Goudsche Courant, zondag 9 augustus 1868

zijde te hebben gehouden veroordeeld tol en e gev iiigeni3str f van zeven dagen Tegen dit vonnis is de veroordeelde ia verzet gekomen en is de straf veranderd in eeae gevangenisstraf van één dag En 5 P T wegens bet uitep van belcedigende uitdrukkingen behelzende eene aangeduide ondeugd op eene niet openbare plaau of bijeenkomst en niet geplaatst in gedrukte of ongedrukte geschriften die verspreid of in omloop gebragt zijn geworden veroordeeld lot eene geldboete van ƒ 2 B0 of één dag subsid gevangenisstraf Bo endien allen in de kosten van den processe des noods invorderbaar bij lijfsdwang ZoiHiaji 9 Augustus tl 664 lï 6S GOUDSCHECOUEAWT Burgerlijke Stand Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendt y D vP 60 GOUDA GcBOBls 31 J ij Floor Johances ouders C L Hakkers en H Kamermaus 1 Auauitüs W Uen ouders P de Mol en C Broer 2 Ahda Mnrretje oudcis J A tod der Steur en P van Wieruigen 4 WiUeioina oudi 19 A Lceflang en 3 VV ïrd Rijswijk OvtBLEDES 31 Julij J L lasmachcr 17 d i Augustus A de Bruin 4 ra V van der Wolff 4 m 3 P J Verbeij 47 d 4 L van Vliet 7 w ADVERTENTÏEN TENTOONSTELLING ItedfH iijvcrlwitl en liunst IK ARNHEM in Juli Augustus en September Geopend vau 5 JULI tot 30 SEPTE MBEE van s voorraiddags 10 let s namiddags 4 uur op Z ndagen van 12 tot 4 uur ENTREE 50 CENTS Zondag 9 Augustus MATINEE MUS IC ALE door de Kapel van het 8 RegementInfanterie onder directie van den Kapelroeester KRóSIG Aanvang ten l s U Entree ƒ 30 CONCERT door de Kapel v n het Eegement Veld artillerie onder directie van den Kapelmeester R ü D E R S D O R F F Aanvang ten 7 uur Entree ƒ 75 Vrijdag 14 Augustus Aanvang ten l j au Entree ƒ 75 Groot Concert Aanvang ten 7 uur Entree 1 49 Beiden te geven door het PMK iKIST onder directie v n den Heer STUMPFF K A X T o N G E R E 6 T ie GOUDA Bij vonnissen van 8 Julij 1868 zijn r G B ed C B wegens het vegen van vnilnis ineen water te Gouda tot openbare dienst bestemd zonder schriftelijke vergunning van burg en weth veroordeeld tot eenegeldboete van 1 of ée n dag lubsid gevangenisstraf 20 H R wegens het spelen met geld zoogenaamd husselen op den openbaren weg te ZuidWaddinxveen veroordeeldtol eene geldboete van ƒ 1 of één dag subsid gevangenisstrafen bovendien e én dag gevangenisstraf x t 30 1 C V 2 W V d V 8 A B 40 J K en 50 O égens het in vereeniging verwekken van nachlelijke bewegingen tot verstoring van de rust der inwoners veroordeeld de 1 2 3 en 5 = beklaagden ieder tot eene geldboete van ƒ 5 50 of leder één dag sub id gevangenisstraf en de i beklaagde tot een dag gevangenissiraf 40 J y d G wegens het als schipper van een stoomvaartuig mét dat stoomvaartuig een ander vaartuig in een naauw vaarwater in dezelfde rigting oploopende en voorbyvar nde het vaartaig dat het voorbij vaart niet aan bakboord a Q a g3 a 3£saiS 3 23ïSr2B vijftigjarige Ni Ifl 21110 73 2l33aa 3aïk rfS VAN ONZE DIEEBABE OUDERS ö iff J ZWANEKBURG SP M DE KOETE ï ëfe Hunne dankbare Kinderen Be o 3 huwdkinderen en Kleinkinderen I rö OP V ai Gouda 5 Aug 1S68 ya p Batxngenoemde Bruidegcm en Brvid èlijren zich bij deze plech 53 tise gtlegenl id bdeê de ijk aanèe Ik reien l J hunne geachte Begvnsti l verder Ingezetenen tot de rrjf gers m m W leverantie ran HOVT TVRF en j m STEENKOLEN Bevallen van eene DooLter P tan DER STEUR geb van WIERIXGEK Gouda 2 Augustus 1868 Eenige KetmisgeiiKf De bekende en onbekeBde schuldeischers ÏD de op 2 April 1868 onder het voorr gt van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van THEODORUS ROTMEIJER in leven koopman gewoond hebben en op den 20 Maart 1SS8 te r 1 Ha treeit overleden worden opgeroepen Matlliee MUSlCale gm cp Woensdag den 30 September 1868 des voormiddags ten 10 anr te verschguen ten kantore van den JJotaris J G BROUWER NIJHOFP te HaaHrtcU ten einde aan te hooren de Rekening en Verantwoording die alsdan aldaar i l worden afgelegd en indien er geen verzet plaats heeft het hun toekomende te ontvangen voor zoover het bedrag der i2 iateD4Bbap toereikende ial iin Openbare Verkooping te ei o f Mf s op WOENSDAG