Goudsche Courant, donderdag 23 juli 1868

BerUjn l JuliJ Het schijnt dat men lu het buitenland iich een bepi ild verkeeul il nkbeeld heeft gevormd an de verstin I lou luij tus clien Pruisen en Rusland Dat Pruisen geen twut zoekt met Rusland wordt reeds voorgeschreven door het zelfbehoud het zou toch eene der grootste dwaishelen zijn om zich RusUnd tot vijind te maken terwijl Frankrijk volgens de T oordea van iel m staat s om binnen vijf dagen zes legercorpsen in het veld te brengen Maar noch aan het hof noch bij het gouvernement jmpdihiseen men met Rusland D heer v Bisiu irck heeft aan de rnsaiache regering m hel parlement een pur harde waarheden toegevoegd terwijl de heer V Rhojn ilie zoo ils men eet met alleen minister van oorlog mi ir een leelbeteekenend geogriaf is Ruslind alles behalve Frankfort 19 JuUj Ten gevolge der nu afgekondigde net van den noord duitscheu boud wegens de openbare hazardspelen moet hins ook te Nauheim de speelbank op zon en feestdTsen ge oten blijven De beijc che minister president prins v Hohenlohe is van zijii reis mir Stuttgart en Baden B iden te Munchen te ruggekeerd Zijne persoonlijke bemoeijuigen hebben er voornamelijk toe Dij edrigen om de uinaardigmg der ratificatie van het verdrag betreffende de vesting ülra van VVurtemberg te verkrijgen en tevens gunstige uitzigten te openen op eene overeeusteramii g ter zake v m het vormen eener permanente zuid duiische militaire commissie Weenen is Juhj Dne dames twee engelsche en eene russische hebben dezer dagen te Praag zich aangemeld om de lev eu oier verloskunde eu gunekoiogic bij profes or Se ffert te volgen A an de engelsche studeert de eene te Zurich en de andere te 0 ford iii de geneeskunde De Russin heeft te Zurich reeds den doctonlen graad l e grieksche kamer an afgevaardigden heeft thans een einde geraiakt am de beraadsligingen o er de geloofsbrieven barer leden uier verkiezing ainleiding heeft gegeven tot bezwiarschriften en protesten In het geheel is de verkiezing van 22 personen iler opoosiMe wegens onregelmatigheid omkoopmg eiu netig verkliird 20 Juhj A olgens de Oesterr Corre pondenz heeft deinternationale conferentie voor de telegraphic h ire werkzaamheden gecindigJ en zal zij morgen hare laatste zitting hondentot onderteekening van he ii ternationaie verdrag De baron Lederer Oostenrijks minister resident bij dehanzestcden is tot buitengewoon gezant te Washington benoemd 6mnenUnö GOIDA 22 Julij Gisteren namiddng is bij het versneld schijfschieten een der manschappen van bet garnizoen door een noodlottig toeval in den linkerirm geschoten en is hem kort daarna den arm boven deu elleboog afgezet De ongelukkige zou heden na volbragten diensttijd zijne wapenen inleveren hij behoort alhier te huis en bevindt zich m de gegevene omstandigheden r delijk wel Ter voorkoming van mogelijke onaangename gevolgen voor hen die verzuimd hebben hunne maten en gewigten op den daartoe bepaalden tijd te doen herijken herinneren nij belanghebbenden aan het ten einde loopen van den termijn voor den herIjk der maten en gewigten Bij kon besluit van den 15 dezer is tot dijkgraaf vanRijnland op nieuw benoemd de heer mr H C J Hoog Te s Gravenhage is eene Nederlandsche vereenigmg voorzeewezen en eheepvaart gevestigd waartoe door verschillendevereenigingen van dien aard hier te lande bestaande is zamengewerkt Aan het hoofd slaat prins Hendrik der Nederlanden Men verneemt dat door den h er J C de Roode algemeen secretaris en administratenr directenr der algemeenenederlandsche railroutemaatschappij te s Graven age ziju gedaan twee aanvragen ter bekoming