Goudsche Courant, zondag 16 augustus 1868

De ondergeteekenden betu gen bij deze ook n mens hunne Kinderen Behuwd huwden Kleinkinderen hunnen hartelijken da ik voor de vele bewgzen van deelneming hun bij gelegenheid van de fee telgke herinnering aan hun SOjarig huwelijk beween J ZWANENBURGGouDv M ZWANEN BURG 15 Aug 18bs DE Korte 267 Staats Lotcrij I E TREKKING der EERSTE KLASSE begint op MAANDAG 17 AUGUSTUS 1868 IT ijd bcir sev or JeT nnir bet 0 rü t i t op ae toekomst 13 e bJijft omber de pr s der levensTiiüJelpi rijat van dag ot drtg l e regering uen= cht het terrein Ie cffeneu voor de wt eraanknoopuiiï der betrekkingen tiisachen de republiek en Engeland ongelukkig is dit bezwairlijk geuorden door de cnpenighedeo uelke te Alazdthn tus cheii h raexicaanscbe jverhelen en een ensehch oorlogschip ja uiu in Maand ig nami Idag heeft in hu quir ler 1 iim eene op hadling plaats gehid Bg gelegenheid dtr prij uitdeeling m de l eningen der g nui ia heci de jonge L iva gnac dieeen prijs had bekomen dien met uit de handen van den keizerlijken prins willen ontvansen De e weigering werd doorde over e leerlingen leven ii2 toegejuicht Men deed noa eene posu I urn hem nair de tribune te brengen doch hij boodwelerstind en toen begreep mei de znk niet verder te moetendrijven Buien het gebuu werl de beue ing door studenten oor ge e M n verzeker tiat te poiitie een twintigtal stadeiitea heef in hechleni i enomen en ook reue bierbrouwerijheeft grviüien uair n en dei kroonprins toen i ij vooroij reed heeft uitgejou d 14 Vns Ten dr e uur h nen rai Idag is de keizer tep rd nn ut Tui ei tn cejei met d ü keizerlijken prin enh cl hij het gelid der troepen die in den J irdm de 1 uilene ei e tï e dr Clump EK te ir g gereuen onder Ie 1 fjn c i I gtn tener oi teibire menigte lien minuien te vjren u 13 de kei enn n h iir rijtui de truepen 1 mgs gere len j De revue genudigd er heeft geen enkel incident p iT tsgf ai Pe keizer en oe keizerin uerlen zeer toegeji c t Lord ipier is heden ochtend aangekomen eu heeft dertvue bijijeuoond Hj zil morgen naar he k imp van Cb djua rtre M n Berlijn 12 ii N m n oi h er verneemt 7Ulleu de con i ffpuiiej Iü lI en te mi i ter van oorlog vau Bei eren W i tembeig en Fidei b rtrieiii e het a innemen m een = ie el an De Prov Corr pr st den heer von Bcuat we eiis zijnereie bij de s uumg in het schut ersfeest te eenen HetbidJ Ja voorai met die rede ingenomen omd t von Beuat diirin de cr ei nii g hf eft uitge proken dit Oo en rijk geenduiche staa me r i en ook geen beioep meer k n doenge dp om een ic ie i en invloed uit te tefeiien op het lotvin Diiit h ld Pru en egt het bad z il ook de binnen landsche ontwikkeling vin Oostenrijk met sloren maar hetzal giirre roet dip mogendheid op een v iienu ch ippei jkei oet st lan wa ineer O eiirjks politieh daarbij e rouw blijftaan ce 2 teide grond jp i t en vin vrede eu verzoening Lit Tiisit word e 1 e d dat in den omtrek m russi ch Georgeubur bj het oorp Deme een zeer uitgestrektveer Je pn es W t s u chikofF toebehoorende m bnnd gerMKt I e v k e door den brand aangetast woi t op 2 Frankfort l Vug in ommige kringen twijfelt men er aan of de n euwe Bi n cheepvaart acte poedig tot stand zil komen bet eu p ontwerp door Pruisen ingediend betreffende L e n eiiue in erLdt onaie Kijnscheepvaartswet tot lu zee vii ee te eiiSi in I voord van nederlandsche zijde Weenen i g De offic eu e Debalte zegt Onze betreken g met Froi ei ch jnt met v in de beste te zyn Sedert wij de vermaarde prul isci e nota va l Db kennen weten wij hoe ver Pruifccua kwaauwiliigheid jegen oi s kan gaan edert den