den 9 AUGI STL S 18Ü8 des voorraiddags ten elf ure in hei logement UE Z lm van een fraaijen Ooft en Bloemluin met steenen koepel groot is Roe den 22 Ellen zeer geschikt tot oprigting van een FARRIEK of het bouwen van HUIZEN liggende en staande aan den Fluneelen Singel te Gouda wijk R N 201 strekkende vóór van den Singel tot achter aan de rie ring alsmede van DRIE HUIZEN en ERVEN t Gouda en wel één aan de Spieri igstraat F N 106 en twee aan den Kaam O N 483 en 481 Nadere inli htingen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W T FOETUIJN DROOGLEEVEE te Gouda 267 Staats Lotcrij DE TREKKING der EERSTE KL SSE begint op MAANDAG 17 AUGUSTUS 1868 Raderstoomboot rf IJfssel Van Gouda Maandag en Bingsdag stnof gens 6 uren de overige werkdagen s mor gens 7 uren Zondag s morgens S j unr Van Rotterdam op gelijke d igcn sn middags 2 uren Zondag avonds 5 uitnDagelijks Betourkaarte Boekdrnklurii tsd A BR NKM A Deze Com ant Kennisgeving Cï =ïr F ï Oproeping onder de Wapenen van Miliciens Verlofgangers der ligtingen 1864 en 1865 De BURGEMEESTER der gemeente Gouda geeft bij deze kennis aan de miliciens verlofgangers der ligtingen 1864 en 1865 behoorende tot de gemeente Gouda dat zij ingevolge ontvangen aanschrijving zijn opgeroepen om onder de wapenen te komen te weten van ne ligting 1864 al de miliciens verlofgangers ingedeeld bij hel regiment grenadiers en jagers en bij de regimeuten infanterie en zoo noodig van de ligting 1865 de miliciens verlofgangers der bataillons die aan het kamp moeten deelnemen en die vereischt worden om die bataillons op de bepaalde sterkle te houden waartoe in de eerste plaats worden opgeroepen zij die in der lijd n et tot de zamenstelling van het blijvend gedeelte hebijen gestrekt Wijders dat lot oefening bij de 3 regimenten vestingartillerie en bij het korps pontonniers zijn opgeroepen al de miliciens der ligtingen 18B4 eu 1865 mede voor zoo ver zij van beide ligtingen in der tijd niet tot zamenstelling van het blijvend gedeelte behoorden d zij op den 13 14 of 15 augustus aanstaande op hunne bestemming moeten tegenwoordig zijn voorzien van al de voorwerpen van kleeding en uitrusting door hen bij vertrek iset groot verlof medegenomen dat zij tot het ontvangen van verdere inlichtingen zich kunnen vervoegen ter Secretarie dezer gemeente van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure eu dat het niet ontvangen van een biljet hen niet ontheft van de opkomst vermits dezd kepiiisgeving geschiedt opdat niemand onwetenheid onde kunnei voorwenden GoDD den 5 Augnsins 1868 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENÜOORN Ovcrzigt GOUD 8 Aujtnstu Om werkelijk aan den vrede te doen geiooven zoude Napoleon moeten zeggen het keizerijk is de oorlog Dit zegt de stoutmoedige dagbladschrijver Rochefort niet te onregt De leugenachtigheid der diplomatische verklaringen is overbekend en dan blijven de algemeene toerustingen wantrouwen inboezemen Het gunstige oogenblik is nog niet gekomen voor den grooten geweldenaar en Pruisen kan niet gerust zijn De openbaarmaking der Pruisische nota betreffende het oorlogsplan tegen Oostenrijk heeft veel van een fraiische machinatie vooral nu Cialdini aanwijst dat men begonnen was gevolg te geven aan het wel bedachte pruisische plan teen op eens van eene bekende zijde dat gestuit en eene andere rigtiug werd aangenomen Intusschen staat Fnmkrijk alleen en er zouden zeer bijzondere omstandigheden moeten voorkomen indien een der groote mogendheden zich vergat om mede te werken tol de suprematie der maar al te overmoedige Franachen en de mindere staten zullen zich wel wachten zonder nooddwang dat drukkend overwigt op zich te laden Wat men ook bewere van onderhandsche be prekingen over een verbond van Nederland met Frankrijk het is ondenkbaar dat ons volk uit afkeer of vrees voor Pruisen zich eene onfeilbare afhankelijkheid u op den hals halen Wy zijn buiten de kwestie en ons eüig doel moet zijn er buiten te blijven Zonder speciaal verbond steunen wij het beat op Engeland dat wijzer dan vroeger zich nu volstrekt onttrekken wil aan de