Goudsche Courant, zondag 5 juli 1868

1S68 Donderdag 9 Julij tl 655 n e i r s s Jl W n mvUn ver artl De e p is hoog vcrrand Prm veroorae Me Hu o eraoea hebbeu grafe komen en z j o t kgeti uit de geyaii enis GOÜDSCHECOURAIfT Marktberigten CrOUda 2 Julij De markt verkeerde in flaauwe steaming en de meeste artikelen werden tot lager Drijs afgegeven Tirwe Poolsche per 2400 kilo 420 Koode Kleefsche 400 Zeeuwsche per mud ƒ 12 73 a ƒ 14 0 Rogg f S a ƒ 10 Gerst ƒ 40 u 7 50 Haver ƒ 3 75 a ƒ 5 25 Boekweit ïransche per 2100 kilo ƒ 175 a ƒ 8 3 Noordbr ƒ 220 ƒ 240 Bruine boonen ƒ S i ƒ 10 Ter veemarkt was de aanvoer gering en zoo ook de del onbeduidend ilc handel in vari ens en biggen alsmede iü sobapeit en lammeren lusteloos Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 Ontijdig bevallen van eene Doeiiter W M KAMl HUIJSEN gelic de Echtgenoote van H W DE GEEEF s GiL ïESHiGE 3 Julij 1868 MEN VRA GT een linken Jong en ter laiileering van een ambacht en vast werk niet beneden de 14 jaren Adres lan het Bureau de er Courant Openbare Verkoopin § 1 Op VRUD VG der lU JULIJ ISGS des namiddags tei zes ure in den tuin RozENBLUG te Oiidcica er van Een hecht sterk en goed onderhouden WOONHUIS C a met afzonderlijken gang iugt igt tut METiELA RSAFFAlItE te Oumicater aan het Rcodezand groot 1 Roede 30 Ellen Te aaiitaarden 1 September 1863 luformatien te bekomen ten Kaatore 1 van den Notaris ilONTIJN te Gouda iÖELHUIS te ZEVESIIVIZBS op VRIJDAG den 17 JULIJ 1S68 desvoormiddiigs ten 11 ure ten Slerfhnize I van VIETER SAAIBERG staside aande Zijde N i 32 Daags te voren e bezigtigen van af des namiddags 2 tot des avonds 7 ure ALS EDE OPENBARE WILLIGE ERKOOPI IG des avonds ten 6 ure in het Raadhuis ten huize van Mejufvrou v de Wed HEEMSBERGEX iu het Dorp aldaar van een hecht en sterk Hnis geteekeud N 32 met SCHUUK ERVE en TUIN staande en gelegen te ZecenJiuizen aan de Zijde Nadere iuformatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te Ziiid lf a h oixm i M 120 pag Prijs 90 Cents M Aandenheerdr J G POPP Tand arts ie JF eeneu stad Sogner Strasse xfi 2 Ik beb het voor een pligt gehouden u mijnen voUedigen dank te betuigen voor uw voortreffelijk niet genoeg aan te bevelen ANATHERIN MONDWATER Reeds na het gebruik van twee flacona had het op mijne tanden zoodanig gev erkt dat de zoogenaamde steen die de tanden bedekte geheel verdwenen was I Maar ook als reinigingsmiddel zijn de I uitwerkselen an uw Mondwater wcnderI baarlijk wijl het de tanden tot de kleinste deelen toe zuivert Mogt dit voortreffelijk fabrikaat spoedig een algemeen middel worden om andere vloeistoffen te verdringen die onder den naam van Mondwater bet publiek zoo menigmaal aangeprezen worden Uw toegenegene PETER PAUL HEIJBK Secretaris in Eeinberg bij Wezel aan den Eeneden Eijn Te verkrijgen te GmidM bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterda bij F E van Santen Kolff apoth en A Schippereijn en C blaauwe porseleinwinkel te KaïjS bij J L I C Snabiiie apoth te Zéyifen bij E Ioordijk te VtrecM bij F Altena apoth te Ar titerdam bij T v Windheim en verkoophuis Raderstoomboot d IJssel Van Gouda Maandag en Dingidag st o gens 6 uren de overige werkdagen s fflT gens 7 uren Zondag s morgens B s Van RotterdaXO op gelijke dagen middags 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Belourkaa rtea Boekdrukkerij an A BP ir KMAN Kaas Aangevoerd 109 pattijen prijs ƒ 17 a ƒ 21 Goeboter ƒ 1 14 a 1 24 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 02 Burgerlijke Stand GOUDA Geboees 30 Junij Dirkje ouders D van Vleuten en W van Kouten 