Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1868

li eei 1868 Donderdag 30 JultJ 3löiiertcnticn GOUDSCHECOURAIIT Getrnurtd A KAPÏEIN lï oerdf i van Uitgave van A BRINKMAN lanffe Tiendeweg V n 60 f IJ 1 e KOOT Gowrh drn 23 Julij ISfiS 15 ïS3 Cl i a=g 5£= 2 ï cti m Ondertrouwd il W J EGER l LiiitenantAiljuiL nt der infanterie ie Haarlem en e E A E BLOEMEN Güvrla 23 Julij 186 Keiii ie keiiiti ieviiiy 5 I Heden overleed zeer onverwachts doch na langdurig lijden inijn i inig ge liefde echtgenoot de Heer lOHANNES j BERNARDUS OilNFLlS WIERDELS mij nalaieiülf een epi i i uid te jong oui zijn onherstelbaar vt rlies te beselfen Wed 1 B C WIERDELS Gouda 22 Jnlij ISOS PAriM Jlgemeene Imusgetinij oor de vele blijken van belangstelling en vriend chap bij ons huwelijk ondervonden betiiii en wij langs dezen weg onzen liartelijken dank H J BEUSEKAMP 1 J C BEUSEKAMP GvBRij I GoLüx 22 Julij eennisgeyingT In de Sociëteit ONS GENOEGEN zal gedurende de Kermis op ÜONDKRPAG VRIJD li Z VrURD VG ZONDAG en MAAND G den 30 31 JULIJ en 1 2 S 3 AUGUSTUS a s des middags ten M ure en des avonds ten S 2 ure Groot Vocaal en Instrumentaal CONCERT gegeven worden door het beroemde Muzieken Touneel Gezeischap onder Directie van den Keer HUBERT SAUVLET op bovengenoemde avonden ten 8 ure onder directie van den Heer P ROÓZESTRATEN of H F GOKIS SEN en ZONDAG middernacht buitengewoon prachtig Tervsardigd en af te steken door den Heer P L van deb BRUGH Namens de Commissarissen ï GOEDEWAAGEN S cretaris Lokaal Aut en Vermaak p C PINKSE van GOUDA maakt aan zijne geëerde Stadgenooten eu Pjegunstigers bekend dat hij weder gear riveerd is met ïijne beide nieuwe fraaije Groote PofFertjeskraoien 1 die tevens van vele gemakken voorzien zijn Hij hoopt dit jaar weder dezelfde gunst i te mogen genieten welke hem de laatste jaren zoo bijzonder als inwoner is bf I toond geivorden belovende eene prompte i en zindelijke bediening Standplaats di 2 van af den Kouten 1 TltXDtWEü ZONDAG 26 JüLIJ 1S65 MTINÉEfflDSIGALE Aanvang ten 1 Ure en des Avonds ten 8 Ure Soiree IMtusicale door de PRAGER MUZIEKKAPEL onder Directie van den lieer JOHAK FIJLIPP Entree 25 Centen de Persoon 7 T ÏVn T Ul VJ ij li r zuilen slechts IER VOORSTEL CAGLIOSTRO THEATRE van E BA sen in hel lokaal NUT en Vr f MA K op de Oosthaven alhier welke zulle plaats vinden op DINGSDaG 2S WOENSDAG 29 DONDERDAG 30 en VRIJDAG 31 JULIJ T AV E E D E A F 1 E E L 1 N G Opvoering der onovertrefbare WONDERFONTEIN genaamd de KalOSpMn teehromokrène of DE K K 1 s T a L g K O T der x a y a d e N jn ééiie acte en drie afdeelingen N 1 De Wonderfontein met zijn rijk gekleurde uitspringende Watervallen N J 2 Uit den afgrond rij ende Wateriiimf N 3 De Kristalgrot der Nayaden genaamd de KaLOSPHINTECHROMOKKÈNE met eene eleciriïcbe batterij van 100 elementen en draaijende beelden of tableaux vivants ifTj De werkelijke echte en eenigste die tot heden van dergelijken aard gezien zijn TOT SLOT De groote GEESTEN PANTOMIME van den graaf ALZAGLIO of het Geestenspook te Middernacht m het convent van fastro lie roorntellinijen sul eii door kleine Billetten dagelijks lekenJ gemaakt icorden Met Bureau u geupeiid van af dei inorgeiis 9 uur tot het lesjireken der plaatsen i ü SIlSËi i e Wed A C Schoulcii heeft de eer haren geachten Begunstigers te berigten dat zij voor de Kermis heeft I ontvangen eene mOOije SOrteeriUg I Kinderspcelp oed en Galanterien zich in ieders gunst min van GOUDA mr akt aau zijne gecerde Stadgenooten bekend dat hij weder dit jaar is gearriveerd met zijne twee groote elesrante en zeer net ingerigte uiterst zindelijke Zij beveelt zaam aan Broeder en VVai elkramen De ondergeteekende geeft hiermede kennis aan zijne geëerde Stadgenooten en verdere Be2unstig rs dat hij een mOOljö sortering SPEELGOED heefi ontvingen tot zeer billijke PRIJZEN Ook is er een TOMBOLA geplaatst ïi 30 Cent het Lot H BEGEER Wijdstraat A 158 Door vertrek