Goudsche Courant, zondag 30 augustus 1868

FarjJS Vi i Mouueur deelt di rede mede die I Ie aadr cbalk ai liLt gehouden hee bj de opening vin den a gemeeiien raad te Dijon In die rede aarin gesproken wordt ïan litn overvloedigen oogst wordt gezegd deze overvloed is te meer op pnjs te stellen d ar de opbrengst plaits heeft te m Men van de ni est geruststellen e oai=t indigheden De teuer zeide nog onlangs de vrede mig nin verstoord i ordcD de vrede kan naar aile aar chijuiijklieid te oordeelen uuur jim n Ja m jne heeren er is overvloei m vrede maar in een v ede d e aan de vaderlandsliefde geen offer I io i Z edaar in een paai oorden t e toestand van ous land pesc etst H i journal des Dtbais geeft ecne hvens e s van denheer sarmiento den nieuwen president üer argentijiisch republek en doet vooral uitkorafii dat hi zijne loopbian is be gonnea Is oii lerwijzer en e lert steeds tiet voksondernijs heef bechouHd a s he wire miJlel tot verheffing eener nitie Hetbhd verwacht dai ook veel goe is van het bestuur van diennieuwen preiJent en acht het op zich ze f reeds een verblijden 1 ver ch a=el dat een vo k nn de Put i rivier eeneu vroegerenondenv jzer aan het hoofl der ui voercrde magt stelt en nemvprMe boven een geaerial De pius heeft lu een bri ve die openbaar is gemaakt partij gekozen voor den air b sschop van Algiers in diensstrijd met dei gouverneur generaal van A lgerie Men verze kert tt et be rek iug tot deze zaak nog dat de maarschalkMac Maho i ontstemd door den loop dien zijn geschil metden aartbi chop genomen heeft besloten zou hebben jn ontslag ie V racen als gouverneur geiierial Particuliere brieven uit Mailrid bevestigen het geracbt der ontbm hng vin het ministerie Uonzale Bravo en de vor j sa i z vin een ni iMv kab net met den maarschalk Concha a nhiL hoofu Pit mini lerie zou al hans n schi n liberaler zijn d in het afire lende Mü t het nieuwe kibinet er niet m slagt de gemoeiierei tot kalmte te temmen dan zou ae koningin i be ioien nebben afstand te doen van den troon ten behoeve I vaa haren oon den pnrs van turie naiuneljks xl jiar onj order het regentschap van den hertog der Ovenvmning Espar I te O 2S iug De aanstaande komst v n den broeder des I e ko ris van N ipels te Parij i het onderwerp van alle cora ment ren SommigT iTen in het bezoek dat de graaf ende gnvin van G rgenti te FonlainebleflU zul en brengen denvoorbo e rien ee er po itieke entente tus chen bet kabinet derTui erien en Frans II Deze gevolgtrekking is nat al te onger m J BorlijD 2i ng Het bevestigt zich meer en meer dat fran che ofEcieren van den generilen taf zich in Zuid Duitsehlaiil bezig houden met het opnemen van po ilien Zoo ne d in Wminghi i en n hei Oberamt Hui n Wurtemberg een heer lie als cSu er den omtrek opnam ter verantAoording geroepen voor de o erneid Ej deze geiegenheid legde nij Zjoe pas over aN frai sch ofïicier van den generalen staf coder opmerking dat bj zi n incosi uo had bewaard om geen opzien ie baren M heeft hem d iT op bevel gegeven om verder te rezen De cpi ler was voorzien van aanbevHiugsbrievea aan de wurtemberg che grondeigemar Ook m Baden te Lnterwattiijgbiu en heeft men een dergelijk persoon waargenomen Te Berh n hecht men volgens de kreuz Zeitung aan dde feiteu weinig eewigt W eenen v g ir besaat thans geen tmjfel me r dat bij de a bt rv ieiegng we ke m den laatsten tijd hier is ontt aan vreemde handen m iet spe zijn Bijna aüe agitatoren 7 n vir pnii i ie afkomst en daaroir meent de regering op die beneg a Teng toezigt te moeten houden De Pe ther lord be at eene correspondentie uit Praag waarin gezir peeld wordt op eene vereeuigiug van Bohemenmet Hongarije De redactie zeg daaromtrent m eene noot3loet dit be eekeuen dat men on wil brengen ot een staatvan v indschap jegens de