Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1868

m 657 Donderdag 16 Julij 1S6S Marktberigten Gouda 9 Julij Bij weiaig handel bleven de prijzen als ia de vorige week voor puike tarwe moest leta meer besteed worden Tarwe Poolsche per 2400 kilo 435 Eoode Kleefsche ƒ 415 Zeeuwsche per mud ƒ 13 a ƒ 15 Kogge 7 75 a 9 Gerst ƒ 5 50 a 7 85 Haver 3 75 d ƒ 5 25 Boek weit Friusche per 2100 kilo 175 a ƒ 195 Aoordbr 220 240 Bruine boonen 8 a 10 De aanvoer ter veemarkt was heden aanzienlijker maarde handel bleef lusteloos even als die in schapen en lammeren Kaas Aaugevoerd 79 partyen prijs 19 a 22 Goeboter 1 20 a 1 30 Weiboler 1 a 1 1 0 Burg erlijke Stand Gemengde Berigteo GOUDSGHE COUKAJfT Toor de mba ea Kollo leeoiiig ie het driedobbele bedrag mgegehreveo De hertog Tan MoutpcQsier moet Spanje verlateo omdat hijKicfa aaitsloit bij de oütevredeDeD De kazernen te Londen bevindenzich lu een achandehjk verwaarioobden en ongezonden toestand TengeTolge van bet warme weder woi Jt dö N Rott Courant sphnkkehjkgeplaagd door ue pen Men i oDgerut t over den toestand van Servië en wai bt oteuwe aanslageu of eene revolutie Te Biusscl 13 menJjvng bezig om de laug verseteo kermis luisterrijk te dom hernjzen Op de bijzondere choiea te ttrecht gaan driemaal meer kinderendau op de openbare cholen io de Romagna blijft bet nog altijdzeer onvealie Te Meppel heeft een fneache apotbekersdocbter metglans afgelegd het examen als leer in g apotheker Men ducht in Tjrol een op tand teeen Oo teonjk De leden der servische sknptcbmaotifvangen dagelijks ƒ 1 SÜ als schadeloosstelling Graaf Plagen voormalig banov minister van buitenl zaken is te Berlijn bij vtrstek veroordeeli tot 15 jarige tuchtbnisstraf Zondag is te bros Peterwitz bj Cautz eeu gedenkteeken aan graaf von Bismarck onthuld hem door den graaf an Limburg Mirum gewijd fe Londen zijn 1273 onverkoopbare bondei door de politie gedood iïij naren in stnjd met het voorschrift ongemuilb ud opgevanïen eu door de eigenaar met gereclameerd Uitgave van A BRINKMAN Lange Ttendeiceg D n 60 Geboben S 3nlg Marianne ouders van Dantzig en b Ligtenetetn Johannes ouders A Kh lokeleuberg en M Kruisheer Johannes Theodorus ouders T fireuring en A Rozekran 9 Anthonius oa dera J van Bjju en C Boere 10 Johanna ouders J akkier en C Melkert Aibertha Ida Iredenka ouders F J Maas en J G Franke Johanna Jacoba onders F van den Ping en Al Ëxalto Gehl vd 8 Jumj L M de Goederen en A K de Goeder ADVERTENTIEN Ondertrouwd DRUNLS k PTLIN ma Woerden en J SMrrJE CXiBNELIA KOOT van Gouda Sr Gouda 10 Julij 1S68 Eenige kennugenng Be allea vao eene Dochter M A JON KEK TAN Eelwe QciDA 11 JuU ls68 Eentje KeTtui enng Atx éouththc amonit iupel onder Directie van den Heer Jb kW AbT op Donderdag den 16 Jultj 1868 des avonds ten 7 3 ure m den tuin der Sociëteit Recme of bij ongunstig weder m de Coneort Zaal Entree voor een Hee O 49 cent Dames en jonge heden boven de 12 jaar 25 cent Toegangbiljetten en Programma s des avonds aan bet Bareau DE DIRECTIE LatljDsehe school te Gouda De ondergeteekende maakt bekend dat het examen van toelating zal plaats hebben op Vrijdag 17 Julij e k de middags ten twaalf ure in het iokaal der School Er bestaat gelegenheid voor KOSTLEEELlNGEN bij den Heer J L TEEWEN Docent in de Wiskunde en N Talen GoiDi D TERPSTEA 20 Junij 1868 Rector BUKS HOOGERE j Burgerscliool Het openbaar examen van elke klasse aan het ejnde van den ouisus 1867 68 zil plaats hebben op 13 14 en 15 JLLI aanst des morgens van 9 12 en s nam van 1 4 uren Alle belangstellenden zoo ouders aU verdere stadgenooten worden beleefdelijk mtgeuoodigd om gebru k te maken van deze gelegenheid tot nadere kennismaking met de inrichting De voorloopige I iSCHKIJ ING van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 1868 1869 zal plaats hebben Maandag 13 Juli e k van 6 8 aren s nam in het Schoolgebouw aan den liendeweg De Direcimr D JULItS Gouda 3 JuU 1S68 Openbare Verkooping te Stolwijh op M AND G den 20 JI LIJ 1868 des voormiddags ten elf ure ten huize van den Kastelein G va DAM op het Dorp aldaar