Goudsche Courant, donderdag 6 augustus 1868

praniiig van rya zeuuvvgeatel eu h tnelk d 4n ogk te weeg brengt dat hy nog een poos zooveel mogelijk ru=t zal moeien sen ica Na r iiie waarsch jnlgkheid zal hg nog drie of vier aoT rekening der duilache bondsmanne nu 1 te Swuiemande een ijzereu droog lok gelegd H t ligi bii de direcuemarine net in de bedo ling om de exploitai e vth dit dokin e ger beheer te netneu miir om die In pacht ie gevenTe ilien eiL Ie zjn de pachieouditien reeds opgemaakt enworden dairop aiiibie linge i ingewacht Vo cijs ge oufiiaardige opgiven bevinden zich in Sibenenog lv ruisen die lij leo den pooUcben opstand van lt63met de Tipenain de hiiij a ingeirütfeii en gearre3 eerd ftaren Op a iazoeK der pruisi che re ering zijn er nu Ih ontslagen ter ijl loor de overigen len g vo ïe der hitste amnestie vooruitZiirt Is geopen 1 op nunne iu r jheidsielhng Alleen zullendaarvan eenigen neseiis rajord or len nitge70nderd Eeu nu e Der ji ehe correspjnilenteii der kj n Zeitung ichrijf d t el z ch c jiu te be ev igpi du de heer vonBeut in ie er icS nï v u leiuon tr uien teeen Pr ii=en ophet sl u p erst e U e en het noodis heeft ge cht reedsToorjl II ee e ut pcche i ia den oo tennjksc e gezai te BerI na ie eraris oorde leid le aege van de oostenrjksche cge rire at e Weenen In de hei en Ihier plantR geha 1 iieb ren e v 3 ler er se rgei e d v iii den = lierp= h tue I eeren I re e en iluer ut su eirt 1 = p ogrim na der di i he volk p ri UI V ge i e re ol lie genomei Ie ve ir i e V z J pro e eer te lEi dei V El inex Ooe rJ s o eheur iig v ui Diit Lhlaud ie üp u5 ng er dui che kwe tie door w a en erkei t tirtt slechts aan de volkspirtij cp e Eo r cheii orou i lag de be lisaiug over de du sche k e e moe overg Mtei nor en To orgai 1 e uer vo u part j in Oostenrijk is eene commi e benocTid PeSth i ug In de ziitirg van het lage huis leeft de dep i e Ij em verge j met Croit e h tar ont e p ingediend Zj veriiiaart z ch tevens voar c e opheffing der ml taire grenzen FlOrenCS 4 ug Bj ue dis u sie over het cntvvern tot beper iii oer c reu i e vau pipier tot op 7 0 mi luen heeft de kamer z ch vereen gd me een voor el vt i i en heer Dini he neik oot werd au genomen door Jen mini er v 11 6iiancien c lienae om ie cireul iC te beperken tot 7cl mi noe i Deze beperiins z i binnen b nn den bevverksleliigd vvor en Bucharest 2 iuj ogeis teearafi che beugen wit Hu ctiuc ee er tu nen de T ir en en de ir unrei eu een geve ht piai ge I e Jr e urei aanhic 1 f i w nr n i r ope rj s ejve ei lip overigen n ti e en Ka e i h oer ie Turken io2e = oten l he 1 o j k vart er h di z vvordi geme d dat van den roum iniscnen cever op cei e urN c k inorneerbooi i gevuurd Te Ibraila zijn een nlai personen op la t der roumaniscbe aniorif ii gearre eer öinnenUnb GOLDA D ugu I S Men verneemt dai thans ti ehen de uederhnd he enbelgithe regerii gen onuernai dc d wordlover het slui en eenercereei koTjs krichtena weii e hel a n dt nederl indsrtie geneeskundigen geoorloofti zal zi n hui iie prik ijk uu te oefei euin ue belgi che leden en gemeti tei o e met ler van de grenzen lisgen eii uedprkeerig de beigt he genee kund i ea Ijdersmogen oehrtiideteu in zulke ne lerianü ehe pla iisen Deze over tukomst zil VIP groot nut ijn voor de inwoners der kleinegrensp aat