1 Julij Mar iuus ouders M Dortland en G V A Ridderhof Cornelia ouders M van Schaik en E Jongeneel 2 Lysje ouders H Moleveld en P van Kiemsbergen Johanna ouders B Mullaart en G an der Valk Johannes ouders C Bergman en J C Bezem OvEBLFnts 30 Junij J Bezem 07 j J Dekker S m 1 Jui P van de Watei 17 d A van den Hondel huiavr van B Vermeulen oC 2 P van Stavel 14 m F Verschilt 16 j 3 J van Rood o m Gehuwd l Ju H van der Laan en C Nieuwland ADVERTENTIEN iS mninSI il WW P KLUITMAN I SÏ te Alkmaar is uitgegeven en i $ bij alle Boekhandelaren ver Ep krijgbaar gesteld p Mijne verbanning uit Il den evangeliedienst r Aanklachten Pleidooien 1 Vonnissen Brieven j en BEROEP op de SYNODE CÏTGEGEVEN I OOB J C ZAALBERG Pz Goedküope MUZIEK 1 voor PIANO üit ave van F KOKSMA te Franeker Wfóthovier A BRIXKMAN te Gouda Barthulomeus Menuette a la cour ƒ 0 30 Baumfelder Fantaisie de salon sur Romec et Juliette 0 50 I Beethoven Sonate pathetique 0 90 Chopin op 42 A alse bs dur 0 60 Cramer Potpourri La belle Helene 0 75 i r La vie parisienne 0 75 Hunten Les bords du Rhin Valse r 0 50 Krug Kiu Tag in den Tvroler Alpen 0 50Rubinstein Marche Turqus 0 30 I Strauss La belle IMène Quadrille 0 40 Complete Catalogussen GRATIE Slijm en Maagpilleu 1 Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gt volg tegen de SUjm en als maagversterkond gearuikt worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzouder goed tegen do gal en zeer saclitlaxerend zijn zijn tegen 32 2 centhet doosje met beri t van het gebruik verkrijgbaar bij de heeren Aarlaadineen i F AUart AiiideriMim P de Haan en Zoon apothekers Kalverstraat n 255 Bommel Zalt J v d Vegte helft W Wilschut Lelfshaxen J Koch Derenter Gebroed ïiman DirHland D de Vries l BordrscU H J Giltay Govda L Schenk op de Hoogstraat s Hage J Visser en Zoon Spuistraat Uardencijk A Greidanus Haantrecht K Oosterling leijdcii T Terburgh llaarlemnerstr Oudeieater H J Knijper Rotterdain v Santen Kolf korte Hoofdsleeg Schiedam v d Hoeven en Numan Sclooijioten Wolff Tiel A J I aassen Utrecht x Aiiena cp den Steenweg over de Doukerstraat n 372 Flaardivffeii J M Lagerwerff De SLIJMen MAAGPILLEN bereid I volgeus het echte recept zijn door mij te Gouda alleen en uitüuitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer L SCHENK op Hoogstraat Om elk doosje der echte en = ints onI heugelijke jaren gebruikte Slijm enMaagpillen is een biljet voorzien metde handteekeniiig van J J SCHREUDER apotheker welke handteekenini zich ookbevindt op het egellak waarmede het doosjeverzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namaakcel dat men tracht 1 in om oop te brengen 20 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 Adverteotien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden zijn öuttcnlonï Londen i Julij Op nieuw is gisteren een langdurig debat iu het lagerhuis gehouden over de wet op den invoer van buitenlandscb vee doch wederom zonder resultaat Daily News bespreekt in een belangrijk opstel de houding van het huis der lords en beweert d i de tegenwoordige kwestie niet is wat de lords zullen zeggen doch wat men met het huis der lords zal doen Hetgeen een hoogerhuis noodig heeft is voornamelijk prestige Het volk meet achting en eerbied voor de voornaamsteu van het land kunnen hebben Op het oogenblik is het huis der lords voor de andere landsin stellingen wat een remschoen of slede voor een rijtuig is dat een heuvel afrijdt Zijne leden stellen er eene eer in om te kannen beweren dat zij alle snelle wetgeving verhinderen Zij behoorden bet een edeler taak voor s lands edelen