van Een Huis 9 get N 142 met ERF TUIN GEOND SCHUIjE eu anne LOODSJE zijnde het huis ingerigt tot Vi inkelnenng staande en liggende aan d n Goadschen Weg binnen de gemeente Stdmjk Nadere informatien zijn te bekomen bij den Notaris A N MOLENAAE te ZvidWaddmxveen Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan den Heer MATTHIJS DE WAAL en Mejufvrouw JOHANNA WILLEMINA JANSEN m leven echtelieden heiden te Gouda overleden worden verzocht daarvan vóór den 20 Julij 1868 opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DEOOGLEF EE te Gouda Mijnheer de Redacteur Opgewekt door het artikel m de Prewe van den 13 11 verschenen over de voortreffelijke werking van het ANATHERIN MONDWATEB van Dr POPP hetwelk door vele arisen wordt aanbevolen acht ook ik mig verpligt daar ik de voortreffelijke eigenschappen van het ANATHLEIN MO NDWATER aan mij zelven heb ondervonden den volgenden open brief aan den Heer Dr J G POPP openbaar te maken Bank ii Hgnga me Geëerde Ambtgenoot Sedert 23 jaren leed ik aan knobbel m de mondholte die dikwijls zeer pijnlijk waren en mij in het eten en spreken hinderden ik consulteerde vele Artsen en ook Professoren van de Hoogescholen te Pestb en te Weenej en gebruikte de meest verschillende geneesmiddelen maar zonder cenig goed gevolg sinds ik mij echter bedien van uw teregt hooggeprezen A N THERINMO DV TEE ben ik van mijn lijden geheel bevrijd en betreur het slechts van ganscher harte dat ik het nut vroeger heb aangewend ik kan het daarom niet nalaten U bij deze openlijk mijnea dank te betuigen en bid U dit mijn schrijven hetwelk der waarheid volkomeu getrouw 18 in het belang van eveneens lijdenden door den druk openbaar te maken Met hoogachting tw Dierutunllige Dr LöVINGBil Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van Santen Kolft apotfc en A Schippereijn en C blaaawe porseleinwinkel te JTage by j L F C Snabihe apoth te Leyden bij E Noordijk te VtreM bij F Altena apoth te AmiterdoM by T v Wmdheim en C verkoophuis Raderstoomboot d Ussel Van Gouda Maaudoff en Dtngtdag sfOi gens 6 uren de overige werkdagen e rao gens 7 uren Zondag s morgens 6i j uor an Rotterdam p gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 urenDagelijks Retourkaarten Boekdrukkenj n A B3INKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de btad geschiedt de uitgave des avonds te voren Be pnjs per drie maanden ie 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten voor 10 ure ingezonden zijn S C H U T T E R I J BEKENDMAKING c c oSo x x = BUEGEMEESTEE en Wo dende eindelijk de belanghebbenden aangemaand om niet te verzuimen ten bep n den tijd voor de commissie van onderzoek te verschijnen daar zij elke niet mogten opkomen 5 ehoodeu worden geene redenen tot vrijstelling te hebben en voer zoo verre hun dienstpiigiig nommers zijn ten deel gevallen bij de Schutterij zullen orden ingelijfd GoiDv den 11 Julij 18ü8 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLLC LE FORTÜIJN v BERGEN IJZENDOOEN Kennisgeving wPCi P C bCi = De BLKGEMEEsTER van Gouda brengt bij deze ter kenvan de belanghebbenden dat door den heer Commissaris des Konings in de provincie Zuid Holland op den 30 Junij 1868 IS executoir verklaard het primitief kohier Vin de belasting op het personeel Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den heer Ontvanger dnt ieder daarop voorkomende verpligt IS op den bij d wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen uelke de reclames behooren te worden ingediend GoDDA den 13 Julg 1868 De Burgemeester voornoemd Vav BERGEN IJZENDOOEN öuttenlttnïr Londen 1 £ Juhj De invloed der aanhoudende droogte 1 in Engeland duidelijk igtbaar Het heerlijke weidegroen IS geheel verdwenen en zelfs in de zorgvuldig onderhouden parken is al het gras verdord De bronnen houden op met vloeijen de beken zijn verdroogd en over de veelal zoo kale straatwegen ligt thttns allerwege eene laag stof Sedert april De pnjs der Advertentien van een tot ze regels met inbegrip van het zegel i 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 C nt Bnitengevv