Goudsche Courant, zondag 19 juli 1868

1868 Zondag 19 ADVERTENTIEN H 6 8 L M DE GOEDEREX en echtgenoote betuigen door deze hunnen hartelijken dauk voor de vele Olijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervomlen GoCDi 15 Julij 1S68 Uitgsve v n A BRINKÜAN Lange Tiendeweg D n 60 Twee Timmerlieden werk begeerende ïer 03gen zich ten spoedigste in persoon bij A SCHEIJGROXD m timmerm in te Cowhrak LOmS ROOTHAAN te UTRECHT heeft outvangen een NIEUW MODEL VLEUGELPIANO uit de fabriek van C BECHSTEIN te jBerlijn Tevens voorhanden eene uitmuntende collectie PIANIXO S in verscheidenheid van model en prijs A £ 1 en a van JOÏIAKT HOFF te Berlijn STUKJES van 17 35 50 en 75 CENTS Door het aeregeld gebruik dezer Zi epen wordt de huid gezuiverd van alle onreinheden als daau ormpjes zomersproeten vlechten huidspikkels enz enz Ze verfijnen en vcrfraaijen de huid makeu haar zacht als fluweel en zoo wit als alb isl en zijn daTom voor Dames een onschatbaar hulpmiddel bij het toilet Ook even s de voordeeligheid in het gebruik verdienen d ze Zeepen bijzonder aanbeveUng DE M A LZ POM A DE in flacons vai 7 et en ƒ 1 diei t ter conservatie der huid van het hoofd verund rt de lastig selulfers en bevordert den ha irgroei S cls verkrjïba r te GouD bij J C v N VEEUMINGEN en Wed A C SCHÖrTEX ie WoEUDEN b j IIKXIU J van den BERG a Alle sohele Winkeliers Kappers etc kunnen de Malz Zeepen en Pomade in verkoop krijgen en genieten ruim rabat r K Aanvrage yVc vO aan het Cenir aal Dcpót te Amstebdam I BEKROOND I 1867 P A S IJ S BRONZEN MEDAILLE gie asïisgs K I BEKROOND 1 1865 g O P O K T O il Belang fclL i EREN MED ULLEg EERSTE kUSSE i g t De voortrelfeh kc uitkomsten welke het gebruik der Schmidtsche AntiRheu matische Wald olWatten ü 25 en 50 et het pak Deunennaalden Olie u 35 en 70 Cl de fiesch aan duüeude lijders van Jicht en Rheumatiek heeft opgeleverd nieaegenstaande alle andere geneesmiddelen vergeefs beproefd waren de bijzondere aanbevelingen van HH Geneeskundigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde Waldnol Gezoudheids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen l e Jjcht en Rheumatische aandoeningen Schmidtsche BOl STBONBOXS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERXADEL POMADE Ti 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn iwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Hoofd Agent voor Nederland M J C HAM Vtrecht J GOV DA Mej de Wed BOSMAN Rotterdam Wed P DE KOSTER Schoonhoten Wed WOLFF en ZOOX Woerden Geb PFENNING Woubrugge A DE WILDE IJaselstem J B MOLLE A1f ve i L Aanvraag om DEPóT bij M J C HAM Utrecht Beproeft alles en behoudt het beste Op de jongste Parijsche wereldtentoonstelling is aan de Stollwercksche Borst Bonbons voor hunne ïoortreffelijke eigenschappen de eenige i prijsmedaille toegekend en daardoor de nog anl geen dergelijk fabrikaat bereikte volkomenheid schitterend bewezen Depo s bevinden zich in alle steden van het vaste land ii 30 cent per pakje steeds voorhanden te Gouda bij den Apotheker J H BOERS Wijdstraat Oudewat r bij T J tax TREUMIXGEX Schoonhoven bij A WOLFF initiêfiiiït in öoudsdtc imitonic ititpcl ouder Directie van den Heer Jb KWAST op Donderdag den 16 Julij 1868 des ivonds ten 7 2 nre in den tuin der Sociëteit RÉUNIE of hij ongunstig weder in de Concert Zaal Entree voor een Heer ƒ 0 49 cent Dames eu jonge lieden boven de 12 jaar 25 cent Toeg ngüilietten en Programma s des avonds aan het Bureau DE DIRECTIE Openbare Verkooplng te GOUDA ob VRIJDAG 24 JULIJ 1868 des voormiddags ten elf ure in de Pt EW aan de Markt al laar van N 1 Eeu WOONHUIS en ERF in de S Anthou e straat te Gouda wijk G X 120 Dadelijk te aanvaarden NO 2 Eene OBLIGATIE groot Vijf lio iderd Gulden rentende 5 pet ten laste van David Dakkeuhorst te Gonda waarvoor als 2 hypotheek is verbonden een Huis en Erve wijk C N 166 aan de Westzijde van de Goune te Gouda Inlichtingen te bekomen bij Notaris MONTIJN te Gouda De Notaris J G BROUWER NIJHOFF te HaastreclU zal op V r ij d a g 24 Julij 1868 des morgens ten 11 uur in de Herberg van L BLANKEN aldaar verkoopen de APPELEN PEREN en NOTEN uit onderscheidene boomgaarden te Haastrecht en Stein Onderbuiks Breuktljders zelfs die aan zeer oudo Breuken laboreren vinden in de mOestO gevallen volledige genezing door de