Goudsche Courant, donderdag 16 juli 1868

De commissie benoemd tot het on Door uree jiren rene pruik te dngen de engel che regtera lri eu l pi gfüJ pruiken van paardenhair zou men alleen UI de hoogere ka ie v m regier kunnen komen die het voorre zouden hebben een lid vin het parlement ie veroordeelen Men icht het zeer wair==hijulijk dat het voorgestelde wel ratnerp in de beide huizen il worden aingtnomeu 13 Julij De Sundird zegt dat de hertog van Moutpensier op TiMckeuhim ver lebt ordt Hetzelfde bl id verzekert dit iraukrijk el over hindelsen politieke tnUUeu met HolUud en België onderli indelt De koningin zal den 4 tug naar Duitschl ind lertrekken Men bengt uit Nen iork van 2 julij Mississippi heeft lie nieu e eon litu e met eene ra erderheid vul U OOÜ slemmen verworpen Het milil ir regime is in Florid i afgeschaft jouverneur Keed heeft zijne burgerlijke fuactien hervat Parijs 11 Ju 1 Heden i de zitting begijnen met eene discus ie over de et op de toelatiug ui Irankzinnigen gestichten H iromtrei dj i etr mjuimis vennüering ncnschte Ue heer l iniri jchne de et voldoende en voerde teu bewijze dat de behngen vin de vri heid der knnkzii lUgen indieu zij herslei en iïenoegz an gen larboigd ziju o a a wi dit aii de 25 000 per on n uie in krinkzinnigeuhuizeu toege uen ireu IbOOü elei de geslichteu verl en hebben Wiirop evenwel de heer l ieirl In dig antwoordde dat dit be ijs legen de we pleiile omdat diiruit bleek dit een groot aantal voorbarig in de elichien opgenomen wis nde s zouden zoo velen de gesUchtei met neer De I interne v ui Rochefort die tegenwoordig meer dm 100 00 1 e emplirtii d ngs slijl verhult van de verkiezing vanAluan 10 lor t i m Strue dat de riid vm voorloopig bestuur de voor org geh id had om twee duizend min troepente plaiiei rondom de vergadering der vertegenwoordigers deprin heet een oievroole meerderheid gehid en nu zegt deheer Roehefir in ij Ik herinnei mij iels v iii een land alwaar bij üe benjom iig van een somerem de iken pecieszoo gegaan zijn Meu zou niet gelooven welk eene meerderheid op die w jze wordt verkregen 3 J lj olgen den Conslitutioiuiel zou het complot der spiinsehe eenera ils den 9 dezer uitgebarsten zijn en scheen hun pnu al een om liet ministerie omver te werpen De vraag is hier of di bl id hetwelk deze mededeehng onMeent aan een brief uit Midrid tei iinzien van het laai e goei mgelieht IS En al is die mededeehng juist dan beieekent het nog met veel mr zoo de zaraenzwering gelukt ware zou de beweging de leiders alligt te magtig hebben kunnen worden in een land wiir zooveel revolutionn ure stof jaren Inng op eengehoopt is Doch selijk men weet heeft de regering die de zeven geiieriil den dezer heeft doen arresteien diar door de uitbir ting van iet complot eten te voorkomen In verbind met de discussie m het wetgevend ligchaam gevoerd over het aanstaande ojcumeuisch concilie verdient verme u dat er lil onze wetten een artikel is aldus luidende De besluiten der vreemde s nodes zelfs die der algemeene on ilie zullen in Fruikrijk Diet kunnen worden openburge maakt alvorens he hoofd van den laat er den vorm van heeft onderzocht benevens hunne conformiteit met de ellen regten en vrijheden van het rijk en al at de openbare ru t zou kunLeu betreffen De l atrie zegt dat de bevolking van Spinje geheel vreemd IS gebleven a in de zamenzwering Espartero heeft geweigerd daaraan deel te nemen Hetzelfde blad bevat ter gelegenheid der geruchten omtrent eene