Goudsche Courant, donderdag 20 augustus 1868

1 68 Zondag 23 Augustus M 66S barnsteen wordt i i den handel gebragt als kralen die veel uf trek vinden bij de negers ammen n Afrika en sommige volk stammen van Oosi ie Ongeveer 8000 pond wordt gebriitt tot het vervaardigen van wierook barn=teen olie en verni ser terwijl het u cr3ciiietende eindelijk gebruikt wordt tot hel t vaardigen van snuisterijen als broches cigarenpijpjes en üTgelijke artikelen van weelde Burgerlijke Stand tende dampkring der lialaie n eken was en beeld v iii Europa s toestand De weldadige donderbnijeii hebben het evenwigt hersteld en der geheele natuur verademing geschonken I3 het zoover rreds met Europa gekomen dat de are vrienden van den vrede naar de oorlogsdonders moeten verlangen om Laropa de zoo gewenschte rust te verschaffen om door de doornen tot de sterren te kunnen komen r GOUDSCHE COURANT De barnsteen industrie in de Oostzee wordt jaarlijks belangrijker Een firma te Memel werkt tegenwoordig met twaalf stoombaggermachines en drie handbuggervaartuigen waardoor jaarlijks gemiddeld 70 000 ponden barnsteen verzameld worden De opbrengst op die kost kan men in het geheel wel op 200 000 pond stellen De waarde der gevonden barnsteen is zeer verschillend Mea heeft barnsteen die slechts enkele stuiTers per pond waard is terwijl andeie stukken met honderde gulden per pond betaald worden De grootste helft van den GOUDA Glbores 13 AagnstQS Jan ouders V van der Meij en J A W M Schalekamp 14 Geertrui ouders J van Ham en M Verhoef 15 Coruelis Wilhelmus ciidera C Goor en C oQdellberg 16 Tennis ouders J van Rijken A Zwanenburg Con elic oudera H van MaarJ dingen en D M Borkus Cornelia ouders G van Hofwegen en M Hoogendoorn Hubertus ouders 4 Gerntaen en N Mansvelder 17 Clazina Catharina oudere V T van der Pool en K den Ouden OVEELzDt 14 Augustus A Reinders 9 m 16 S Jies 3 w 17 S Ypelaar 71 j BRINKMAN Lanffe Tiendeioeg 3 u 60 n 1 BEKROOND i 1867 I I BEKROOND ï 18 65 lOPOETO I P A E IJ S ZILTERES MEDAILLES BRONZEN MED IILLE S SS r i g t De voortreffelijke uitkomsten weUe het gebruik der Schmidtsche AntiRheu matische WaldwolWatten a 2 5 en 50 et het p ik Uennennialdcu Olie ü 35 en 70 et de flesch aa i duizeade Ijders van Jicht en RhiumatiCk heeft opgele erd niettegenstaande alle aTdere geneesmiddelen te vergeefs beproefd w iren de bijzondere aanbevelingen vac HH Geuee=kuudigen geven voldoende bewijzen der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde W iïdwol Gezondheids Kleedingstukken bekend als behoed en geneesmiddel le en alle Jicht en Rheumatische aandoeningen Schmidische BORSTBOXBOXS a 30 et de doos zijnde het beste middel voor Slijm Hoe t Verkoudheid A=thma biiiaauwle Borst enz KIEFERXAUEL POiUÜE i BO et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Eheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofdzenuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grijs worden Verders verschillende Waldwol Arlikelen volgens prijscourant Hooi d igent voor Nederland il J C H M l lrechl Te GOVDA Jlej de Wed BOSMAN tERSTE KUSS tv vss msmt fsm B el Eu verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DLFóT bij M J C HAM i trecU Ibnertentien De Heer en Mevrouw M W J EGER betuigen bij deze hunnen weigemeenden dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij hon huwelijk ondervonden TENTOONSTELLING derl Picfriteid tit lunst R X H E M in Juli Augustus en September Geopend van 5 JULI tot 30 SEPTE MBER van s voormiddags 10 tot s namiddags 4 