Goudsche Courant, zondag 5 juli 1868

moeten 7ijn it l iinknjk des nocds kan mterveiiieren maar ddt zj Jliiii liluil ni ci i 1 onen dit 1 nnkrijk Rfen nieuHe usurpatieii duldt De K Ihiers toont voort ain dat 300 millicen der beprootmg niet gedekt zyn 2 July In de zitting van bet wetgevend li chaam zegtde heer Magna m zijn antuoord aan den heer Ihiers dnt ertwee j ddeleu besUau om den vede te verkrijgen Algeineeueont apening of een ontwapening overeenkomende met die vanandere volken U erkelooa adUbchouner SMi de m ipenmg vananderen kan Innknjk niet blijven maar zijne militaire i rachtsinspiuDius zou onmagtiT blijven oo de financiën niet voldoende viren Durop treedt de lir Mrfgne m eeue uiteenzetting vin den fimncie en toe tuid II j besluit met op te komen tegen zmn rali ge oor leeuellingen en zegt dat de mkomelingschap hulde brengen zal lui de regenrp des keizers wegens de groote landsbelm en die loor hiar ver ektrd zijn en de latere ge lachten zuilen het iierk dat thans begonnen wordt v oortzetten en de grooie wet m toupas ing brengen dit inspanning vooruituiug leueej brengt De neer Th er vriigt het reat om te mogen antwoorden De heer O livar vilt de regering hard om haar optimisme en h re ongedecidcerde houding en besluit met de uoodzikelijkheil ie betoogen dat men aan de militairgeziud politiek den rug toekeere De heerHientje zegt dat het tegenwoordig budget een buitengewoon budget IS A ire het dat me zoo zou het buitensporig hoo mugen heelen j Julij De ons itutionrel zegt De dagbladen hebben vrhTild dat de gnif van thambord het voornemen hidte ken e gegeten om mar Home te komen btj gelegenheid cn het huwelijk v m dei hertog vin Pairaa en dat de heer de irtigtil toen lau het hof te Rome heeft verklurd dat waiinetr de gr il i nr kwam Frankrijk zijne trt pen zou te rugroepeii l t v ih il i en eenenm de onjui t en vvij zijn geniif ud tl it n te preken Uet MtüOüi 1 diplomiique heeft een hnsen brief uitA eenen nairin ije e d worJt dit de rei van prins Napoleonnair Weenen vooril hierom vin bel ing i geveest omd it depriua zich heeft kunnen oveuuigen welk een valsch denkbeeldmer z c i lu Fraikr k mukt vin de verzw vkking der oostennji ac ie mor irch Lit deze lei zal ieker eene meer mauv eovereea temmu u hen de twee hoven voortvloeijCn m dekwestie vau het ooattn Het gerucht loopt hier dat in Tv rol onlusten zijn uitgebroken wairbij de kreet zou zijn aaugeheven Leve prins Humbert Indien h t gerucht zich bevestigt zouden w ij duseene herlev ng hebben vau de triei tache kwestie Berlijn l July De ru ische regering heeft besloten tot deuaiuieg van nieuwe ve tingwerken am de gihcische grenzen De ve tiugwerkeu van Czerstochau zullen worden uitgebreid De Kjln Zeitung bevat eene corre pondenlie uit Luxemburg waarn bijzonder wordt aangedrongen op de voortzetting an de lechtmg der vestingwerken die hans geheel tilstaat iin het lo vau ziju brief zegt d corre pondeiii Mogehet luxemburs che gouvernement naü it Luropi ich J geiisLuxemburg zoo welwillend heeft betoond nu ook tegenoverEuropa zyn plist doen en vooral de oude spreuk Feilijk duurt het langst niet vergeten Wat eindelijk betreft dennog voor korten tijd geen zins ovprtolligen raad aan het nederland che mini tene van buitenlindsche zaken om zich nietroet Lu emburg te beraoeijen welken raid vvij bij deze gelegenheid herhalenf zoo kunuen wij met bevrediging mededeelen dat daartoe edert de aftreding van graaf van Zuvien geenebehoefte meer bestaat Weenen i July Men verzekert dat alle sta