Prager vrede ivorJen wj door Pn i en al i d bejegend met eene koelheid dl elke toenadering af nijdt Onze verstandhouding met Prankn k baart te Berlin cnttnucht Dewijl Pruisen echter de voora eur geeft aan R i i md onzen ouden vijand behooren wij roe Fr m rijis op goe ien voet te d ijven Met Frankrijk vereeuigd houden w ij Frui ens hoogmoed en Jiuslanüs heeich zucht n toom Pestb 1 Lg In de zUtiug vm het hoogerhuis i ue wet op de weerburheid met tisemeene siemraea aangenomen De zitting van het lagchuis is verdaagd Iol Ifa sept ötnnenlanö GOl D V 15 Augostlis Z M heeft pensioen verleend van 200 ain J er luis gewezen hulpondern er al iier Bij koninkii fc be l z ee e commis i e uit de ta I ten vau Ltreilii en uid Holland nn hging verleend tot lel gemeenschappeli k onder oe eu van de voordrajt tot wijsiguio van bet reglement voor het b iter clnp van den hoogen boezem achter Haa reent alsoiede om Inre erkzaamheden na df sluiting der tegenwoordige verg idering der staten voort te ietten De min van fin heeft bij r 5oiutie van 4 aug 11 bepailJ d 1 het vacante deurnaarders district Gouda van af l aug 18bb zal besta iii ui ue ontvangkantoren van s rijksbelastingen te Goud Mooidrecht en Zevenhuizen bevallende degemeenten Gouda Eroek Moordrecht iieuvrerkerk a d IJsselGouderak Haastrecht Zeiei huizen oord W idc i ween Zuid Waddinxveen Bleisivijk en uoercapelle Bij de tweede kimer der staien enera il zijn ingekomen 1 drie wetsunt Mi ic I tot bekrichligmg v m den ondernaudschen verkoop v m = ioo en grout en sloo en lang st latsspoornegen al a m üe gf neeute Dieren aan J D C biron vanHteckerei van N i en ler li m de gemeeute Laren en I oclieinaan C J V O non v lu N geil vin imp en c m de gemeenteLaren iin vrouwe E 1 5 L Op te i N lOrt douiiinrf mr H Ij I C ndjer vin L ippard 2 een ontwerp iu wet tot erhooging der begioo ing vai het fonds vooi pruilende uit dekoopprij eu V m liomcinen over 1S 7 en i een onivierp vannet tol wijziging van hoofdstuk II fHjo e collegien enz J der sait begioo u g vuor 1 mj Het i dei regering Men schrijft aan het Hdl l uit Ltrecht dd 12 iigEeeils meeimuen was er pi Ae v iii en rirg van orïïciei V 1 gezondheid d r S kl isse te doen vervallen zoom liij de minne n bij het leger ten einde den militairen genecheer te i oouige achting en mv oed te verzekeren Men verneemt tlian mei vrij veel zekerheid dat hierloe hij oe inaiine neldra zil norden overgegaan en dat ce offi eieren v ui gezouuheid in het vervolg te benoemen alsdan terstond den r mg van 21 klae e zullen verkrijgen Ding uag jl 1 te Bil de voort e mg der ver i ieiii r cnsnig is een voor htel strekkende tot een eommi sori nl onderzoek naarde vriag of eu door welke middelen de ma itschappij zal kunnen nerkziam zijn tot bevor lering van den algemeei en vrede venvorpen De kerkeiaid dei nederduitsch hervormde geniienle te 3Hi e heelt besioien herzumi g te vrigen van de uitspra ik der svnodus contricia nai bereft hair eer te geleelu bij de volle svnode Dit eers e geiiee c geldt de veiiiKtigu g van net vonnis van het prov kerkbe iuur van Zuid Holland vin H mei jl n larbij is uitspruk gedaan dat de prelikant i J C Ziilberg behoort oiuslagen te worcen Bj deze aanvrage om herziening heeft de kerkeraad het berigt evoeg l dat hij tegenover het door de = iiodus contracta ui ge proken oordee volli irdt bij zijne bewering dit het weder oplieden vai dl Zaa berg eene zedelijke o i mogelijk held is eu de gemeen e a in be potiing en verguizing zou bloot stellen N jg heeft de keikera ld bij de kei nisgeving clu hij herziemiig verlangt mede gedeeld dat hij zoo de volle