Goudsche Courant, donderdag 13 augustus 1868

l iT i niiug van riiiie berekend tegen Vlo t honderd per v rt van lu L te vroeg bctaalil bccJrag liet departement ti ht vooreerst zich te bepalen lot eene proefnemmg geduler iie een jaar v aaruil kan büjkeu of de hnlphank wordt op prijs gesteld SeJ crt hare opening den 13 junij d j laat het til aanzien dat de inrigting ook in Gouda nutiig zal werken Er schijnt dezer dagen sprake van te iiju om do kweekschool voor militaire geneeskundigen v u Utrecht uaar Ams erdam te verplaatsen de opleiding vah ph rinace jten voor tnii r ure apothekers hier te lande en in de koloniën zou ev£aviel daar ter stede blijven geschieden In het Weekblad voor het uooger onderwijs leest men Xaar i j van wel ouderrigte zijde vernemen wordt aan het nuni t e van biimealandsche zaken ijverig gewerkt aan een i cii out iirp van et op het buoger onderwijs Men ver ekert ous dat in bet oniv erp Fock de verouderde ficalteits indeeling zal vervallen en dal de godsdienst wetenschap met andere wetenschappen zal worden gelijk gesteld Xaar aanleiding van het verhandelde in de jongste bijeenkomst der inspec enrs van liet lager onderwijs heefi de ministervan binnenl aken bij nü sive van C l July 11 door tusschenkomst Van ged siaun verzocht a m de gemeentebesturen eene aai beieling te rig en om 1 daar waar het bedrag der aande 11 ofdonderwij eis toegekende toelagen een belciael is om e=chikle kneekeiii gen te vinden aan den raad voor te stellendat bedr g ie verhougen 2 bij gemis van geschikt mannelijkpero eel li het Vo k b ad van Augustus ISUS leest men o a i c lans te voren aangekondigde goedkoope treinen hebeen den i9 Juli eemge duizende personen in het overheerlijk schoone boseh Ie MidJaehten veieenigd Het ieeat heeft als een stil landelijk o ks eesl niinrffiend voldaan Uel guf den aanblik van reue vreeilzame eendrachtige en godsdienstige voiksmei igte vereenigd bij betamelijk genot van het natnur choon Men zag er personen van allerlei geloof vereenigd loden en lluum chen orthodoxe en moder ie protestanten men imnvaarde niet de minste wanorde In bet bosch zag men overat kleine partijtjes op den grond de proviand nuttigen die men in trommel had medegebragt en nu er dan klonk bc godsdienstig gezang en de muziek statig omhoog onder de boseheeaelven terwijl men rondom een landelijken preekï uel enkelen aandachtig zag liooren naar een godsdienstige iccspraak die echter voor tie groote menigte onverstaanbaar b eet Voegt men hierbij de welwillende ontvangst van de Vrouw van Miildaebten de Gravin Bentinok Waldeck dan zal zeker bij menigeen de ensch zijn opgerezen dat zulk een feest nog dikwiils aan vete duizenden een overheerlijk genot van een zomcrschen dag m de vrije natuur zal mogen schenken Als godsdienstig zei dmgieest van de afgescheidene wendingen in Nederland was liei zoogenaamde zendingfeest eene liaauwe en onbeduidende iiaiideiing Hierop volgt eene nailere ontnikkeling dezer laatste steiiing besloten door eene aanbeveling van het oude aigemeene nederlandsehe zendeliuggenootschap Htt burejiHloaiide ftUmhnt wij gaarne uj leleefd verzoel 0 trhjefii iriutft if j Oils utt ile zaak niet verder inlctUn Het loi cvi lul ketUr ij ije tiid lat icij die menschen bedevaart i tiigers ti f idt ii til reffveerdi n dat het dien dag geregend heeft Jwt Je j vd l t i ritiio n óroog lle en doet ons genoegen en wij hntiden co Jat de qualljieaiie rolkoiaen jiiiit is ais loij letten op het viigedt ifUe dovl der zamenkonist J ij gevoelen iceiriig lubt in i evo g te geven aan de invitatie ter dijwoning in een volgend jaar ll ij gingen lierer