te vinden ora pionniers dan om een beletsel en hindernis te zijc De opregte vrienden van de lords behooren te protesteren tegen het denkbeeld dat alles aan hervorming en verbetering onderworpen wordt doch dat hun huis alleen onaangeraakt moet blijven door den vooruitgang welke het moderne en nntlige in de plaats stelt van het verouderde en verkeerde Het huis der lords behoorde eene raagt in het land te zijn ea niet alleen een meer schitterend dan nuttig ligchaam Eerst dan zal het de achting van het volk waardig worden wanneer zijne deuren voor ware verdienste worden opengesteld en het niet alleen de landbezitters maar ook de rijpe ondervinding en het verstand van het land vertegenwoordigt Men meldt heden uit New Tork De beurs is beden wegens de feestlijkheden gesloten De president Johnson heefteene proclamatie uitgevaardigd tot pardon aan alle deelnemersin den opstand in het zuiden uitgezonderd die van verraadof felonie beschuldigd zijn 5 Julij De kaapsehe mailboot Roman is aangekomenmet berigten uit de kaapkolonie loopende tol 4 jnaij Volgens de daarmede aangebragte berigten zouJcn twee gedelegeerden van den volksraad van den Oranje vrijstaat de komraandant Villiers en de hollandsche leeraar van de Wall den 19 dier maand naar Engeland op reis eaan naar men zegt metgebeinue volmagt ora de tusschenkomst van Rusland Amerika Spanje of Nederland in te roepen voor het geval dat Engelandmogt weigeren toe te geven aan den eisch van den Vrijstaat vervat in het protest aangaande de aanhechting van het gebiedder Basuto e 7 Julij Het lagerhuis heeft gisteren in comité in de bill tot het voorkomen van omkooping bij verkiezing debepaling verworpen volpnns welke twee specia e regters benoemd zullen worden De veiwe pi had pluais met 13Stegen 71 stemmen alzoo roet ee ie meerderheid tegen de regering van 65 stemmen De heer Diraeli heeft schorsing derdiscussien verjocht ten einde te orerwegsn wat thacs nopensdeze aangelegenheid dient gedaan te worden Parijs 4 Julij Bij de v nrjzetting der discussien over het budget in de zitting van het itgevend ligchaam heeft de heer Jules Favre gezegd dat Frankrijk onder de tegenwoordige financieele om andigheden niet rijk genoeg is om een keizerrijk te betaler Hij werd deswege door den preside it tot de orde geroepen De heer Rouher heeft het gevoelen wederlegd dat Frankrijk op een voet van gewapenden vrede staat Onze effectieve legersterkle zeide hij is die van eene artcee op voet Tan vrede Onder alle omstandigheden en tegenover alii landen als Griekenland de Donau vorstendommen zoowel als tegenover Duitschland hebben wij altoos de bevreo igit g en onafhankelijkheid der natiën tot beginsel gesteld De volmaking van de magt der wapenen is slechts een onmisbare waarborg tegen oorlog Wij moeten op alle eventualiteiten voorbereid ï jn Het zon onvoorzigtig zijn eene groote natie bloot te stellen aan het gevaar van in de onmogelijkheid te komen om bare eer en hare vl ig te verdedigen voor het geval dat De prijs der Advertentien van eéa t©t ie regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 C nt Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte dit noodig mogt zijn Het gouvernement beeft daarbq volstrekt geene nevenbedoeling Voor ons is de vrede de groote voorwaarde tot beschaving en de ooriog een groote ramp In dien wensch naar vrede stemt het gouvernement met deoppositie en de meerderheid overeen Doch de vrede te willen handhaven dit leidt niet tot de conclusie dat ij ons moeten ontwapenen want het gouvernement heeft op de broederlijke gevoelens der volken