Goudsche Courant, zondag 12 juli 1868

gemeenten naar eene goede wijze om omkooping bij de verkiezingen onmogelijk te makeu en dat het nu nog zoekt bewijst dat of het doel van zijn streven schier onbereikbaar is of dat het niet zoekt met deuzelfdeu ijver waarmede alchimisten eleer naar het geheim zochten om zuiver goud te maken Gisteren heeft men een geheelcn avond aan de bespreking vau eeue goede wet dieua ingaande gewijd en met groote mrerlerheid heeft men besloten dat het gouvernement geene afzonderlijke regters zou aanstellen om over de wettigheid eeiier verkicün te uordeeleu De meerderheid was vau meeuing dat het een grondwettig beginsel is dat het administratieve bestuur nimmer de mugt behoort te hebben om direct of indirect eenige verandering te brengen iu of invloed i it te oefenen op Tiet huis der volksvertegenwoordigers De Times hoopt dat het ministerie iu de zitting van donderdag verklaren zal dat het den schok te boven is gekomen welke e e meenin van het huis het veroorzaakt heeft en dat de wet op omkooping bij de verkiezingen grondig besproken zal worden Geen ander werk is er bijna te doen overig dan dit zcodat de tijd niet ontbreken zal en het zou eene schande voor het huis der gemetuicn zijn indien eene goede wet niet tot staud kwam Eeu teleTam hetwelk in de verschillende couranten voorkomt zou doen denken dat Engeland wederom in eeu anderen kleinen oorlog gewikkeld zal worden Tot nu toe is niets anders bekend dan dat eene grievende beleediging de en elsche vlag was aangedaan in Mexico en dat het in de mesieaansehe ivaieren kruisende britsche escader onmiddellijk de haven van Mazailau geblokkeerd heeft Dit zou eene zeer ernstige gebeurtenis zijn indien het met eeiiig ander land gebenrirwarc doch Mexico schijnt volgens de laatste berigten in zulk een hopeloozeu staal van verwarring te zijn da rcerini loosheid overal groote wandaden in de hand werkt Geen engelsche gezant of geraagtigde is naar Mexico gezonden en daar ilit ongelukkige land niet ais een beschaafde staat berfhouwd wordt is het zeer mogelijk dat tot bescherming van enaelsche eigendommen de admiraal tot zulk een oorlogzüchtigcn maatregel is moeten overgaan De min voor iisd zakeu heeft zaturdag eene deputatie ontvsoiïen welke vroeg om staatsondcrsteaning voor een togt na ir de kustlanden van Oost Afrika onuer eigen verantwoordelijkheid te ouJeruemen door een bekend afrikaansch reiziger den heer Aiigelo Het doel van den togt was eenige Engelschen te verlossen behoorende tot de overgebleven bemanning van hel schip St Abbs hetwelk in 1855 vergaan is en an twee booten van het schip de Pengarin Allerlei berigten gaven zekerheid dat de Engflschfii in Afrika als slaven gevangen zaten Onder anderen werd eene tijgerhuid vertoond waarop met een mes engelsche letters gcselireven waren Ook allerlei getuigenissen van Arabieren en andere inlanders bevestigden het vermoeden De min wilde de zaak in overweging nemen doch stelde op den voorgrond dat in geenerlei opzigt de expeditie eene staats expedilie zou kunnen schijnen De Morning Herald een ministerieel orgaan stemt in met degenen die meeuen dat de uitbreiding van lluslands magt in Midden Azie bij zekere gebeurlijkhedeu bepaaldelijk in geval Engeland ooit in eenen enropschen oorleg tegenover Eusland stond gevaarlijk voor het britsche rijk in Indie zou kunnen worden hij geeft daarom aan de britsche regering den raad om in Afghanistan eenen van de mededingers den troon te helpen veroveren en behouden en om alzoo dat land tot een bolwerk tegen Eusland te