n aie oms gebrek hebben aan geiiee kundige hulp Se lert een ge digen zijn Ie s Hige gcruchien in omloopnopens veran leringen die in het personeel van de departemenlen van algemeen bestuur waarvhijnlijlc met het begin van hetvolgende jiar zul en plaats hebbeu Zg staan in verbar 1 methet opmaken der taot brgrooung voor 18 8 uaarmeJe het ministerie z ch thii beiig houdt Men schrjft uu Oude Toupe van 31 Juin A 9 een zeer zeldzaam gevtl hetwitik nier in jiren niet heeft p aats gehad kau genieid worden dat he ro me dau éea kudbou er reeds deu tarwe oogat kM b iUiesgeliuld Hendrik Ido mba ht Het buitengenoon drooge ea schoone zomerneder hi eft ook bier even als overal zijne natuurlijkegevolgen gehid Werd van elders gemeld dat hel een builengenoon sehouB pel as t irwe rogge gerst en zelfs ook boekweit te gelijk op hei veld gemind te zien hier heeft zichdaarbij de nel vermelden wair lige bijzonderheid voorgedaan dat terwijl andere jareu op St J lOob 25 julij het eene zeldzaamheiri vva eene h ling vlas in de haven te zien dit jaarop gei oem en tiaa reeas een lOOtal ladingen w iren ge o De bedrijvigheid die de a inkomst van t vlaa m onze gemeente immer veroorzaakt 13 al altgd zeer groot terwijl over t algemeen vooral in aanmerMiig genomen t klagen dat mentrouwens hier geweid is alie jareu te hooreu het gew e af bevredigen Ie uitkomst heeft upïcieverd De Betuwe De oogit is lu cle Betuwe grooiendeelsingezamel 1 en wel met zeer bevrediJenden uiislae Is het winergev s uvera el Iers vin goede kw iliieit zoo ook bieiHet kjren is buiP j p oon waar ilet omergewas is veelminder op so iiiuige pi lai en geelt het niet meer dan de helfieeiip gemii lelde opbrengst Het vlas is naar wenscli Deaar I ppeien jn wei itiet lech toch kan men niet roemenooi het Le chot zal niet te root zijn ue prijs is ƒ 3 Detabaiv heeft veel door de droogte geleden stut echter nu vrijwel Men Koe tert de verwachmz dat de prijS m liet nijii timehjk hoog zil zijn De s iikervvorlels beloven niette vet mog er p e lig regen komen dan kunnen Z J ter gjeie verinderen l e weilanden liggen kaal door de aaiihouden e Iroogie vin al e gras beroofd en ij het weder weldraoir s ri zuilen de deren opi f Mll moe en worden Ook iser ge rew a in driikwter Overigens is de vee ipel gezond mi r Pireiis ae lage prij eii ii I ngei uid kwiji de bui enUn c e liudel Me Ie wc eis de drojgte verkeeieii Ie tuui vricllei m treur ge oestind Pe boomvruchlen U irente eiizi 1 1 11 1ek goei inzon lerheid ippe s Op de dezer i iseagehüu len vfkotpigen zi u zeer honse prjzen besiee betluu 1 III deu bouai 1 50 lo ƒ 2 Peeren zijn er weinig ingezonden HET VOORSTEL van den WelEd Heer Dr LU IJ TEN Na de herkiezuig van den heer Lugten al liü van den gemeeniernd vu den wg eiideljk in de Goud che Courint van den 2 dezer de conditien m den vorm vau een voorzie uairop te heer L itl i g zal blijven i emeii w ij noemen üit coiidiiiei Il gevüljie vin het sclirgven vnn den heer L m dezeif e couruit bg ge egenhei l zgner ve k e ing Het nu opeiba r gemaiivw vooi el werd door 71 I dp 2 Julg 11 na liet sluittn der r u sverjiden t lUi biiri emee ter overhii 1 1 g begrijpen i iet wa rom de leer L i it deed na het nhitten der ra idsvc iderii g en n et tij en de veigade rug ze ve d i w r ii oe leuen v ii den raid in de