Goudsche Courant, zondag 19 juli 1868

Lissabon U lulij I1e heer Loulé heeft geweigerd een kabinet te voraieii Thans is de heer d Avila belast met de organisatie van een ministerie Te Oporto is eene groote meeting belegd om zieh tegen den heer Lonlé te verklaren Volgens berigten uit Braziliaansche bron is di val van Humaita steeds te verwachten Generaal Hirval tteeft bij het doeD eener verkenning bevonden dat Lopes sieehts 60QQ man onder zijne bevelen had Belgrado I0 Julij Het hof van cassatie heeft tot raad van voogd ijsehap over den jeugdigen prins benoemd den gepensioneerden president van den senaat Sievequa Milhaitovica den miuisier van justitie Czenies eu Jen minister van binnenland=che zaken Milojkowics De voortzetting der debatten in het proces van den moord op prins Michael is op i3 dezer bepaald ötnnenUnö GOUDA 18 Julij I Aanstaanden maandag bij gunstig vteder zal bet muziekcorps der dd echutterij des namiddags teu ï a S op degrooie markt eene uitvoering geven Z M heeft met ingang van 1 Aag a s tot ofBoier vangezondheid 3 klasse bij de Zeemagt o a benoemd de kweekeling bij s rijks kiveekschool voor militaire geneeskundigenden h er J Messeraaker alhier Xaar men verneemt bestaat bij de regering het plan omroet het begin van het volgende jaar de examens voor surnumerairs bij de belastingen af te schaffen en alleen hen tot dieheirekking te benoemen die in het bezit zijn van een diploma waaruit blijkt dat zij met goed gevolg het eindexamender hoogere burgerscholen hebben afgelegd Het hoofdbestuur van het Anti üagbladzegel Verbond heeftdezer d igeii aan Z E den minister van financiën een adresgerigt van uen volgende inhoud Het hoofdbestuur van het Anti Dagbladgzegel Verbond meent als orgaan vem het stec h toenemend aantal dergenen die door hiin s iocireiting tot de vereeniging het beste bewijs geven van hunne diep gevoelde overtuiging dat geen dagbladzege langer in Nederland mag worden geheven niet onopgemerk te mogen laten voorbijgaan de optreding van Uwe Excellentie i aan het hoofd van het departement van ünancien Wanneer wij verklaren die optreding met groot genoegen te hebben gezien dan geschiedt dit onder anderen omdat wij met reden vertrouwen dat voor de zaak die wij voor de ontwikkeling van het nederlandsclie volk van zoo overwegend belang achten door Uwe Exc iets meer zal worden gedaan dan ernstig overwegen Keeds nerden door uwen voorganger maatregelen voorbereid die tot verligling moesten strekken van den last dien het dagbladzegel op de periodieke drukpers heeft gelegd en al hebben wij legenover de voornemens die het hem niet gegeven was ten uitvoer te brengen reeds dadelijk onze slem moeten verheffen omdat zij slechts gedeeltelijke vermindering beougdt n wij hadden niettemin reden om ons zij het ook onvoldaan dankbaar te betoon n Daarin lag immers de erkenning van het knellende der banden die de vrije ontwikkeling der drukpers nog altijd belemmeren Voor eventien jaren reeds werd door Uwe Exc een weUontwerp aangeboden waarbij het zegelregt op de dagbladen werd verminderd In dat tijdsverloop zijn de behoeften van ons volk op intellectueel gebied toegenomen Werden in 1851 reeds gewigtige bezwaren tegen de voorgestelde vermindering aangevoerd thans gelden die bezwaren in nog hoogere male en kan men alleen gewenschte uitkomsten verwachten van eene algeheele afschaffing en op eenmaal Het voorsiellej van dien maatregel durven wij van U verwachten doch ernstig vragen wij ü om zoo gij met ons van het gewigt der afschaffing overtuigd zijt nii t te dralen De dagelijksche vermeerdering van het ledental van ons verbond