niet zooveel Tertrouwen als de heer Favre er op heeft De Moniteur behelst de volgende mededeeling De besmettelijke veelyphus is uit de westelijke landstreken van Europavoor goed verdwenen Reeds cedert lang is geen verschijnselvan die ziekte opgemerkt iu Engeland België Nederland Zwitserland noch in de nabij Frankrijk gelegen deelen vanDuitschland die landen kunnen worden beschouwd als van dieziekte en zelfs van hare kiemen en oorzaken geheel bevrijd De jongste berigten melden zelfs eene afneming der ziekte indie landen waar de veepest gezegd kan worden te huis te behooren Uit dien hoofde zijn hier te lande alle nog bestaandebelemmeringen voor het vervoer van vee en vau daarvan afkomstige voorwerpen mei 1 julij opgeheven 5 Julij Bij de voortzetting der discussienjin het wetgevend ligchaam heeft de heer Kouher gezegd dat de regeringden oorlog slechts opvat binnen de grenzen der verdediging Ik zeg niet voegde hij er bij der verdediging van ons grondgebied maar van onze waardigheid en onzen invloed De opppsitie wil den vrede de meerderheid wil nog meer en deregering deelt het gevoelen van de meerderheid en van betland Eindelijk zeide de minister boven alles willen wij denvrede van Europa met waardigheid handhaven zooajs het eenmagtig gouveroeroent en een groot land beiaaml 7 Julij In de vergadering van het wetgevend ligchaam bestrijdt maarschalk Niel het amendement der commissie betreffende de vermindering met een millioen van het oorlogsbudget voor 1868 Hij zegt dat de keizer na zijn tenigkeer uit Chaions baifjarige verlofpassen in tot nu toe ongewone hoeveelheid gegeven heeft En hoewel de maarschalk later nojmsala op de verwerping aandrong werd toch besloten to le prise en consideration Een ander amendement waarbij verinindering van 3000 paarden gevraagd werd is verworpen Berlijn 5 Julij De OstseeZeitung meldt dat onder de boerenbevolking in het russische gouvernement Kowno sedert eenige weken eene groote agitatie merkbaar is welke voornamelijk haren grond heeft in ontevredenheid over de wijze waarop door de ambtenaren en vooral door de vrederegters het vcrleenen van grondeigendom toegepast wordt en waardoor de boeren zich in hunne regteu ten zeerste benadeeld achten In sommige plaatsen is deze ontevredenheid reeds tot ver7 et tegen de maatregelen der autoriteiten overgegaan zoodat de gewapende magt tusschen beiden moest komen en deze tusscbenkorast heeft zelfs tot erg buitensporigheid geleid Dientengevolge heeft de gouverneur van Kowno voor eenige dagen eene inspectiereis gedaan en het eerste gevolg hiervan was dat eent commissie benoemd is om de bezwaren der boeren te onderzoeken De vorst bisschop van Breslan wiens diocese gedeelielijt op oostenrijksch en gedeeltelijk op pruisisch grondgebied ligt heeft in kwaliteit van oostenrijk oh bisschop eene veroordeeling tegen het burgeiiijk huwelijk uilgesproken hetwelk hi niet heeft gedaan voor het pruisische gedeelte van zijn diocese niettegenstaande het burgerlijk huwelijk in Pruisen reeds sedert lang volgens de rijkswet gevorderd wordt Stuttgart 6 Julij De heer von Mittnacht minister van justitie heeft in eene kiezersvergadering gesproken tegen het plan tot vorming van een zuidelijken bond Hij was van oordeel dat Pruisen aan de noord duilsche stüten voorstellen behoorde te doen tot de vestiging van ware Iiondsbelrekkingen waarna alsdan de nationale eenheid op aanneemlijke voorwaar den zou zijn tot stand Ie brengen Wurtemberg moest dus z inziens in dat opzigt eene afwachtende houding aanneia Weenen 5 Jullj De gisting onder de czechische flta