Duit cher Dan maakt men de rekei irg jet jui t zoolang de Duitscher van Oosteurjk Je 1 aoohaving dei monarchie wtllen zijn ec blijven zij onze natuL l ke vrienden en bondgenoo De Debaite deelt e a telegram mede ntt Berlijn volgenshetwe k van d ar eene nota is afgezonden om dei zin der be kerue depêche den heerLstdom e verzachten welke notaalhier reeds aa ue regering moet zijn ter hand gesteld 6tnnenlan GOLDA 2 Angostos Wg Ternemen dat maandag a j bij gnnstig weder alhier msnoenvres zulten plaats hebbcD van het garnizoen in vereeDiging met de schutterij Dt heer de nasi beeft voor zyn vertrek ile mdische be prootmg 11 gereedheid gebragt o elke thans aaan den r ad vau state n inge onden Dat collegie houdt zich op dit oogenblik met het oidei oek vin het ontwerp der Indische begrooting Toor 1S69 bezig Men chrijft uit de residentie Zoo als ree Is door u gemeld is heeft de hier ler slede vergaderd gewcet nde uiker conferentie II zatordag hnie vverkzaarahedeii ten einde gebragt Ben ik wel ingelicht dan zijn de 01 dersc eidene afgev i irdig ien het ee = eiiorden om trent eene uiiicgging aui art 13 van bet internationaal suiker tractaat van l j + te geven t ngevo ge aarvan in afw hting der herziening van de frtn che wetgeving op dit punt in 1869 voorloopig het invoerregt op den suiker ID Frankrijk met bijna twee frincs zal worden verminderd Dingsdag Is op zijn bui euverblijf bij Oo lerbeek m bGjarigen leeltijd bezweken Neer ai Ja voortreffelijke dichter enrom inschrijver mr Ja ob van Lennip Hij is ongetwijfeld demeest algemeen bekende en meest geliefi e schrijver van dezeriijd wiens werken door bet geheele volk gele n en hoo geschat norden Uit Boskoop verneemt men het volgende De kweekerijen hebben dezen zomer betrekkelijk weinig door droogte geleden daar de lage veeiig onden lang vocnt houden of bij inlaten van water spoedig vocht aannemen Dit neemt niet weg dit regen altoos wenschelijk bleef De aardbez eu hebben schoo gebloeid en overvloed van vruchten gegeven doch wegens d hitte racest de pluk met overjling geschieden en was de verzending m vier weken afgeloopen ilie au lere jaren ongeveer zeven wekcT aanhoudt Omtrent alle andere vruchtea is eene vroeu ijilige rijpheid op te merken Peren en appelen van de laatste eei e menigte zijn met groot van sluk en vele onzuiver late fijne soorten dif anders tot October kunnen hangen worden nu reed = geplukt en men stelt voor dat die soorten niet lang zullen duren De perziken d e vrij goed beladen ziju hebben een minder aangenamen smaak lan in een gema igden zomer hel gevil is an de tentoon ielling der pomologische vereeniging die gewoonlijk in Si plember wordt gehouden heeft men dan ook eene miuder gun ti p vei vachling Omtrent die vroegrijpheid meldt men uit de eenen dat d snijboon n en augurken nel een buitengewoon gewas hebbe i opgeleverd maar het ook van zeer korten duur is geweest De vruchten wier groei niet getemperd werd door eenig gematigd weder waren in weinige dagen ontwikkeld en moesten onverwijld geplukt worden of gingen verloren aa daar dat e zulke voorbee deljoze partijen te groot geworden augurken van geene waarde voor den inmaak van oe hand werden gedaan De rekening is hierdoor minder winstgevend gebleven Te Bijnsburg is het treurig gesteld met de hioemkoolteelt die anders bijna voor de gebeele gemeente bestaan oplevert Sommige tuinders spreken voor hun hoofd van ƒ SOOO en meer schade en een aantal arbeiders docr volkomen misgenas reeds nn schier buiten verdiensten zien den winter niet zonder kommer te gemoet P O I I T I E Er zijn onder bewaring van de politie twee haspels en een heipaal Regthebbendeu daarop kunnen dezelve lerug bekomen door zich aan te melden bii de b 0in a 8ris van politi Gemengde Berigten Te Bocharest is men