Goudsche Courant, zondag 9 augustus 1868

M riiiUHi ii op le piriicnliere mjcilscli ippijen eu I K liel iurigtiiigoii in l i uki k bij be publiek is gescbokt door hetgeen rp tsgedingon en parlementaire discussien dezer dajjen aan het 1 licht hebben gebragt Men verwacht dat bet aiecrendeel der jD Pir e leeiiing door kleine kapitalisten voor geldbelegging zal worden genomen en dat daarvan ileulits weiuig in handen jzal komen van specalauten Het geheele belang der buiteniandsche politiek op dit j oogenbl k coucentreeit zich bijna geheel op Kiimenie ter zake j van de bulgaarsche agitatie Hel sciiijnt dat Fuad pache zich bezig huil t met het schrijven eener nota aan de vreemde mo i geadhe Ie gerigt ïraarin hij haar vraagt aan het rumenische gouveri e iient eene taal te willen doen hooren die het nood ake zijne vijinlelijke manceuvres tegen de Porte te staken Bij de turkïche regering zou een twijfel meer bestaan omtrent de cDmpliciteit der Rumeniers als zijnde de voornaamste aanvoer er der bende gevat en hebbende hij volledige bekentenissen ifgelegd Op die wij e zou de turksche regering in staat zijn £ v are acte van beschuldiging tegen de runieensche ministers op Ie maken en dilma il zuilen deien zich niet meer kunnf redden met de onuaarheden en uitvlugten waarin zij lot luer oe hunne toevdnst gezocht hebben Brussel 7 Aug Even als de noord duitsche bond is fiuze reiïcring voornemens meer gestrenge bepalingen af te kondigen op het vervoer van laudverliui er voornamelijk voor oovel betreft de inrizting der vaartuigen naar de regelen i er gezondheidsleer Trouwens ecne zoo even door het kabinet van Washington uitgegeven statistiek omtrent de laudver Il t b Jst tlai zidk een niaairegel uiet overtollig zou zijn li blijkt toch dit de sterfte voor zooveel stoomschepen bc 1 roolsie was aan boord van uit Antwerpen ver trokken schenen Zj beliep O Süö ton honderd Op de zeilscl eptn i i pg 1e sterfte zelfs 2 jt 3 Icn honderd Berlijn o ii in het zuiden van Tmsland begint de tTit tter ge v = e i te verbeteren Ua g volge v in den v eldadigen regen de aldaar geialien is In de guuvernementen Simbir k ttir otl en Peuza zal de oogst overvloedig zijn J ra niifort o ug Ue graauprij en hebben in de vorige week op de uid dnitsche hongaarsciie en heijersche markten is jer een aaninerkeiijke daling ondervonden Alleen voor itaver aad was de stemming williger omdat men dit jaar ten gfvolïe der biiitetigeivone hilte een ongunstigen oogst van dit prolaet Wesneil U ng Op het heden gehouden laats e sehuttersbanket heeft de heer von Beust een toast ilgebragt waarin hij verki aart een goed Oostenrijker geworden en rrn goed Duitscher gebleven te zijn Hij uees op de noodzakelijkheid der handhaving van den vrede Zijne persoonlijke politiek is eene ooslenrijksche zich niet mengende in de dulische aangelegenheden Hij kent pten politiek die wraak oefent Ten slotte bragt hij een dronk uit op vrede en verzoening de dragers vhu den vooruimang de beschermers van eene gezonde vrijheid en de steunpilaren der orde PeSth 5 ug Door het laterhuis is het ontwerp van wet betreffende de weerbiaiheid nadat de algemeene beschouwingen 5 dagen hadden geduurd met 233 tegen 43 stemmen in beginsel aangenomen ötnncnUnb fiOUD 8 ugostu Donderdag avond is de kermis beslolen