gelegen heil geweet om v in 7Ed s vnur tel kenni e nemen Nu heube I ie ra ci Jen het KUiinei Ie en iii de Goudsche Ct hoogstw i ir eh iihjk door den voor e ler ze f ingezonde i lo hoeverre e e vorm voegz tra is ilipii wn in het midden laten ut 17 vin het Keg e nent van orde voor de verga derin en van dei gemeeuierial Ie Gouda gaf ZEd immers het reü oin het stiaiide de vergidering te doen leer bevreemding blart het ons ethter dat de heer L in het begin vtu zgii voorstel eene instructie van nh regenten der beide g tliuizen wil doen w j igeii die N B niet bestaat Scl rgver ue e is door beleefde tn Sehei komst van een der hh regeu en iii de gelegenleK sewcc i om inzage te krygen van al de in het archief berustende erordenii gen en instruciien en daaruit beek het dat ue heer L eene verordeiing beeft aa isezien voor eene insiruc e Heeien renen ei I ebb ii geeue luMru tie he geen de heer L beduelt is Ie Verordtnmg voor het beitiivr mtr de heide ffosthui en te Got da vastgesteld door den raid dezer gemeei te den 31 aug lt53 Deze verorderiiig werd door den raad gew i zigd den 21 lua l o9 en later den 24 dec 18l 7 de e wgziging nn wa de jaucbemar van dm hee L ZEd heelt I et voorstel natuurlijk gedaan roet een goed doel u meigk otn de opnenie m het gi lhuis met adeen ge makkelijk te maken maar ook te bespoedigen n 1 van ZEds voorslv i zal dil echter zeer vertragen door het voor ien moeien ijn van eene verklaring vin er der genees heel El verloai itn S g nemen liever aan dat het woord en een fout is van den zetter der courant en d it het i had moeten zgn want in M eerste geval zouden er drie verklaringen noodig ign eer de Igder kon worden opgenomen V at zegt nu dat gevreesde art 7 der bovengen verordening De lijders sub leit A i B hier of e ders armlastig worden met opgenomco diu op verklaring vin pen der staja geneesheeren of van den stads heelmeester lu spoed vereist hende geviUen kan de opneming gescli eden op last van eeu der re genten of op verklaring van ticn heelmeester der gasthuizen of van den stads vroedmeester I Van een der regenten kan het gasthuis nu nog rjimer opengesteld worden als alle regenten tot opneming niet alleen geregligd zgn maar even als de heer L zelf zegt d i beginsel tot rigl noer hebben aangenomen VVeik nut welke verbetering kan nu het voorstel van den heer L te weeg briugen ij zouden byn i gei eigd zgn te gelooven als vy cien heer I niet als een versiindig en bescheiden man beschouwden dat de drgfveer vin ZEd s I voorstel eeii weinig egoïstisch is om eigenei autoriteit de opname in het ga thuis te kunnen bewerkstelligen met voorbgzige Tan andere autoriteiten W lartoe dit kan leiden moge bigken uit het volgende i eenige weken geleden werd door een geneesheer etii zieke in het gasthuis gebragt die in eene teken sociëteit of zoogenaamd ziekenfonds ms m het gasthuis gekomen kwam de behpiide ling voeding enz voor rekening der gemteiiie of der burgerg terwijl toch de doctor de wekelgksche contributie van den pa tient als arts dier zieken sociëteit genoot I Wat nn de verhouding van den heer L tegenover den gemeenteraad betieft dit zullen g overlaten aan hel oordeel vandeu lezer wg meenen enkel de e opmerking te moeten maken dat de raad geicht wordt een besluit te hebben genomen nargp beraad d it in eene