Goudsche Courant, donderdag 30 juli 1868

i imoidrtiii5i g op prins Michael is openbaar gemaikt Veertien I e3chuldiguen waaronder de leden der familie Radovanovich JD ter dood Tcroordeeld Simon en Sventoaar Medauovich priDs Karageorgenil oh en zijn secretaris TujkovRh zgn gecon dmiiperd tot taintigjange tuchthuisstraf Fbilip S inkovich tot mtigj nge i duansarbeid Jeromich tot vijfjarige geiangeunstnf Ue yoLreltking der doooronniueo is bepaald op morgen o htei il teu i ure 2 Julij eertien veroordeelden zijn hedenochtend buiten de stad aan den oever van den Donau ID tegenwoordigheidvau eene rrooie volksmenigte en vau eene talrijke militaire ni igt il c e ehoten I Kiamil Picha IS uit Küi stantmopel alhier aangekomenmet het besluit van den sultan waa bij de troonsbestijging van vorst GiurgeWO 25 Jnlij Lemge benden Bulgaren die den i BonrtU zijn overgelrokken hebben zich in Wa ldchi e verzameld ZIJ zijn van wapenen en ammunitie voorziei dour de pansUvistiscbe comilt an Büenares 1 en andere pi lat en 400 Bulgaren die am den poorneg nabij Giurgewu nrbeidilen zijU te Rust joek teruggekomen ah aar den 21 eenige gevechten hebben plaats gehad Aan beide ki uien van den Donau worden onophoudelijk signalen genial ld zonder dat men ze begrijpt tit alles blijkt dat men seiert langen lijd de tegenwoordige g beur enissen heeft voorljereid zonder dat hierop de aandacht i er rumemsche auionteit ntrd geieatigd ömncnlttnb GOlDi 29 Juhj Z M heeft o a benoemd tot 2 luitemnt bij het leger in Oo t In he bj net w ipeu der infanterie G P van der G irtieii In de i ing der eer te kamer van ziturd ig jl 13 de wijzi iii der coniessie van de amaterd imsthe kana umaat chappij a iiigenomen met 29 stemmen tegeu 1 stem Hoenel in het erlrtg de bezwaren zeer breed waren uitgemeten zoo as toch de u islag boven verw ichliug gunstig voor hel ontwerp Het bleek uu de ge oerde di cusaien dat men op enkele uit oiideringen n i zich achee wille plait en op het buujpunt der verleende concessie bij de wet vau l b3 en dat du ant ere plannen als verbreeding vau het n hoU kon of een open I zeegat bullen be chouwing moesten blijven De vergiderug JS na de aanneming tot nadere bijeenroeping gescheiden Blijkens een telegnm van Zi ner UdjesiLil gezant te Bros sel IS het met zeker dat de ritktegevdllen die zich ouder het rundvee op eene boerderij nabij Bj de behrtT e l der s lal begrootmg voor I GS werd onlangs zoo als mrn weel door sommige eden der tweede kamer aangedrongen op eeue regeling van de zaaN der lege door de ambtemren aan de depirttmenten van algemeen oe stuur en wor lende genoten Naar men uit s H ige me dt ordt die zaak thans door de regering voorbereid zij houdt Zich ilihaus bezig met het opmakei van staten die aan de tweede kimer de verlangde inlichtingen over dit ondc werp teilen kunnen ge en Men ve aeen L dat het plan beotsat niet al een de ongehuwde raair ook de gehuwde mil Liens der liirting van 1864 en l S tt en den 15 len aogu us e k in werkelijke dieustop te roef er voor het iiondea van w ipenoefemngeu in de legerpl lois b j itiitingen ei voorandere najiarsoefenineeu Bij hetregement grenadiers en jagers eu bij de overige regementeninfanterie met inbegrip d r defo j zullen worden opgeroepenal de miliciens verlolgansers der l gting van l b4 en verder alleen voor zooveel de baiaillons be uft