Goudsche Courant, zondag 16 augustus 1868

1 68 Donderdag 20 Augustus X 667 Latijüsche School De promotie der leerlingen van de Lalijnsche School zal plaats hebben in een Ier lokalen van a Eijks Hoogere Burgerschool op Woensdag den 19 Augustus aanstaande des middagsten 12 ure zullende b j deze gelegenheid de Heer A T EOOSEBOOM bij zijn vertrek naar de Hooge chool eene oratie houden Allen die belang stellen in weienschap en fraaije letteren worden uitgenoodigd deze plegtigheii bij te wonen Gouda V D TERPSTRA U Ai g ISR Bt cfor OPENBARE VRIJWILUGE VERK00PIN6 AUGUSTUS 1868 en bij verhoo SEPTEMBER 1S68 beide dagen GËREIT VAN DAM Herbergier te GOÜDSCHECOURAJfT Uitgave van A BRINKMAN Zant e Tiendeweg B u 60 De bekende en onbekende schuldeischersvan e onder het voorregt van boedelbeschrijving aanvaarde Nalatenschap vauMejufvrouw JOH VNNA v v DEK BREE Weduwe SIMON SPEUYT dd 7 Juny 1868 te Gouda overleden worden ingevolge Art 1082 B W opgeroepen omtegenwoordig te zijn op V K IJ D G 4 SEPTEMBEE 1868 des voormiddag ten 10 ure teu kantore van Notaris M KIST te Gouda bij het alleggen der Eekening en Verantwoording van bet beheer in gemelde nalatenschap gevoerd zullende vervolgens indien geen verzetplaats heeft tot de uitbetaling der schuldvorderingen worden overgegaan voor zoover het bedrag der nalatenschap toereikende zal zijn M KIST GouJa 13 Aug 1868 NotarU Uit de hand te koop EENE BOUWMANSWONING met m 15 bunders WEI HOOIen BOUWLAND gelegen in de nabijheid van Gouda Een gedeelte der Kooppenningen kan tegen 4l o sjaars ah eerste hypotheek daarop gevestigd blijven Nadere informatien ten kantore van den Notaris G J SFKUIJT te Ouderkerk aan den IJssel Beieven Fa NCO BoeVarjkkerij van A BEINKi A bij veiling en afslag op WOENSDAG den 2C ging en combinatie op WOENSDAG den 2 des voormiddags ten 10 ure ten huize van StoUf jk van Een zeer logeabel net gebouwd goed onderhouden en aangenaam gelegen HEERENHÜIS met grooten TUIN voorzien K C Jonker FJ B RIEK 4XTEX te GOUDA heblifh de eer HH Bloemisten te berigtpn lat ij lil een hunner Fabrieken zich speciaal toelegsen lot het vervaardigen van alle soorten van Bloempotten Stekpotten Zaadbakken enz in alle vormen en ui elke grootte ook zijn bij hen te bekomen TrekglazeU in verschillende soorten Prnscour inien worden op franco aanvraag toescionden Het ai Oostenrijk Amerika en Engeland gepatrnteer le Aimtherin Mondwater v n Dr T O P O P P Practisch Tandmeester te WEEN EN UOGNEll STRA T 2 Dit voonretfe ij e pra paraat heeft zich sinds de 15 jaren van zijn beitaan een roemvoilen naam veruorven zelfs buiten Enropa Het is gebleken bij onder heilzaam te zijn tegen tandpijn van elke soort tegen alle ziekten van de mondhol e lo=se tanden ligt bloedend ziek tandvleesch en scorbut Het lost de slijm op van exquise VTUChtbOOmen en EBP bevattende het huls inime nit marmeren VESTIBULE en GANG 3 BENEDENKAMERS allen behangen geplafoneerd en van Stookplaatsen voorzien ruime TUINZA L met wit marmeren vloer en gestuukte wanden 3 BOVSXKAMEES ruime KEUKEN il ANGELKAMER DEOOGZOLDER enz voorts 3 HUISJES met annex KOETSHUIS en PAAKDENSTAL TUIN en EEVEN en eindelijk nog een grooten goed beplanten TUIN alles slaande en gelegen naast en aan elkander te Stobcijk in de kom der Gemeente Xadere informatien ten kantore van den Notaris G 3 SFKUIJT te Ouderkerlaan dtn IJssel Brietex ikanco OPËXBAR lTAA ESTEDrXG BUEGEMEESTER en WET HOU DEES van GouD v zijn voornemens op WOENSDAG den 19 AUGUSTUS 186S des namiddags ten een ure ten Eaadhiii e aldaar bij enkele inschrijving aan te besteden Het bouwen van eene