geordende vergadering de minderheidde opinie der meerderheid moet eerbiedigen en men met moetdreigen met uit het vaandel te loopen en liter conditien testellen wier aanneming de wairdigneid van den gemeenteraad zoude compromitteren Z Gemengde Berigteu De eïkoDing van Hanover heeft lu Frankrijk het kasteel Beauregard gekocht Ie Liverpool is einder vooroaainste huj7eo lu katoen gefailiee d met een passief in 18 a 20 ton ouds Dr Pierioo wil vooile iDgen houden te Heidelberg Dr Zaalberg berust m zijn sjnodaal vonnis Te Buenos A rcs In chnpLn en Eeiten Keiztnn Cmilotte van Mexico is te Gtneve annsekomtn om daar een gen tijd te vertoeven Op den poui v eg Kopjienhigen Kloiipeiburg gehuiikt uien wagens vin wee vtidepinsen In Dmt=cbldiid bestaan 2033 g mnastiekvrrepnif in2cn net 200 000 leden In de machinale weverij te linden by Hanover hebben 1200 aibeidershet wcrl gestnakt De antweip=che feesten zijn rustig afgeloopen De paansche regering letiit geld tegen meer dan 12 pet Te Baltimore IS door gcweldif e regens eene overstrooming veruorzaakt waardoor veleinenscben zijn omgekomenen groote m ade is aanger gt Varia Pe rotterd=a sche schoo kwestie is geëindigd Na uitvoerige discussen nas onlangs bepaald dat de kinderen der door het burgerlgk armbestuur bedeelden de openbare school moesten bezoeken Het vorige ministerie hoe geroerd door de gemoedsbezwaren van zoovele duizenden hul zich met die kwestie niet bemoeid de tegenwoordige minister verklaarde terstond dat hg die zaak onderzocht en ten gevolge van dit ouder oek rigtle hg een schrgven aan den rotterdamsohen gemeen eroid om die bepal ug lu Ie trekKen De gemeenteraad heeft onmiddellgk gehoor gegeven aan dit verzoek en de bepaling ingetrokken zoodat nu het schoolgaar met meer erpligtend is voor de kinderen der bedeelden Was de vorige beslissing van den rolt rdam cher gemeenteraad als het ware een protest tegen de school net agitatie thani nu blgkbaar b j de hooge regering een gezonde loepa ising van de wet op hei ondermjs op den voorgrond staat is die bepaling minder noodig en de gemeenteraad heeft wijs gehandeld aan ie dungendf verzoeken toe te geven Hei geld toch dat door het burgerlgk armbt I stuur wordt uitgedeeld wordt door dt gcüeele burgerg bijeei I gcbrigt en bij de uitdeeling dient men dan ook volkomen onpartgdig te nerk te gaan en de uiuleelmg met te verbinden aui voorwaarden waaraan door sommigen wegens gemoedsbeztvareii met ivan voldiati worden Een andere vraag is het evenwel of nn geen middenweg te vinden geweest ware en onderwgs waar ook ontvangen tot verpligting gesteld nas Nu moet men veezen dat bg de I kinderen vau vele bedeelden het schoolgaan veel te wenschen zal overlaten Herhaaldeiyk is in de laatste weken geschreven over een tol en militair verbond tusschen Frankrgk België tn Nederland Me begon reeds aan eei nieuwe luxemburgsehe kwestie te denken en oude en nieuwe kwestien werden onwillekeurig gecornbiueerd De verklaring van den engelschen minister in liet parlement heeft aan die geruchten onmiddellgk een einde gemiakt Miir waartoe hebben ng toch wp een Staatscourant als ng uit Lorden bengteu moeten ontvangen over zaken die voor ors land van het hoogste genigt zgn larora doel het minislerie zulke geruchten met ters oo l tegenspreken Het ministerie van