itkundige vereenigmgen eerstdaags eene groote volksvergadering zull n houden om te beslui en tot eene demonstratie tegen de pauselijke allocutie en tot een votum van vertrouwen voor het mi Bi terie E zyn m a rege en genomen om by even iele de monstratien voor de wonins v n den pausulyken nuntius onmiddellyk met kracht tus cheubeile te komen eigens de Debatte is het verschil tuisschen Oostenrijk enBnmenie over de ve volgmgen waara in de Israeluen m laatstgenoemd njk blootstonden opgelost De regering te Bucharest beloofde de ei chen van Oosteniyk m eea positieven vorm gesteld te zullen inwilligen thans blyft uog over om de wy evan schadeloojstellirg te bepalen De rumenische regering heeftde voorgestelde interventie daartoe bereidwillig langenomen 2 July De gemeenteraad heeft met bym eenparige stemmea een krichtig adre i n de regering goedgekeurd waarindat ligchaam op de pletitis te wyze protesteert tegen de beleedigende uitdrukkmst 1 in s pausen allocutie waarin het voor ste kennen geeft dU de regering het volledig vertrouwen v mden gemeenteraad bezU en dat de paus dooi die allocutie zicheeue onvoorwaardelijke inmenging in iie wetgeving van eiu anderen staat heeft veroorloofd en dat de gemeenteraad stellig verwii ht dat de regering tegen deze magtsoverschryding na diukkeijk il opkomen Lissabon 29 Juny Vin paraguajsche zijn berigteu ontvangen vau het tooneel van den oorlog zij bevatten nie s belangryks Men beweert dit de presedent vlitre te regt zal staan voor het argentijnsche congres Bij gelegenheid dat door den president vau B lenos vre melding werd gemaakt an het verdrig met Bruilie langegaan heeft hy ern tig tegen het voortzetten van den oorlog gesproken Men beschouwt de verkiezing van Urquiza tot pre ident van de argentynsche republic k als zeker Rome 29 Juny De bul Sub plumbo wiarby het tecu menisch concilie tegen S dec 1869 wordt byeengeroepen u aangeplikt 1 July In de pauiielyke bn tot bijeenroeping van het concilit wyst de paus op de dwalingen in de moderne maat chappj op de ainvallen en de overwelu ging gerigt tegen de kerk op de vervolgingen tegeu de geestelykheid op de verspreiding van slechte boeken en d igbl iden en op het overlaten van hetonderwys der jeugil aan leermeester onder geloof De paus verklaart het concilie te hebben byeengeroepen om daarin te voorzien Hy dringt by de bisschoppen aan om die vergadering by t wonen en geeft den wenscli te kennen dat de souvereinen hunne leis zullen begunstigen Belgrado 2 July len hilf tien uie verkondigde heden morgen het kanongebulder en het klokkeugeiui dit de skupt china Mihn Ohrenowiisch tot den vierden vorst van Servië ui riep De stid w i feestelyk versierd De vor begeleid door eene talryke eerewacht te piiru uit het volk reed n ir de vergadering waar hy door de skuptchina met toimachtige geestdrift werd begroet Alle con uls waren la ir tegen vvoordig In ziju aauspr i ik zeide de vorst hoewel ik nog jong ben zal ik met al myiie krachten er naar stieven de kunst te ieeren om myn volk gelukkig te maken In kolunelsunifoim hield de vor t onder toejuichingen die schenen geen einde te zullen nemen eene levi e over de troepen welke den eed van trouvv aflegden Het voorstel tot het benoemen van een regentschap werd door de afgevaardigden van Belgrado gedaan de minister van oorlog de heer Blatznavah de vroegere minister van buitenl ziken de heer RisUc en het ennislid Gav iilovic werden diartoe voorgedrigen en door de s up china met algemeene stt mmen benoemd De civiele lyst is op