uur op ZoQilagen van 12 tot i uur ENTREE 50 CENTS Zondag 23 Augustus Matinée VTusicale door de Kapel van het S Eegement Infanterie onder directie van den Kapelmeester KEoNIG Aanvang ten 1 2 uur Entree ƒ 30 CONCERT door het Arnhemsch Stedelijk Muzijkkorps onder directie van den Kapelmeester H E E O L D Aanvang ten 7 uur Entree ƒ 75 Donderdag 27 Augustus Matinee IVIusicale door de Kapel van het 8 Eegement Infanterie onder directie van den Kapelmeester KEöNIG Aanvang len I 2 uur Entree 30 Op een Kaasschoit WORDT GEVRAAGD een Schipper Adres franco of in persoon bij den Boekhandelaar A BRIXKilAX Lange Tieodeweg Op een der beste standen dezer stad is te HUUR of te KOOP en dadelijk te aanvaarden een EliaiNHÜIS met verscheidene KAMERS KEUKEN TUIN en wat tot een goed woonhuis behoort Te bevragen onder letter A bij den Uitgever dezer Conrant Alphen L VAROSIEAU Z Bankoop J GOUDKADE Harmeien V G KURVEES Hazerticovde Mej J GAAEKEUKEN Oudinoorn J tan LIEFLAND Absliaubbin s of i Anti Rhumatisclie Watten De heilzaam werkende Watten welke alom zoo vele wonderen van geneeskracht hebben uitgeoefend bezitten nog behalve hare onmisbare werking tegen rhuinatisehe ziekten de kracht om zeer spoedig aangezigtspijn roozigheid opgezwollen tandvleesch uitslag door branderigheid en meer andere kwalen van dien aard te genezen Zij nemeu alle scherpe deeïen uit bloed en vleesch zonder aan iels nadeel toe te brengen of aan andere middelen schadelijk te zijn De prijs is 30 Cents per Blad verkrijabaar aan het Hoofd De pót bij BEEETTELT Az te Delft die tot bewijs der echtheid de biljetten teekenl De echte worden alleen verkocht bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN 1 A PRINS Zetenluv z I G WILHELMUS Woerden T W DEN UIL Schomilmmi A KAULING Alphen J GOUDKADE Boskoop J H KELLER ifofterdam Weste wagenstr A EEIJNAEDT Oostpoort OTTO HOOGENDIJK Cape a d IJael Rotterdam Wed P de KOSTEK Schoonhoren Wed WOLFF en ZOON Woerden Geb PFENNING Woub ugge A DE ILDE IJuehtein J B MOLLE y Aanbevolen door meer dan 2000 ü Artsen tegen alle soorten van borstA 5 ziekten long en leverlijden i 5 asthma enz Universeel hulpï middel bij ongesteldheden van de maag HetMALZ E TRACT i fGezondheidsbier van joh HOEF te Berlijn heeft bij bovenstaande en nog meer andere ziekten s eeds de zegenrijks e resultaten op 1 Ecleverd Xaar eene geheel nieuice f Methode gefalriceerd wedijiert het thans in fijnen smaak mEt de fijnste u en besle dranken Als tafeldrauk ge ï S bruikt wekt het den eetlust in hooge 5 X m te en bevordert de spijsvertering £ l Verkrijsbaar te Gouda bij J C f f VAN YREUMINGEN te Woerden L bij HENEI J VAN DEN BERG ï Raderstoomboot d IJsSCl Van Gouda Maand ig en Singsdag smorgens 6 uren de overige werkdagen s morgens 7 uren Zondag s morgens ö j Van Rotterdam op gelijke dagen s namiddags 2 uren Zondag s avonds 5 aren Boekdrnkkerij van A BHINKitAX Uitgave van A Deze Courant Overzlgt GOUDA 22 Augustus De uitkomst der fransche leening overtreft aüe verwachting liet is inderdaad een ongekend verschijnsel de inschrijving van het vier en uertigvond eener leening die niet eens rust op dringende omstandigheden Wat men nu ook aanvoere van kunstenarijen om de inschrijvers te lokken dit mag niet dan voor een klein gedeelte gelden Wij zouden echter evenmin willen beweren dat de ijver der inschrijvers b t resultaat is eener wel gevestigde overtuiging van vertrouwen in het keizerlijk bestuur Gewoonlijk denken de mensehen zoo ver niet Daarom schrijven wij deze uitkomst in de