buitenlandsche zaken is torh voor den minister geen gesloten huis waar hg slechts fignrajt en anderen de acteurs zgn Ons nieuwe raadslid dr Lugten heeft zgn belofte gestand ged nn en terstond na zgn pliaisnemen in den raadeen voorstel ingediend om alle g vesiigde geneeskundigen het regt Ie geven lijders in het gasthuis wairom tocli geen ziekenhuis te doen opnemen V g verwachten van den gemeenierai dat dit voorstel nu met algeojeeiie temmen zal won en aar pnomen want tegen zulk een consejiieniie zullen de beereu van den rnd nel niet bestand zgn De heer Lugien houdt vast aan zgn beginsel d t is blgkbaar en dnrvoor verdient hg allei achting want dit toch kan van vee fliuwe halfsl chtisre liieralen met gezegd worden Fii nat nu de zaak zelf betreft nordt het belang van den hulpbehoevende door de voorgestelde bepaling niet bevorden en wordt het met meer d tgj om geheel met een verleden te breken toen eer stem de gasthuizen ilmagtig bestuurde en illes nn d it magt voord ge hoorziimde De ziekenhui en zgn ten behueve der zieken d larvoor breiifft de burgerg het geld op met om een enkele in de gelegenheid te stellen hierover heer chappg te voeren Is er iet tegen de ngzigiiig aan te voprei d iii is het misschien cug het behoLdende beginsel dat door cliemert Is het sjechis een overgaugs bepaling dm k in h t erdoor m i ir iii hel vervolg moet dat regt uitgesirekt worden tot alle wgknieesters deze toch kunnen en moeien beken 1 zgn met de behoelteii der bewoners vin hun wgk Zil een uer liberile leden van den raad die een gemaalbelasting handhaaft het voorstel van dr Lugten In dien zin iraenderpn In October komt te Petersburg het oniplofbire koiel consrres bgeen Hoe zou len de vredelievende soldalen kon neer v m Fuiopa toch wel op dat menschlieien Ie i lee gekomen zjn Mg dunkt ik hoor dien goeden mensphlievenden keizer onder een flesch veuve Cliquot met zgn mii s r Gofischakofif aldus redeneren De toestand in Europa is oihoudbiir en of in hpt oosten ot aan den westkant van myn uitgebreid dierbair F nsland moet de bom losbreken Een groote oouog is onvermgdelgk u heb ik met het oog dairop reeds opgemerkt da er niets onaangenamer ooriogdoovender werkt op rien volksgeest dan het zien van invalieden mislukte prouucten mt do fabriek van hjkt fabrikatie Daarom heb ik mg de vriig gesteld op nelke ngze zullen wg hier n kunnen voorzien Er komen met lederen slag veel te veel gewonden dit ligt natuurlgk aan de onvolmaaktheid aan de ondoelm itigheid van het oorlogso iterieel en no r ik meen voornamejgk aau de ontplofbare kogels die een man dooi eu tegen dat zg er tien verminken lerwgl jui het omgekeerde waar moest wezen Zoirdt gij nu met goedvinden mgnheer de minister indien wij aan de verschillende gouvernementen van Eurnpi voorsielden geen ontplofbare kogels meer in den oorlog te gebruiken ook om dal al die mvalieden het land een schat van geld kosten Wg behoeven nu juist in onze diplomatieke nota niet te laten uitkomen dat nij dat voorstel doen nit eene soort van ekonoeue maar moeten natuurigk menschlievendheuj de Jiooldrol laten spelen De tegenwoordige wereld wil dat Naarmate zg meer radikaal werkende veraielings werktnigen uitvindt wordt ig menschlievender Aan znlke motieven kunnen voorzeker Europa soUs nito Hingen geen weerstand bieden v