tol en militaire conventie tusschen Frankrnk Belgiëeu Holland eene lange correspondentie uit Brussel ainn devoordeelen van zoodinige conventie voorBelgie orden uileeugezet Frankfort 13 JuUj De Ehemisehe kuner vau V lesbaden beklaigt zich dat de ziken f het ïvassausche buiten de bevolkins van net vrceg re gioovhertogdom om van Berlijn u t geregeld orden door eene zware stortbui v m wetten lu de andere geanneïeerde landen schnjlt het bhd heelt men althans afgevaardigde notabelen geraadpleegd maar wat Madnd 14 Juli De generaals Sernno Dulce en Bedoj zjn gi ieren te Ladix scheep gegian naar de k inari che eilanden De ministers zi n gisteren ivoud naai Granja gegaan Morgen zal aUaar ministerraad onder voorziilerschap der koningin gehuui en orden Men verzeker dat de hertog en de hertogin m Moi tpensier mar Portugal seheep zullen gaan Plorence u Jui j derzoek der voorwiuden voor de regie van den tabak heeft bare werkzairahedeu geëindigd Aan den mmister 13 mede deeling gedaan vin de voorgestelde ijzigingeu Zoodra de regering die ijzigin eu zal h bben goedgekeurd zal het rapport worden uit ebragt Rome 1 ulij De nota van den heer von Beust m antwoord óp s pausen allocutie is door den heer v Meysenbng aan den kirdinail ömnenlanö GOIDV Ij JuIj Z II heeft bij de rijks hoogere burgerschool met 3jarigen cursus te V arfFum o a benoemd P G Luitjes alhier De aftredende leden der eerste kamer vin de staten ge nerail zijn m c verschillende provinciën herkozen Alleenin Zuid Holland s belialve de herkiezing van den heer T P iruly gekozen ui pints vin den heer mr A van Weel Dz die bedinkt had den heer mr E J A van By landt oudeom nissaris des konings in Overijssel Men verneemt dat Z I de koning Z K H prinsFredenk der iSederlanden op Hds verzoek heeft onthevenvan het opperloezigt over de verschil ende w ipencorpsen vanhet leger van het miterieel der genie inzonderheid van alhetgeen met het grootmeesterscbip der artillerie in betrekkingstial mit giders vau het oppe toezigt over de mililai e academie ouder danbeluiging voor de uitstekende bewezen diensten De commissaris des kon ngs in de provincie Zuid Hollind heeft ter kennisvan belanghebbenden gebrigt d it bij besluit van gedep stalen van f julij li is bepaald d it de afzonderlijke j iglen op ttaier ild voor dit jaar zullen zijn geopend op zaturd ig 1 mg a s en dat mitsdien v lu af dattijdstip de nuoefennig der jigibedrijven vermeld in art 15 lilt dtft l r et op de jagt en visscherij is geoorloofd Tevens nord daarij herinnerd aan de bepaling van art 1 van het reglement op de uitoefening der jagt en visscherij lu deze provincie kriebtens welke die j igten niet inders mogen plaits hebben dm op bet water langs de str inden oevers van meren plissen rivieren mitsgaders op moerassige I uiden De minister van oor og heelt aan de hh conimi tuissendes konings in de onderscheidene provinciën eene circuluregerigt hondeude keunisgeving vau s konings besluit van 14 junij jl waarbij hij gemagtigd is om voor bet honden vanwapenoefeningen in de legerpl 1 its bij Alilligen tegen 15 aughet vereischle getal m liciens van de ligling van lö64 en 1 55 van onbepiald verlof onder de wapenen te roepen voorts deelthij mede dal door hem de vereischte bevelen zijn uitgevaardigd teu einde bij het reg grenadiers en j igers eu bj de overige regimenten infanterie tegen lo aug al de milicieus verlof gangers van de ligling v in 18b4 op Ie roepen en verder vande ligling van lihö zooveel