Goudsche Courant, donderdag 9 juli 1868

massa duurt ïoort de overheden in Bohemen weien zich niet aiulers te helpen dan door het verbieden van bet houden van volksvergaderiugen welk verbod door de ondernemers wordt beantwoord door uitnoodigingen tot gemeenschappelijke partijen op bet land Hel Vaterland zegt zonder omwegen dat nu de pausniet alleen de confessionele wetten maar ook de staatsgrond ivet waarvan zij het gevolg zijn nadat hij derhalve den geheelen regtsgrond waarop de nieuwe staat van zaken rust voornol en nietig heeft verklaard de nieuwe wetten geene voor hetgeweien verbindende kracht hebben dat derhalve een eed daaropr i gelegd in het geweten niet verpligt dat zij veeleer te beschouwen zijn als wetten nullins roboris en bijgevolg ais wetten mere pctnales dat is wie overtreedt zonder betrapt te werden heeft zich in zijn geweten niets te verwijlen en wie betrapt wordt betaalt de uuele of ondergaat zijne gevangenisstrafen behoeft het later niet te biechten De Xene l reie i resse verlangt als antwoord op de pauselijke allocatie dat de doop huwelijks en sterfle rcgisters nil handen der geestelijkheid genomen worden en het houdender registers van den burgelijkeu stand aan de magistraten inde steden en aan de schoolmeesters ten platten lande wordeopgedragen Bovenal verlangt het blad dat nu de vredespalmvan het facultatieve burgerlijke huwelijk is van de hand gewezen het verpligte burgerlijke huwelijk worde ingevoerd 7 Julij Dt Amtszeitung van heden bevat de gesanctioneerde wet tot invoering der regtstreeksche verkiezingen voorhel huis van afgevaardigden alsook die tot magliging ter voorloopige wijziging vau de statuten der nationale bank en toteene overeenkomst met llonüarijebetrefl eude eerie nieuwe pasmunt Belgrado 5 Julij t e skuptchiua heeft gisteren besloten dal Alexander Karageorgewitsch en zijne afstammelingen nicnmer aan de regering zullen mogen komen dat de skuptchina jaarlijks zal mopten bijeengeroepen worden en een constituiioneel regime zal worden ingevoerd Nadat de vorst de skuptchina bezocht had werd de vergadering met eene korte aanspraak van den president gesloten Onder het gebulder van het geschut en het gelui derklokken heeft heden in de kathedraal de plegtige zalving plaatsgehad van vorst Milan De ministers de vertegenwoordigersvau het buitenland en de leden der skuptchina waren daarbij tegenwoordig De skuptchina heeft vóór hare sluiting nog de volgende voorstellen aangenomen ïot aan de meerderjarigheid van Milan zal jaarlijks mitisteng ééne vergadering der skuptchina moeten bijeengeroepen worden De door vorst Michael benoemde ambtenaren en besturen blijven in hunne betrekkingen Voor vorst Michael zal in Topschidere een gedenkteekeu uit staatsgelden opgerigt worden Ten spoedigste zal de hand geslagen worden aan de krachtige ontwikkeling van s lauds weerbaarheid volgens de denkbeelden van vor = Michael De politie directie van Belgrado zal wegens gebrekkig politietoezigt aan een onderzoek onderworpen worden leder Serviür wordt verantwoordelijk gesteld voor het leven van Milan De regering zal streng vasthouden aan de vriendschappelijke betrekkingen met de buiteulandsche mogendhed welke door Michael toi stand gebragt waren 0innenlanb GOl A 8 Julij Te Dordrecht zijn gisteren voor de herstemming ter verkiezing van een lid voor de tweede amer der sta cngeneraaluitgebragt 553 stemmen d i 60 stemmen meer dan bij deeerste stemming Bij de opening op heden bleken in het geheelte zijn uitgebragt 2005 stemmen 3 van onwaarde de volstrektemeerderheid was dus 1003 stemmen hiervan bekwam de heermr M Bichon