dood onschuldig aan alle bul anjsche be i egiDgen De pan = che politie zal alles veruietigeo wat aaar ecu auta rn zweeTit Ie Dalfeeo is door den regen het water in de echt riiim 2 ïoet gewa=sen D bw choppen vel Triest lic en Bronn eigeren d mtlevenng der bow elijka registers By Mulheun aan de ïioer is een kraidmagazijn met 30 ceoteoaars kruid in de Incht gevlogen zonder menschen evens te kosten on Bismarck is pijnlijk aan l jf eu nel In Steinfurt by Nauheim m het g oot e togdo n Hessen hee t eea peur hond ïan Barnom een reuzin ei e Eli abeih Falk vaa 61 jaar ontdekt ier oet lang en 226 pond w ir De vreemdtlingen lyst te BadenBadeo telt reeds 3S 4 6 per il dagth ks komen ergewoonhk 4 0 1 I beder 1S63 beeft de fian the rcicnug by de verkiezmgeL oot t w tj gevend iigchaam 182 60S stemmen verloren en is de opposiue £ 18 fiUO teni I luen süoruitgegaan Jellalabaiï in Afghanistan verkeert n een staat ï anarchie De landdag van Mora ie moest onmiddeh V verdaagd worden wPi Lua het ongenoegzaam aantal opgeko len leden In Mexu neemt de opstand toe voora in Vera Crnz De dorpspredikanten i Eo Uad beproeven door dien t takiog hun sobere bezoldiging verhoogd te z iett Te Harze prov Luik lernocsten wilde zwynen den oogst Xn Ju J SJ te New Vork 30 O0iJ landverhuizers meeti Doitschers ungekomen Öe pruisiscbe regering zal aan de kamers de affbaffiog der doodstraf voorstellen De pastoor van Ober Irsel in as aQ moet 30 tbir boete betalen omdat hy v Bismarck een pitsboef noemde Tc Bucharest worit een achtste regiment opgengt er is een transport praisiscne naaldgewcren aangekomen Men verwacht in Canada een nieoweo aanval van feniac De galeiboeven e Carthagena hebben hunne opzigters willen vermoor den de militaire magt vhoot er negen dood en kwetatc len s iluiTP ïtiat gereed op de vlngt te gaan eo z jn keizernjk op te cvea lit Brazilië meldt mtii dat Uumatta 2i Inly veilaten is door de Pöragaajanen Ie Marnmpoi m Rnslaud ttuedde gi teren sedert 2 uagen een brand vaardoor reeds 250 hu zen zyii vuniUd Rochefort is by het tweede proces verooideeld tut 13 maanden gevangtuisstraf en 10 000 frs boete In het leracbe graafschap Hesford zenden de boeien die lerbnuca moeten brandbrieven aan i e landeigenaars Vergadering van den Gemeenteraad 26 Augustns Tej enAoordig de heeren van Bergen IJzeudoorn voorzitter de Grave Prince Braggaar esterbaan Remy Droogleever van Gennep Kist en Peeters De heer van Straateu heef kennis gegeven dat hy door dringende familie omatandigheden rerhinderd i de Ce iiotukn der vorige Zyn ingekomen etne dispositie var bh gedeputeerde staten in over eglng gevende ora geen gevolg te geven aan het in de vongt vergadering tseuonien bt luit betreffende de keuring van het vee wegens hut in de naburige gemeente Waad ns een voorgekomen geval van veet3pbus De heer Droot leever betreurt de noodzakelykheid maar op voorstel van ii en VV wordt hierin berust eena ikispositiu van ged staten kennis gevende dat van wege den staat aan den bulpouderwyzLr J Versluis is toegekend ten pensioen van 200 waarm de gemeente een deide moet bydragen naartoe is bcsloteu eene m ssive van B en W houdende de begrooting en memorie van toebcbting over 18b9 deze stokken zullen rocdt edLeld woiden aan de leden en worden ii handen gesteld van de hh Kem eene missive van de pi schoolcommissie om voor schoolbehoeften uit te trckktn ƒ 2000 gesteld in handen van de commissie van het budget een adres van twee slmsknechttn die om m erdere werkzaamheden hooger bezoldigiug verzoeken in banden van deztllde commisaie eene missive dn dtü sehuttersraad inzendend de begrootiug over 1869 alsmede eene missive van denzelven met verzoek om het verzoek vanW Mulder over de equipemenlstukken af te slaan omdat daanu alhierOp bilhjke wyzp kan voorzien