ntde naar Kevelaar dan met de vrienden an schtnicn en verdeeitn liet ligt geheel hidtem onzen Keg Je grest die zich daarin openbaart ix Je onze niet Cohen Stuart e f f ill et iren chen ic j n et aU leid t ï Jen Men nut 1 1 ie a llaoe n el zekerheid te eten dat het der rs e ng gei kt een deliniiicven min van buitenl zaken Ie vind i uiens t noendijg binnen kort zou worden publiek gemaakt Men meidi uit de residentie aan de Arnh our N ar aanleiding van he berigt in sommige dagbladen voork nnei de omtrent eei e op handen zijnde reorganisatie van het persDi tel bij het dejiarteinent van binneni zaken kan men me le leelen dal ook bij het departement van koloniën eene niet ci bei iimr jke vermjiiderin van het personeel zal plaats grijpen Len elftal ambtenaren ihet departement telt er een vijfugtai i iri t bej lardcn zullen u pensioen gesteld worden terwijl geme andere in de p lais zullen trelen en er ook van geene verbouwing van traciementeu voor d andere ambtenaren sprake ital i n Bij kon besluit van 29 julij zijn opgeheven de beidedepartementen voor eeredienst en hersteld de bijzondere afdee lingen welke met 1 september zullen behooren die voor hervormde en andere behalre r k eerediensten bij hei departement van financiën en die voor r k eeredienst bij hetdepartement van justitie Tan gewoonlijk goed onderrigte zijde wil men weten datde zesde afdeeling van het ministerie van binnen zaken nii verheid eu telegrafie spoedig zal worden gespütai Het tehgraafwezen zou dan onder beheer komen van een directeurTe ueraal tot welke betrekking zou worden aangcwe eu de heerW C A Staring referendaris der thans verecnigue afdeelingeudie voor de afdeeling nijverheid zou worden vervangen doorden commies J H A Kuijper die reeds is enoemu als referendaris Bij kon besluit heeft Z M met ingang van l oct a s behoudens aanspraak op pensioen of wachtgeld op hetdaartoe door hem gedaau verzoek eervol ontslag verleend aaaW G de Bas als hoofdcommies bij het dep van tiunenl zaken eervol ontslag verleend aan W Cool als hoofdcommies aan J C van Thiel A Schieke P van Sluijs de Quack enJ ilanesse als commies en aaii A Gooijaars P J Schiedges eu J W K Koger als adjunct commies allen bij het dep van binnenl zaken en bij het dep van binnenl ziken bevorderd tot referendaris J H A Kuyper thans commies totcommies J H van Cranenburgh thans adj commies tct ad junctcommiezen H Wolii C J van der Hoorn en J CVermeer thans Iste klerken lot bode 1 Stavast thans vastenknecht benoemd tot adj commies bij bet dep van binnenl aken K G F H Smit Kleine Men schrijft ons uit den Iblasserwaard rid 11 aug Behalve dat de aanhoudende droogte aan den veehouder groote schade berokkent üaar vele boeren niet meer dan één derde zuivel per dag maken vau hetgeen in den regel verkrei eu wordt zoo komt nu ook de ziekte onder de varkeus in sommige gemeenten op schrikbarende wij e te heerschea Er scbijii weinig tegen die ziekte te doen te zijn daar men soms ilr varkens des avonds cogenschijulijk volkomen gezond des morgens dood liggen vindt Zóó vond een boer voor eenigs dagen zijne drie reed vrij zware varkens des morgens allen blijkbaar reeds voor eenige uren gestorven De Goessehe Courant zegt in een vertoog over de Indische kwestie o a Het komt ons voor dal er meer schijn van misleidin best iat wanneer men ons zelfs met brieven van Javanen wil opdringen dat het cultunrstelsel een zegen is voor den Javaan t Is mogelijk dat er op Java zijn die zoo denken maar het laat zich bezwaarlijk aannemen dat eene bevolking die krachtens het regt van den sterksten aan eene vreemde natie onderworpen en cijnsbaar