in de bnitensocie teit Ons Genegen met eeno kinderpartij Deze finale was ftco reproductie in aiiiiiatuur die de lieve jeugd piettige uren deed dóctlireiigcn Daar kon zij het vol genot smaken van een luidruchtig carroü sel daar waren poffers en wafels te koop liedjeszangers koekstalletjes en wat al niet meer met een woord een kermis in het klein ontdaan van al het ruwe en wilde wat die wei eens ot isierd En toen de kleinen t huis vr il k waren inireslapen hebben de 2rooie kinderen het spel ot in den raor en voortge et naar li irielust zich vermakende ais a Eenime verpuo ing in l et ovcrwarme eder dat hoe heerlijk ook den mensch meer lokt toi uit dan tot inspanning De kerkeraad der ned herv gemeente te s Graven hage s d uderlr avond ver iderd geweest om te beraadsltigen iver de aik r n dr J V Ziaiberg Men verzekert dat door lec kerkeraad nog geen definitief besluit is genomen maar dit oileïie in de v olgende eek da irloe weder zal vergaderen den vo gt daarbij dat voorwaardelijk zou besloten zijn her ienin te vragen bij de voile synode van het eerste gedeelte an het vonnis der sf nodu confracta Uil het verslaï over het jiar 1S67 gedaan door gede uteerde staten aai de staten der provincie Zir d Holland dat oen =dag aan de leden Ier staten is toege enden blijkt dat e bevolking der provin le op dec S6T beliep CSl S l zielen als 339 io vau hel mannelijk i n afiS UJü van het vrouwelijk geslacht vermeerderd sedert 31 dec 18öfj met 75ÜU als 3812 van het mannelijk en i iH vau het vrounelijk geslacht Vau de geborenen ten getale van 27 391 waren 20 133 echt en 125S onecht Geslorven 20 4Ba als m nncu 10 3S9 en 10 076 Van de gestorvenen waren 14 223 ongehuwd en 3S5fi gehuw d wcjnwnaars 125 en weduwea 1531 Huwelijken iiin gesloien 1003 als jongmans en jor ge dochters 4460 jongmans en weduwen 251 weduwnaars en jonge dochters b02 e weduwnaars eu w eduwen 457 Scheidingen van tafel eu bed 5 en echtscheidingen fl Onderde overledenen behoorde 1 man beven de hunderd jaren Het getal der lagere scholen beliep openbare 324 aU gewoon lager onderwijs 27ü meer uitgebreid lager onderwijs 54 gesubsidieerde bijzondere gewoon lager onderwijs 2 meer uitgebreiil lager onderu ijs 11 totaal 13 als gewoon la er onderwijs 74 nirer uitgebreid lager onderwijs IIS Het g etal der ondenvijzers en ünd r vijzere5sen bij alle lagere scholen beliep 44 hulponderu ij ers 19 kweekeliiigen mannen 59 huofdouderwij eresseii s2 hulpondernijzeressen 189 eu kweekelingen vrouvien 102 Dt ko ten van het openbaar lager onderwijs beliepen ƒ 558 022 14 2 Slen schrijft uit de residentie aan het Handelsblad Bij de verschillende departementen heeft men zich in den laalsten tijd druk bcziiï gehouden met het zamenslellen der caderscheidene hoofdstukken van de sta itsbegrooling voor 1 6 J Men ver ekeri dat bij eenige deparlem nten eene reorganisatie onder he t ambtenaars personeel zal plaats hebben o a bij hel uiiiiislerie van biiiiieiiLindsche zaken waar eenige arableu iren zullen uordtn gepensioneerd De begroeting van oor og zal waarschijnlijk eene aanmrrkelijke vermindering ondergaan In de eerste plaats toch verneem ik dat voor bet volgende jiar geeae kosten zullen worden uilgetrukken voor het belrekken van kampen terwijl verder verzekerd w ordt dat spoedig eei sluit