vnoie de uit p aak van de sj noi us contricta mogt handhrven h indelen zal zoo ils hij meent ve uuidigd Ie zijn aan zijn heilige roeping om alle veriutwoordelijkheid voor en alle medewerking aan het weder optieden van dr Zaïlberg van zich al werpen en te ontgain Gcmcnaüc Bcrij ten Bn Cararcas in eiie ueli i ci n gevttht gtle cid waaibij 2oOO dooJea n gewondeo vielen buigers aD deuzeltden staat Ic Lissabon is tea groot gedeelte aa het tolhuis ti et vul bsaiideuija tn ls dtoen Het gesprek tussthen Li geoie en it toin is eere poëtische fictie de dames hebbec elkander met L i n Men verkoopt te Panis zakdoekenmet geborduörde lantaims n de hoeken Dt 1 gcl=clien lebben cLiiigechmcsche koopvaardijjo ken ui deii grond gebt uid meeut ndc dat het eeroovtrs wireti Insiczoiuleii Mijnhtë de Jtedacietir In antnoord op het ingezonden stuk voorkomende in uwe Courint van 13 dezer heb ik de eer me Ie Ie oeelen dat n it de afstemming van hel voorstel des heeien Luijten c s betreft die oor velen met veibizing zou zijn vernomen dit zeer onwaarschijnlijk voorkomt n int ieder die een weinig gezond verstand bezit mogt dit reeds van te voren vermoeden Waarom zouden de meeste raadsleden na 24 december ïnjertentien j Ondertrouwd Jg J BRAXD TAN STEA VTEN p van Gouda SiK C AN DEK LEEUW m Dordrecht Ib Aug 186S Kennisgemng aan Familie Frten 3 den en Bekenden 56 1 V 1 ZR snijzc V nilinl ijn vooral als zij het tuk in u e Courant van I junij jongsti m overweging hebben genomen en nog ie mei i d i ir na de herbenoeming van dea heer Luijlen conditien door hem gesteld waren dit is dan nu ook w el ben ezen daar ZEd met de twee heeren die zijn voorstel ondcr teundeu op 3 stemmen bleef Vergis ik inij met dan w is het door den heer L zelf goed begrepen eu 1 hg daardoor tot mijn groot genoegen vooi een gedeelte van ijn vroeger besluit afgeweken De hierop volgende zinsnede Vrij algemeen was men van ooideel enz is door bet bovengenoemde reeds ïk hoop dus d 11 de opgegeven feiten bg nader in ien geene aaiileiling zullen geiei om op het liat teigk genomen besluit lerii Ie kome i Getut li Vug l i8 B C MarKtbsrigten Gouda 13 ng Bij neinig h ulel werden de meeste a tik en weder iet l ger ifgegei ii ui gezoude J haver rogge en buikneit die vorige prnzen opbragte i Tinie Poolscli per 2iOU kilo 410 Roode Kleefsche usO Zeeunsche per mud ƒ lO 25 ij 13 50 Rogge ƒ 7 40 a l Gei t a O a 7 75 Hivpr 4 a ƒ 5 80 Boekneit Frausche per 2 10 ki o ƒ 1 bO i ƒ 200 Noordbr 22 a ƒ 245 De aanvoer ter veemarkt nas gering de handel InsleloosVette schapen waren veel a ingevoerd eu werden ving verkocht zoo vns het ook mei de a ingevoerde varkens en b ggen Klas Aangevoerd 39 pirtjen prgs ƒ 20 a ƒ 25 Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 eiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 30 Aanstaande noei sJag 11 ezer zal de gewone grootekaasmaiKt alhier gebonden worden Burgerlijke Staud GEBOlirN 10 Auguslns Adriana oude L erl jef en van Leeuwen 11 Johaiiucs ouders C van der OvFEL£DL 11 Augustus G Lafeber 76 2 J Nieuwenhnij zen 4 m E buitenhuis 3 y GtHLwn 12 Augustus J van Klaveren en M J van dei Steen T Bons en A M Wagenaar PP Kwant en E me kens RUES HOOGERE BURGERSCHCOL De laatste insclmjving voor den cursiis 186S 1819 zal plaats hebben Donderdag 3 September e k des namiddags van 2 4 uren in het schoolgebouw aan den Tie leweg Het voorafgaand examen der nieuwe leerlingen ncrdt 4 en 5 Sep s morgens te 10 uren ter elfder plaat gebonden De ondergeteekende verklaart zich intnsschcn bereid tot het geven van verdere inlichtingen De Directeur Go DA D JULIUS 17 Juh l jb