minschappen als noodig zijn om lan de kimperende batullons de bepiilde sterkte te geven zullende dairloc in de eerste plaats opgeroepen orden demanscbappen elke indertijd met tot het blijvend gedeelte hebbea gestrekt en wijder van de drie regimenten veld artillerie het corps pontonmers en het bataiUon mineurs en sappeurs alde miliciens der ligtingen van lisOi en IsBS voor zooverreZIJ V111 beide ligtingen in der tijd met tot zamenstelling vaahet blijvend gede lie hebben gestrekt ie Dellt hebben de feesten ter viering van het 20jarigbestaan van het deltlsche studenten corps een aanvang genomeaDe stad heeft een feestelijk aanzien en telt een groot aantalvreemdelingen binnen hare muren Maandag werden de oudsludenteu ten getale van Sa door het Btudeoteu corps van depolvtechnische chool afgehiald en met veel pleglighe J uaarstads doelen het feestterrein geleid Aldaar had eene malmeemusicale en da iru i het feest diner plaats Op de sludeiueusociëteit PhociiiK had des avonds eene soiree mu icale plaat Het fiestgebouw waar dingsdag en heden de groote muziekuitvüfiiugen worden gehouden heefi eene lengte van 54 bij eenebiecdie v in 22 ned ellen en is in het schip el hoog hetorehest is Ib el hng en 18 el breed en beeft ruimte voor ongeveer 500 personen terwijl het overige gedeelte der zaal 2000 I toehoorders zal kunnen bevitten Men schrijft ons uit Boskoop Op dingsdag en oensdig 21 en 22 julij zal door de leden der PomologiBche ereeniging eene tentoonstelling vaa rozer gehouden orden in het daarvoor zoo geschikte locaal in het gemeentehuis Het bestuur hoopt dal een groot bezoek hun zal ten deel vallen terwijl zg de verzekering geven dat noch kosten noch moeite zullen gespaard orden om d tentoonstelling luisterrijk te doen zijn Men schrijft uit Oosterhout De stand der veldgen assen in deze omstreken is uilmunlend eu doet verwachten dat de opbrengst van tarwe rogge enz die van menig verloopen jaar verre zal overtreften Men heeft in deze gemeente en hooger gelegen dorpen reeds over het algemeen een aanvang gemaakt met de logge oogst daar deze uitscstrekle bouw ovei het algemeen mede valt heden werd alhier de eerste uieui e rogge ter beurs verkoebt de prjs wis 8 a ƒ 8 25 per ned mud elke van zeer goede kwaliteit en zw i r droog v in korrel vvas De oogst tot nu toe is uitstekend Ook hn aar lappelgew i3 IS vrij van de bekende ziekte en de knol is giaf en jekker van smaak Betreffende de bijen eelt zijn de berigten thans evenzeer allezins gunstig Ijlt Zuid Beveland Aordt gemeld De buitengewone droogte doet den veldarbeid met spoed geschieden de dorsching van het koolzaad 13 veelal reeds afgeloopen Ofschoon het onveranderlijke weder den geregelden gang van den landbouw m de hand werkt wordt de behoefte aan regen groot zelfs dringend gevoeld De welden zijn verdord en het gebrek aan drinkwater voor men=chen en vee is nijpend de te velde staande gewassen ondervii Jen eene gedwongene rijpwording dat niet dm schadelijk voor beschot en hoediuigheid kan zijn Binnen weinige dagen is de tirweoogst daar en zelfs de paardeiibooneii ontdoen zich reeds van het blad Terwijl deze toestand alzo niet zee gunstig is ondervinden de aardappelen nog zeer einig de gevolgen vin de zich hier en daar vertoonende ziekte De smaik blijft overheerlijk en het beschot timelijk goed droogte schijnt voor dat gewas verkieslijk te zijn Zuid Bevelaud het hnd der belofte van den lai dbonvv draagt dus pllerwege het vv tie kleed des