maken 10 Julij De kamer van afgevaardigden te NewYortheeft 30 junij de benoeming bevolen eeiier financiële commissie die in last heeft een ontwerp op te stellen waarbij een lax vanminstens 10 p wordt gelegd op den intrest der openbareschuld Grant heeft den gouverneur en den luitenant gouverneur van Louisiana afgezet en dezen laatste vervangen dooreen neger Johnson heeft de wel geleekend waarbij de dagelijkscbe arbeid van alle werklieden betaald door het gouverment wordt bepaald op 8 uren Het proces tegen burstt istot 21 september verdaagd De koning der Sandwicheilandendreigt deze eilanden onder de bescherming van Engeland tezullen stellen tengevolge der door Naar aanleiding van het votum maandag jl uitgebrachtten opzigte van de bill betreffende de omkoopingen bij de verkiezingen bestond er een vermoeden dat het ontwerp zou worden ingetrokken Verschillende parlementsleden van beide partijen hebben er eventueel op aangedrongen om de wet verder in behandeling te nemen zoodat daaraan thane gerotg zal wortlen gegeven Parijs 8 Julij Ter zake van de redevoering van Eouher zegt de Mouiteur in zijn wekelijkscb overzigt dat de minister Eouher eenmaal te meer heeft geconstateerd dat het de wil is des keilers van het wetgevend ligchaara en van het land om den vrede te handhaven die de wezentlijke voorwaarde is van den vooruitgang en de beschaving De toekomst is tegeu elke eveutualiteit beveiligd door de militaire organisatie in overeensiemmiug mei de iraditien onzer historie Maar deze hervorming vau het leger is alleen een nieuwe waarborg in het voordeel der vredelievende denkbeelden waarvan de keizerlijke diplomatie de toepassing heeft overeeogebragt met de waardigheid die een groot land voegt Bij de voortzetting der discussie over de begrooting in het wetgevend ligchaam heeft de heer Jules Favre volgehouden dat Frankrii k het initiatief moet nemen tot eeue ontwapening Uk heer de Moustier den spreker beantwoordende zeide met betrekking tot Duitschland dat het in het belang van den vrede is dat Frankrijk wapeningen bewetkstelligt die eeu element van vrede gevveest zijn en büjveu Zoo het gouvernement geen depêches heeft over te leggen dan is dit omdat liet in het belang van den vrede zich heeft onthouden van alle irritante gedachtenwisseliug met Duitschland De eenige depêche is geschreven om aan hel onderhoud te Salzburg zijn ware karakter terug te geven Indien de zoo herhaalde vredelievende verklaringen van het gouvernement niet geslaagd zijn om alle malaise te doen verdwijnen dar is dit omdat zij bij de oppositie ecne hoofdigheid in ongeloovigheid hebhen gevonden 9 Julij De Falrie meldt in een telegram uit Madridvan gisteren dat de spaansche regering eeue stoomkorvet naarde kust van Andaluzie heeft gezonden om den mond van de Guadalquivir te surveilleren 10 Julij De inschrijvingen voor de leening tot voltooijingvan het Suez kauaal dekken gehetl het vereischte bedrag De Epoque zegt dat het vertrek van den onderkoningvan Egypte neg nie is vastgesteld liet gerucht twelk nu reeds een veertien dagen langloopt omtrent aangevangen onderhandelingen lusschen Frankrijk België en Nederhnd over een handelsverdrag is waarschijnlijk juist Men zou alligt dat tolverbond in het kleintusschen drie mogendheden welke in de uitbreiding van Pruisen geen bepaald voordeel zien als eene vereeniging vau anderen aard kunnen beschouweu Welligt zal men zich onmiddellijk herinneren dat de noord duitsche bond ook met toltrak taien begonnen is En zoo doeude zou dit nieuws als het zichbevestigt zeker nog