van concessien tot aanlegen exploitatie van twee railroutes paardenspoorwegen of zoogenaamde tramways De eene dezer routes zal gelegd wordenvoor de dienst tusschen Leyden en Katwijk beginnende in ofeven builen Leyden tot aan het katwijksche badhuis De andereroute zal tittgaande van Lejden gelegd worden langs koudekerk Alphen Zwammerdam en Bodegraven nair Woerden met een zijtak van Bodegraven naar Gouda De Goessche Courant zegt Kiet onjuist IS de opmerking dat men in de statenvergade nng in Zuid Holland den heer Begram heeft willen benoemen OD in een district waar de vijanden der regering zich met fa natiekei dergelijken verbonden hebben eene plaats open te krijgen voor de tv eede kamer en dan daar deu Dr Heemskerk of iemand vin die kleur te doen kiezen ten einde in de tweede kamer eene meerdeiheid te verkrijgen tegen Zr Ms regering Beschouwt men d t als een natuurlijk uitvloeisel van partij zucht WIJ laten het gaan maar men smale dan met altijd op anderen die hunne partij steeds op den voorgrond stellen en die toch nog nimmer zulke listig gesponnen en ver uitziende plannen beraamden Maar meent men soms dat de mislukte poging om de regering te bemoeijelijken eeuen erustigen grond had dan blijve het met onopgemerkt dat die partij al zeer einig vertrouwen in hare beginselen heeft dat zij tot zulke middelen ae toevlugt moet nemen Hoe het ZIJ de vr enden hebben een echec geleden in de Ijeuze door de stalen van Zuid Holland uitgebragt Wij zullen met even als bij eene andere verkiezing door onze tegenstanders ge daan is van nederlaag en zegepraal spreken want de waarde van een beginsel wordt met door de keus van een persoon bepaald terwijl het genoeg bekend is dat in de provinciale statei ook niet enkel mannen zitten die eene vaste politieke overtuiging hebben of die zelfstandig daaraan getroun kunnen blijven Zeker is het dat het eetiige nieune lid dat in de eerste kamer zitting zal nemen met tot de party der ministeriele tegenpartij behoort mdien er dus van overwinning sprake kan zijn dan IS die aan de zijde der regering en de nederlaag de ver plelterende nederlaag als men wil drukt op de knorrige vit Iers die een Begram in de eerste kamer hadden willen smokkelen om een ander van zijne kleur iii de tweede te krijgen en die nu een Begram in de tweede kamer zien blijven terwijl een v Bijlandt in de eerste zitting nemen zal t Plan was nel aardig bedacht maar het is heel onaardig uitgevallen voor de onl erpers En indien de redding van het vaderland van die partij moet worden verwacht dan is het te vree en dat de gelukkige ure nog wel vat zal uitblijven Vi IJ raden dus de teleurgtstelden om maar braaf mede te werken in het beroeruigs en omwentelmgsplan van prof Vreede e s kan men diaidoor al de ministers des konings nieiwejgejaagd krijgen men zal dan ten minste stof hebben om zich den tijd met lasteren en agiteren te verkorten door het Overzigt van da opbiengst der middelen hoofdsom en opcenten over de maand junij 1868 in vergelijking gebragi met de opbrengst over hetzeltde tijdvak van 18h7 departement van financiën openbaar gemaakt 1867 956 206 78 34U 63s 95 2 273 121 9T Directe belastingenInen nilg regtenAccijnsen aarborg en belast dergoud en zilv werken Indirecte belastingen DomeinenPosterijenRijkstelegriphenStaatsloterij Acteu voor jagt en visSLherij Loodsgelden 1868 ƒ 898 447 5IV3 ƒ 3 J6 149 521 2 2 122 538 4OV2 23 235 36 j 1 380 825 88 95 600 58 j 160 416 85 j 38 638 04 23 007 65 1 090 6 13 53Vs 104 738 62 138 772 82V2 40 726 721 2 11 693 59 028 66 16 231 50 63 137 631 2 ƒ 4 835 063931 2 ƒ 5 269 406 02 Men