gelyke hoogte als voor den vorigen vorst ook voor Milan vastgesteld Alorgen zaï door de skuptchina een nieuw ministerie worden gekozen en de plegiige zalving van den vorst plaats hebben ömnenlanö rOLD 4 July De algemeene discu sien over de wyziging der concessievan de kanaalmaatschappy tot doorgraviug van Holland op zijQsmalst zyn donderdag in de tweede kamer der statengeneraalaangevangen Zes sprekers hebben daarover het woord gevoera De heeren Gratama en Storm van sGravesande verklaarden er zich genoegzaam bepaald tegen wegens de gootemdeelen die uit de ifsluitmg van het 1 zouden voortvloeyenvoor de binnenlandsche scheepvaart on Amsterdam Die zaakwas tot zekere hoogte wel beslist maar zij meenden met temogen medewerken tot het vervolgen van dien weg vooral metna de sedert bekend geworden plannen tot de verzekering vande gemeenschap tusschen de noord en Zuiderzee door een openvaarwater In allen geval wenschep zij een naauwkeurig onderzoek van die phnnen alvorens eenig bindend bes uu te nemen De heeren Koorder Pynappel en Blusse spraken tergunste van het ontwerp afgescheiden van vroegere meeningomtrent meer doeltreffende voorzieningen maar nu staandevoor eene beslissing der wetgevende magt Intusschen was by die leden verschil van opinie omtrent het nieuwe art 3 volgens hetwelk de staat hy eventuele vervalling der concessiehet werk zelf zou overnemen Terwijl de heeren Koorders enPy ippel da rin een hei zam pn LpI zogen voor de iraat cl ippy tot krachtsinspanning meende de heer Blusse dat heteene afwyking aar telde van den goheelen geest der wet vanISnJ die alleen wilde daarstelling door de oarticuliere industrie met tegemoetkoming van het gouvernement M n b hoefde na met reeds by de wet te verklaren dat het einddoelzou zyn uitvoering van staatswege Tot zekere hoogte deeldeook de heer Pynappel in dat gevoelen terwijl de heer NiM trasz roet den heer Blussi verklaaide dat als artikel 3 in devoordragt bleef zy het oniweip stellig zouden afstemmen De zaïk der kanaalmaatschappy is gisteien in de tweedeKaïnei der Siaten gei erial tot beslissing gekomen Nadat de algemeene beschouwingen waren voortgezet waarbij de minister van bimienl zaken geantwoord heeft op hetgeen lu den loop der debatten was aangevoerd en daarby tevens nopens het veel besprokei art i zich op een neutraal standpunt had gesteld ofschoon met sympathie voor de bepaling als l yk van het ernstig streven om in it der geval de uitvoering van het werk te verzekeren wairiegen ain den anderen kint werd aangevoerd dat men nu nog met behoe le te vei klaren wat by deze of ene eventualiteit zou moeten gebeuren is eerst art 1 met 47 tegen IS stemmen aangenomen en di rna art 3 na verwerping van e n amendement van den heer baavmans Vader afgestemd met 53 tegen 12 Daarna is degeheelewet aangenomen met 46 tegen 19 stemmen en de vergadering tot nadere bijeenroeping gescheiden Te en de wet slemden Storm van s Gravesande J k van Gollstem de Casembroot Kien esterhotf Hoffm in Pynappel de Brauw Begrom Hardenbroek Gratama van Wassenaer Catwjck van Kujk v ïsispen Uaffman Simons van Voort huijsen Nierstnsz en van iorecst Volgens den parijschen correspondent van het Dagblad 13 door admirad Pirngut dezer dauen een n luwl euri onderzoek ingesteld naar de gevolgen der afdamming van de ScheldeDe aanleiding daartoe was de stellige verzekering hem ten vorige jare door de belgische bewindslieden gegeven dit de nadeden der afdamming reeds na weinige mianden ich zoudenvertoonen Admiraal Farragut moet thans