van IJsselmonde 1071 stemmen en jhr mr W T Gevers Deynoot 931 stemmen zoodat gekozen is eerstgenoemde Gisteren is de vergadering van de prov staten in ZuidHolland geopend Na onderzoek der geloofsbrieven en hetafleggen der gevorderde eeden zijn de nieuw gekozen of herkozen leden toegelaten Daarna werd voorlezing gedaan vande verschillende sedert de herfst vergadering van 1867 inoe komen kon besluiten Tegen dingsdag 15 dezer zijn aan deorde gesteld de verkiezing van leden der eerste kamer van destatengeneraal in plaats van de aftredende heeren A v WeelDz en ï P Viruly terwijl tegen woensdag 8 dezer aan deorde gesteld worden de verkiezing van vijf ledi a van gedep staten ter vervanging van de aftredende heeren rar C vanVollenhoven jhr mr H J van der Heim mr H F baronvan Zuylen van Nyevelt E H baron Eengers van Warmenhnyzen en mr R J C Metelerkamp die periodiek of buitengewoon moeten aftreden Een aantal stukken zijn ter lezing gelegd voor kennisgeving aangenomen of in handen van commissien gesteld Bij de vergadering is ingekomen een schrijven van den heer A van Weel Dz lid der eerste kamer die uit hoofde van zijne zwakke gezondheid bij de aanstaande keuze buiten aanmerking wenscht te blijven terwijl hij dank betuigt voor het vertrouwen door de vergadering gedurende eene reeks van jaren in hem gesteld De commissaris des konings in de provincie Zuid Holland heeft aan den minister van binnenl zaken voorgesteld om de nieuwe schutterijen zoowel dienstdoende als rustende eerst met 1 jauuarij 18ti9 in werking te doen treden en om alles ook wat het financiële aangaat in de laatste maanden van dit jaar te doen regelen De minister heeft den commissaris te kennen gegeven volkomen de door hem aangeduide bezwaren te kunnen deelen en dus tegen zijn voorstel geen bedenkingen te hebben Men verzekert dat de tweede kamer der statengeneraal die tot nadere bijeenroeping is gescheiden in den loop dermaand augustus weder zal bijeenkomen ter belanOeling van dened indische begrooting voor den jare 1869 In de vergadering van de natuurkundige afdeeling der kon academie van wetenschappen te Amsterdam is o a gelezen eene missive van den minister van binnenl zaken waarbij het gevoelen der afdeeling gevraagd werd over een aanzoek dr A Beins te Groningen die vermeent eene nieuwe beweegkracht te hebben gevonden welke de kracht van den stoom verre overtreft Na eenige discussie besloot de verg3dt ring den minister te antwoorden dat de afd niet in staat is over het gewigt dier vinding een oordeel te vellen alvorens van den aard daarvan kennis te dragen maar zich gr arne bereid ververklaart het onderzoek van nadere mededeel ngen daaromtrent aan eene commissie op te dragen ten einde door haar voorgelicht hem in dezen van advies te dienen In het laatste verslag over onze West Indien verzondenaan de kamer van koophandel te Amsterdam leest men o a De arbeid in de goudmijnen aan de Esseijuebo heeft men moeten staken doordien het venezuelasche bewind den eigendom van oen grond betwist Het engelsche gouvernement heeft dien ten gevolge twee deskundigen naar hier gezonden ten einde het terrein op te nemen Men heeft daar overblijfselen van woningen gevonden welke vroeger aan de Hollanders hebben toebehoord zoodat deze leeds in het bezit waren van het terrein hetwelk thans door Venezuela aan de Engelschen betwist wordt De collecte dezer dagen in de gemeenten der provincieNoordHolland gedaan ten behoeve der achtergebleven betrekkingen van de enkhuizer urker en vollendammer visschers den 28 april II op de Noordzee verongelukt heeft opgebragt 13 485 40 waarvan 2 764 