one letters worden oerekend naar plaatsruimte is er nergens noemenswa rdige regen gevallen ooral in de graafschappen die verleden jaar als door veeziekte besmet ston den aaugeteekend heerscht veel nood Er is niet veel hooi en evenzoo staat het met ander veevoeder andaar da de veestapel door het gebrek aan water veel te lijden heeft en het hier en daar eeu raadsel is hoe de boeren huine pach zullen kunnen opbrengen Ook te Londen zelf bepmt de droogte eene naoeelige werking nit te oefenen legeus de talrijke water leidingen ontbreekt het in d noofdstad niet aan asch en dnsknater en sedert de uitvoering der werken tot afvoer van onreine stoffen geef de toestand der heems ook el geen be zwaar doch dp buitengewone droogde van den atmo pbeer scbijnt toch schadelijk op deu openbaren gezondheidstoestand te wer k o daar de gevallen van borst en onderlijfsziekten zeer ziju toegenomen en het cijfer der sterfte edert de eerste w eek van jung gestadig blijft vermeerderen De Economist bespreekt de toekomst met het oog opden oogst en meent dat de vooruitzigten voor den consumentbeter zijn dan men had mogen ver achleu De prijzen van helgraan zullen langzaam dalen niet alleen is de oogst ruim maar hij wordt veertien dagen vroeger binnengehaald hetgeenvan beteekeni is aangezien er eioig voorraad is waaraandan ook moet worden toegeschreven dat de prijzen niet buitengevroon hag zullen worden aartoe men mogelijkerwijze evenwel het volgende jaar komen zal De Fcoi omist is voortsvan oordeel dat het veevoeder hooi boonen en haver duur zal blijven intusschen prefereert het blad goedkoop broodvoor den mensoh boven goedkoop voeder voor bet dier Datde bfoodpnjzen inderdaad verlaging behoeven toont de Economit aan door te wijzen op de pnjzen wairtegen van 1865 tot junij 1868 voor de werkhuizen is aanbeste en waaruitblijkt dat die prijzen in dieu tijd met minder dan 70 percentzijn gerezen Het ministerie en de ware liberalen doen op het oogenblik al hetgeen zij kunnen tot het bereiken van een en hetzelfde doel ZIJ helpen eikander daarin op alle mogelijke wijze De oogluikend toegestane om ooping bij de verkiezingen iseene oneer voor Engeland m hun oog en met terzijdestellingvan alle partij kwestien trachten zij een maatregel tot stand tebrengen welke dergelijke onedele haiidehnjze van eergierigemannen te gevaarlijk zal maken dan dil zij hun goeden naamzullen wagen aan eene onteerende straf lot nu toe nerd eeneaanklagt van omkooping altijd gehoord door eene commissievan vijf leden uit he parlement maar haar vonnis werd diknijls aan partijdigheid toegeschreven en het verhooren van alde getuigen te Londen as een even kostbare als ontoereikendemaatregel oortaan zullen de regters eenige leden uil huneigen midden benoemen om een ambulant geregtshof voor ditmisdrijf te vormen ten einde volgen bet oude grondwettigebeginsel van Engeland elke misdaad of overtreding op deplaat des misdrijfs zelve te beoordeelen en te vonnissen Eenige tones erken den maatregel op alle mogelijke wijze tegen uit liefde voor de grondwet zooals zij be eren daar bet huisder gemeenten het regt niet zou hebben om zijue magt overte dragen op de regters van het land Het oude voorvaderlijke gebruik heeft toch altijd gewild dat het huis der gemeenten zelf bepaalde of de gekozene als lid zonde wordentoegelaten of niet Een der conservatieve leden had nog eenander groot bezwaar tegen den voorgestelden maatregel Mensprak er van om door regters te doen beslissen of eene verkiezing eerlijk was toegegaan of niet maar men bad jongeen men had oude regters en daar deze behondsman de jongereregters van al te groote dartelheid scheen te verienken steldehij voor dat men zou bepalen dat niemand regt mogt preken in zaken de verkiezingen betreffe je die niet reeds tweejarep regier was geweest De heer A rton verklaarde zichdaartegen en kreeg de lagchera aan zijne zijde door een Indische geli kenis te vertellen van een Hindoe die alleen zijnkaste kan herwinnen indien hij zeven dagen in olie is doorweekt en men hem dus van zijne misdrijven heeft gezny