relke aan het kampmoeten deeluemen zoo noodig nog zooveel lUc iiccnappea derIlgiing van l oó als verei eht worden om die bataillons opde bepaalde sterkte van 375 presente irii happen Ie brengen ïullent e daartoe m de eerste plaats worden opgeroepen deverlofganger d er igtmg welke ip der lijd niel tot zameoHelling van het b ijvend gedeelte hebben ge i ekt Voor zullen bij de 3 regimenten voting artillerie hf i corps pontonBiets en het bataillon mineurs en sappeurs in werkelijke dienstnorden opgeroepen al de mi iciens der ligtiuger van 1S64 en1S65 voor zooverre zij vau beide ligungeu n et tot zamenstellinz an het bljvenl gedeelte hebbeu gestrekt Wij vernemen d t het an itomisch museum van dr Harttopf e Par s dat ook hier ter stede bj ge egrnheid rierMBtUuiii kerain ter bezigogin al gesteld wordeD aiiezins ADVERTENTIEN GEOLOGISCH en NATÜÜRHISTOKISCH m Tan D UAETKOPFF van farij zal van af heden alle d gen te bezigtipen zqn Standplaats Oroote Markt over het Herthuis de aandacht verdient Het u buitengemeen rijk aan zeldzame exemplaren uit het dierenrijk en beveelt zich aan door de weieiiscliappelijke rangschikking der voorwerpen Vooral de afdeeling trichinenziekte moet bijzonder merkwaardig zijl waarbij de ïorderingeo elke die ziekte in het dierhjk ligchaam maakt 2 a 30U0 maal lergroot orden voorgesteld V g meenden gehoor te mogen geven aan het verzoek om de aandacht van het publiek reeds voorloopig op dit merkwaardig kabinet te vestigen daar het zeker onder de degelijkste bijzonderheden der kermis kan geleld orden Ue Prov Friesche Ct dringt aan op afschnffiug der be lastingen 1 op het geslagt 2 op het dagbladzegel 3 opde vrouwelijke dieustuoden beneden de 20 jaren 4 op hetzout en 3 op de zeep Het verlie da de schatkist daardoorlijden zou hetwelk de redactie globail op 7 millioen stelt wenacht ZIJ terug te viudea door de grondbelasting met 7 te verhoügen ten gevolge vaa eene naaawgozette herzieningvan hel kad ister De kerkelijke Ct meldt in haar kort overzigt der handelingen van de synode der nederl hervormde kerk het volgende W IS naar het haar gegeven mandiat door de sjnodale commissie met Ijver gearbeid a in hetgeen tot de verlangde voltooijiug der scneiding van kerk en staat gevorderd wordt de synode zag zich dien ten gevolge geroepen tot het uitsj reken van hetgeen zij door die scheiding verstaat en onder de aan dacht der regering te brengen wat de vrnheid en zelfstandigheid der kerk van staatswege belemmert Ophefiing werd begeeid van onderscheidene koninklijke besluiten en ministerieeie un Lhrijvingen eu de vi ode besloot mei dit verlangen zich tot üe regering te weiiiei Waren er bepalingen iii oiiderheld de cl Mcile kosten bcietfende die door het kerkbestuur 11 vcreemgiüg raet e regering behooren weggenomen of ge wijzigd ie worden desvucdewaa van oordeel dal biergewaLlit moest worden tollat de zaïL der regeling vin het beheer der ke kf Ijkt goederen ou volbragt iju hindelijk mm de ver gideriiig ainitoiiJs de revisie van de kerkelijke reglemetiteu Ier liu ld om d lar it e doen wegva It n al nog i e iiooi c loo e tusschtiikonist vin uen st lat vereiseht en zonder mede werking vin de rcgeung kou verinderd worden A ingaande de üphelhi g der besla inde be reivkiiig lus chen de floreenpligtigen en de hervormde gemeenten in Fries ind w iirop door ei kele Kerkelijke