is die in handenarbeid wordt voortgezweept om de schaikisi barer overheerschers te vullen iv tot lagen prijs de vruchten van dien arbeid moet afstaan on daarvoor het voorregt ni te ruilen dat zij steeds meer opbrengen moet van zulk eene bevolking zeggen wij laat het zich niet denken flat zij algemeen oordeelen zou de slooping van het stelsel zou eene ramp voor ons wezen Zoo dikwijls hier te lande zich eene stem verheft die Indif in het geuot van vrijen arbeid stellen wil wordl daarover eet heftig vonnis geveld en wel van dezen inhoud de liberalt i zoeken voor zich de voordeden die de schatkist genoot zij willen in hunne particuliere beurs overbrengen wat eigendon is van het geheele volk Men lelte daarbij op twee vrij tastbare onjuistheden Vooreerst is het eene dwaling om van algemeen eigendom te spreken Eigenlijk moest men zich schamen om het woord te gebruiken Of zal men zich beroemen opeen eigendom dat op zulke wijze veritregen en behouden werd Maar daarover weiden wij niet meer uil Voor velen is hel onnoodig voor anderen onvruchtbaar Liever vragen wij o bet niet eene kolossale dwaasheid is om het volk wijs temaken dat ieder die voor vrijen arbeid op Java strijdt daarmede eigen voordeel bedoelen zou Dat men zoo iets onderstelt van inwoners van Java li geacht worden daar in de gelegenheid te zijn om zich te bevoordeelen wij vinden het onedel maar de gedachte laat zichplaatsen doch datzelfde te zoeken bij hen die hier te m de zaken van Indie bespreken die velen althans geene de minste betrekking in Indie hebben dat is het werk van blindepartijmannen die altijd kwaad denken omdat wij behoeven het niet te zeggen Dat noemen wij misleiding van de grofste soort waniiS men anderen op ilie n ijze verdacht maakt en daarop zijne theoneB bouwt Toch heeft het schier dagelijks plaats en daarom onderwerpen wij aan ieder denkend meusch de vraagt oft denkbaar is dat al de bestr jders van het cultunrstelsel dat wenscben afgeschaft te zien om tlaardocr geldelijke voordeelen Ie behalen Meent men uet ons dat daarvan geene sprake kan zijn men weet dan hoe Ie oordeelen over dat herhaald geschreeuw dat slechts zij die zich zeiven bedoelen de vrijheid voor Java willen Men schrijft uit Zwolle dd 7 Aug De tropische hitte en vreeselijke droogte waariu wij sedert zoo vele weken verkeeren is sedert gistereneenigzins getemperd door nkele kleine regenbnijen maar gedurig schiet de wind weder it veegt e grijze wolken van deIncht en geeft ons op nieuw den helderen blaauwen hemel tezien Gelukkig hebben wij onder deze gemeente nog niet overgebrek aan drinkwater te klagen De tuinbouw alhier zeerbelangrijk slaat geheel stil de gronden die voor de najaarseu n interproducten al bezaaid en bepoot moesten zijn blijvenbraak ligaen Maar laat ous onder het klagen het prijzen tochniet vergeten Wat de natuur ons van de eene zijde onthoudt schenkt zij ous v 2 andere zijde weder met kwistige hand Van die vele rijk en noemen wij slechts de rogge die bijna bij meuschenjienengen niet zoo vov rtrefielijk en zwaar in gewigt als nu is ingezameld Bazel in het kanton Waadland in de gemeente Chessel is eene groote uitgestrektheid land dat over eene diepte van versche dene voeten brandt De bodem is daar lurfachtig enis door de langdurige hitte geheel uitgedroogd plotseling zonder bekende oorzaak op verschillende punten in brand geraakt De ontwikkelde hitte maakte het onmogelijk de pisats te naderen Men heeft groote nitgravingen gemaakt om den brand te stuiten Doch daar de l iag der brandbare stof diep is blijftbet vuur voortwoeden binnen de afgesloten ruimte Feu zwaaronweder van