heohen bevonden dat de bewering der belgische regering geheel ongegioud is Men schiyft uit Bergen op Zoom v m July Hedenmiddag ten Il j ure arriveeide alhier met een e tra Irein u t Goes de comruissiris des konings in Zeeland vergezeld vaneen groot lantil leden van gedeputeerde en provineiale statenuit dat gewest ten einde aan het station van den spoorwegalhier de ministers e ontvangen die by de feestelyke openingvan de lyii Bergen op Zoom Goes verw icht werden By het aankomen van den tiein werd hun door oi zen gemeenteraad onder let spelen der muziek van de ocieteit Hirnonie een hartelyke welkomstgroet gebragt waarna weldra de treinnit Kosendaal arriveerde met de irinisters v m binuenlandschezaken en van financiën die na eene ainspriak van den wethouder de Ram die wegens ongesteldheid van den burgemeester de gemeente ver egenwoordigde te hebben beantwoord enna een miuz am onderhoud met de leden vau den gemeenteraad ten half 1 ure de rei naar Goes hebben voortgezet Men meldt uit Goes van 2 julij Gisteren had met groote plegtigheid de opening van de zeeuvvsche poorneglyn plaats Deze voor Zeeland zoo gewigtige gebeur enis werd door de ministers van binnenl ndsche zaken en vin financiën de commissaris des konings in Noord Brabant en Zeeland verschillende leden der eerste en tweede kamer gedeputeerde stiten burgemeesters ingenieurs van den waterstaat enz enz opgeluisterd Goes was gel el in feestgewaad gehuld terwyl er een optogtplaits had van een aantal boogschutteryen en muziekgezelschappen Om 3 uur arriveerde de feestlrem uit Bergen op Zoom en werden er verschillen Ie toespraken gehouden De gt ioodigden verden opliet raadhuis door den gemeenteraad ontvangen alwaar n imens een SOOtal Zeeuwen aan den ingenieur Dirk Dronkers als de eerste ontwerper van den zeeuwschen spoorweg een gouden medaille met toepas ehjke inschriften weid overhandigd Len luisterryk diner volgde waarby de minister in een toist onder luid gejuich der aanwezigen mededeelde dat het Z AI de i koning behaagd had de heeren Blaaubeen en Dronkers te benoemen tot ridders van den nederl leeuw Muziek en zing en een vuurwerk op de groote markt besloot de plegtigheid Onder de nieuwe wetgeving op de drukpers in FrankrykBebben de leden van het wetgevend ligc aam Jules Favre Henon en Picard een dagblad opgerigt l Electeur Reeds heteerste nommer is echter in beslag genomen en de redactie alworden vervolgd ter zake van opruymg tot haat en verachtingvan het gouvernement Dit eerste nommer begint aldus Wie beuoemt den senaat de keizer lyWie benoemt den staatsraad de keizer Wie maakt vrede en verklaart oorlog de keizer Wie sluit vrede overeenkomsten alhantie tractateu handelst ac 3ten de keizer Wie staat aan het hoofd van een leger van 1 300 000 man de keizer Wie heeft alleen het initiatief voor wetsontwerpen de keizer Wie vaardigt decreten uit de keizer i Wie benoemt een ontelbaar leger van ambtenaren of zet die af de keizer En het volk het souvereine volk wat rest het om bestaan vrijheid arbeid eigendom te verdedigen Een wetgevend ligchaam hetwelk de wetsontwerpen behandelt en voteert gekozen door middel van het algemeen stemregt BeprenoD la France dat is thans onze vereenigingsleus Men schrijft uit Zwoll van 1 july De toestand der weiden m de overysselsche streek is zeer slecht Zeer velen zien er zoo rood uu alsof het midden in den winter was Vooral de kleigronden hebben ecu dor aanzien In de gemeente Zalk en omstreken waar die kleigronden veel worden aangetroifen hebb n eenige