SLUISWACHTEKSWONING bij het Reeuwijksche Verlaat onder de gemeente Stein De Algemecne Voorwaarden zijn ter Plaatselijke Secreta ie tegen betaling vsn üO Cents verkrijgbaar terwijl het Bestek en de Teekeningen ter inzage liggen v iii belanghebbenden op de Stads ïimmer erf alwaar bij den Gemeente Architect inlichtingen te bekomen zijn De aanwijzing in Icco wordt gedaan op Maandag den 17 Angustus aanstaande des namiddags van l tot 2t j ure De inschrijvingsbiljetten zullen om in aanmerking te komen door den Inschrijver en zjne Borgen geteekend op zegel geschreven en gefloten des namiddags vóór i ure van den IS Augustus 1868 ter Plaatselijke Secretarie moeten zijn ingeleverd iï Bderl ïfrefitijin roor Israel AFD GOUDA waardoor het aanjetten van kalk aan de hoopt zoo de Heer wil op a s W oemidudcn verhinderd wordt werKt verfris j rfoy 19 f yj sfos opOnlsare BidStOnd schend in den mond zuivert den smaak en voOr Israël te houden in het Lokaal verdel i in den grond danrloor de nare op de Peperstraat des avonds ten 7 i lucht welke door kunst of holle tanden Uur Voorganger D MIDDEL te Govda door spijzen of tahakrookcn ontstaat De m Mrr tt dtt ijl he Mondwater op de tanden en den 1 A O ttr AJN l VKIJ mond volstrekt met a iuzettend werkt zoo I I e Israëlieten norden hiertoe dringend biedt het ook als voortdurend reinigingsmiddel van den mond de beste diensten en behoudt alle deelen er van bij de volle gezondheid en fïischhe d to in hoogen ouderdom Attesten van hooggeplaatste autoriteiten in de geneeskunde hebben het erkend I ils onschadelijk en aanbevelenswaardig en ouk wordt het door vele gerenommeerde gepeesheeren voorgeschreven Brijs per flacon ƒ 1 7 Plantaardijy TAXDPOEDER Het reinigt de tanden op zulk eene wijze dal men door liet d igelijksch gebruik niet alleen van het lastige kalken der tanden bevrijd wordt maar het glazuur der tanden voortdurend in schoonheid toeneemt Prijs per doosje ƒ 0 S3 Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk V 123 te Rotterdam bij F E van Samen Kolff apoth ea A Schippereijn en C blaauwe pcrseleinwinkelj te s Hage bij J L F C Snabilié apoth te Leydtii bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te AMüterdaia bij T v Windheim en C verkoopauis uitgenoodigd Namens het Bestuur der Vereeniging Op een der beste standen dezer stad is teHUUS of te KOOP en dadelijk te aan1 vaarden een HIIIMIÖÏS met verscheidene KAMEES KEUKEN TUIN en wat tot een goed woonhuis behoort Te bevragen onder letter A bij den Uitgever dezer Courant K gT JONKER Pabriekanten te GOUDA hebben de eer HH Aannemers Metselaars Timmerlieden enz te berigten dat zij eene FABRIEK hebben opgerigt van Steenen Buizen Schoorsteenpotten Privaattrechters enz die in alle verlangde afmetingen worden vervaardigd Prijscoaranten zijn op franco aanvraag te bekomen Pozc Courant verschijnt des Donderdags en Zondags ïa de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Pe prijs per drie maanden ia f 2 franco p post 2 25 Advertentien van 1 6 regels tot des middags ten 12 ure grootere moeten vóór 10 ure ingezonden zijn 6uttenlonïr Londen 15 Aug Van het gouvernement te Melbourne zijn depêches ontvangen waaruit blijkt dat de verwikkelingen aldaar hebben opgehouden te bestaan en dat de betalingen uit de openbare kas zijn hervat Uit New York wordt gemeld Bij order van generaalMeade is afgekondigd de herstelling van de suprematie derburgerlijke wet in Georgië Alabama en Florida De democratische partij heefi bij de verkiezingen in Kentucky de overwinning behaald met eene meerderheid van 60 000 st De rossische gezant heeft namens den czaar