29 te Amsterdam Men schrijft uit Berkel en Eodenrijs De hooibovw is in deze gemeente en omstreken gedeeltelijk afgeloopen het hooi is goed binnengehaald de kwaliteit uitmanlend de opbrengst echter niet te groot Het vlas staat voor het grootste gedeel e goed aiscede de tarwe rogge en wintergerst doch niet te dik De zomergerat en haver staan in den regel schraal en zulten geen groot beschot maken de boonen zullen ook niet medevallen zij staan don en zijn kort terw ijl zij veel van de luis hebben te lijden Het zaad is over het algemeen niet best men verwacht eeoe middelmatige opbrengst De aardappelen staan redelijk het beschot valt echter niet mede de kwaliteit is goed Harlingen Aanhoudende droogte doet in onze omstreken veel kwaad aan den stand van sommige veldvruchten vooral van aardappelen en vlas die bovendien door vele rupsen aangetast worden Dockum De hoop op eenen voordeeligep vlasoogst wordt met eiken dag geringer de aanhoudende droogte werkt treurig op de ontwikkeling vooral op het laat gezaaide waarvan veel door rupsen wordt verwoest het vroeger gezaaide lijdt door een en ander minder en veel daarvan zal een goeden oogst opleveren De aanvoeren ter markt van bewerkt vlas hehbco geheel opgehouden hetgeen nog in voorraad is zit in vaste handen er is niets te koopen dan tegen enorme hooge prijzen Tarwe rogge en wintergerst beloven een voordeeligen oogst andere granen en vcldvruchten hebben veel te lijden door droogte Aardappelen groeijen gunstig de vroege zijn bast van kwaliteit van ziekte is nog geen sprake Cichorei staat over het algemeen niet best Het grasgewas kwijnt waardoor vele veehouders genoodzaakt zijn van hun vee te verkoopen tgeen nadeelig op de prijzen werkt Is de productie van hooi in deze streken niet zoo aanzienlijk dan wel andere jaren de kwaliteit zal dat mimschoot vergoeden in het zuidelijke gedeelte dezer provincie en be daaraan grenzende Drenthe en Overijssel daar heb ik stukken gezien die veel hooi opleverden Boekweit stond in sommige streken zeer goed vele stukken in vollen bloei Maatschappij tot Nut vanden Javaan De correspondent voor Gouda en omtrek heeft de eet ter kennis te brengen dat er op de sociëteiten de Ké Unie Ons Genoegen en Vrede Best ter lezing liggen de drie eerste door de M iatsohappij uitgegeven geschriften twaalf zien reeds het licht benevens een lijst van iuteekening Het doel dezer ter lectuurlepging is om door t laten lezen dier geschriften meerdere deelneming tot t lidmaatschap te trachten op te wekken en meer algemeen bekend te doen worden eene Maatschappij waarvan ieder Nederlander voor wien eene jaarlijkscbe contributie van ƒ 2 niet bezwarende is lid behoorde te worden De eerste vergadering van de te constitnëeren afdeeling zal plaats hebben op donderdag 23 dezer s namiddags 1 uur in eene der localen vac de sociëteit de Bé Jnie Gouda 7 Julij 1868 De Correspondent Van KOOTEN Gemengde Berigten De portogesche gezaot te Parijs wil eene mening sluiten onder verband van te verkoopen kerkelijke goederen De russische bisschoppen kunnen geen verlof bekomen ora het oecumenische concilie te Rome bij te wonen 15 turksche battaillons verlaten Candia om naar Epïrus en Thessalie te gaan De koning der Belgen heeft gratie van de doodstraf verleend aan den sergeant Héren die zijn kaptein vermoord heeft Te Santjago in Chili zal in 1869 eene internationale landbouwten toonstelUog gehouden worden Frankrijk heelt 1 300 000 fr uitgegeven voor de vestingwerken van Rome en Ancoca Vierhonderd Czechengaan te Constanz een liussiten feest vieren Te New Orleans zijn 100 vrijbuiters aanhangers var