maandag np dingsdag nacht verleden week gevallen heeft wel veel geliolpe i maar den brand niet gebluscht Daartoe schrijft men zou het viei eu twintig uren achtereenmoeten regenen Gemengde Berigten Üe werUooncQ voor het binnenhalen an den nop t zijn in Engeland aeer verhoogd In Cochinchina is ten fransche post te Ragchia overvallen door 1000 Anti imiten van de 25 man i slechts één onUoüien Te Jemappes beeft tcue gazontploffing plaats gehad in eene külenmijn waar 39Ü personen werkzaar i g t ni er zijn 47 lijken opgebsaldj van 4 gekwetsten zijn 2 overleden De overip t ontkuauen ongtdctrd Mazzini heeft weder een uitvoerijjen brief gCschreveii aan de Italianen De caadiotische opstaudelingcn vragen hulp van de koningin van Engeland De gczondheidstoesland van den belgi=chen kroonprins geeft aanleiding tot ernstige bezorgdheid Het benefiet van de markiezin de Caux Patti heeft ruim 14 duizend gulden opyebragt De armstroug kanoiinen ztjn te iJerlijn veel beter bevonden dan de Krupp kanonuen Te Konstaoiinopel IS door de regering een otficieel blad opgerigt in den smaak aa deu franschen Moniteur Men begint ia Itaiie te enken aan de verbetering vrn het onderwijs n de stad Vollenhoven zijn 80 huizen afgebrand Te Soerabaya ia de cholera eenigzins toegenomen De veeziekte hondt aan op de westkust vau Sumatra Rochefortj de edac teur van de Lanterne heeft het raadzaam geacht te wijken uaar Brussel Salnave heeft zich zeiven keizer gemaakt van Ilayti de Cocos geslagen CB de gevar encn gt fusiUccrd Prins Karagtorg ich is te Pe th gevangen genomen en zijne goederen te Belirrado in bet lag genomen In een kiesdistrict der lijnprovincie is een socialistiseh sigarenmaker toï lid van dea rijksdag geko en tegen den oudersecretans van staat Muller Ingezonden De afstemming van het voorstel der heeren A Luijten c F tot wijziging van het reglement op de gasthuizen is door veUn met verbazing vernomen Vrij algemeen was men van oordeel dat onze gemeenteraad ihans zou hebben toegegeven aan den duidelijk verklaarden wensch der ingezetenen toen zij den heer Luijten met aanzienlijke meerderheid weder inkozen niettegenstaande een candidaat tegenover hem stond die door de omstandigheden als van zelve tot raad iid scheen aangewezen Nu echter het voorstel is behandeld en verworpen voegt het ons hierin te berusten en te wachten tot de tijd der periodieke aftreding van een gedeelte der raadsleden zal zijn aangebroken Wenschelijker ware het echter dal onze gemeenteraad allengs werd overtuigd van het allezius noodzakelijke der Toorgesteltie wijziging en daardoor kon goedvinden op het genomen besluit terug te komen Wij achten zoo iets zelfs zeer waarschijnlijk Volgens hel in deze courant gegeven verslag is de voorgestelde wijziging bestreden omdat het bedoelde reglement nog zoo jeugdig was het is dus zeer ligt mogelijt dat na verloop dezer eerste jeugd men anders over de zaak gaat denken Door een ander lid is beweerd dat zich nog geen geval had voorgedaan waaruit de noodzakelijkheid was gebleken om de opneming in h t gasthuis zonder de ingevoerde formaliteiten te doen plaats hebben Dat lid heeft zeker niet gezien hoc op zaturdag dezer pen paard gespannen voor een boerenwagen nabij hei spoorwegstation op den hol ging eu den voerman door het verlies van een wiel afwierp De man was bier onbeke nl werd als dood opgenomen en op de hofstede Straatzigt gebragt waar hij getoeg mensohen rondom zich had ofschoon de meesten niet wisten wat te doen ik wist liet ook niet omdat de ware inrigting der gasthuizen en de daarop bestaande verordeningen of reglementen of instructien helaas