zal verschijnen houdende opheffing der vc dllende tiraiileur compagnieii De liieriloor te verkrngen Ji iu i i nog ai aanzienlijk In eene vergadering van brancln eesters in de gemeenteSiadAlmeio gehouden na den jonasten brand m den nachtvan 27 op 2 jnüj is door allen e wenschelijkheid erkenden derhalve beslolen om de aandaciit van de hoofden cf be I slunrdcrs van assur inlie maatschappijen nader te vestigen op I het sluiten van verz keringeii door hunne agenten eu wel 1 hoofdzakelijk ten aanzien van inboedels daar dikwijls blijkt i dat die legen eene tianmerkelijk te hooge waarde in assurantie worden ataigenornen zonder dat daark ij de gevclgen welke dergelijke assurantiën èii voor de maatschappij èn voor parliI culieiaii kunnen hebben ernstig overwogen worden Veelal mag m zulks voorzeker toeschrijven aan tie steecis toeneraetide 1 concurrentie hier en daar misschien evenwel ook aan ongenoegzame kennis van zaken Men acht het daarom vooral 1 ook met het oog op de laatste branden hoogst wenschelijlt dat de t e5tiiuruers of hoofd agenten van tijd tot tijd en de j agenten geregeld of herhaaldelijk zich overtuigen van het geI assureerde I Dnnr de commissie van beheer en toc lgt over de droo I m ki ig o plassen in Schieiand beoosten Potlerdam wed heden aan het provinciaal gouvernement alhier aanbesteed bet maken van eenige kunst en aardewerken tot voltooijiiig en bel I onderhoud van het etablissement voor het bovenstoomgemaal Prins Alexander gelegen aan Schielands hoogen zeedijk even beoosten het kraiingsche veer in de gemeente Kralingen provincie ZuidHolland Er waren 16 billetleii ingekomen Minste inschrijver was de heer A Luijendijk te Noord Waddinxveen 1 voor ƒ 29 700 I Nietiegenstaande alle aangewende pogingen is het den i concessionarissen voor de dninv aterleitling naar s Gravenhage Delft en Leyden niet mogen gelukken het vereischie kapitaal 1 bijeen te krijtten ter uitvoering van het werk ij vernemen dat zij zich thans tot het gemeentebestuur van s Gravenhage hebben gewend tot het bekomen rener rente garantie van 4 pCt over een kapitaal van ƒ 1 400 000 Zijn wij goed ingelicht dan zoiidLi liurg en wpth der residentie zeer tegen dit plan 1 gestemd zijn eu den gemeenteraad willen oorstellen de concessie in te trekken en zoo mogelijk de duinwaterleiding voor reke I niug der gemeente te maken len schrijft uit Piersli 1 Hebben wij mime stof van blijdschap over de vroege en zwaar iiigeoogste tarwe rogge gerst en haver m t minder hebben wij ffd n tot tevredenheid over het vlasgen as Liet het zich a Lvankeiijk aanzien dat van dit gewas hier weinig of nie s zou teregt komen gelukkig is daarn door aankoop van bijna 30 bunders uil de Haarlemmermeer voorzien zoodat met hel oog op de mindering der graanprijzen en de goed te vdd staande aardappelen de arbeidende stand met Klieder bezorgdheid den naderenden winter te gerooet gaat 1 O 1 1 I 1 K Aan het bureau va i politie is in bewaring een Horologie Linnen deze gemeente gevonden de daarop regthebbende kau iich ter terugbekoming aanmelden bij den heer Commissaris vaa politie Gemciïi üe lliMi ten Dingsdag zijn te Duinkcikcn de siaatsma ü ijucit oh de inaiicfkiide verbrand Te Praag wordeu des uachts re u iilniuaire üjiiücjiiugen aangeplakt Iq lït lgie rtil uiLü ook eene