Santa Anna gearresteerd Htt tarief vanden atlantiscben telegraafkabel zal nogmaals verlaagd worden Te Havre is brand ontstaan in een met petroleum geladen schip doch heeft menhet gelukkig uit de haven kunnen brengen Op eene tentoonstellingin htt Crystal palace te Londen ziet men een stoommachine ter zwaarte van 12 pond die vijf minuten gestookt 2 vleogels in beweging brengten dan op 12 oet vau d n grond zieh eenigen tijd voortbeweegt De onderkoning van Egypte reist als een eagelschraan voor gezondheiden ter bezuiniging hij wil na Weenen ook Berlijn bezoeken In België is het gebruik van uitro glycerine verboden In Oostenrijk worden 36 009 man 20 man per compagnie met verlof naar huis gezouden Op Hayti heeft Salnave de Cacos in een hardüekkig gevecht verslagen De daimios van noordelijk Japan hebben een coalitie gevormdtegen den Mikado Zondag namiddag ten een ure is te Arnhem geopend de tentoonstelling van nederlandsche kunst en nyverheid Zevengeneraals zijn dingsdag te Madrid gearresteerd de politie zocht naardrie anderen De 250ste verjaariiag der stichting van Batavia zal aldaar luisterrijk worden gevierd Een burger vf Wiesbaden heeft hetfeest te Worms gevierd met het schenken van 40 000 tl tot oprigtingvan een fouds ter opleiding van behoeftige knapen Varia Het getal huizen in Londen is tegenwoordig 350 000 en plaatste men al die huizen naast elkander dan zoude die lijn zich uitstrekken van Liverpool naar New York Des avonds branden er 360 000 gaslantaarns en dagelijks worden er ongeveer 2 millioen vaten waier gebruikt Jaarlijks worden er 240 000 sinks rundvee bijna 2 millioen schapen 35 000 varkens en 3 millioen zalmen geconsumeerd en de hoeveelheid drank om die massa voedsel door te spoelen is daaraan evenredig 2400 doctoren vinden voortdurend werk aan de ontitelde ligchamen en ruim 900 geestelijken zorgen voor de behoeften der ontruste zielen Men hoort wel eens klagen over de weinige snelheid onzer spoortreinen in vergelijking met het buitenland maar de statistiek kan dit oordeel dat slechts in de verl eelding der reizigers schijnt te bestaan niet onderschrijven De gemiddelde snelheid toch der nederlandsche spoorwegtreinen is afwisselend 20 tot 25 engelsche mijlen per uur met inbegrip der halten terwijl het maximum van geoorloofden spoed 38 engelsche mijItr per uur of 1000 el per minuut is In Engeland is de gemiddelde snelheid per uur 19 2 mijl in Frankrijk 18 mijl per uur Exprestreinen rijden natuurlijk sneller Met inbegrip der halten is de snelheid der expres treinen in Engeland 40 mijl in Frankrijk 2J tot 35 mijl in België 29 tot 35 mijl in Pruisen 30 mijl in Oostenrijk 20 tot 30 mijl in Beijeren en langs den Eijn 24 tot 83 mijl in Italië 24 tot 30 mijl per uur De traagheid der nederlandsche spoortreinen is dus sleohts ingebeeld De gemiddelde uitvoer van kaas uit ons land van 1862 tot 1866 heeft bedragen 28V3 millioen ponden per jaar waarvan gemiddeld het twee derde naar Engeland ging De gemiddelde uitvoer van boter gedurende die jaren was IG o millioen ponden per jaar waarvan mede verreweg het grootste gedeelte naar Engeland ging De inaatschappij die Parijs van huurrijtuigen voorziet heeft 5500 rijtuigen waarvan er voortdurend 3200 in circulatie zijn Zij heeft bijna 11 000 paarden die dagelijks ƒ 12 000 aanvoeder kosten De maatschappij heeft haar eigen rijtuigfabriek waarin jaarlijl s 500 rijtuigen gemaakt v orden die ner stuk ƒ 500 kosten Bovendien h eft men nog een omnibus onderneming in het groot die 700 omnibussen doet circuleren De bevolking van Ierland is van 1841 tot 1861 met 30 percent verminderd Van 