dat thans omstreeks een duizendtal leden telt moge Uwe Excellentie indien gij tot dien gewigtigen maatregel overgaat den dank iraarborgen van allen die het wel meenen met bet vaderland en die vooruitgang op sociaal en politiek gebied een eerste vereischte achten voor het welzijn van ons volk Moge het Uwe Excellentie gegeven zijn dien dank te verwerven Men schrijft ons uit den Alblasserwaard dd 16 juiij Door de aanhundende droogte begint de landbouwer eu veehouder groot ongerief te krijgen Algemeen toch neemt de opbrengst van het zuivel af Gelukkig voor den producent is de voortdurende stijging der prijzen van het zuivel ofschoon uit Amerika hoe lange zoo meer concurrentie in den aanvoer begint te komen De hooilanden liggen als verbrand en indier er i if voor end water uit de rivieren werd binnengelaten verdroogde ook weide en akker Dientengevolge staat de hennep dan ook vrij goed en de aardappelen uitmuntend De opbrengst der vroege soorten is zeer groot eu slechte zijn er om zoo te zeggen niet te vinden Ook is nergens eenig spoor van de bekende ziekte oiuler de aardappelen te vinden Men ziet echter reikhalzend nit naar eenen overvloedigen regen daar zonder dezen veel onvolkomen zal blijven of zoogenaamd zal gaan noodrijpen Men schrijft uit Almelo Men is in deze streken thansdruk bezig met het roaaijen der rogge en blijkt het bij hetdorschen dat die bijna het dnbbele van vorige jaren opleverten bovendien zeer deugdzaam van kwaliteit is Door de aanhoudende droogte blijven de aardappelen klein van stuk dochbeloven uog al een goed beschot te zullen opleveren ze zijudaarbij zeer lekker vaa smaak De boekweit staat echter tekwijnen op het land doch wanneer er een weinig regen mogtkomen zal zij zich spoedig herstellen en belooft alsdan eeneugoeden oogst zoodat over het algemeen dit jaar de oogst dievan andere jaren ver al overtreffen Men schrijft uit Zwolle van woensdag Heden middagkwamen hier telegrammen aan van de burgemeesters van Enkhuizen en Medemblik houdende berigt dat in die plaatsenvolkomen gebrek aan water is met verzoek om van hier daarinzooveel mogelijk te voorzien tegen betaling De heeren Krolen Tack zoutzieders alhier aan wie de telegrammen gerigt waren heoben terstond een hunner schepen die zij gewoonlijkgebruiken om zout water naar hier aan Ie voeren naar deVecht gezonden om daar vol te doen loopen met zoet water ïen eiude te voorkomen dat voor dat water geld berekendwordt hebben genoemde heeren het kostbaar geschenk ondergeleide van een hunner onderhoorigen naar de noodlijdendegemeenten gezonden Men schrijft uit Middelburg Ofschoon wij hier op heteiland in den regel gebrek aan goed drinkwater hebben isdit gebrek echter dezen zomer buitengewoon groot in de eersteplaats toe te schrijven aan de langdurige droogte maar bovendien door het meerdere waterverbruik bij den aanleg dergroote werken alhier Indien wij niet spoeJig regen krijgen zijn de gevolgen niet te berekenen daar men kan aannemendat onze gronden letterlijk van doorzak water beroofd zijn ende regenbakken zijn uitgeput O het platteland is het even I erg gesteld Er zijn landbouwers lie water voor hunne bees ten moeien aanvoeren van den iiuinkant lot op eene afstanj van twee uren van hunne hoeven In den nacht tusschen zondag en maandag jl viel op een klein gedeelte van het eiland eenige regen die zooveel mogelijk werd verzameld doch waarvan nu reeds geen sporen meer te ontdeiiken zijn Men schijnt bevreesd te zijn om maatregelen aan te wenden tot het aanroeren van water van elders de vrees voor het ontstaan van ziekten heeft dit tot nu toe tegengehouden