al opzien baren Berlijn 7 Julij De op den 2 en 3 dezer te Hanover gehouden algemeene Inthersche conferentie waartoe uit alle deelen van Duitschland predikanten opgekomen waren heeft zich bepaald tegen de unie met de gereformeerde kerk verklaard Gelijk men weet beeft de koning toen hij onlangs Hanover bezocht aan de geestelijkheid aldaar verklaard dat hij ofschoon de unie op hoogen prijs stellende toch nooit eenigen dwang zoa willen uitoefenen om die in Hanover in te voeren maar de vervulling van zijnen wensch ten deze alleen aan overtuiging te danken wilde hebben Uit Praag meldt men dat de evangelische geestelijkheidder augsburgsche en der hervormde confessie dezer dagen eenevergadering zal houden om te beraadslagen over de oprigtingvau eene evangelisch theologisehe faculteit bij de hoogeschoolaldaar De middelen daartoe worden door de vrije schotschekerk verschaft Stuttgart 10 Julij De eerste regtstreeksche verkiezing bij geheime stemming voor de benoeming van leden der kamer van afgevaardigden heeft plaats gehad Van de 70 districten zijn er reeds 4U alwaar de uitslag bekend is De verdeeling is volgens dat resultaat aldus 18 democraten in de rigting van het programma van den Seobachter 5 oosteujijksch gezinden 6 nationaal gezinden 11 der middenpartij Er moeten 11 hetstemaiingen plaats hebben De deelneming aan de verkiezingen was buitengewoon groot öinnenlanïi GOUDA 11 Jolij Ten gevolge van den uitslag van het onlangs gebondenvergelijkend examen tusschen de adspiranten naar eene plaatsingals kadet op de koninklijke militaire akademie zullen met september aanstaande aan die inrigting o a als kadet woriieageplaatst voor de artillerie hier te lande L C Dyxhoo en H F van Gennep De leden der eerste kamer van de staten generaal ziJ bijeen geroepen tegen dingsdag 21 dezer Woensdag jl zijn in de zitting der proT staten van Zuiü Hollanti achtereenvolgens met overgroote meerderheid tot leden van ged staten herbenoemd de hh mr C van VoUenlioven jhr mr H J van der Heim mr H F baron van Zuyien van Nyevelt E H baron Kengers van Warmenbuvzen mr R J C Metelerkamp en tol buitengewoon lid van ged staten de heer S A van Hoogstraten De werkzaamheden aati de aardebaaii spoorweg Hedel s Bosch gaan met rassche schre i vooruit De verzakkingin de baan van den spoorweg Büramcl Iledel zoo ook vanden boog bij de zoogenaamde Ooyik blijft aanmerkelijk aanhouden Men vreest dit kolossaal werk te moeten afbreken De betonstorting van den stroompijler b V naar de spoorwegbrug over de rivier de Maas te Hedel is afgeloopen Hetregterlai dhoofd van de spoorwegbrug over de rivier de Waalaldaar vaarvsn een stuk muurwerk was weggeslagen is hersteld Men schrijft uit s Hage aan bet Handelsblad Indien Nederlands waterbouwkunde bij de inwijding van den spoorweg van Bergen op Zoom naar Goes over de afdamming der OosterSchelde eene belangrijke overwinning over het onstuimige element heeft gevierd dan wint de zege nog in gewigt door het navolgende heugelijke feit Naar men zich namelijk zal herinneren hadden onze zjiakkundigen voorspeld dat de afciamming niet zooals de belgische regering immer beweerde de scheepvaart op de Wester Schelde zou schaden maar integendeel door den sterkeren stroom die door den dam op dies riïierarm zon worden voortgebragt dezen noodzakelijk moest verbeteren Slechts eenige maanden nadat de dam was voltooid constateerden de belgische ingenieurs reeds dat zich tusschen Antwerpen en de Noordzee eene nieuwe geul had gevormd die verreweg dieper en korter dan ile thans door de scheepvaart