1825 tot 1855 vertrokken ruim 3 millioei Ieren naar Amerika Evenwel telt de bevolking toch nog ai ijd ruim 6V2 millioen inwoners Hieronder zijn meer dan 4 2 millioen kathnlieken en slechts 600 000 anglicanen Is het wonder dat men in Ierland niets wil weten van de staatskerk en met vreugde de voorstellen tot afschafiBng dier staatskerk begroet heeft De lords hebben de wet afgestemd en het oude sprookje der sibyl zal op nieuw door de lords in herinnering gebragt worden Heeft men nu geweigerd het lang bestaande onregt goed te maken reeds spoedig zal men gedwon a zijn den Ieren veel meer te geven dan nu gevraagd werd en was hei nu slechts op de iersche geestelijken gemunt de tijd is niet ver af dat ook de engelsche staatskerk ernstig zal bedreigd worden Scheiding van kerk en staat niet slechts in naam maar in daad eu waarheid is een der leuzen van onzen tijd Oostenrijk heeft reeds een grooten stap op dien weg gedaan en Engeland het voorbeeld gegeven hoe te handelen ais het prijs stelt op den naam van vrijzinnigheid en het moge nog itis korter of langer duren dat voorbeeld door de publieke opinie goedgekeurd moet door Engeland gevolgd worden Ook de dagen der engelsche staatskerk in weerwil van bekrompenheid en eigenbelang zijn geteld De leerstellingen der Mormonen die beruchte of beroemde sekte die ook alom in het prolestantsch Enropa aanhangen tracht te winnen om de kolonie aan het Zoutmeer te versterken kunnen tot de acht volgende gebragt worden Er is een persoonlijke God van vleesch en been gevormdals de mensch De mensch is een gedeelte van het goddelijk wezen enzal zelf een Godheid worden De mensch werd niet door God geschapen maar bestondin alle eeuwigheid en zal tot in eeuwigheid bestaan De mensch is niet in zonde geboren en is niet aansprakelijk voor zonden die niet de zijne zijn De aarde is een kolonie van geesten in ligchamelijkegedaante zoo als er in de ruimte meer bestaan God is de corzitter dec onsterfelijken die tot 4 klassenkunnen gebragt worden o Goden dat is onsterfelijke weze s die ligohamelijk en geestelijk de hoogste volmaaktheid bereikthebben wat de eindelijke toestand is van menschen die opaarde in volkomen gehoorzaamheid aan de w t hebben geleefd i Engelen onsterfelijke wezens die op aarde uiet volkomengehoorzaam zijn geweest aan de wet c Menschen onsterfelijkewezens bij welke een levende ziel verbonden is met een roenschelijk ligchaam d Geesten onsterfelijke wezens die aogwachten op hun aardsohen tabernakel Daar de mensch vin goddelijk geslacht is kan hij doorte huwen een hemelschen trcon verwerven zijn huisgezin vanvrouwen en kinderen vormt met alleen op aarde maar ook inden hemel zijn koningrijk Het koningrijk Gods is op aarde gesticht de tijd is gekomen dat de heiligen het hunne in bezit zuilen nemen maardoor deugd niet door geweld door hun vlijt niet doorhun kraoht De amsterdamsche kanaal maatsch ppij is gelukkiger geweest dan de exploitatie maatschappij Terwijl de overeenkomst tusschen de eerste maatschappij en de regering door de tweede kamer is goedgekeurd is de overeenkomst met de tweede maatschappij gesloten verworpen Een gunstig verschijnsel is het dat een zuiver materiele zaak zuiver materieel behandeld i Onder de voor en tegenstanders toch der beide overeenkomsten vond men mannen sn beide partijen zoodat de politiek geeu invloed bad op die stemmingen In het fraosche wetgevend ligchaam worden roerende dis cussien gehouden over het budget De toestand is zeer gunstig buitengewoon gunstig zegt de regering el komt er 100 millioeD I gulden te kort inaar daarvoor handhaven wij dan ook den ge