lutusschen zal de eene of andere maatregel toch moeten genomen worden want de toestand is zoo niet langer houdbaar Ook sommige veldvruohten lijden onder de droogte vooril is dit het geval geweest met bet hooi men moet zelfs tot ƒ 40 voor de lOüO ned ponden belalen Uit de omstreken van Leyden wordt gemeld Ten gevolge van de buitengewone droogte worden er allerlei middelen gebezigd om het vee niet te doen omkomen Paardenhouders hebben hunne paarden zelfs onder Dordrecht moeten besteden terwijl anderen het nog niet rijpe haverveliJ doen maaijen om tot voedsel voor hunne paarden te dienen Aan h t hoornvee vordt op sommige plaatsen hooi en water in de verdorde weiden gebragt Aan poten en aaijen valt niet te denken zoodat de bloemkoolteelt o a te Bijnsbnrg als het ware stil staat Het hooi kon steeds met goed gevolg worden binnengehaald maar algemeen stond het hooiland ijl en leverde het niet op wat men had gehoopt De opbiengst van het koolzaad dat thans gedorscht wordt is middelmatig en met het maaijen der rogge heeft men een aanvang genaaakt Het vervoer van snijboonen en augurken uit de Veenen is belangrijk De uitgestrekte laag gelegen akkers vyoraen nog I voldoende door bet buitenwater gedrenkt en leveren tal va gave vruchten op De verzendingen van augurken zijn daa ook voor Engeland zeldzaam groot tegen voldoende prijzen ten gevolge waarvan de tuinders voordeelige rekening maken Allerwege verkeeren de druiveu in een staat die een schoon gewas doet verwachten In vele jaren waren op dit tijdstip de trossen niet half zoo ontwikkeld schier tot rijp wordens t als thac uet geval is Uit iioord Hoiland verneemt men niet minder treo g klachten over de droogte dan van elders Op het eiland ïexel is een boer die zijne 18 paarden reeds op stal heeft moeten brengen Vooral in den omtrek van het kanaal door Holland op zijn smalst is het gebrek groot Alle omligg slooten en pulten schijnen in het kanaal leeg c zakken z dat somHiige landbouwers daar iiuii vee van mei af reeds in de wei met hooi hebben moeten voederen Om het gebrek waarin ook de locomotieven deelen eenigzins te verhelpen is men te Zaandam druk bezig met het boren van een artesischen put Uit Dalfsen wordt van 14 julij gemeld De rivier isthans zóó laag als men zich sedert 1S36 niet kan herinneren toen de peilschaal gelijktijdig met de brug is daarjesteld onzemarktschuit van vrijdag is dan ook nog niil geretourneerd Ook het drinkwater is bier zeer schaarsch te bekomen daarvele pompen slechts enkele uren van den dag voor een gedeeltein de behoefte kunnen voorzien Men meldt uit Schoonhoven Niettegenstaande men ook in deze streken sterk naar verandering van weder verlangt dewijl de droogte een meer onrnstbarend aanzien krijgt zijn de landlieden toch over het algemeen tevreden over den oogst Het hooi is zoowel wat kwantiteit als kwaliteit aangaat onovertrefbaar De aardappelen leveren een goed beschot en vertoonen nog geen spoor van ziekte de appelen beloven zoo veel dat ze den meer schralen oogst van peren zullen vergoeden De noten bieden een verrukkelijk gezigt overal zijn de boomen zeer rijk beladen met groote vruchten en dikwijls telt men S ii 10 stuks aan éénen tros De hennep belooft evenwel niet bijzonder veel grootendeels ten gevolge van de droogte Uit Leyderdorp berigt men Alhier worden reeds eenige schepen met steen en kalk gelost bestemd voor het station te Soetermeer van de spoorweglijn s Gravenhage Gouda De droogte alhier en verder langs den Sijn werkt zeernadeelig zoo zelfs dat de boeren reeds brood in het landaan hunne koeijen geven appelen en peren blijven klein