eerste plaats toe aan den zeer verspreiden overvloed van geld dat men niet productief weet te bezigen Handel en nijverheid worden voortdurend gedrukt door ernstige bezorgdheid over de onzekerheid van den vrede de particuliere ondernemingen waarvoor altijd geld wordt gevraagd hebben het vertrouwen verloren omdat zij zoo dikwerf bleken te berusten op bedriegelijke speculatien Hoe velen toch zijn de slagtoffers geworden van leugenachtige snorkerijen en de rijksrente wordt toch uitbetaald onder elk bestuur de regeringsvormen en personen verdringen elkander Franklijk blijft Frankrijk of het zucht onder een tyran of het jÉbelt onder de zonnestralen der vrijheid Men geeft dan het vjiligst zijn geld aan Frankrijk dat altijd groot en magtig is in de oof n der diep vernederde Franschen Maar overigens klinkt L et vrij onzinnig zijn geld te geven aan een gouvernement dat de welvaart des lands opoffert aan ongerergde krijgstoernstiiSfeir In dit opzigt is Frankrijk een geesel der menschheid Al die vredewoorden beteekenen volstrekt niets indien Frankrijk zijne hoop stelde op de zegeningen des vredes dan zou het ontwapenen Het is ongerijmd te deuken dat men Frankrijk zou aanvallen en als het in ernst voorging dan zouden alle regeringen zich haasten om te volgen Waar wordt die druk niet onlijdelijk geacht waar wordt de oorlog niet vervloekt als het verderf der volken De algemeene overtuiging vestigt zich meer en meer in het oordeel der verwerping en het zijn nog slechts de overblijfselen van steeds wegvloeijende vooroordeelen die de veranderde geestesrigting meer verbloemen dan tegen houden Gelijk het vuistregt is verdwenen zoo zuilen ook de voorstanders verdwijnen van den vreeselijksten gruwel Zelfs in het roemznchtige Frankrijk wordt men meer en meer afkeerig van die onteerende slaveudienst der gedwongen ligtingen En toch diezelfde irenschen die zich zoo wars betoonen van het soldatenwezen bieden hun geld den keizer om het in krijgstoerustingen te verspillen Is er eene andere verklaring op dan dit toe te schrijven aan ligtzicnige onnadenkendheid aan inconsequentie aan die blinde gevoelloosheid voor hunne ware belangen die ten allen tijde de volken kenmerkte Vernielt Frankrijk zich zelf voor ijdelen krijgsroem het wijzere Engeland wordt door een anderen kanker bedreigd De Eugelschen zijn bezoedeld door de schandelijkste godsdienstige onverdraagzaamheid Men moet zich bedroeven over de domme hatelijkheid waarmede men zich verzet tegen de afschaffing van een eeuwenheugeud onregt Men sluit de oogen voor de blijkbaar billijkste toepassing der beginselen die men zegt te belijden en men verloochent om den wil van verouderd vooroordeel elk waar gevoel van echten godsdienstzin Wij hopen en vertrouwen dat de goede zaak eindelijk zal zegevieren maar wij voorzien nog menig schandelijk tooneel als de aanzienlijksten voorgaan om hunnne schatten te verspillen tot bet aanvuren der onverdraagzaamste partijschap Allen zien nit naar Spanje daar is de boog sterk gespannen de ellendige regering ziet geen uitkomst meer de revolutie staat voor de deur wat kan den jammer afwenden Dwang en geweld vernietigen zich zelven Vrijheid is het leven maar de vrijheid uit geweld geboren draagt de kiem van het onvermijdelijk verderf in zich Spanje heeft nog geene De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte blijde toekomst voor zich de verlichting moet de veredeling vooraf gaan Hoe teeder bezorgd de vredelievende vorsten van Europa ook zijn voor den zieken man