schrijft ons uit den Alblassenvaard dd 21 Jnlij Even als vele andere producten van den grond in dil J t 14 dagen vroeger dan gewoonlijk moeten worden binnengehaald evenzoo is men genoodzaakt met het plukken van denhennep bijna drie weken vroeger te beginnen Reens in devorige week maakten sommigen maar m der loop deter weekmeest aile hennepboeren daarmede eenen aanvang A olgensveler getuigenis munt de hennep uit door lengte en fijnheidvan stengel t geen uitmuntend hut doet verwachten Men schrijft uit Het eiland Voorne In de meeste dorpen van dit eiland 15 de behoefte aan drinkwater zóó groot dat bijna allen zichmet slootwater van eene zeer lechle hoedanigheid moeten be helpen Verscheidene arbeiders zijn hierdoor en dopr de ondragelijke warmte op het veld bezweken sommigen zelfs metdoodelijken afloop Bijzonder veel heeft men ook van schillende soorten van insecten te lijden Het land van Putten De voortdurende droogte 1 bazende hitte doen aan t gewas veel nadeel en alles sn naar regen Het hooi dat bijna geheel is bmnengehaaUi van eene redelijke kwaliteit van de tweede snede zal i w veel komen en op de weilanden moeten de beesten reeds roethooi gevoederd worden Het vla is bijna geheel weg enkele stukken is nog iels gelomen doch beneden het middelmatige van kwaliteit De gersten de haver worden gesneden en beloven even lis tarwe en rogge een redelijken oogst De vroege aardappelen worden allerwege gedolven en kosten van 17 tot 20 cents de 5 kop De laten beloven veel doch verlangen oook hard naar regen ofschoon sommigen beweren dat met den regeu de ziekte naar voorshands nog geen spoor van te ontdekken zieh neer zal vertoonen Lienden Aangaande deu stnna der te veld slaande gewassen kan men het volgende melden Het oliezaad door medewerking van het daartoe gunstige weder op het veld gedor cht levert een ruimen oogst 25 a 30 mud wint men van den morgen Sommige velden leverden tot 34 mud De rogge Kan men goed noemen Ook de tarwe is over t algemeen boven het middelmatige De groene erwten leveren een ruim beschot de gele daarentegen zijn slecht De haver verbrandt door de felle hitte en de maugelwortels waar men zich dit jaar nog al op toegelegd heeft mislukken geheel door de droogte De tab ik staat to heden vrij goed Nieuw veen Werd lu de orige week alhier het lijk binuengebragt van een in deze gemeente te huis behoorenden jongeling die op een dorschkleed onder Waddinxveen was dood gebleven gisteren bezweek onder deze gemeente door de buitengewone hitte op zoodanig kleed een vverkman van ruim SOjarigen leeftijd terwijl in het begin dezer week in het naburige Leimuiden eene zwangere vrouw door een noodlottig toeval mede op een dorschkleed haar einde vond De hitte IS ondragelijk bijzonder voor de landarbeider zoodat alhier en te Zevenhoven de rogge algemeen bij den mclit wordt gemaaid of gesneden Lang hebuen de weilanden m de drooggemaakte meuwkoopsche en zeveiihovensche polders aan de droosrte en verschroeijende hitte weerstand geboden doch thans worden velen o k aan de heide gelijk zoodat de veehouders ten linde raid zijn en zij die gelijktijdig teelboeren ziju hunnen haver doen afmaujen om die het vee lot voeder te doen strekken Rheden Na eene langdurige droogte bij eene tropische hitte die voor de veldvruchten en inzondeiheid het veevoeder een eer ongunstige uitkomst deed vreezen ontlastte zich vrijdag boven deze en aangrenzende gemeenten een hevige donderbui vergezeld van stortregens en hagelslag Die ofschoon hier en daar nog al vervoesting aanrigteude toch eene zeer genenschte verkwikking heeft aangcbragt Te betreuren is