vanstuk maar zullen daardoor sterker en krachtiger van inhoudzijn dan verleden jaar Aan het algemeen overzigt van het Bat Handelsblaad d 30 mei ontleenen wij De laatste mail bragt het telegrafisch berigt der aftreding van het ministerie de opdragt aan den heer van Eeenen om een nieuw ministerie te vormen gelijk men hipr op grond van berigten beweert met den heer E de Waal of mr E s Jacob als minister van koloniën en de benoeming van de hh Happé en V d Bossche tot leden van den raad van Indie Men kan evenmin met grond beweren dat die berigten zoo groot genoegen geven als dat zij ongenoegen verwekt hebben Er zijn ja eenige heethoofden hier die van den hr Hasselman maatregeien van geneld verwacht hebben tegen de pers en ieder die maar durfde spreken van liberale beginselen vrijen arbeid en andere in hunne oogen naar landverraad zweemende en nitroeijing verdienende verfoeisels maar de groote meerderheid wij gelooven met den gouverneur generaal lan het hoofd is blij van den heer Hasselman on slagen te zijn die even sterke blijken heeft gegeven van volslagen ongeschiktheid in zijne als destijds de heer Uhlenbeck in de liberale rigting Overigeus is men hier lant soit pen verstompt van al dat harrewarren stijl de Brauw In Nederland waaronder Indie tr ccl blikken en lijden en wanneer iemand nu vooruitzigt opent op betere lijden dan is het antwoord gewoonlijk plat weg Wat betere tijden het is in Holland allemaal écn pot nat égoisme égoisrae en nogmaals égoisme zelfs v d Putte de man van energie en onafhankelijkheid was er niet vrij van Wat de praatjes in de kamer aangaat vau mannen als Nierstrasz Koorders enz men is er niet meer boos om men lacht er over en een guit beweerde hier dat de wachter van den lichttoreu bij Anjer beter geschikt zou zijn voor lid van de tweede kamer dan de heer Nierstrasz aangezien hij in elk geval verder zag dan de heer N wien het woord mijne ervaring in den mond bestorven was Het schimpen van die heeren op de pers in Indie en het aanzetten tot vervolgingen heeft al het air van eene reclame in het belang der Indische dagbladen zij is echter even overbodig ab ongevraagd de regering behoeft de justitie niet legen de oourar en op te hitsen zij worden toch gretig genoeg gelezen Dat men in Haarlem Mirandolk had maar Koorders tot lid in de kamer koos geeft hier een treurig denkbeeld van nederlasdsche moraliteit en welwillendheid jegens de broederen in Indie en men verwacht dan ook hier weinig goeds van den evwen redacteur van den Javabode den hr Busken Huët die Ke ters £ nfaeval en dus Koordersgezind of beginselloos zyn moet in elk geval ir let zeker dat hij wel in de plaats kan komen vai den aft wden redacteur mr J van Gennep maar dézeii nooit zal kunnen vervangen De openbare overgangs examena van de leerlingen der rijks hoofere burgerschool alhier werden gebonden op 13 14 en 15 julij jl Vele stadgenooten deden blijken van hunne leven I dige belangstelling io de inrii ting en woonden die examens bij afwisseling bij ze konden lich zoodoende eenigermate op de hoogte stellen van den omvang van het onderwijs en van de daarbg gevolgde methode Aan den avond van den laatsien dag deelde de directeur namens de vergaderinj der leeraren den leerlingen den volgeuden uitslag mede Uit de 1 = klasse zijn tot de 2 bevorderd W m Leer en J mn Huhen ooi O Kellermann en T J van Zeyle op voorwaarde dat zij in september n één of twee vakken wegens onvoldoende vorderingen ecu her examen met goed gevolg fit gen Uit de 2 klasse zijn tot de 3 onvoorwaardelijk bevorderd G C Broogleerer ïortuyn C J C Hoogendijk J G C Fortupi Droogleerer