verga leringen lai ge lroii en weid mm men hel besluit om het tesiiua lentt toe ie pae en in het verlrou wen dit de regering ten bek iinei tij 1 bereid z il zijU aan de belrokken gemeenlen de gewei chte zelfstar ligheid te verzekeren Men sehnjlt ons uit den Ibl is erw iard van 27 J i jNaar WIJ vernemen on lond liatstleden vrijdng branil m de woning v m list P in de gemeente Liiigerak Nair men zegt zou ie brii d zjn on t lan door ten vonk vuur die de wind do r de opeii t i ludc ileui in het hooi joeg Door I de spoeh e werking vin de spat dier gemeei te w 9 het I smeulende vuur Ujiu oninid lellijk gebiuscbt Het huisje was ver ekcrd De iiiboe el echter met Une enpe liiien zullen n igeiioeg te gelijker lijd naar denoordpool worueii gerigl Lenige weken geleden heeft menuu Bergen m oorvvegen het vertrek van den duitschengeleeide Peierniami cii ijne rewgenoolen mir het noorden vernomen Thans wordt uu jolhenburg hel vertrek eener zneedoche eüpidi ie mar dezelfde be temming gemeld Deze bestaatuit den hoogleeraar ordensJoId en negen andere zweedsche l geleerden die den S Julij aan boord der koninklijke sloom boot Sophia genoemde stad verlaten oorts weet men dat de fran he zeekapiiein Lambert de ijverigste pogingen aan nendt lot het uitrusten eener frinsehe expeditie die insgelijks ten doel heef lot de Noordpool üoor te dringen doch met langs Spiibergen maar door de Behringstraat Mm schrijft u tSommeisdijk Door de aanhoudende droogte is er voor de beesten ge n gras meer er zijn enkele landbouwers die hun vee op e Hallen hebben tenvijl anderen dage ijks naar de Beide moeien om voor de koeijeu aldaar water te bren5 en Wateriiigen Ten aanzien der alom heerschende voortdurende droogte valt ook uit dezen omtrek niet nieuw mede e dee len Men is alom druk bezig om de inrw e en gerst te maayen en mte halen en gisteren heeft men gezien dat men elfo reeils begonnen was met het mtaijen van de haver De tuinlieden 1 in het Westland zijn door de aanhoudende droogte verhinderd de tweede vrucht uit te pooten w lariloor zij groote sehad Ijden De appel peren en pruimenboomen en uiet minder de druiven beloven daarentegen veel j Oude Tonge Het inzamelen van den oogst it hier jn j Tollen gang gerst rogge en erwten zijn nagenoeg binnen i en de eerste nieuwe tarwe is bier aan de beur verkqohtj de kwaliteit is uilmnntend en de kwanüteit redelijk Aardappe I len en andere vruchten verlangen zeer naar regen en er is veel gebrek aan drinkwa er Het gebruik der straatsteenei tot oprigiing vin barrika fes heeft d ie geruiinen tijd meest gewone wij e van bestrating in discrediet gebragt en voor il te Parns heeft ze plaats moeten maken voor asph ilt Flders ook zoo als te Petersburg wair het bout overvloedig is heeft men dit geuruikt an beiden zijn echter bczw uen ve boniien tn in suhditeu zullen ze zeker onderdoen voor de nieuwe soort pUvei el die onlings in sommige groote steden van liiigelmd is ingevoeld 6 oo te blokken graniet vm 6 op 4 duim wenen nua t elkander gelegd en de lussclieuruiraten a ingevuld met ruwi kie ei waarover een zeei heet vloeibair cement van gis asph ilt gegoten wordt De vloeibire asphalt loopt lusschen de ulokkeu tot op hel plaveisel lot eene in lasa die op üe t wij e ondoordringbair is voor water van boven of beneden waardoor de regeu teralo i 1 wegloopt Daarenboven