heerschzuchtige bemoeijingen Zelf gaat het eene onstuimige verkiezings petiode te gemoet wier uitkomst niet te berekegen valt by de eerste proeve eener nieuwe kieswet De prijs der Advertentien van één tot les regels met inbegrip van het zegel ie 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Baitengewoue letters worder berekend naar plaatsruimte De amerikaansche president zal nel weinig meer te vreezen hebben van nieuwe aanklagten maar zijn veto s blijven krach teloos en zijn invloed is verspeeld Hoe is het mogelijk dat hij nog voor den dag durft komen met bet voorstellen van belangrijke wijzigingen in de constitutie zoo als het yesjarig presidenisch ip en de verkiezing der senatoren door het volk West hij dan niet dat hij liteft uitgediend en dat ook zyne beste voorstellen met weiuig gunst zouden ontvangen worden In Spanje is het rustig Gelukkig land waar men de rust door snood geweld bewaart eu welk eene oppervlakkige rast hoe laug zal zij duren De koningin zelve is daarvoor bezorgd waal zij doet voorstellen aan den ouden Espartero Vv St i in Fiiiufcrijk en Cabrera reist door naar Spanje Alles doet geiooven dat het daar niet met woorden za afgedaan worden IOC als te Weenen met de luidruchtige scnutters het geval was De Zuid Dui schers komen niet verder Zij kunnen het niet eens worden zij praten vpcI denken scherp maar ziju onhandig in de praktijk Pruisen wacht af en zal aan t eind de zaak wel iu orde brengen von Bismarck wordt beter en aU hij de teugels opvat zal er weder gang in het werk komen Uu het uid oosten verneemt men slechts onzekere geruchten en Rusland hcuJt zich gereed als den Turk iets mogt overkomen Alles wacht op een onvoorzien feit dat het sein moet geven tot eene nieuwe beweging öuttenlanïr XjOnden S Ang in Surrey hebben ds boerenarbeiden bq bet oogsten veei last van muskieten Deze dieren kunnen in dat gedeelte van Engeland niet uit Woolwich van de westludische schepen afkomstig zijn Men vermoedt dat hunne eitjes welligt in guano zijn overgebragt mei dien mest op de velden zijn neergelegd en thans door de groote zonnehitte zgn uitgebroeid De telegrafische verbinding tusschen Engeland en Amerika is voor zooveel den k ibel van 1860 betreft gestoord Degemeenschap wordt echter langs den kabel van lSo5 onderhouden Men berigt uit New York van 25 julij De senaat heeftde bepaling betreffende represailles vroeger in het naturaiis itie out erp gebragt vervangen door een artikel waarbij depresident wordt gemagtigd om de diplomatieke betrekkingenmet de jegens die wet ueder trevende mogendheden te schorsen Het congres heeft een ontwerp aangenomen om aan Virgiiiie Mississippi en Texas ieder een provisioneel gouvernementtoe te staan De oogst levert hier te lande een gelukkig tegenbeeld opmet de oogsten der twee voorgaande jaren Het graan en hetstroo zijn uitstekend zoowel van hoeveelheid ais van hoedanigheid en de tarwe is zoo geheel en al rijp geworden datvermenging met oude of vreemde tarwe geheel overbodig is Volgens een telegram uit Konstautinopel gedateerd i aug 11 heeft de engelsche gezant een protocol geleekend volgens hetwelk Engelschen gemagtigd worden tot het verkrijgenvan landbezit in Turkije Frankrijk is de eerste mogendheid die zulk een verdrag met de Porie sloot Oostenrijk zal weldravolgen maar Rusland Italië en de vereenigde staten weigerenop dit punt de wenschen van de tur ische regering in te willigen De heer Gladstone heeft eere redevoering als kandidaatgehouden tot de kiezers van Scath Laucashire en daarin eenvolbloed liberaal programma ontwikkeld Parijs 6 Augustus De heer Rochefort is veroordeeld tot 50 francs boete wegens zijne aanvankelijke weigering om het communiqué op te nemen en tot vier maanden gevangenisstraf en 200 frcs boete wegens b leediging van verscheidene personen Naar het zich laat aanzien zal de nieuwe leening uitstekend slagen hoewel Je prij van uitgifte hooger i ee teiddan bij de vroegere gdidleeningen van het keiae i ijk Tk thans in Frankrijk overvloed van kapitaal heUvelk i il ligt n t op eene veilige gelegenheid tot belegging wartit terwp llo