wor m ter visie eene missive van regfn cn van het wees en ffilemoeaeniershuis inzen dende de b g ooLin over lb6y gesteld lu haideu van de heeren Priuce Braggtar en Kist 1 oor het bedanken van dcu beer Lit aan de burger avondschool is eene vieilure outstaan waarin mtn voorloopig wil voorzien op de volgende Mj e te tiioemeu den heer Koozeboom op eene jadrwedJe van ƒ 2a0 tot dat ZLd iameu zal gedaan hebben vo r mechauiea en technologie in de e tvkeu zal iijdtlijk oi d i i s e egevfcD vvüid h tej en eene veigoediug vau U fl düor dm heer Mars die zieh daaitoe beit id heeft verklaa d en het trakteioeut van den heei Kyk te verhoOofcu met J 1 JO en ƒ oO te bestemmen tot aankooj van btuoodigdhcden voor het oudtiwys in de technologe Deze voüistelka woideu goedgekeurd en de benoeming be paald in de volgende vergadeiiig In oveiletï met den schoolopziener en den hoofdonderwyzer worden door B en W voorgedragen tot bulponderwyzer aan de burgerschool voor jouwens de bh G Koldewijn te Wageuiu en A Dibbits te Arnhem en A van Ganswyk te Pui en de benoeming zal gtöehieden iq de volgende vergadeiiiig een adie van J M Botterop verzoekende in aanmerking te komenvoor de betrekking als boomsluiter ter viSit eemge adressen van verschillende personen om lu aanmerking te komen als noodhulphjidrager ter vtsie benoeming m de volgt nde vtwaderiug een adres van B v d Alaas verzoekende um zijue k jiptu n het plantsoen te mogen laten nitloopen hierop v oid btrydi met de verordeningen afwyzeLd be chikt een adres van h vai der Klejn verzoekende een gedeelte van den onxebruikten grond der eff choo in geb uik te mogen ne uen of te koopen dit sflres gaat vergp7elu van een rapport van den j emeenteboa meester die nog al eenige bezwaren upj rt en worden beiden ter vifcie gelep d een adres van J C Bokhoven verzoekende in eigendom een deel van den grond eener gedempte zyl by zyn pand gesteld ui handen der com m ssie van f bricage een rapport van de commissi over de gemeei te rekening van 1867 ad viserende tot goedkeuring waartoe wordt besloten en ulzoo hel b tig saldo vastgesteld tot een oedrag van 4Üb9b9ï De voorzitter rapporteert dat de aai neming der vfibouwmg aan het reeuwykscbe lerlaat is gegund aan J Mulder vooi J Jüi mfonu Aan de orde is het adres van Krui heer om pen ü n om aaugevoerde redenen adviseren B en afwyzend daarop te bf chikken De heer Peeters wenschte in beginsel besli t te zien uf het wachtgeld ophoudt als de betrokkene eene aaugebode u bi trek kuij w t igert aan te nemen a korte aanwyzmg der hieraan verbouitn mo ijthjkhtid besluit de vergadering eenstemmig tot afwijzing De euomeo besluiten uit te voeren zonder lesumtie Hierna eindigt de vergadering Overijselsciie brieven Tweede Sene II Vele nog altijd p len vast m de leer staande hervormden onzer prov hoofdstad zoo bitter beproefd door de struikelingeu van nun voormaligen voorganger van Rijn nog treurende over het vertrek van zijn opvolger naar Utrecht de vrome kudde zoo geheel alleen zonder herder aohterlalende ten prooi aan alles wat afschuw vernekt en of dit nog niet genoeg was dezer dagen zoo irwendig geschokt zoo vrecelijk geagiteerd op bet faooren van het genomen besluit der svnodus conlracta betrefteiidc nalbersr i irbij al hunne illusiei en kbps in rook n verdwenen en zij de door hart en ziel snijdende wa irhfid hebben vernomen dat mannen der sjnode die tot nog toe voor hen altyd cU heiligs hadden ook al zijn afgedwaald ook al mee modderen en elk voor z nrankjes aanbrengen voor den bnndstepel waarop bun geloof het geloof der dortsche aderen den marteldood zal sterven hebben zich na neken scheidens zoudog 9 aug weer b ijde kunnen vereenigen om de lutrede te vieren van hunnen nienweu leeraar J V erm er uit v liesingen lot her overgekomen De