het dat in het naburig Lathum de bliksem het huis van den landbouwer Derksen heeft getroffen en grooiendeels in de asch gelegd met het daarin atnwezige huisraad enz v narvan slechts weinig kon gered worden Dit huis grenst onmiddellijk a in de pastorie der hervormde gemeente die ten gevolge v n den gunstigen wind en den herigen legen is gesp nrd gebleven terwijl de brand zich tot lii huis bepaalde Gelukkig mag dit genoemd worden vooral m eene gemeente w lar de brandbluschmiddelen in zeer primitiven toevtand verkeeren en niet eens eene brandspuit aanwezig is Gemengde Berigten De schonwburg AlberU Nota te Turyn is totaal ifgebrand Het paMiek heeft zich konneD vervMjdcren Ook m Rusland wordt een gedeelte van het leger gebezigd tot het inhalen an den oogst Den 15 Jnlij heeft zich e Liverpool een geval van aiiatische chokra vertoond De oogstin Pjnganje zal dit jaar even ruim zijn als in bet vorige jaar Oostenrijk zal een handelsverdrag sloiten met Servië Men zegt dat Prins apoleoB 100 000 fr gegeven heeft aan eene poolsche depntatie te Konstantinopel Men verspreid in Italië de statuten van een geheim repobhtkeinsch genootschap De hertog en de hertogin de Moutpensier zijn zondag te Lissabon aangekomen De mannewerr te Hellevoetslais zal opgeruimd of althans zeer ingekrompen worden Bij de oploopen te Triest zijn 8 personen gedood en v en gelwetst Te Sanghai 13 aan de mlandsche vrouwen verboden het haar to f iseren zoo als de enropeaansche dat doen In de panj che voorstad Montmartre zijn rnim 50 personen gearresteerd zonder bekende oorzaak De Mallhezers hebbeu bij de consuls der onderscheiden mogendheden geprotesteerd tegen het britsch gezag De ooslennjkscbe monarchie za voortaan den naam dragen van oostenr jksch hongaarsche monarchie Te Rotterdaoi is door een onbekende aangeboden 30 duizend gulden tot opbouw eener nienwe mime diakonie school Een dagbladredacteur t Praag 15 wegens het verstoren van de openbare orde veroordeeld lot zes maanden zware kerkerstraf en 2000 gnlden boete De rnnderpest u geheel verdwenen uit Galicie en Hongpnje maar weder uitgebroken m de Bnkowina Montpensier bad reeds 500 000 fr aan de insnrgenlen ter hand gesteld toen hy verzocht werd te vertrekken Te Harlmgen hondeu joden sn afgescheidenen bidstond om regen Te ew yo k bestaan 1U17 speelhnizen en 163 pharobanken wnann jaarlijks rnim 75 millioen gnldena verspeeld wordt Maandag is te Cork door het gepeupel de winkel van een zwaardveger aangetast en geplnaderd Van vrijdag tot zondag morgen zijn te londen 23 gevallen voog lomen van brand en daaronder zeer hevige Overijselsctie brieven xn Den Ondervnjxer in de Toekomst Ditmaal over het gehouden onderwijzers congres 10 Davo s oude veste Ofschoon de groote bladen hunne verslagen al gehad hebben geleverd door eorre pondeulcn half en half beneveld door een zeer natuurlijken congresroes kwam het mij eigenaardiger voor daarmede te wachten tot dat de overspanning en opgewondenheid mij zoo goed ali elk ander congreslid eigen geweken was en plaats bad genmkt voor die mstige stilte en stille rust welke het onmogeiijk maakt de zaak uit een ander oogpunt te beschouwen dan ae gegevens in werkelijkheid toelaten Is dit ooii dan nog niet al ijd het ware men wijie het niet aan mij maar aan de gegevens die en ik vermoed ook hier helaa maar al te zeer den stempel dragen van het mensch duivelsche imndus vult decipi Woensdag jl begon men met de ontvangst van heeren afgevaardigden gekomen uit alle oorden des lends en uitmakende de garde d houneur van het nederlandsche onderwijzers corps wa ironder mannen met zeldzamen