inaatschajipij ter esploUütip der spoorwegen onngten zeker uitgtlokt door het ver üiiderlijk puccl s der onze Bij etn spiegelgevccht te Chatham is etn u er eeu gracht geslagen brug btvwekeu twintig ma die er do jr ielfu kwetsten zicb oiiderhiig eer gevaarlijk Keizer Napolco i heeft lOOU JVaues gegeven vour het monumint van liichard Cübdtu te Camden ïüv n io dt maaud Jiiiij ïju uit Liverpool vertrokken als landverhuizi rs 88 135 personen op ruim 3000 na ailen naar de vereenigde staten Kouiugin Olga is 2 Aiisustds te Ath i e bevalkn van een zoou De generaal Prim is te Parijs om naar Vichy te gaan Jefferson Davis is ni t zijne lamiiie te Liverpool aangekomen De kabel tn sehen Malta en Alexandrie is gerepareerd en de communicatie hersteld Te New Vork sU neii ti n gevolge van de ondragelijke hitte eer e l nienscheu Iii drie j ireu tijds zijn in ZuidHolland ten ge olgc dtr ruuderpest oragt men en afgeiaaukt 65 102 ruudcren Vergadering van den Gemeenteraad VnjJag 7 Augusfns Tegenwoordig al de leden bth ilve de heer Westcrbaan De nütukn der Duor H en V is ingevolge besluit der vorige verg denng aan 3 Kruisneer ojigedfageu de betrekking van boomsluiter eu dat nu is ingekomen een adres an genoemden Kruishier houdende dal hij gedurende n jaren de betrekkingen heelt waargt iiomen vau ge leenle ambtenaar enz die hern ceu burgLibestaan opkveiden met zijn wiukelhandel welk laatste hij heefi Uitgebreid nadat hij op wachtgeld is gesteld en nu dm raad dauk zegt voor de goede bedoeling maar liever wenscheu zou in plaats van bet wachtgeld een pensioen te outvaogen van ƒ lüü De voorzitter stelt voor het adres ter visie ie leggen cl ae bes lissiug uit te stellen tot eene volgende vergadering Hierover discussie ea voorstel van den hr Droogb ever om den tijdeiijken waarnemer Hooimeljer voor 8 maanden aan te Hen doeh wordt op voorstel van den hr irnly dit gesteld op eene maand en voorts iet voorstel van den vooizittcr aungenoraeu Zijn ingekomen de begrootiugen over 1S69 van verschillende instellingen van weldadigheid m hai üLn gesteld eener commissie waartoe benoemd worden de ha Pnuce Braggaar en Ki f een adres van C de loug om aangesteld te worden als sluisknecht not een ndres vai P Rond assistent lijkdrager verzoekende aangesteld teworden als lijLdragrr not ingekomen nog 4 adressen hetzelfde ver oek indienende not eeïie missive van W Mnlder te Utneht verzoekende bij uitb eiding der schutterij begun lij d te worden mei de leverantie der kleedn g iuk ken of bij aanbeslediiig te mogen mededingen Naar aanleiding dezer mifebi e en een vroeger raadsbe=lnit wordt door B en W VOO gesteld den schuttersraad aan ia hevelen tot de aanbe tedmg over te gaan vele leden ondersteuuen dit dmkbe id ea wordt algemeen daaitoe besloten Is ingekomen eeu prov blad houdende ministeriele aanschrijving betrefTende de keuiiug an bet vee en de wtruig van ziek vee de voorzitter stdt voor de urie j ir ciUeden vastgist 1de vtiordi i ing o n = letht3 langs ecnen toegaiiü het vee m de stad te Ltttn te uoeu vei vallen en de vroegere verordening te hrndhaven en dat de vemrts verniigt is op de markt het vee te kenrtu en wordt dit vooistel aangenomen i u wordt gelezen een voorsld vau den hr di Luijteu zie Goudsche Conrjau van jvA 2 ang ingekonuMi na de liai t verj