oo stes en te midden van deze vruchtbare treken rolt de locomotief over de Ijzeren baan dit brengt eene ongekende levendigheid te weeg en moedigt velen aan om eens even buiten het eiland te gaan als vergoeding voor bet isolement van vioegere dagen Ie treinen brengen schier lederen dag ove en weder een tal van bezoekers a in VArat de veldgev assen betreft kan men uit het noorden van Drenthe het volgende mededeelen De hooijing is bijna afgeloopen Er is over t algemeen meer en beter hooi gen onnan dm t vorige jaar Door de aaulioudentle droogte zal de tweede snede echter niet veel opleveren Tct nog toe beeft men hier overvloed van v eide voord m de broeklmdep De st ilvoedering begiul echter door de aanhoudende droogte schaar ch t orden Ook komt er gebrek aan drinkwater daar bijna alle slooten droog zijn zoodat het veel moeile kost dat elk zijn eigen vee in zijii land houdt De rogge levert een uitmuntend beschot Bij veel stroo zijn de iren zwair gdiden en zoo dig als miar inigen mag heugen De koele donkere d igen in t eer t dizer maand en de aanhoudende noordewinden hebben den groei zeer bevorderd Op de hoogere zandstrekeii is men begonnen met maaijen terwijl zij op de lagere streken langs Groningen en Friesland nog niet volkomen rijp IS De haver be ooft weinig alleen goed gemeste landen zullen nog eeneii goeden oog t opleveren De zandDoekweil blijft meestal koit maar bloeit nilmuntend zoodat men bij weinig stroo veel zaad mag verwachten Ook hier doet be mesling hiarveoideel duidelijk uitkomen De veeuboekweit belooft hoewel t veen goed is gel rand miniier Enkele stukken taan goed De aardappelen lijden op hooge zandige stre ken veel van de aanhoudende droogte De vioeg geze te en vooral goed gemesle alsook die op lager land gepoot zijn beloven eeuen ruimen oogst Heeilijk bloeijen vele akkers Aan de gewone ziekte is nog geen spoor te ontdekken In de frausche Lanterne drijft Eochefort den spot met deofficiële toasten die thans aan de orde van den dag zijn doorhet volgende verhaaltje Bij een bankel erd een dronk uitgebragt cp Napoleon I Een geestdriftvolle vereerder stemdeer mede in en nep Napoleon IV zal ook eenmaal vader ezen Ja jubelde de menigte en hij zal een zoon hebben Welnu drinken wij op Napoleon V I sprak een gast Ten 1 ore 50 minuten in den morgen dronk men nog op de gezondheid van Napoleon XWII Men heeft nog met vergeten hoe in Mecklenburg Schnerinde stokslagenstraf werd georganiseerd thans ontvangt men eenenieuwe bijdrage tot de kennis der mecklenburgsche zeden engebruiken In de stad Crivitz is eene nieuue verordening anden magistraat verschenen waarbij aan gezellen leerjongens ensjouwerlieden verboden wordt des avonds na negen ure hunnewoningen te verlaten Die bepaling heeft te meer verwondenng gaande gemaakt omdat men met weet dat er eenige rustverstonng heeft plaats gehad elke hiertoe aanleiding heeftgegeven Men begrijpt dus volstrekt niet waarom de magistraataan het grootste gedeelte der mannelijke bevolking verbodenheeft om zich ra volbragten arbeid in de vrije natuur teverkwikken Gemengde Berigten De opperbevelhebber der abjssiDiscbe expeditie zal dea titel voeren vaulüid Napier of Magdals en een jaargeld genietea aa 24 duizend goldtii De oostenrijksche ge meeu Ie best uren zendea bii voortdariog adres stn iD houdende protest legen de pauselijke allocutie en de bisschoppelijke cirtulaire De uefkzaambeden aan dm poorwe Hreukelea Har luelen iju begonueu De straten te