hij blijft ziek een Turk is niet te genezen met christelijke medicijnen En dat rijk is ziek in al zijn deelen en als men het eens was over de erfenis zou de dood nfet lang uitblijven In ZuidAmerika zijn de republieken laborerende aan periodieke revolutien en het keizerrijk is daar de vrede niet want Brazilië wil maar volstrekt niet ophouden met oorlogen Het zou ook daar tijd worden dat het voik zich deed gelden tegen eene heersehzuchtige regering Indien allen die den oorlog verfoeijen den moed hadden hunne overtuiging in zedelijke kracht opentlijk te verkondigeu en te handhaver dan was de oorlog onmogelijk geworden öuhenlönïï IiOnden ly Aug Blijkens eene officiële mededeeling van het dep van landbouw te Washington is er bijna overal iu vergelijking met het vorige jaar een mindere uitgestrek heid grond tot de katoenteelt gebezigd De eenige uitzonderingen hierop Z jn Texas waarvan het totaal cijfer eene vermeerdering van 33pCt aanwijst en Ala oama alwaar de cijfers nagenoeg gelijk staan In Mississippi bedraagt de vermiuderiug ISpCt in Louisiana 4 in Georgië 12 in Arkansas l i in ZuidCarolina IS in Tennessee 20 eu in Noord Caroi na 32pCt Eveowel over het geheel berekend bedraagt de vermindering geere volle lOpCt en zoo de katoenterreinen al in belangrijkheid zijn afgenomen is daarentegen de cultuur zelve vooruitgegaan terwijl men ten gevolge van het meer algemeen gebruik van bemesting eene opbrengst verwacht ten minste gelijk staande met die van het vorige jaar althans wanreer het saisoen hetwelk tot nu toe gunstig i geweest ook guustig blijft In een gedeelte r r A k ipsas r meiijk in Desha is de kuituur aanmerkelijk verminderd en bedroeg naauwelijks een derde deel van 1867 Daarentegen is de mais bouw er in dezelfde evenredigheid toegenomen Volgens de correspondenten van d iar verwacht men er toch een ruimen katoenoogst ingeval het gewas niet te veel heeft te lijden door de droogte Ongeveer de helft der staten zoo leest men verder in genoemd officieel berigt schijnen te weinig regen te hebben gehad vooral Tennessee doch de plant schijnt er niet veel nadeel van gehad te hebben Zelfs is zij tot nu toe vrij gebleven van vele nadeelen waaronder zij in vorige jaren te lijden had 20 Aug Eeeds is veel vordering gemaakt met het opmaken van de lijsten der ingezetenen die naar de nieuwewetsbepalingen stem voor de verkiezing van parlementsledenhebben Te oordeelen naar eenige reeds bekende uilkomstenzal de toeneming van het aantal kiezers althans in de steden nog grooter zijn dan tijdens de discussie over de wet tot hervorming der repraesentative instellingen door hare voorstanderswerd verwacht Te Birmingham klimt het aantal stemgeregtigden van 14 000 tot 4 2 000 te Liverpool van 23 000 tot 57 750 te Glasgow van 16 000 tot 46 000 Vooral in kiesdistricten alwaar de meerderheid der kiezers voor het eerst totde uitoefening van het stemregt geroepen wordt is de uitslag moeijelijk te voorzien Gisteren avond is brand ontstaan in Korthunberlandhouse nabij Trafalgar Square een groot aantal kunstvoorwerpen een gedeelte der schilderijen eene verzameling van voorwerpen van Sèvres porcelein eene vaas welke aan Karel X heeft behoord Ier waarde van £ 10 000 ziju daarbij verlorengegaan Zaturdag e k zal geen beurs worden gehouden uithoofdevan de herstellingen welke het beursgebouw moet ondergaan Parij 19 Aug Het groote nieuws van den g u de verkiezing van den kandidaat der oppositie in ét dep van den Jura den heer Grévy met bijna twee derden der slem