boeren reeds sedert acht digen moeten stallen Spoedige regen en verandering ME wiiid die nu aanhoudend uit het noorden en noordoosten waalt kan nog verandering aanbrengen anders is er van het etgroen weinig te wachten Lit Wyk by Duurstede wordt gemeld Over het algemeen kan de stand der veldgewassen bevredigend worden genoemd Is het zomerkoorn als erwten en loonen beneden het middelmatige daarentegen beloven rogge en weit eene schoone opbrengst even als het oliezaad h twelk spoedig zal worden afgedorscht Hooi en klaver he ben een goed gewas ge everd en zyn door het schoone weer begunstigd oortreffelyk b nnen gekomen De aardappelen zyn fijn gebleven en zullen geen zwaar beschot opleveren daar de langdurige droogte zeer heeft tegengewerkt over de boekweitvelden heeft men ook allezins edenen v m tevredenheiu terwyl de veehouder zich mag verheugen in den goeden toestand van den veestapel Men berigt uit Goedereede van iO j uj Den 24 september 1867 besloten eenige ingezetenen dezer gemeente totde oprigtmg eener benaar brei en naaischool ion daarnawerden de statuten goedsrekeurd en gisterfn had het bestuurd r inr gting het genoegen de eden tegei 3 ure byeen te roepen om het nette gebouw m te wyden legen het uur dervergadering begaven zich de kinderen met de hoofdonaer yzeres Mej C Reuhi van Gouda voorafgegnun door een muziekcorps langs de sierlyk getooide straat lu optogl naar de nieuwe school w lar de feestredenaar de hr van Spankeren de aanwezigen envooril de kinderen regt hirteljk toesprak Des avonds vereenigden zich vele leien en gasten met hun ie dames m hetgebouiv om gezellig de oprigting dezer nuttige en vooronze gemeente zoo zeer noodige stichting te vieren Men meldi uu Schoonoord De afvoer an turf heideen veldsteep gaat geregeld voort Het is juist niet druk ophet Oranjekanaal maar met het oog op de onrcdeiijk hoogeafvaartsgelden der drenthsche hoofdvaart moet men zich verwonderen dat hier nog zoo veel schippers komen Moge onsver rouwen op eene spoedige verlaging van het larief met beschaamd worden De langdurige droogte werkt uadeelig op de veenderyen zoowel ols op tun en veld vruchten Een aanzienlyk gedeelte turf wordt zeer kiem van stuk met alleen maar verliest bo vendien naar men zegt de beste gassen die als vlugtige dee len vervliegen De hooioogst in deze streken ruim veertien dagen vroeger aangevangen dan gewone jaren is wat hoedanigheid betreft onverbeterhjk doch wat hoeveelheid aangaat met by uitstek Men schryft uit Boozendaal De gisteren in exploitatiegebragte lijn Goes Roozendaal bragt hier heden ochtend pereersten trein zulk eene meuigle pissagiers aan als misschiennooit te gelyk per spoor vervoerd werden en wier a ntalmisschien bij millioenen te tellen was De byenhouders mdeze streken haddei de opening dier hjn afgewacht om hunnekorven huiswaarts te halen en daarvan waren heden eenigehonderden op den trein Gemengde Berigten Meo spreekt van eene bijeenkomst m eene dui che tad xao den koning van Pruisen en de keizers van Frankrijk en RuaUnd De belgische regering heeft plan de geheele schold te converteren in een 3pCt fonds De Russen zija i hans meester oowel van Bokhara aU an ï aroarkand De dictator vau Parapuaw organiseert een leger au WiOO trouwen De violist leustemps leeft nes nu heet V t dat zjne vrouw dood IS Het oieiue panj the dagblad h Lai tci e van dt n hr Rochefort verkoopt 120 000 exemplaren De burgeroorloo 13 op nieow nitgebrokeu m ene ucla Maandag werd bij eea bakker m de Rne Montmartre te Parijs brood