en H C Peeter i voorwaardelijk B tan Leer en wel met her examen in twee vakken Aan de leerlingen der 3 = klasse S L Sanders J Peelen G Hoogenhoorn en P Goedcwaagen werd het verlangde getuigschrift wegens goed volbragte studiën uitgereikt aan de drie eersigcnoemden voor liet volledig onderwijs en aan den laatstgenoemde voor de door hem gevolgde vakken Een verdienstelijk leerling dezer klasse W de Mooy was door ongesteldheid verhinderd om aan bet examen deel te nemen Ten laatste namen de leerlingen na toespraak van den directeur alsmede van den vertrekkenden leeraar den heer R R Lit die hen nogmaals ernstig en goedwillig op bon waar belang wees afscheid van hun hooggeschatten leermeester De her examens zullen plaats hebben 4 sept e k des mor cus ie 10 uren de nieuwe cursus vangt aan op maandag 7 sept Gfcmengde Berigten De italiaansche vrijmetselaars faebben Mazzini benoemd tot grootiueesmeester In de padangsche bovenlandeD huerscht eete koortsepiue mie die volgens de laatste berigtei nog altijd toenemende was Te Geneve is eene pleegznster gevangen genomen onder vtTtlenkuig van hare patiënten door atropine te vergeven Te Lissabon ia een nienw uaicis terie Luulé opgetreden Itahe geeft aan tnee bourbonsche priosessen met ooste rijksche prinsen etro J d ruim 2 000 000 f vergoeding Te Londen is voor eene zweedsche leeuing het 2Ü voud ngeschreven Graaf von Bismarck wil Pruisen verheffen bovea den russischen invloed De veetyphns heeft nu ook geheel opgehouden in Nedtr Oostenrük Te Baden Baden zijn reeds meer dao 20 duizend ga ten bijeen Niet minder dan 3 929 000 oostp ijksche scbnldbiieven moeten bij de uniGcaiie geconverteerd worden Te Kurrachee in eng Indie beerscbt de cholera D zoon van Theodoras is te Flymoath aangekomen Men twijfelt sterk aan de geschiktheid der eng paotservloot om zee te bouwen De liberale kie rs van Carmathen hebben kolonel Hepney tot candidaat verkozen een liberaal van 81 jaar De spaansche regering zoekt jamenzweerders en zal eene revolutie vinden Te Bombay zijn reeds 50 a60 schepen met troepen teroggekeerd nit Abyssinie Te Triest is een oproertje geweest tegen de clericalen In Frankrijk is men zeer odtevredeii over de gestrengheid te en de dagbladen In zuidelijk Italië is zeer veel regen gevallen en de lucht buitengewoon verkoeld door onweder en wind De geele koorts was te Lima aan het afnemen De berigten van den oogst in Znid Rnslacd zijn gunstig De pyrotechoische school te Metz is in de lucht gevlogen geen menschea zijn daarbij omgekomen Marktberigten Goudd 13 Julij De weiuige voorraad veroorzaakt voortdurend een tamelgk vasten prijs hoewel de kooplust zeer gering bWjft Tar ve Fooische per 2400 kilo 430 Roode Kleefsclie ƒ 410 Zeeuwsche per mud ƒ 13 a ƒ 15 Rogge ƒ 7 SO a ƒ 9 50 Gerst ƒ 6 a ƒ 7 75 Haverƒ4 a ƒ 5 40 Boekweit 7ransche per 2IC0 kilo ƒ 180 a ƒ 200 Noordbr ƒ 220 ƒ 240 De aaD oer ter veemarkt was ook heden gering en dehandel niet vlug schHp n en lammeren mede moeijelyk teverkoopen Daarentegen waren varkens eu biggen meer gevraagd Kaas Aangevoerd 69 partijen prijs ƒ 17 a ƒ 23 Goeboler ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Wei boter ƒ 1 10 a ƒ 1 20 Burgerlijke Stand GOUDA GebokeN 14 Jnlig Adrianns ceders V Langeraar en J C van der Brnggen Johaüna ouders J Blom en C van Waas 15 Paalut Johannes ouders D C van Waas en A van ïleors Jcba t s ouden H Stolk en C van der Graaf 16 Johanna Mar oniers A van Straaten en M Baas Kegina Magdaleoa Catharina ouders H A Diudt en P M Geiger OvEBiEDEN 14 Julij E H rzaai 6 m 15 J Raboow 5 w L G T Scbellings Ij 6 w A J vwï Waa 9 m Ifr T Bomijn 15 w