Htlrrmg stiekkende tot wijziging der vero üei iKg voor het btt tuur over de beide gasthuizen Daar niemand tegen de dadelijke behandeling is woidt den voorsteller gelegenheid pegeven het nader loe lichten De hr Luijteu ceemt bet woord en verduidelijkt iu de eerste plaats de stiekiting van het voorstel dat algemeen verkeerd btgrepen wordt daar hij geen cutalag heeft genomen of zal nemen doordat het voorstel wcrpeii is of verwornen zal woiden maar alleen hit motief dat daartje aanleiding gaf de ware nde was en zul zijn tü giat ten tweede over tot bet betoog van de doelmatigheid van zijn voorstel De voorzitter beantwoordt den = preker en wil alle bijzaken ter zi de laten Hij meent dat de tegenwoordige wijze van handelen geene cezwaren oplevrt dat de aangevoerde voorbeelden ouder een ander reglement zijn voorgekomen en dat de tegenwoordige bepalingen te kort in werking zijn om daarin nu reeds verandering te brengen terwijl eindelijk de bepalingen hier veel minder beperkt zijU dan elders De hr Bucbner acht hï t onnoodig zijne vroeger aaangpvoerde motieven te herhalen en te ontwikkelen dat hij het voorstel volkümen goed begrepen heeft en hij dat nimmer zal goedkeuren De hr Reutinger beweert dat te Rotterdam eu te Schiedam prooter Tnimfe wordt veileeud en dat ook bier daarvan getne misbruiken te vreezen zija De voorzitter nederlegt den heer Reutinger en zeut dat Schiedam ex ptioDeel is waar ieder die er in komt betaUn moet en ten aHnzJen van Rotterdam leest hij voor art 46 eener verordening geheel m tegenspraak met den vorigeu spreker Voorts citeert hij de bepalingen van een aantal voornane steden die volstrekt niet ruimer ziju De heer Reutinger wenfhte daar de voorschriften hier toen ruim blijken te zijn het regt ook toe te staan aan de drie overige peneesbetren De heer Droc lecvcr is er legen en denkt d it bet aanleiriii g zi 1 gr m tot misbrnken eu uullLiaEing van uliere ziekenfondsen ten nadeele der stads kas De heer Prince ondersteont het voor tel om vele voorkomende onregelloatiffhedea vraagt uiet wat elders geschiedt maar wenschte bij dadelijken nood i iu tikcn bü spoedigste hulp cd ie ieu om te zorgen voor de Ds heer Kist was met tegeuv oordig hv de vroegere behandeling maar de ve keerde uitwerking vreezende zal tegen stemmen De heer Luijti u beantwoordt de sprekers en licht nog eens zijn voorstel toe De heer Droogleever is er geenszins voor misbrniten te handhaven en bij zou het betrL uren als een zelfstaudig raadslid als de heer Lnijten over dit veiseliil van mcening zich zou onttrekken aan deze vergadering De keer I iiijten zegt dat hij nu niet zal bedanken omdat het voor hem grieven j niotitf is weggevallen Nadat nog kortehjk het woord gevoerd hadden Je bh Eeutinge Drcogleever Piinee vai Straaten l eeters Luijten en de voorzitter wordt het ee te gedeelte van he vooistel iu stemming gebragt eu verworpen met 11 tetjen 6 stemmen en het tweede gedeelte mtt ü tegen 5 stemmeo Ov igaaiide tot de ueuoemiug van een sluisknecht v uidt na verschillende st mmingen met 10 tegen 4 stemmen benoemd lios en tot lijkendiager na vcrjehiUende steniüiiiigen bij loting P Rjud Hierna eindigt de veigadering Ingezonden Mijnheer de Redacteur Yi wt ik als kiezer voor den gemeenteraad misschien fi eroepen zal worden om uitspraak