gebruikte beloofde Ie worden Welnu een nieuw onderzoek dat dezer dagen plaats had heeft aan het licht gcbragt dat de vorming dier geul niet alleen geregeld voortgaat maar dat dit zelfs met grooter snelheid plaats heeft dan men vroeger had durven vermoeden Men meldt uit Vlaardingen van gisteren Heden arriveerde alhier de eerste haringjager met 17 ton maatjes en 27 ton vollen haring van uitmuntende kwaliteit De prijs was ƒ 700 per ton Volgens ontvangen berigt was de visscherij ongunstig en bij het vertrek van den jager geen meerdere haring voorhanden zoodat de tweede jager niet spoedig te verwachten is Het schrikkelijk ongeluk van Quenast opent een nienwvoorniizicht aan de aanhangers van den oorlog en de vernieling der menschen Moeten wij zekere uitvinders gelooven dan zullen de naalrlgeweren gegroefde kanonnen en ontplofbare kogels in den hoek onzer museums van oudheden gestoken worden nevens de kruis en balbogen onzer voorouders Al die middelen van vernieling verdwijnen als eeu rook voorde uitroglycerine Het gebruik dier zelfstandigheid in denoorlog zou zeer eenvoudig zijn Het zou voldoende wezen teweten waar de vijand langs komt of hem op eene gegeveneplaats te lokken Op die plaats zou men heimelijk eenige duizenden ponden nitro glyeerine verbergen waarmede me ifi gemeenschap blijft door middel van een electrieken draad onderden grond verborgen Op t oogenblik oat het vijandelijk legerrondom die ontplofbare stof zou vergaderd zijn zou men eenschok geven door de electriciteit en in minder dan 1 secondezoudeu al de vijanden al waren zij 200 000 man sterk totaalvernietigd zijn Het vijfde algemeene evangelische zendingsfeest zal opwoensdag 29 julij a s gehouden worden in de nabijheid vanhet station de Steeg op het landgoed Middachten daartoebereidwillig door mevrouw douairière gravin Benlinck vanMiddachten afgestaan Nadat zich van s morgens 8 uur demuzitk van tijd tot tijd zal hebben doen hooreu wordt ten 10 uur 15 minuten de openingsrede gehouden door ds CohenStuart pred te Kotterdam Vervolgens zal de heer Loomanverslag doen omtrent den toestand en de werkzaamheden derzendingsvereenigingen in Nederland waarna de groote pauzezal plaats hebben Ten 2 uur en ten S i uur zal opdrie versohilleude spreekplaatsen het woord gevoerd wordendoor de hh A Couvée pred te Doesburg J van Dijk Mz te Doetinchem L T Esseler zendeling te Worchester in deKaapkolonie H E Faure theol dr en pred te Doesborgh Herbst preil te Nijmegen Pb J Hoedemaker theol dr eo pred te Veenendaal J van der Hoorn te Zutphen Joh TSn t Lindenhont te Nijmegen J H van Linschoten teZotphen F L Bntgers theol dr en pred te Brummen enC G Schot ond zendeling Ten 5 ure wordt de slotredegehouden voor de reizigers die naar Eotterdam en Amsterdam en verder gelegen plaatsen moeten vertrekken door denheer A Brnmmelktmp docent aan de theologische school teKampen De finale slotrede wordt ten 6 ure gehouden doorden heer P Huet laatst pred aan de Kaap j e tijdingen omtrent den oogst uit het buitenland ont vangen luiden over het algemeen zeer gunstig In Frankrijk zal de opbrengst verre boven het middelmatige zijn Iu Engeland zal de oogst zeer voordeelig wezen en men heeft de hoop dat de groote koreuopbrengst van 18U3 zich in 1S6S zal hernieuwen Duitschland Italië Ensland en Zwitserland zullen volgens de vooruitzigten eenen voorireffelijken oogst opievereu en ook België zal dit jaar eenen overvloedigen graanoogst afwerpen Men schrijft uit Hengelo Gelderland Sedert verleden week juist drie weken vroeger dan gewoonlijk is men hier