blijft de Tirdlaag beneden het gniiet iltijd droog zood it zich geen modder tusschen de blokken kan vormen eu men evenmin bij droog weder Ipst heelt van stof POLITIE Aan het bureau van polit e is in bewaring een albier gevonden gouden ruig niet steen Begthebbende op denzelve kan die terug bekomen bij den heer commissaris van politie Gemengde Berigteo De bakkersgezellea te Bcrlijo willen Qiet meer s uachts werken en ookbooger loon ontvaogeD In Rusland is bevolen strtuger toe te zienop het voorschrift oio de kindtren uit gemengde huwelijken iti dt griekschekerk te doopcQ en op te leidtii Ie Iriest blijft he £ nog woelig euonrustig Door de droogte komen talrijive ht idc en boschbranden oor zoowel m het bmneo aU buitenUud ie Londtn ziju lOt ÜOOuakisters die 60 co eu daags Oo in Egjpte IS de ruuderpist uitgebroken Op ÜverÜakkee betaalt men 10 a 12 centen voor een emmer water Te ew oik is de hitte zoo groot dit 24 julj 40 personen door zonntsteek overleden zijn Te Gris=ee op Java heerscbt eene ziekte onder de karbouw m Op eene boerderij bij Autwcrpen is de veepest ontdekt het vte s aff emaakt en de toegang afgesloteu In Venezuela is eene revolutie uitgebarsttn Men beweert dat Rusland vreoe gesloten heeft met den cniir vau Bokhara De gtle kooits neemt af te Iimi te Nun peet 16 eene oppi r l te van zes bunders denutnbosch door brand vernield oor het paleis van volksvlijt te Amsterdam is log eens loOitQO gulden ingeschreven Te amte Marie lu Luxenibuig zijn meer dan 40 huizen afgebrand Te Portsmouth zijn vrijdag bij proeven intt bu=ikruid twee menschen gedood Zatuulag ijo te s Heertnberg 22 hnzin en 2 schuren vcrbiaud 40 raLLStjl mm t egoeüt hui ceiiuuen zijn vat woning berooid Ce Vergadering van den Gemeenteraad Dmgsdag 28 Julij Tegenwoordig de heeren vao Bergen IJzendoorn voorzitter de Grave De notulen der v ffige vergadering wor ien gelezen en gearresteerd Door den voorzitter wordt medegedeeld dat W Tauw zich weder heeftschuldig gemaakt aan misbruik van sterken drank en daarom volgens verleende magtigiug door B en W ontslagen is nit zyne betrekking aUboomsluiter voor notificatie AUnu wordt voorgesteld de befekkiug op te dragen aan den ambtenaar op wachtgeld Kruisheer daar de iwee andere ambt naren op wachtgeld daaitoe met geschikt zijn De bh ïeutinger en Peeters vragen inlichtingen die door den vooraitter gegeven worden LOOIS ROOTHAAH te UTRECHT IXBBft ontvangen een NIEUW MODEL VLEÜGELPIANO uit de fabriek van C BECHSTEIN tg BörlijÜ Tevens voorh inden eene tiitinunienile collectie PIANINO S in verscheiden iCid van model en prijs Op lü öUl vau itu hr v i biriatm u hesj zyn vjoeger traktemeitir als ambtenaar der directe belastiDgru voluit aaögeböacH worden en ordt h rtü besloten Üe voorzitter deelt mede dat voor het bedrag van den verkochtengioud lan de stearine kaarsenfabriek is aangekocht ca ingescbrevea dlUO 4pCt ned sehuld notificatie dat de boekeu eu de kas van deu ontvaogtr zijn nagezien euin oide bLvondtu en lo kas was ƒ dd 4Sb t b ootific Zijn ingekomtn eeui d spusiue van gedep staten I oadende goedkeoring eener wyzigmgder begruoLiu uotif eeue missive van B en W inzendende de rekening over 1867 geatdd m hauden der commissie ad hoc De hr Luvtcn komt ttr vergadering en wordt lo den vereischten vorm beeed gd eene missive van het i k parochiaal armbestuur bezwaren