den president Johnsou zijne gelukwenschen aangeboden wegens de vrijspraak in de zaak der tegen hem ingebragte beschuldiging De democraten in Virginie zouden protesteren tegen degeldigheid der verkiezing van een president naar aanleidingvan de weigering om de gewezen insurgenten daaraan te doendeelnemen Nu de oogst zoo goed als afgeloopen is wordt het mogelijk tennaastenbij den uitslag te berekenen Het jaar 1868 is een der belangrijkste jaren welke aan landbouwkundigen bekend zijn In de twee voordeeligste jaren dezer eeuw 1822 en 1826 was op het einde van julij niet zooveel graanbinnengehaald als thans het geval is En de vroegtijdigheidvan den oogst gaat gepaard met een even zeldzamen overvloed en goede hoedanigheid der tarwe Alle omstandigheucnhebben tot dit gewensoht gevolg medegewerkt geen windheefi graan doen verloren gaan geen regen heeft het gen asbeschadigd het zaad heeft zich gelijkmatig kunnen ontwikkelen en niets heeft het volkomen rijp worden der aren belet Op verscheidene aan elkander grenzende hoeven in Lincolnshire bragt de morgen land 48 schepels op Volgens opgaafvan een der meest bevoegde beoordeelaars leverde de morgengrond door geheel Engeland gemiddeld 34 schepels op enkan men verwachten dat de tarweoogst van dit jaar dien van 1867 met ruim 4 671 000 quarters en dien van gewone jarenIBCt nagenoeg 2 473 000 quarters zal overtreffen De garsten de haveroogst staan echter dit jaar ongeveer 20pCt bij hetgemiddelde ten achter en de opbrengst der aardappelen wierhoedanigheid oitmnntend is zal niet meer dan tweederde gedeelten van het gemiddelde bedragen De tarneoogst inSchotland weegt tegen dien in Engeland op Voor den vetweider alleen is het jaar tot dus ver zeer schadelijk geweest hjj heeft zich genoodzaakt gezien schapen en hoornvee tegeniage prijzen te verknopen De regen die in de laatste dagen is gevallen heeft doorbet geheele land de hoop der veehouders doen herleven Hetgras heeft zijne groene kleur herkregen en de boomen latcohunne b adereu nu niet meer zoo verdord en verdroogd hangenalsof het midden in den herfst ware De vrees dat men lietvee in oen winter met gedroogde bladeren zou moeten voeden is dan ook zeer verminderd Trouwens men hoople toch daarinte kunnen voorzien door italiaansch rijgras Ook bestaat ervooruitzigt dat het raapzaad nog voldoende zal opschieten omdaarvan een laten oogsc te verkrijger 17 De Times hoopt dat aan de vijandschap tusschenBrazilië en Paraguay een eind zal komen ten gevolge van debenoeming van den nieuiven premier in Brazilië die persoonlijk in Engeland bekend is en van wiens beginselen nieu oorden vrede veel goeds verwacht In Ierland is een groote politiemagt zamengetrokken naarde graafschappen in het binnenland om de oproerigheid tebedwingen die ontstaan is ten gevolge van het ontslaan vansommige pachters door de grondeigenaars De engelsche persdringt aan op een zeer spoedige hervorming van de landverpachling wet in Ierland De Spectator schrijft van de rede door den heer vonBenst tot slot van het schnttersfeest te Weenen gehouden dathet daarin uitgesproken programma dat Oostenrijk de morele De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent Toor elk jn regel daarboven 10 Cent B uit enge w one letters worden berekend naar plaatsruimte verovering van geheel Duitsohland beoogt betzelfde is als de eerste politiek van Cavour in Italië en eigentlijk beteekent rivaliteit met Bruisen op ieder gebied behalve op het slagveld totdat de tijd gekomen zal zijn dat de rivaliteit weder ook een militaire zal worden Maar in allen gevai j schrijft het weekblad