druk bezig met rogge maaijen Zoowel stroo als aar voldoen aan de gekoesterde verwachting Hier en daar heeft men schoone velden met boekweit haver en aardappelen Over het algemeen zijn deze vruchten door de droogte in haren groei gestuit en zullen de beide eersten daardoor slechts kort en de laatste klein blijven Met uitzondering van eenige lagere leveren de weiden hier ecL treurig dor aanzien Hel hooi wordt dientengevolge duur verpacht ƒ 30 a 35 het voer van 2000 S Enkele vroege appelboomen beginnen hunne takken reeds te buigen onder den zwaren last Men berigt uit het eiland Voorue Door de aanhoudende droogte wordt de gunstige verwachting onzer veldgewassen zeer verminderd en voor een gedeeite zelfs geheel teleurgesteld Tot nog toe hebben de aardappelen die hier enorm veel gezet zijn zich goed gehouden doch thans begint bet er minder gunstig mede uit te zien De jammen vooral doen zich op magere landen slecht voor Sommigen willen bier de gewone ziekte in zien doch dit kan onzes inziens niel waar wezen omdat zij op kloek land nog goed staan Het vlas dat nog goed is geworden wordt veel door de rupsen geplaagd De Goudsche Harmonie Kapel Met belangstelling voorzeker is door beoefenaren en liefhebbers der muziek kennis genomen dat zich in onze stad eene Harmonie Vereeiiiging onder bovengen naam beeft gecoastituëerd Werden voor eenige jaren de uitvoeringen der har monieconcerten van jEuphonia door het verlies van uitstekende krachten gestaakt en onlangs door het vertrek van de stafmuziek van het 4 regiment de uitvoeringen van fanfaremnziek in de zoogenasimde ZomerSooieteit gesloten het bestaan eener zoodanige vereeniging zal dus stellig als wenschelijk mogen worden beschouwd Zal zij echter duurzaam bestaan eu op het gebied der toonkunst voorwaarts gaan dan is daartoe de medewerking en ondersteuning van Gouda s burgers allesints noodig De f Goudsche Kapel bestaat uit 29 dilettanten onder leiding vau den talentvollen muziek directeur den heer Jb Kwast Zij is zamengesteld uit eene vereeniging der werkende leden van Euphonia en eenige leden van het muziekcorps der dd schutterij alhier onder directie der commissarissen van Euphonia waarvan de kapel als het ware eene afdeeling uitmaakt maar zelfstandig optreedt Wij hopen dat de eerste uitvoering tegen 16 julij a s geannonceerd met een gunstigen uitslag zal worden bekroond en daardoor de leden dezer jeugdige vereeniging worden opgewekt om met lust en ware kunstliefde op den ingeslagen weg voort te gaan In aanmerking nemende den korten tijd van baar bestaan enoefening en de groote moeijelijkheden op artistiek en financitelgebied doet dit haar aanspraak maken op de sympathie vauGouda s kunstlievend publiek B Mol Maatschappij tot Mi van den Javaan De correspondent voor GouJa en omtrek heeft de eer ter kennis te brengen dat er op de sociëteiten de Eé Unie Ons Genoegen en Vrede ïiest ter lezing liggen de drie eerste door de Maatschappij uitgegeven geschriften twaalf zien reeds het licht benevens een lijst van inteekening Het doel dezer ter lectuuile ging is om door t laten lezen dier geschriften meerdere dee eming tot t lidmaatschap te trachten op te wekken en meer algemeen bekend te doen worden eene Maatschappij waarvan ieder Nederlander voor wie eene jaarlijksche contributie var ƒ 2 niet bezwarende is lid behoorde te worden De eerste vergadering van de te conFtituëeren afdeeling zal plaats hebben op donderdag 23 dezer s namiddags 1 uur in eeue der localen van de sociëteit de Ké Unie Gouda 7 Julij 1868 De Correspondent V 4 KOOTBN