Deventer gemeenteraad heeft in veler oogen eer een zonderling besluit genomen De gascommissie overtuigd an de g oo e winsten die de fibriek afnerpt heeft bij den raad met iigemeeue stemmen ajngedrongen om den prijs van t gas per kub el v i 12 op 10 cent te brcigen Dit voorstel knam m den raad en na eenige wriuig afdoende argumenten nerd het vernorpen ten 1 d echter con tjteerde nog dat hij de fabriel v el nilde overnemen den prns op 10 cent zou brengen en dan nog nel kins zag om telken jare tien duizend gulden t verdienen Öf het zonderlinge dezer handelwijze nu door het motief komt zooi a bij u aag il cirt te bealis cn maar dat men reeds spretLt over het ontslag ik men der gdscommi sie over het indienen van een verzoek bg den raad door de b gerij om op dit besluit terug te komen en des noods om zich ouderling te virbinden geen gas maar petroleum te branden is zeker at dit alles uitwerkt zal later blijken Onder de onlangs te Arnhem met goud bekroonden behooren ook de heeren Cost Budde opnaters eener nieune bierfabriek te Deventer De oprigtii g is nog kort maar het bier naar de stad Divo Bicr genaamu moet aan alle ve ei chien voldoen Zoo het etn gebrek heeft dan is het dit dat het voor den minvermogenoe veel te duur is ƒ O 15 per glast doch dit neemt mei weg dat geheel Deventer van den vroe gen morgen tot den laten avond Divo Bier drinkt en biervoor alle dranken te meer nog andere bieren laat tian Men behoeft maar een Deventer koffijhuis te bezoeken om zii h hiervan te overtuigen of het feit in ainmerkiug te nemen dal de fabriek tot uu toe skchts ly magte i geneest om alleen voor Deventer gebruik te brouwen zoodat tot beden alle verzetring naar bu l n van luttel beteeke is is Tot de vrome weuschen zil het rog wel hng behooren om een bier te brouwen di t het volk voor vier iluiteu het glas kan verkrijgen en hetze fd e prikkelende eigenaardige smichlende mnir niet veipebtende bezit als het vocht dit in Schiedam gestookt en ïieiiuie en erre bij volle teugen ingezwolgen wordt V anneer gij dezen brief ontvangt zil de Sta t nt on de benoeming van den nieuueii commissaris des ouiugs iiideze p ovineie wel medegedeeld hebbeu t Wordt nu oo haast tijd aangezien de zaak reeds van j in af hangeudc iLang heeft men d u vor gen min van 6nancten er voor pihouden en ook nel een oogeubiik dien van bin en 1 zak nNu waait echter de wind geheel anders en schijnt Geerisemiop den voorgrond te komen Die keuze zoj oiig tu jfeld over t algemeen toe ejuieht worden nant dit deze provincie be hoefte dringende behoefte heeft aan eeii hel l r iend mau behoeft voorzeker geen betoog ten minsten voor hip th eej igzins met de locile belangen bekend zijn Lu d l hij met vande oude zoetsappige kleur i heeft voorzcuer ook zyn voordeei nant de geest van zestien honderd zweeft nog imar te vaakover Overjssel s wateren A Marktberigten Gouda 27 Aug Behalve gerst en boekweit d e vorige prij en cpbrigten nerdei alle artikelen lager afgegeven Tirne PooNche per 240U kiio ƒ 390 Koode X ee c ic 3S5 Zeeunsche per mud ƒ 9 a ƒ 12 50 Rogge 7 50 a b75 Gerst ƒ 6 25 a ƒ 7 Si Haver 4 h ƒ 5 40 Boekneit Fransche per 2100 kilo ƒ 190 a ƒ 210 Noordbr ƒ 240 a ƒ 260 Puike nieuwe bruine boonen 13 a 13 50 De aanvoer ter veemarkt vvas aN gewoonijk met v u gen handel Ook schapen varkens en biggen waren mede vlug te verknopen Kaas Aangevoerd 50 pattijen pnjs ƒ 22 a ƒ 2C Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 n ƒ 1 20 iurgerljjke Stand GOl DA GEBOEtN 20 Aog Frcdrica Margrtth ooilert 1 Doornik en J Bmnis ela onder J de Koning en H F Zirlttuan l erardos J cabua onders A de Mol en J Zo 28 Johannes Mtnnns ooien J Zieleman en S J Marks OviBLEDEJi 25 Aog W Loknm 31 j T Verpcr in w 28 F Brandt m J van Sonsbeek 48 i P Schoaten w H van Kuijgeo 71 J