een gesloten boek voor ons Gouwenaren is Wat echter gepasseerdeu zondagavond in de Vinkebu art alhier gebeurd is zal om het droevig einde reeds meerdere bekendheid bezitten Daar w rd een man zoodanig door pijn in den buik aangetast dat bij bij den persoon waar hij eene boodschap deed in elkander zakte Toeu moest eerst geloopen worden naar de bevoegde authoriteit om een briefje van opneming in het gasthuis doch toen dit was afgegeven en de wieg kwam om den man af te halen was deze 5eds een lijk Wij hopen dat deze sterk sprekende feiten onzen gemeenteraad aanleiding zullen mogen geven om op het genomen besluit terug te komen en daarmede niet te lang te wachten met het oog op de mogelijkheid dat dergelijke gevallen zich herhalen Üor 11 Aug 1S6S X Y Z K A N T O N G E R E G T ïe GOUDA Bij vonnissen van 15 Julij 1868 zijn 1 J r 2 P B ieder wegens het zwemmen te Gouda op eene andere openbare plaats dan waar dit door borg en weth is toegestaan veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag snbsid gevangenisstraf 3 I H wegens gelijke overtreding twee maal begaan veroordeeld tot 2 geldboeten elk van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstraf voor elke geldboete 10 M de G wegens l het niet voorzien van muilband v vii een hond die in de gemeente Broek een voertuig trok 21 hei a s voerman of geleider van een met een hond bespannen voertuig niet bestendig blijven cp of bij dat voertuig in siaat om hel te voeren en Ie geleiden en 3 het belemmeren van den vrijen doorlogt over een rijbaan van een weg in de provincie ZuidHolland veroordeeld tot 3 zeldboeten eene Tan f 1 eei e van ƒ 1 50 en eene van ƒ 3 of 1 dag subside gevangenisstraf voor elke boete 5 M V G wed G E wegens het zonder vrijstelling van den burgemeester aanwezig hebben van bezoekers in hare tapperij te Gouda in de maand juidj na middernaciit en van s morgens 5 ure zonder die bezoekers vóór middernaoht tfr hebben aangezegd om te vertrekken of althans van hunne weigering om daaraan Ie voldoen d adelijk kennis aan het burean van politie te hebben gegeven en zulks bij herhaling veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 20 of 3 dagen subsidiaire gevangenisstraf = 0 N V d V L V G L de B en S P v L wegens het in vereeniging maken van nachtelijke bewegingen tot verstoring van de rust der inwoners ieder veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 5 50 of ieder 1 dag subsid gevang ii 3traf 7 R den H wegens het zonder noodzaak berijden van een met klinker bestraal voetpad te Gouda met een handwagen niet beladen met glas of aardewerk veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of 1 dag subsid gevangenisstr f C L wegens het opbokken van een varken te Gouda zonder schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 10 of 1 dag subsidiaire gevangenisstraf ö G K huisvrouw van M L wegens het schrobben van de straat te Gouda zonder vergunning van burgemeester en wethouders op eene plaats waar geen markt gehouden wordt veroordeeld tot eene geldboete van ƒ 1 of één dag subsidiaire gevaugenisstraf Bovendien allen in de kosten van den processe df noods invorderbaar bij lijfsdwang Burgerlijke Stand GOUDA GebokeN 8 Augustus Christina ouders H J Begeer en J de Vries 9 Fe jmigje oaders E Schaap en N Korten Daniel onder S Braikman en C J Heijster Agues Alida oodcrs T C van Xanten ea W C Baars 10 G ertruida ouders J van Dintiig en N de Vries Alida onders L Broere en W Mulder Martha ouders G Schaap ett A van Tol OvcELtnEK 7 Anpastns G J Engelse 61 j J € Hoogervoral Sö j 8 B F Imliolz 3 j 6 m E Herman de Grc3t 10 d 9 J van Maarten Kapoen 72 j