naar elders TE KOOP EENE PIANINO i fabriek van BERNHARDT en EENE PIANINO van KLEPFEB heide sterk van toon Te bevragen bij W KAMPHUIZEN Korte Tiendeweg Raderstoomboot d IJssd Van Gouda Maandag en Dingsdag s gens 3 uren de overige werkdagen s mi gens nren Zondag s mrrgens 6V2 Van Rotterdam op gelijke dagen s middags 3 uren Zondag 3 avonds 5 uren Dagelijks Retmirlaarten BÖrt arnl t frij Tan A BRINKMAN die nu nog sierlijker zijn dan vroeger ook heeft hij gezv d voor goede en gemakkelijke zitplaatsen door een en ander hoopt hij dan ook dit jaar met diezelfde gunst te mogen vereerd worden die hem eene reeks van j iren in zijne geboortestad is i te beurt gevallen Als altijd zal hij zor I gen voor eene prompte en zintlelijke be j diening met zilver beste boter de twee j uozijn broedertjes voor 15 Cen en Hij hoopt tevens met ruime orders voor Wafelen vereerd te werden Geplaatst de van a den Korten TlEXUEWEG schuins tesenover Mej de iWed A C SCHOUTEN I Café Belvedere hoek lari t en Hoogstraat te GOUD V O P E N I N G ZONDAG 26 JULIJ 1S6S De ondergeteekende beveelt zich beleefdelijk aan bij zijne geëerde Stadgenooten en verdere Begunslige s zullende hij niets onbeproefd laten zoowel door goede consumptie a s nette en prompte bediening zich voortflorend hunne gunst waardie te ni ken H J BACKERS Deze Courant verschijnt des Donderdags ea Zondags In de Stad geschiedt de mtgare des avonds te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p post 2 25 AdTertentien van I 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn Kennisgeving Ite BtJEGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis au de belanghebbenden dat door den Heer Commissaris dea Koninf s in de Provincie Zuid Holland op den 25 July 1868 is executoir verklaard het kohier voor de belasting op bet personeel n 2 Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welke de reclames behooreu te worden ingediend GocDA den 25 Julij 1868 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BUKGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengenter kennis van de ingezetenen dat de rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1867 voorden tijd van veertien dagen op de Secretarie ter lezing vaneen ieder is nedergflegd waartoe gelegenheid wordt gegevenop alle werkdagen van des morgens ten tien tot des namiddags ten één ure terwijl bovendien tegen betaling van kosten abchrift dier Rekening kan worden verkregen G0CD den 28 Julij 1868 Bnrfmeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FOETÜIJN v BERGEN IJZENDOORN 6uttenlonïï IiOUden 26 Julij Berigten over Shanghai van 6 junij uit Japan melden dat de oude verordeningen legen de tot het christendom overgaande inboorlingen er van wege den Mikado op nieuw zijn afgekondigd Naar de hier aangebragte geruchten stonden 200 000 aanhangers van den gewezen Taikoen Stotsbaski gesteund door eene vloot van zeven stooroschepen welke zijn admiraal geweigerd had aan den Mikado uit te leveren gereed om eenen aantal op Jeddo te doen Te Osaka werd het koopen van gronden door buitenlanders tegengewerkt van de zijde der inlandsche overheden De britsche gezant had zyne geloofsbrieven aan den Mikado overhandigd hij was tot dusver enkel bij den Taikoen geaccrediteerd geweest Volgens tijdingen van 30 Mei hebben de vertegenwoordigers der vreemde mogendheden in eene collectieve nota tegen bovenbedoeld decreet van den Mikado betreffende de christelijke godsdienst geprotesteerd De havens die voor de vreemde kooplieden zijn opengesteld aren door troepen van den Mikado bezet Daar echter de broeder van den ex Taikoen zich gesteld heeft pan het hoofd van den opstand aanzienlijke strijdkrachten heeft verzameld en de troepen van den Mikado in eenige gevechten bij Jeddo heeft geslagen voorziet men de mogelijkheid eener scheiding van Japan in twee rijken Gisteren ochtend ten 3 are is in het lagerhuis de bill tot daarstelling eener bijzondere