Breukzalf van GOTTLIEB STURZEXEGGER Op verlangen gratis te bekomen om zich vooraf te certuigen naauwkearige gebruiksaanwijzing met een aantal allezins voldoende regterlijk bevestigde attesten In potten van fl 3 50 te bekomen bij den uitvinder GOTTLIEB STURZENEGGER ie Serüau kanton Appensell Zicitserland alsook io het Centraal Depot voor Xederland gevestigd in het Dépothuis van Specialiteiten te UtrecM Ganzenmarkt G N 4 Het bedrag gelieve men in Postzegel of in Postw 3 cl bij te voegen Botkdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verbCji j k des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave de avonds te voren I e prij 3 per drie maanden is f 2 franco p post ƒ 2 25 Adïertentien van 1 6 regels tot des middags ten 13 ure grootere moeten óór 10 ure ingezonden zijn Overzigt GOUDA IS Jiilij De opmerkzaamheid blijft op Spanje gevestigd maar de nieuwsgierigheid onvoldaan Eene willekeurige regering is niet voor vjpenbaarheid zij verbergt zoo lang mogelijk den toestand Eenige generaals zijn gevangen reeds zijn er enkele overgebragt naar de canarische eilanden Montpensier is verbannen maar de dagbladen verzekeren dat alles rustig is Hoe zou ook iemand onder zoo voortreffelijk bewind onrustig of ontevredc kunnen zijn Het waren die enkele booswichten wier voornemens men niet eens ermoeden kon want de fransche regering heeft uit Parijs gewaarschuwd tegen het onzinnige complot N ogthaot zou men we eens op een goeden morgen kunnen vernemen dat eene omwenteling was uitgebarsten te Madrid Voor zulk eene catastrophe staan er meer blooi want Spanje is niet uitsluitend het land der willekeur Ook in Frankrijk stuiten al de pogingen der oppositie af op de groote meerderheid der laffe vleijers die met slaafschen zin goedkeuren wat eene verblinde regering il En die regering durft haar verderfelijk beginsel niet opgeven het is te laat om het volk te bevredigen met langzame concessien Het oogenblik eener vernieuwde omwenteling nadert onvermijdelijk allernegen waar men beginselen huldigt die onbestaanbaar zijn met het doe der menschneid Despotisme is stilstand d i dood en verderf Dan is von Bismark een ander man hij huldigt wel geen liberaliteit maar hij beoogt de grootheid en suprematie van zijn vaderland en hoewel niet het ware beginsel loch is het een beginsel van leven en voomitgaog o is het wel waarschijnlijk wat men thans vermoedt dat hij Pruisen wil onttrekken aan den ovarwegenden invloed dien Rusland zoo lang daar uitoefende In Portugal is men bezig een nieuw ministerie zamen te stellen de telegraaf die het gebeurde zoo snel overbrengt meldt niets van de oorzaken en beweegredenen en de inwendige toestand van Portugal is zeer weinig bekend in Europa Servië blijft zich bezig houden met het vervolgeu der moordenaars van zijn vorst en Italië bereidt zich tot nieuwe verwikkelingen Europa is in vrede een vrede die geen srond van duurzaamheid heeft en terwijl hel zich boven vermogen ten oorlog toerust Een onrustige vrede waarop niemand durft bcuwen Hoelang zullen de volken nog dit juk van de heerschmcht verdragen Zullen zij niet iudelijk ontwaken tot een zedelijk verzet tegen den onzin die alles doet rusten op redeloos geweld De geheele toestand is onhoudbaar en dreigt met eene ontzettende oniknooping indien de vorsten geen anderen weg betreden en niet eindigen met hunne toerustingen om op billijkheid en wa irheid een stelsel te doen rusten dat den volken rust en welvaart verzekert Hoe duisterder de uitzigten zijn des te krachtiger verheft zich in den boezem de onbedriegelijke ver vehting eener betere toekomst die zich ontwikkelen zal uit het voorbijgaan van de dwaasheid die allen thans benevelt öuïtenlflitïï Londen 16 Julij Men meldt oit New York van 4 deur De president Johnson beeft de proclamatie tot amnestie aan de opstandelingen in het zniden afgekondigd De heer Stevens heeft bij het congres een ontwerp ingediend om Texas te verdeeleo in twee staten Voorts is ingediend het rapport jiier commissie tot onde zoek van het ontwerp om eene beilasting van 10 pCt ts leggen op de rente der openbare schuld I Men meldt van gisteren nit Washington De senaat keeft het wetsvoorstel aangenomen waarbij magtiging verland worde tot de uitgifte van bons aflosbaar met 20 30 en 40 jaren en rentende 5 4Vs pe