te doen omtrent de aanhangigekwestie in het leien gtruc en door het op nieuw ingedirncsvoorstel van den hr Lnijlen leh ik met belangsletiing Kennis genomen van het iiige oiuiea stuk in uw vorig nomu Het spijl mij echter mijnheer de Redacteur dat mii i nietveel wijzer gemaakt he ft Of de hr Luijten zij a vojrsiel wor of na het sluiten der ver r jdering doe zal voor oo biirfïers toch wei hetzelfde zijn Het kan w ezen dat eenenkel raadslid zoo egoïstisch tlenkt dat hij zich voorbijtr fr iar aclit maar daarmede heeft de burgerij niet te maker Imc is het om de zaak niet om den vorm te doen Eveneens isde redenering over verordening of instructie wit wij spijkersop la ig water zopkcii noemen En wat de font betreft in detweede kamer hcubeii ze onlangs geleuterd over een V en eenD list ilat de goudsche gemeenteraad ee eene taalkundigeles iiLU tt o er en en of Ik voor mij begreep fccd wa dr Luijteii lilde en is zijne uitdrukking niet goed dan kan doorde verandering van en in of lies hersteld worden Dit ziJQdus allen kwcstlen n zc der belang voor de burgerij En nu de hoofdi aak Xj stedei jke geiicesheeren en de regenten kunnen verlof tot loet i iiig geven Km het gasthuis nunog rii iner opengesteld worden vraagt Z Die vraag zal ikmaar niet ernstig opnemen want in de varia lees ik reeds vanWyk neesters enz Waar ik wil alleen vr igcn wie zouden betergpiciiikt zijn om over de i l of niet toel itug te ooideelen delieeren regenten die inisschieu goed op Ie haven bekend zijnof de gencesheereu die donr hun prakli k het bost over deomstaiidighcden en den topsiand der hulpbehoevpjiden kiinneaoordetlcn r Het antwoord daarop is naar mijn inzien vrij duidelijk zoodat ik door Z nog volstiekt niet overtuigd beu vanhet ongerijmde van het schijnbaar egoïstisch voots cl van dr Luijten tVant wat het laatste feit betreft aan dic veriellingontbreekt maar iets en dat is de naam van den vskucdigeDie was voor de burgerij wel zoo veel waard ge eer t aisde drie iiitroepteekens Ji i ec i tijd van ope ibaarheid endaarom behoeft men geen goede za te kecren uit vreej voormisbruiken Z moet den moed hebben den naam vja dienarts te openbaren opdat de andere geneesheercn on feitniet aangezien worden Met de meeste achtinis P Marktberigten 1 Gouda 6 Augustus Tarwe en rogge lager gcrs haver en boekweit onveranderd T nve Poolsehe per 2400 kilo 410 Koode Kleefsche f 90 Zeeuwsche per mnd ƒ 11 a ƒ 13 25 Rogge a S 7ö Gerst ƒ 6 ü 7 60 Kaver ƒ 4 a ƒ 5 70 Boekweit Frauscbe per 2100kilo ƒ 180 200 Noordbr ƒ 220 i ƒ 240 Op de veemarkt was bij gewonen aanvoer de handel traag even als in schaper en lammeren daarentegen waren variïensen biggen voor den uitvoer raar Londen vlug te verkoopen Kaas Aangevoerd GO prujeii prijs ii X 2S 50 I ioeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 W iboter ƒ 1 a ƒ 1 20 Burger yi e Strmd G o r 1 A Gfborfs 3 Angastos Johann onders T Karrcraan en P H Taat 5 l heresia Maria Ida ouders P M t=ield en M C van den Toorn I 6 ïli alieth oudeis N an Miet en M J van den Berg 1 rii ih 4 Aiifïuitus H I titl tv L 5 A u5tiis N van der Woudeo en A van Vliet il van Wajs tn H de tos P den H Tto en 1 M T Knlster A Tan UjHi aaideo en van j P lüvu co J H ttae en J Üezeiuer en H Meijer J an Zutpfaes PU A de Brnin 6 M W JiEger ca C E C A E B jemsa