Lontltn zijn wtJer zeer onveilig ti4 rfduraijdiDgeu lu eene week De portugesche regering veraterkt degdroizoenen aan de grenzen Al de beschikbare oosteurijksche soldatenkrijgen 14 dagen verlof om deu oo st te btlpt b uueu halen Dedemocraieo hebben gezegevierd by de verkiezuigeu m Wnrtemberg In Turkije ziju dezer dagen voor het eerst gemeenteraadsverkieziogeDgehouden De groote hitte wordt toegeschreven aan t e eer oostelijkerigticg van den goll troom uit de § oIf van Mesico die daarenboven veelzeewier eo talrijke haaijen aanbrengt In Pruiaseu zullen de Mennoniettu voor het jaai Ih ib gebureu met meer lu de uu taire StamboekenoigLuomeu maar vrijp e itelj worden Dl woelingen der c echi che party duren voort De hertog van Saksen Coburg is het regeren zetr zat en VLrlaugt met hart eu ziel prnisisch onderdaun te worden In de uidrche des halles te Parijs heeft een brand euorme scbade aan boter eu eijercn veroo zaakt Ook te Gra en iag ia na voldoend afgeleed examen een meis e toegelaten als leerliug apotheker Maandag werden te loidtu l4 ladingen tarwe aangeboden by dalendt prijzen fe Sauit fcu CorniUoii dep van de Loire is een fabriek van fluweelen baud verbrand waardoor dOO menseben 70Dder werk zjn en 600 OÜO fr sthade xs veroorzaakt K4NT0NGEREGT te GOUD Bij vonnissen van 1 Juin i368 zya 10 J V K 20 V huiav ouw Tin J Tl S H van II huisvrouw au V 4 PvdA ieder wegens het schrobbeu van de traat Ie Goud i zonder vergunning van burgemeester en Hethouüers op eei e plaat wair geen markt gehouden wordt ve oordeeJd tot eene geldboete van ƒ 1 of ieder 1 dag subsid gevangenisstraf 50 J Bj Redens 10 het visschen in een anders vischwater m gesloten vischtyd en 20 het visschen m een anders vischuater zonder voor ien Ie zijn van een schriftelijk bewijs van den eigenaar of regthcbbende op dat vjschwatei veroorJee d tct twee geldboeten vau ƒ 3 elk of 1 dag ubsid gevangenisstnf voor elke boete verbeurd verkiannj van het ia htuig en de gevangeu visch met bevel tot uitlevenng of voldoening degeschatte waarde van ƒ 3 en by met voldoeniiig daaraan mede tot 1 dag subsid gevangeni straf fio N de H 10 H ieder wegens het vis ch n in eens anders vischnater met een strik en zulks m gesloten vi clityd veroordeeld tot eene getdboe e van ƒ d of ieder eea dag subsid gevangenisstraf met verbeurd verklaring van de m beslag genomen strikken eu bevel tot vermeiing o G B wegejs het njden met een wagen bespannen met een hond in den platten weg te Slaipwyk tweemaal begaan veroordeeld tot twee geldboeten elk van 3 cf 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke geidboeie 90 N de B wegens het harder ryden dan in een matigen draf binnen de gemeente Gouda veroordeeld tot eene gelaboete van ƒ 3 of 1 dag subsid gevangenisstraf 100 J N en 11 P M ieder wegens het ophoktien van varkens te Gouda zouder schriftelyke vergunning van burgemeester en wethouders en zuiks by herhahng veroordeeld tot eene geldboete van 30 of ieder dagen subsid gevaugeuisstraf Bovendien Uen in de kosten van den processe dei noods invorderbaar by lyfsdwang Burgerlijke Stand G o l D A Geboeid 9 July Gerarda Alaria oud rs Jongbloed ea J Streng 10 Anthonie ouaeis 4 van der Kleyu eL h ïan der Wonden Aafje Ouders A de Reus en M de Theodora ouders A T Maunts ouders E S Cats en Davidson lUem onders ndyk en E van der Kind 14 Flenna ouders W Bateobarg en J M Breekland Overleden U July J den Edel 29 j U m 12 B vao d r Valk 6 w 13 G van Barhngen J m = = Tr jD