cent kapitaal en interest Vttaalbaar in goud en vrij van alle belasting behalve de geVone inkomstenbelasting Het doel der uitgifte is uitsluitend P aSossiug a pari vaa alU interest dragende scholden Dehalre Be pr s der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van h t zegel is 80 Cent voor el ien regel daarboven 10 Cent Bnitengewoue letters worden berekend nsar plaatsruimte de 5 pCts bonds en de 3 pCts certificaten Het bedrag der bons elke met 20 jaar aflosbaar zijn mag niet grooter zijn dan Vj der geheele nitgifte Eene som van 135 millioen zal jaarlijks besteed worden aan de vermindering der staatsschuld Alle contracten waarbij betaling in goud bepaald wordt zullen van kracht blijven 17 Julij Uit New Tork wordt van 8 dezer gemeld Stevens heeft bij het congres vijf nieuwe artikelen ingediendom Johnson in staat van beschuldiging te stellen Den 20 dezer zullen zij in overweging genomen worden Met lagerhuis besloot na een aantal uren te hebben gedebatteerd om in comité over te gaan tot de behandeling vaade bill betreffende den invoer van buitenlandwh vee Fflr S 16 Julij In Algerie is de graanoogst reeds afgeloopen Hij is goed nitgevallen en de inlandsche bevolking is thaiM van de jammeren van den hongersnood verlost maar zij zal In den volgeoden winter welligt nog eenigen onderstand behoeven Volgens een schrgven nit Tetnan van het laatst van april jl werd Marocco toen nog en veel erger dan Algerie door hongersnood en daaruit voortkomende epidemien geteisterd In dat schrijven leest men m den ramadan af december 1867 sterft het volk van honger God alleen kan de slagtoffers tellen Overal ziet men eiken ochtend een aantal lijken langs den weg liggen De rijke lieden zijn buiten staat de ongelukkigen te redden Het aantal raenschen dat hier te lande Van honger of aan de heerscbeude ziekte gestorven is bedraajl een vierde van de bevolking In de zitting van het etgevend ligchaam van gisterendeelde de rapporteur der commissie mede dat deze haar ameudement om de door de regering voorgestelde verhoogin van soldij voor ds officieren in alle graden te beperken tOide officieren van lageren rang ni raadpleging der regering intrekt en bewilligt in eene algemeene verhoogiug maar verdeeld over de dienstjaren 1869 1870 en 1871 Een tweedeamendement om 100 000 frs minder uit te trekken voor dekeizerlijke garde is door de regering overgenomen Eindelijk ook heeft de regering bewilligd in de voorgestelde vermeerdering voor 18fi9 van het aautal verloven bij het leger waardoor eene aanmerkelijke bezuiniging zal worden verkregen Bij de voortzetting der begrootings liscussipn in het wetgevend ligchaam heeft de heer Pelletan de wiiiekeiirige vrschikkingen in de indeeling der kiesdistricten ter sprake gebragt een der kunstmiddelen die de regering te baat neemt om zicbde overwinning te verzekeren bg verkiezingen Frankfort ie Julij lu geheel Zuid Westelijk Duitschland staan de wijnbergen zoo fra ii als sedert menscheiiheugen het geval is geweest Indien het gunstige weder aanhondt dan is niet te twyfelen aan het verkrijgen van zeer voortreffelijLen wijn Ook de hoeveelheid zal groot zijn Op de zuid duitsche graanmarkten hield in de vorigeweek de dalende rigting der prijzen meer aan in den handelop tijd dan in dien a contant De gunstige oogstberigten nitde meeste landen van Europa bevestigen zich uit Oost Pruisen en Zweden echter hoort men klagten en in Spanje heeftmen een volkomen misgewas De oogst van koolzaad is inZnidDuitschland zoowel in hoeveelheid als in hoedanigheidbevredigend uitgevallen De oogst van aardappelen beloofteene ruime opbrengst De vroege aardappelen waarvaD demarkten rijkelijk zijn voorzien zijn van uitmuntende kwaliteit Weenen 16 Julij Het keizerlijk besluit is bekend gemaakt waarbij de landdagen der verschillende gewesten tegen 22 augustus bijeengeroepen worden alsook het besluit waarbij de verdaging van de zitting des rijksraads verlengd wordt tot 17 October Madrid 6 Julij De hertog en de hertogin de Montpensier hadden eerst geweigerd in bnnne kwaliteit van infant en infante het bevel tot vertrek te gehoorzamen Daarop heeft de koningin bet besluit tot verbanning geteekend Alle gen raals der union liberale zijn mede verbannen de politie blfjft zich met de uitvoering vaa dit vonnis bezig honden