markt voor vreemd vee doorbet gouvernement ingetrokken De britsche admiraa der vloot in de stille zoidzee heeftde blokkade van Mazatlan afgekeurd en order gegeven om dieop Ie heffen De Poet zegt dat bet waarsohijnlijk is dat de internationale commissie die te Petersburg zal byeenkomen om over De prijs der Advertentien van één tot xea regels met inbegrip van het scgel is SO Cent roor eiken regel daarboven 10 Cent Buit engev one letters worden berekend oB r plaatsruimte de afschaffing der ontplofbare kogels te beraadslagen ook in overleg zal treden over schikkingen tot eene gedeeltelijke ontwapening Uit New York berigt men van 15 dezer Het eongreeheeft besloten dat de tak van het eeJgenootsehappelijk beslnar wtelke eenige jaren geleden voor de leiding rn onderstenningder gewezen slaven is gevormd met bet eind dezes jaar zalophouden te bestaan Het huis van vertegenwoordigers heeft het peid tot betaKng der van Rusland gekochte landstreek 27 Julij De Morning Herald zegt dat de geruchten betreffende onderhandelingen tusschen Frankrijk Nederland enBelgië over eene wederzijdsche toenadering zelfs over eenealliantie niet voldoende gelogenstraft ziju Dat die onderhandelingen plaats hadden zegt het blad is waarschijnlijk maar detoestemming van Nederland en België onwaarschijnlijk en dsbedoelde alliantie zoo nagenoeg gelijk stnau met het volledigverlies der souvereiniteit van die ko ingrijkeu Engeland eude andere mogendheden zonden er zich ook tegen verzetten De heer Otvvav deelde in de zitting van het lagerhuismede dat hij aanstaanden donderi ag eene interpellatie tot deregering zal rigten betreffende de geruchten omtrent een plantot bel sluiien van eene alliantie tusschen Frankrijk België eaNederland 28 Julij In het lagerhuis heeft lord Stanley ministertan b andscbe zaken gezegd dat wanneer Mexico op aannemelij ondslagen wil onderhandelen er geene bezwarenzouden oestaan tot hervatting der diplomatieke betrekkingenmet dat land maar dat het met Engelands waardigheiil nietovereenkomt pogingen aan te weudeu tot hervatting van diabetrekkingen Lord Montagu heeft medegedeeld dat tengevolge derpok iekle onder de schapen in Slepswijk er sprake is van devestiging eener quarantaine gedurende tien dagen in de engelsche havens Parijs 27 Julij De Patrie meldt dat de minister van financiën maatregelen zal nemen om de deelneming in de nienBc lening in da eerste helft van augustus open te stellen In de zitting van het wetgevend ligchaam zeide de heet Bouher dat het gouvernement er geenszins aan deukt om de kieswet te wijzigen De heer Niel zeide in antwoord op het voorstel des beeren Gamier Pages om een staat op te maken van het oorlogsmaterieel dat daaraan te veel bezwaren waren verbonden Nadat alle amendementen waren verworpen is het gewone budget aangenomen met 207 tegen 15 stemmen Voor s werd het gezamentlijk budget voor 1868 met 199 tegen 15 stemmen aangenomen alsmede het algemeen buitengewone budget met 209 tegen 15 stemmen 2S Julij In de zitting van het wetgevend ligchaam zgnde discussien over de leeuing gevoerd Het ontwerp is aangenomen met 213 tegen 16 stemmen De heer Schneider heeftvoorlezing gedaan van een dekreet tot sluiting der zitting Dekamer is uiteengegaan met den kreet Leve de keizer Weeuen 22 JuUj Heden voormiddag ten 10 ure is onder begunstiging van het heerlijkste weder een aanvang gemaakt met den optogt der scherpschutters langs de versierde straten De schutters afdeelingen werden door eene volksmenigte van honderd duizend personen op eene stormachtige wgze begroet Op de Schwarzenburg Plaiz heeft de president Schaper de schutters bondsvaan aau de stad aangeboden De hurgemeester heeft die namens de stad aanvaard De stoet heeft vijf uren gemarcheerd eer hij op het schietterrein aankwam Er zijn schutters uit Frankfort Beijeren Wurtemberg Berlyn Hamburg België en Noord Amerika Belgrado 27 Julij De ailspraak in de zaak vaiV flKr