inbiengende betrtütudi dt hedeeling vau de wed DoigtlmaLs a eeuige discusaieu is op v lurstet vau den ur Kist besloten te antwoordeu dat de raad üiet competeut is lu dtze zaak te handelen een ad es van den hr G J de Jong vraj endt verlenging van huorvan een gedeelte dei stadsgracht ter visit eene mis ive vau mej vau ii k te Kampen dat zij de betrekking Tail hülponderwijzeresie alhier aanueeiot uotif een adns vau J H Kiel verzoekende ziju ontslag als hjkdrager Dit outsldg wordt verleend De hr buchner stelt naar aanleiding dairvin eenige bedenkingen voor om toch vooral gezo de eu kracht meiischcu tot deze betrekking te benoemen de vooizitttr stemt Uierm iq eeue mis si L vau H eu V die ook lu o ei leg met de commissie van fabricage vooisttUeu uui voor deu njultr het bui aan htt refuwijksche verlaat tot ecu b diag van ƒ ibUO te repareren eu tt verbeteren wordt algeiactü j ü d ektuid an dt oide is tiet adres van de bewoners der turfmarkt hondeode bezwareu tegtn htt verv tiij u der biu t gcnover de vronweusteeg door efu tiapp ibiug eu het lu irb ud daarmede door den heer u vuuis el vdu htertu cu aiore Lr latfjusehf school a tot verhoogiog der = om voor Ibub o = eü f ot aiukoop vau prijzen o tot wijztgiug vau art ii de or die school De som vau f 2U vojr prijzt t jair verhoogd op ƒ 50 eu i illeu curatoren uit tnuod j a ordei m jaarlijks naar behoefte aaa te vii en it 17 woidt gewij iga eu al gelezcu woiden voor september julij Ken vooistel van burjeuieester en wethouders tot regeling van de tiacte neuten d i bezold pde uifaear u ouder oöiciereu en tamboeis bij de die sldoeude sehutteiij d Zt i gemeente de bij de wet vei i lideen mtaebreide inngting der chotterg moLLeii de tracieuieut n i ev ijzgd worden eu worden die na eenige dis cussieu vastseateld op voorstel van i en W als volgt aud teur öU luittuaut kwaniermeest r ƒ 7a officier van gezondheid j Sb secretins vin den sehuttersraad ƒ 24 adjudant onderofficier ƒ 60 korporaal tamboer ƒ 4b eu toelage óO aan tikeu tamhoer f 52 bode Ken voorstel tot goedkeuring der rtkening va den kassier bij de baak a i letuing over bet dienstjaar Ibbj Deze rekeuiug is op eiouun eu ju orde bevonden tot een bedrag van 7930 da en wordt die alg meen goedeekeard Ken veizoek vau deu heer R R Lit om ontslag als leeraar aan d gcnieente burger avundsehuol en woidt dit op advies der couimiasie van midd onderwijb etrvul verlet ud Is ingekomen eeu adres van zijn opvolger aan de hoogere burgerschoolom hem ook aau de avond chool op te volgen Ter visie Een verzoek van deu heer b L Jansen ou ontslag als hulpond riijzer aan de openbare burgerschool voor jongens eu wordt d t eervol v ud Eeu verzoek van J h van Dongen Boldiug o u ontslag als sluisknecht en wordt dit eervol verleeud en de beooemiug bepaald lu eeue volgende vergadering ijn lugekomen eenige adressen om in aanmerking te komen als Inisknieht Ier visie Kmdelijk wordt magtiging verleend ter uitvoering zonder resumtie Daarna eindigt dt vergadering Burgerlijke Stand G o L D A GtfiOBEN 25 Jnlij Johaooa Maria ouders C Verkleij en K Hoek S6 TE HUUR eeo ZDiver zeer uadelijlc bewoond en Tts alle gemakken voorzus BOVENHUIS op n der bette ttandesi an Oemia Adres onder hel noaiinT d er adve tenue aan bet Bareaii dezer Courant il QvtitLtDfN 24 Julij J J laser 14 w 26 Vi de Ja er we C Diepeveeu 54 j