wordt in dit programma voor het oogenblik behoed van den vrede beloofd en dat is reeds veel gewonnen Uit New York berigt men van 6 dezer Generaal Grant lleeft aanbevolen om alle burgerlijke gevangenen die volgensde militaie wcgeving zijn veroordeeld in vrijheid te stellen Hij heeft verdei verklaard dat de heer Eeverdy Johnson instructien heeft om met Engeland te onderhandelen over eentractaat betreffende de naturalisatie regten en over de kwestiebetreffende de Alabama Seymour beeft de kandidatuur aangenomen voor het presidentschap Hij heeft het democratische programma goedgekeurd Hij laakt de pogingen van het congres om aan ve stalen het regt van btemming te onthouden Hij is van gevoelen dat de republikeinen een aangesloten geheel moeten zijn terwijl de president den wensch van de meerderheid moet ten uitvoer leggen en de regten der minderheid moet beschermen Indien de democratische partij bij de verkiezingen de meerderheid behaalt dan zal dit leiden tot vrede en voorspoed Uit Ierland luiden de berigten vooridurend zeer weinigbevredigend Een landeigenaar in Tipperar die eenige pachters wilde wegjagen werd zwaar gewond en zijn rentmeestereo drie politieagenten werden gedood Een veig idering vanoranjeroanuen is in het noorden van Ierland gehouden en dewoorden aldaar gesproken toonen beier dan iets anders aan hoe Ierland op het oogenblik verdeeld is in twee kampen datder protestanten en dat der r katholieken Een der sprekerszeide dat als de staatskerk niet langer bestond het volk onderden voet zou getreden worden door paapsche horden popish hordes j Het vieren vau de gedenkdagen van overwinningendoor Willem III op de r katholieke le en behaald werd dooreen ander verdedigd die beueerde dat de oranjemannen gebondenwaren door de voorschriften van de heilige schrift om de iersche verjaardagen te vieren Een zeer belangrijk verslag aangaande de choleraepide mie vdn 1S66 in Engeland is door dr Farr uit officiëlebronnen op staatskosten uitjregeven In 1S66 stierven 14 37Smenschen ten gevolge van cholera tegen 20 097 in 1854 entegen 53 293 in de epidemie van 1S49 Hoe oneindig veelminder slagtoffers de laatste epidemie gecischt heeft blijktuit de opgave dat de bevolking van Engeland In die jarenin aanmerking genomen in 1849 op iedere 10 000 menschendertig aan cholera stierven in 1S54 elfen in 1S66 slechts zeven De vermiudering van het sterftecijfer schrijft dr Farr niet toe aan de mindere kwaadaardigheid der ziekte maar alleen aan de betere en meer uitgebreide toepassing van gezondheidsmaatregelen De ziekte kan gewijzigd zoo niet voorkomen worden door wijze maatregelen die bijna altijd in de m igt van iedere gemeente iaan Hoogst belangrijk is het uit de statistieke opgaven te zien hoe naauw Je vcrhoudiug is tusschen de epidemie en de hoedanigheid van het drinkwater in de besmette districten Er schijnt al weder sprake te zijn v m eene verhoogingder civiele lijst Naar aanleiding daarvan wordi in sommiged agbladcn de tegenwoordige staat dezer lijst medegedeeld Daaruit blijkt dat bij de aanvaarding van de regering derkoningin een jaarlijks bedrag van £ 385 000 te harer beschikking is gesteld zonder controle van het parlement benevenseene som van £ 12 000 tot nilkeeren van jaargelden Deprins van Wallis geniet thans £ 40 000 sjaars zijne gemalin £ 10 000 prins Alfred £ 15 090 de kroonprinses van Pruisen £ 8000 prinses Louize prinses Chrisiiaan en de hertogin van Cambridge ieder £ 6000 de hertog van Caflrtridgê £ 12 000 de hertogin van Mecklenburg Strelitz £ SüOOsiaji de prinses van Teek £ 5000 Naar men zegt msetde pria 4