad dan ware hij gekozen geweest Een goede les voor belangstellende kiezers van welke rigting ook om getrouw hun burgerpligt te vervulleu Drie stemmen meer op Gevers Deynoot uitgebragt hadden een herstemming onnoodig gemaakt en de zegepraal der liberale rigting verzekerd en hoevele kiezers die die rigting zijn toegedaan zijn door onverschilligheid of wegens geringe oorzaken te huis gebleven Moge een getrouwe opkomst der kiezers bij de herstemming het bewijs geven dat de kiezers meer en meer prijs stellen op de regten hun door de grondwet verzekerd De verkiezingsstrijd in een district gevoerd heeft veler belangstelling ook buiten dat distriet opgewekt Hs d men bij de vroegere ontbindinga manie de beweging in het geheele land en bemoeide ieder zich slechts hoofdzakelijk met zijn eigen district thans konde men den strijd in het kiesdistrict Dordrecht gevoerd bedaard nagaan en meer onpartijdig de wapenen beoordeelen die in den strijd gebezigd werden dan wanneer men daarin zelf eeaigzins betrokken is Door de kiesvereenigingen in het district werd de liberale kandidaat aanbevolen en een klein bezadigd strooibillet vestigde de aandacht der kiezers op den ook in ons district bekenden Gevers Deynoot En welke middelen gebruikte de tegenpartij Reeds zijn een pa ir sirooibilletten ter aanbeveling der kandidatuur van den heer Bichon in ingezonden stukken in de Nieuwe Rolt Courant beoordeeld en veroordeeld en voorzeker dit oordeel zal wel door alle gemoedelijke conservatieven onderschreven V orden De heer Bichon zelf kan door zulk een hulp niel gediend zijn en men had bijna van zijn regtschapenheid mogen verwachten dat hij die hulp met verachting van de hand gewezen had Nog een derde brochure werd velen kiezers toege oaden en deze overtrof in hatelijkheid nog verre de twee reeds veroordeelde zoodat zij waarschijnlijk een waardige tegenhanger zal zijn van het libel Thorbecke uwe dagen zijn geteld dat der goe gemeente voor een dubbeltje wordt aangeboden en daar zet de schrijver nog wel op den voorgrond dat onpartijdigheid en kalmte de allereerste vereischten in een politiek vlugschrift ziju Na eerst de geschiedenis der laatste maanden besproken te hebben van welk verslag het zoo miskende Dagblad der residentie de hoofdbron was wordt het ministerie heftig aangevallen in den persoon van den minister van financiën en zoo te niet gedaan alles wat in de vorige bladzijden uitvoerig bewezen is omtrent het regt der kroon om de ministers te benoemen en te handhaven zelfs tegen den wil der vert jgenwoordigers des volks of is de heer van Bosse niet even goed door de kroon benoemd als het afgetreden nationale ministerie Rekent men nu nog hierbij den invloed door verschillende predikanten zelfs in hun ambtsbetrekking uitgeoefend dan kan men zoo ongeveer de midrieleu nagaan die in het openbaar gebruikt zijn om de kandidatuur van den anti revolutionairen kandidaat te doen slagen Wanneer toch zullen kiesvereenigingen in het geheele district met een centraal bestuur in de hoofdplaats aan zulk een onedele verkiezingsstrijd eeu einde maken omdat dan zulke middelen geheel nutteloos zoudeu worden Bij de gehouden discussien over de begroodngeu is de koloniale kwestie hoofdzaak geweest en dat zal waarschijnlijk den eersten tijd wel zoo blijven Als men met verouderde wonden bij den geneesheer komt is de genezing dikwerf zeer langzaam en de koloniale kwestie is een verouderde wond die sedert jaren de treurigste gevolgen voor ous staatsieven en voor onze zedelijkheid heeft De genezing zal slechts zeer langzaam gaan en het zal veel moeite kosten de meest geschikte middelen ter genezing op te sporen Ligt evenwel de wonde geheel open zijn de geneesheeren volkomen met den toestand bekend dan is reeds een groote schrede op den weg der genezing gedaan Moge het deze regering gegeven zijn dien eersten stap ter genezing der wonde te doen en moge de kamer daartoe krachtig medewerken hel beneden zich achtende om zich met hatelijke niets afdoende letterkwestien bezig te houden Of een v in een D veranderd is is van geen algemeen belang vooral als zoo iets uit partijbelang geëxploiteerd wordt de verdrukking van den Javaan ten behoeve van een batig slot daarentegen heeft reeds te lang geduurd voor de eer van den nederlandschen naam en elk regtschapen Nederlander mag van zijn regering en vertegenwoordigers daarin zoo spoedig mogelijk verandering eischen De zelfde mannes die van Indie niets anders verlangen dan een groote som gelds ten behoeve der nederiandsche schatkist en die vermindering van het batig saldo als een hoofdbezwaar tegen iedere verbetering aanvoeren de zelfde mannen wen schen nu aau Suriname groote sommen toe te leggen om de plantagiehouders in staat te stellen vreemde arbeiders aan te vi erven en nog liever zouden zij willen dat de staat zelf voor een voldoend aantal arbeiders zorgde hoewel dit de nederiandsche schatkist verbazende sommen zoude kosten en toch die plantagiehouders zijn vroeger voldoende schadeloos gesteld voor het verlies der slaven opdat zij met dit geld in de behoefte van vrije arbeiders zouden kunnen voorzien Wel consequent vau die heeren Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 27 Junij Theodora ouders J Kriek en J Binselaar Fraii9ois Henri Jacques ouders J H Krom eo E H G Privé 28 Marcus Johannes ouders J W van Loon en C Beek Johannes ouders J Wildschut en R van Ham OVEELEDEH 25 Junij C de Vet 15 w C H Steevens 8 m 26 A M van der Kint 10 j H C P Pinkse 11 w 29 G H ten Zeldam Ganswijk 11 m G Hageman 30 j ï=c cr c 5Ci =