ijver voor hunue zaak groot talent en kracht van vvu om datgene te volbrengen wat dienstig kan zijn tot opbouwing van het jeugdige geslacht Namen zijn hier misplaatst maar t is genoeg te zeggen dal die slerrea zijn in de onderwijzers wereld van de eerste grootte namen door ieder van t vak door en door bekend door ieder weldenkende geëerd en geacht De jaarlijksche deventersche feesten gegeven door de vereeniging Daventria hadden verder dien dag plaats en droegen dus het hunne bj om het den afgevaardigden zoo aangenaam mogelijk te maken Den volgenaen dag w IS eigenlijk de dag dei vergadering mdit deze den vorigeu reeds geopeud was door eene redevoering gehouden in de groote kerk die daartoe bereidwillig was afgestain Zeer veel belangstellenden zoowel uit de stad zelve als hare omstreken waren aanwezig waaronder Deventer s burgemeester en verdere autoriteiten niet ie vergeten De gevoerde discussien na te gaan ligt niet in mijn plan daarvoor zijn de onderwijsbladen Drie feiten echter wen ch ik te eonstaieren 1 dat de meeste behandelde punten in den tegenwoordigen tijd als hoogst gewigtig kunnen beschouwd norden 2 dat niettegenst lande een protest van den utrechtschen afgevaardigde de vergadering zich in slaat rekende om netelige bekende dagkwesties in behandeling te nemen en 6 dat uit de discussien bleek dat de leden niet met dies Jan Siliegeest bezield waren niet die schroom en angstvalligheid aan den dag legden en zich met met die vleijende kruipende schijnheilige schoolopzieners vereering inlieten waaraan het meerendeel hunner broederen mank gaat en dal de post 13 voor elk onderwijzer Men vordert van hem dat hij zijne leerlingen tot zelfstandige leden opleidt en men dwingt hem mair al te dikwijls op straffe van allerlei aard te kruipen een slaaf waardig In den laten avond van den dag vereenigde men zich aan een zeer vriendschappelijk diner dat toe laat m den nacht voortduurde En al liet het diner als diner zeer veel te wenschen over hoenel buiten schuld der feestcommissie het zamenzijn vergoedde dit dubbel Tal van dronken werden ingesteld waaronder een van een waardig schoolopziener op den bloei van het Opexbaae Ondeewijs welke door de vergadering met groote geestdrift werd beantwoord alsook door vele bijzondere onderwijzers hoewel met van die scholen welke meer beroering dan nut voortbrengen meer krankzinnigheids dan levenslessen verspreiden De volgende dag was bestemd tot een uitstapje naar het Loo over ned Mettray en Zutphen Reeds om 7 uur namen 85 leden m 15 rijtuigen plaats en onder begunst ging van choon weder werd de togt aangevangen Metlray lag eerst aan de beurt De kolonie was v ii het bezoek bewust De jongens haalden den stoet met hun eigen muziekcorps pleg ig in en regelregt trok het naar de kerk waar orgelloonen en ferme jongensgezangen ons leden zóó troffen dat groote aandoening zich van ons allen meester maakte Na de gebruikelijke aanspraken waarin onder meer ook gezegd werd dat de vergadering de jongens zoowel in hun zondagsche als daagsche pak zo zien png men de versehillende werkplaatsen de school en familiewomngen bezigtigen terwijl ons brood en wijn in een der localen welwillend werd aangeboden Dat het den derwyeer goed doet zulks stichting eens van nab te len zal welligt niemand ontkennen Veel 18 er over Ie zeggen en zeer verschillend zallen voorzekef de indrukken zijn door elk der leden hciswaarts gesbmen Dcd edelen Snringar trof het zeer op zijn ouden dag iijoe etichtiog vereerd te zien met zoodanig bezoek Hartelijke woorden sprak hij de grijze vader en bij t einde drekte hg den vVh Bit